NEW!! Download เอกสารประกอบการประชุมที่ผ่านมาการประชุมวิชาการ เรื่อง ความก้าวหน้าด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และแนวปฏิบัติด้านเภสัชบำบัดของยาชีววัตถุ

วันที่ 1 - 2 มีนาคม 2559 ยาชีววัตถุ (biological products) เป็นยาที่ผลิตขึ้นโดยใช้เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพในการผลิต เช่นพันธุวิศวกรรม (genetic engineering) หรือ รีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอเทคโนโลยี (recombinant DNA technology) ไฮบริโดมาเทคโนโลยี (hybridoma technology) เป็นต้น ยาในกลุ่มนี้มีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการรักษาโรคในปัจจุบัน เช่น โรคมะเร็ง (cancer) เบาหวาน (diabetes mellitus) ไขข้อรูมาตอยด์ (rheumatoid arthritis) การปลูกถ่ายอ...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Thin-Layer Chromatography (TLC) ในการวิเคราะห์คุณภาพสมุนไพร

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559 ปัจจุบันทั่วโลกมีการนำสมุนไพรมาใช้อย่างแพร่หลายทั้งในรูปยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง ตั้งแต่ปี 2542 ประเทศไทยได้บรรจุยาสมุนไพรอยู่ในรายการบัญชียาหลักแห่งชาติ จวบจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีรายการยา 73 ตำรับ แต่ตำรับยาเหล่านั้นจะมีคุณภาพ และประสิทธิภาพในการรักษาโรค จะขึ้นกับวัตถุดิบ (ที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ) และผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรสำเร็จรูป ด้วยผู้นำอาเซียนในการประชุมสุดยอดครั้งที่ 9 ได้ตกล...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


การประชุมวิชาการ Pharmacotherapy of Interesting Common Diseases 2016

21 – 22 มีนาคม พ.ศ. 2559 การประชุมวิชาการ Pharmacotherapy of Interesting Common Diseases 2016 จัดขึ้น เพื่อให้ข้อมูลที่ทันสมัยด้านเภสัชบำบัดในโรคที่พบบ่อยและเป็นที่สนใจ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับทราบข้อมูลและคำแนะนำทางเภสัชบำบัดสำหรับการใช้ยาในผู้ที่มีปัญหาการหายใจขณะนอนหลับ, myasthenia gravis, การใช้ยาคุมกำเนิดกับความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง การใช้ยารักษาแผลที่เท้าเนื่องจากเบาหวาน ปัญหาการติดเชื้อในชายรักร่วมเพศ ภาวะฉุกเฉิ...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในงานธุรกิจบริการสุขภาพ เรื่อง การอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 8

วันที่ 8 มีนาคม – 1 เมษายน 2559 จากการที่ตลาดธุรกิจสปาเป็นตลาดระดับโลกที่เติบโตอย่างรวดเร็ว จึงทำให้หลายประเทศเร่งพัฒนาธุรกิจนี้ ธุรกิจสปาไทย จึงต้องพัฒนาคุณภาพ เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันและมีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งนี้องค์ประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญต่อธุรกิจสปา คือ ผู้ดำเนินการสปา ซึ่งปัจจุบันยังมีจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ และบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในธุรกิจสุขภาพและการให้บริการ จึงทำให้บริ...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


การประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยา ครั้งที่ 15 เรื่อง "เภสัชวิทยาของยาใหม่"

วันที่ 2-3 มิถุนายน 2559 วิทยาการสาขาเภสัชวิทยาในปัจจุบันก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ข้อมูลทางวิชาการใหม่ๆ เพิ่มพูนขึ้นจนยากที่เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขจะสามารถติดตามความก้าวหน้าเหล่านี้ได้ทั้งหมด ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละปีมียาชนิดใหม่ๆได้รับการขึ้นทะเบียนและนำมาใช้ในทางการแพทย์มากมาย จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขจะต้องเข้าใจเภสัชวิทยาของยาเหล่านี้เพื่อนำความรู้มาประกอบการพิจารณาคัดเลือกยาที่เหมา...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


การประชุมวิชาการด้านการขึ้นทะเบียนตำรับยา ครั้งที่ 6 : การเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการข้อมูลคุณภาพยาและความคงสภาพระหว่างการใช้ยา (Capacity building for drug quality data management including in-use stability)

11-12 กรกฎาคม 2559 ทะเบียนยาเป็นเอกสารสำคัญที่แสดงถึงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความมีคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาที่ผลิตออกมาจำหน่าย ซึ่งประกอบด้วยหลักฐานที่แสดงถึงกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่ดี กระบวนการผลิตที่มีการควบคุมทุกขั้นตอน การตรวจสอบผลผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในเอกสารที่จะนำไปขึ้นทะเบียนต้องมีความถูกต้อง และเป็นข้อมูลที่แท้จริงของตำรับยานั้น และ...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online
ระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554