NEW!! Download เอกสารประกอบการประชุมที่ผ่านมายาสมุนไพรที่ควรมีไว้ในตู้ยาประจำบ้าน

8 พฤษภาคม 2558 ปัจจุบันสมุนไพรเป็นที่นิยมในประชาชนชาวไทยมากขึ้น มียาสมุนไพรในท้องตลาด ทั้งในรูปแบบยาสามัญประจำบ้าน และยาแผนโบราณ แต่พบว่าในตู้ยาประจำบ้านของคนไทยส่วนใหญ่ ก็ยังมีแต่ยาแผนปัจจุบัน เนื่องจากความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาไทยยังมีไม่มากนัก คนส่วนใหญ่รู้จักยาสมุนไพรเดี่ยว เช่น ขมิ้นชัน ฟ้าทะลาย แต่ยังขาดความรู้เรื่องการใช้ยาสมุนไพรตำรับ ตำรับยาสมุนไพรจำนวนมากที่สามารถนำมาใช้ในการรักษาโรคง่ายที่เป็นในบ้า...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


น้ำมันจากธรรมชาติเพื่อสุขภาพ (Natural Fixed Oil for Health)

25 มิถุนายน 2558 หลักการและเหตุผล น้ำมันระเหยยาก หรือ fixed oil เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ได้จากพืชหรือสัตว์ ลักษณะเป็นของเหลวและระเหยยากที่อุณหภูมิห้อง ปัจจุบันน้ำมันระเหยยากหลายชนิดเป็นที่นิยมของผู้บริโภค เช่น น้ำมันมะพร้าว น้ำมันรำข้าว น้ำมันมะกอก เป็นต้น มีการนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์หลากหลาย เช่น ปรุงอาหาร เสริมสุขภาพ หรือด้านเสริมความงาม ทั้งนี้น้ำมันแต่ละชนิดจะมีองค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาต่...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยา ครั้งที่ 14 เรื่อง

4 - 5 มิถุนายน 2558 หลักการและเหตุผล วิทยาการสาขาเภสัชวิทยาในปัจจุบันก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ข้อมูลทางวิชาการใหม่ๆ เพิ่มพูนขึ้นจนยากที่เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขจะสามารถติดตามความก้าวหน้าเหล่านี้ได้ทั้งหมด ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละปีมียาชนิดใหม่ๆได้รับการขึ้นทะเบียนและนำมาใช้ในทางการแพทย์มากมาย จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขจะต้องเข้าใจเภสัชวิทยาของยาเหล่านี้เพื่อนำความรู้...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


Pharmacotherapy of Interesting Common Diseases 2015

23-25 กรกฏาคม 2558 การประชุมวิชาการ Pharmacotherapy of Interesting Common Diseases 2015 จัดขึ้นเพื่อให้ข้อมูลที่ทันสมัยด้านเภสัชบำบัดในโรคที่พบบ่อยและเป็นที่สนใจ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับทราบ - ข้อมูลและคำแนะนำทางเภสัชบำบัดสำหรับการใช้สมุนไพรที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในโรคเรื้อรัง - การใช้สมุนไพรในทางคลินิก การดูแลแผลที่ถูกสัตว์กัด การป้องกันบาดทะยักและพิษสุนัขบ้า ปัญหาเยื่อหุ้มสมองอักเสบ คอตีบ - การใช้ยา...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


Pharmacy Review and Update Series 2015: Pharmacotherapy of Psychiatric Disorders

20-21 สิงหาคม 2558 หลักการและเหตุผล วิทยาการด้านยาในปัจจุบันต้องอาศัยการบูรณาการความรู้ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการนำไปใช้ นอกจากนี้ความก้าวหน้าในด้านดังกล่าวยังเป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นบุคลากรทางสาธารณสุขจึงมีความจำเป็นในการที่จะต้องทบทวนความรู้ในเชิงบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าของวิทยาการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาความสามารถในการทำงานในอาชีพของตนเองในทุกภาคส่วนเพื่อปร...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online
ระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554