NEW!! Download เอกสารประกอบการประชุมที่ผ่านมาประกาศ !! คะแนน CPE จากงานประชุมของคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ทุกงานประชุม จะถูกส่งเข้าระบบสภาฯภายใน 30 วันหลังงานประชุม
การประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยา ครั้งที่ 15 เรื่อง เภสัชวิทยาของยาใหม่

วันที่ 2-3 มิถุนายน 2559 วิทยาการสาขาเภสัชวิทยาในปัจจุบันก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ข้อมูลทางวิชาการใหม่ๆ เพิ่มพูนขึ้นจนยากที่เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขจะสามารถติดตามความก้าวหน้าเหล่านี้ได้ทั้งหมด ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละปีมียาชนิดใหม่ๆได้รับการขึ้นทะเบียนและนำมาใช้ในทางการแพทย์มากมาย จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขจะต้องเข้าใจเภสัชวิทยาของยาเหล่านี้เพื่อนำความรู้มาประกอบการพิจารณาคัดเลือกยาที่เหมา...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


การประเมินนโยบายและเทคโนโลยีด้านสุขภาพ

6-7 มิถุนายน 2559 ในปัจจุบัน เป็นที่ตระหนักดีว่าทรัพยากรในระบบสาธารณสุขมีอยู่อย่างจำกัด องค์การอนามัยโลกได้ระบุว่า ร้อยละ 20 - 40 ของค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพถูกใช้ไปอย่างไร้ประโยชน์ ซึ่งนับเป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ในการพยายามลดปัญหานี้ การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (Health Technology Assessment, HTA) ได้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือผลวิจัยที่จะนำไปสนับสนุน...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


การประชุมวิชาการเภสัชจุลชีววิทยา ครั้งที่ 2 เรื่อง การเตรียมข้อมูลและการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านจุลชีววิทยาเพื่อการขึ้นทะเบียน

วันที่ 9-10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ประกาศ.. เนื่องจากมีผู้สนใจสมัครภาคปฏิบัติมาจำนวนมากและเรามีที่นั่งจำนวนจำกัด ผู้ที่ชำระและส่งหลักฐานก่อนมีสิทธิ์ก่อน ฟรีหนังสือประกอบการประชุม เฉพาะผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการเภสัชจุลชีววิทยา ครั้งที่ 2 เรื่อง การเตรียมข้อมูลและการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านจุลชีววิทยาเพื่อการขึ้นทะเบียน วันที่ 9-10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ก้าวทันเครื่องสำอาง 1 : แนวโน้มเครื่องสำอางและเทคโนโลยีอิมัลชัน

13 – 15 มิถุนายน 2559 ขณะนี้ภาคบรรยายพร้อมปฏิบัติเต็มแล้ว!! ทั้งนี้ยังสามารถลงทะเบียนเฉพาะภาคบรรยายได้อยู่ !! ดาวน์โหลดกำหนดการสำหรับรอบบ่าย(รอบพิเศษ) CPE สูงสุด 13.25 หน่วยกิต แบ่งเป็นภาคบรรยาย 11.25 หน่วยกิต และภาคปฏิบัติ 2 หน่วยกิต ธุรกิจเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


Advances in Pharmacotherapeutics and Pharmacy Practice 2016

22-24 มิถุนายน 2559 การประชุมวิชาการ Advances in Pharmacotherapeutics and Pharmacy Practice 2016 จัดขึ้น เพื่อให้ข้อมูลที่ทันสมัยด้านเภสัชบำบัดในโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะแบบ Torsade de Pointes โรคหัวใจเต้นพริ้วและหัวใจวาย โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ การให้ยาในผู้ป่วยวิกฤต ปัญหาจากยาแก้ปวดชนิดใหม่ที่พบในระหว่างการศึกษาทางคลินิกเฟสที่หนึ่ง ข้อควรระวังในการใช้ยาลดน้ำตาลในเลือดกลุ่ม SGLT2 inhibitors, การรักษาม...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


Update สมุนไพร 1 : สารต้านออกซิเดชันจากธรรมชาติ

1 กรกฏาคม 2559 ในปัจจุบันด้วยสภาวะที่ต้องใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบกับการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันรวมถึงมลภาวะจากสภาพแวดล้อม ทำให้ร่างกายมีความเสี่ยงที่จะเกิดการออกซิเดชันจากปัจจัยภายนอกดังกล่าว มีอนุมูลอิสระในร่างกายเพิ่มมากขึ้น อันเป็นสาเหตุ ในการเกิดโรคและพยาธิสภาพที่เป็นอันตราย เช่น โรคเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดและหัวใจ มะเร็ง อัลไซเมอร์ การอักเสบและการแก่ชรา สารต้านออกซิเดชันจากธรรมชาติ มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเ...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


การประชุมวิชาการเภสัชอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๑๒ The 12th Industrial Pharmaceutical Technology Conference เรื่อง การพัฒนาเภสัชภัณฑ์

วันที่ 7 – 8 กรกฎาคม2559 ปัจจุบันการนำเข้ายาโดยเฉพาะยาใหม่ยังมีแนวโน้มสูงขึ้นทั้งปริมาณและมูลค่า แม้ว่าจักให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยาแผนปัจจุบันในประเทศมาเป็นเวลานาน ดังจะเห็นได้จากการให้ความสำคัญต่อประเด็นการพึ่งพาตนเองทางด้านยาและการวิจัยและพัฒนามาตั้งแต่ประกาศใช้นโยบายแห่งชาติด้านยาฉบับแรกในปี พ.ศ.๒๕๒๔ แต่เนื่องจากยังขาดการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้ป่วยทุกคนในประเทศไม่สามารถเข้าถึงยาจำ...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


การประชุมวิชาการด้านการขึ้นทะเบียนตำรับยา ครั้งที่ 6 : การเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการข้อมูลคุณภาพยาและความคงสภาพระหว่างการใช้ยา (Capacity building for drug quality data management including in-use stability)

11-12 กรกฎาคม 2559 ทะเบียนยาเป็นเอกสารสำคัญที่แสดงถึงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความมีคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาที่ผลิตออกมาจำหน่าย ซึ่งประกอบด้วยหลักฐานที่แสดงถึงกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่ดี กระบวนการผลิตที่มีการควบคุมทุกขั้นตอน การตรวจสอบผลผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในเอกสารที่จะนำไปขึ้นทะเบียนต้องมีความถูกต้อง และเป็นข้อมูลที่แท้จริงของตำรับยานั้น และ...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


การประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการเพื่อลดปริมาณยาคงคลังในโรงพยาบาล

14-15 กรกฎาคม 2559 การบริหารจัดการเพื่อลดมูลค่ายาและเวชภัณฑ์คงคลังสำหรับโรงพยาบาล เป็นประเด็นที่ผู้บริหารให้ความสำคัญ เพราะเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการบริหารการเงิน แต่ถ้าปริมาณยาและเวชภัณฑ์คงคลังมีไม่เพียงพอย่อมมีผลต่อความปลอดภัยและคุณภาพการรักษาของผู้ป่วย แนวทางการจัดการจึงมิได้จำกัดอยู่เพียงแค่การซื้อยาในจำนวนน้อยๆ หรือจำกัดวงเงินในการซื้อยาท่านั้น หากแต่จะต้องดูแลตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานของระบบยาและเวชภัณฑ์ใ...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมยาเฉพาะคราว ครั้งที่ 1: Extemporaneous preparations for pediatric patients

4 - 5 สิงหาคม 2559 การเตรียมยาเตรียมเฉพาะคราว (extemporaneous preparations) เป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของเภสัชกรโรงพยาบาลที่มีบทบาทสำคัญในการเตรียมยาให้อยู่ในรูปเเบบเเละความเเรงที่เหมาะสมกับผู้ป่วย โดยเฉพาะในผู้ป่วยพิเศษเฉพาะกลุ่ม เช่น ผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานยาได้ตามปกติ หรือในโรคหรือความผิดปกติบางอย่างที่ต้องการความจำเพาะของยาและมีข้อจำกัดในด้านต่างๆ เช่น รูปเเบบยาหรือความแรงที่ผู้ป่วยจำเ...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


การประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacy Review and Update Series 2016 : Pharmacotherapy of Neurological Disorders

17-19 สิงหาคม พ.ศ. 2559 วิทยาการด้านยาในปัจจุบันต้องอาศัยการบูรณาการความรู้ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการนำไปใช้ นอกจากนี้ความก้าวหน้าในด้านดังกล่าวยังเป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นบุคลากรทางสาธารณสุขจึงมีความจำเป็นในการที่จะต้องทบทวนความรู้ในเชิงบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าของวิทยาการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาความสามารถในการทำงานในอาชีพของตนเองในทุกภาคส่วนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมต่อไป คณะเภสัชศาสตร...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online
ระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554