NEW!! Download เอกสารประกอบการประชุมที่ผ่านมาประกาศ !! คะแนน CPE จากงานประชุมของคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ทุกงานประชุม จะถูกส่งเข้าระบบสภาฯภายใน 30 วันหลังงานประชุม
การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ก้าวทันเครื่องสำอาง 2 : All About Sunscreens

17-18 พฤษภาคม 2560 (ภาคบรรยาย) 19 พฤษภาคม 2560 (ภาคปฏิบัติ) แสงแดดประกอบไปด้วยรังสีที่มองเห็นและมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า โดยในแสงแดดจะมีรังสีที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าคือ รังสียูวี (UV radiation) รังสียูวีแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามความยาวคลื่น คือ 1) รังสียูวีเอ (UV-A) มีความยาวคลื่นในช่วง 320-400 นาโนเมตร เมื่อผิวหนังสัมผัสกับรังสีนี้จะทำให้ผิวหนังแก่ก่อนวัย มีจุดด่างดำและฝ้า 2) รังสียูวีบี (UV-B) มีความยาวคลื่นในช่วง 290-320 นาโนเมตร เมื่อผิวหนังสัมผัส...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


การประชุมวิชาการเภสัชจุลชีววิทยา ครั้งที่ 3 เรื่อง วัคซีนสำหรับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ

25-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในช่วงมากกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของประชากรโลกในด้านต่างๆ รวมทั้งด้านสุขภาพอนามัย ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นขณะนี้มาจากสาเหตุทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ (emerging and re-emerging infectious diseases) ท...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริการทางการแพทย์

1-2 มิถุนายน 2560 ประสิทธิภาพ เป็นเป้าหมายหลักหนึ่งของการดำเนินกิจการต่างๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชน ในภาครัฐ ได้มีการกำหนดไว้ใน พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวดที่ 4 การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า ในภาคการบริการด้านสุขภาพ ก็มีเป้าหมายประสิทธิภาพ เช่นเดียวกัน กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายให้สถานบริการสาธารณสุขจัดทำบัญชีต้นทุน และใช้ข้อมูลต้นทุนเป็นเครื่...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


การประชุมวิชาการ เรื่อง การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ

5-6 มิถุนายน 2560 ในปัจจุบัน เป็นที่ตระหนักดีว่าทรัพยากรในระบบสาธารณสุขมีอยู่อย่างจำกัด องค์การอนามัยโลกได้ระบุว่า ร้อยละ 20 - 40 ของค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพถูกใช้ไปอย่างไร้ประโยชน์ ซึ่งนับเป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ในการพยายามลดปัญหานี้ การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (Health Technology Assessment, HTA) ได้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือผลวิจัยที่จะนำไปสนับสนุน...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


การประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยา ครั้งที่ 16 เรื่อง เภสัชวิทยาของยาใหม่

8 - 9 มิถุนายน 2560 วิทยาการสาขาเภสัชวิทยาในปัจจุบันก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ข้อมูลทางวิชาการใหม่ๆ เพิ่มพูนขึ้นจนยากที่เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขจะสามารถติดตามความก้าวหน้าเหล่านี้ได้ทั้งหมด ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละปีมียาชนิดใหม่ๆได้รับการขึ้นทะเบียนและนำมาใช้ในทางการแพทย์มากมาย จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขจะต้องเข้าใจเภสัชวิทยาของยาเหล่านี้เพื่อนำความรู้มาประกอบการพิจารณาคัดเลือกยาที่เหมา...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง รู้ทันการสูงวัย: การดูแลสมองและกระดูก (Smart aging: brain and bone)

14-15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เนื่องจากประชากรในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลง คืออัตราการเพิ่มประชากรลดลงจาก ประมาณร้อยละ 3.0 ต่อปีในช่วงปี พ.ศ. 2503 เป็นประมาณร้อยละ 1.1 ต่อปีในปัจจุบัน และอัตราการตายของประชากรลดลงอยู่ในระดับประมาณ 5-6 ต่อประชากรพันคนต่อปี จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างทางอายุของประชากรไทย ทำให้ประชากรสูงอายุหรือประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีจำนวนเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคต พบว่าสัดส่วน...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


การประชุมวิชาการ เรื่อง update สมุนไพร 2 : สมุนไพร champion products

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ปัจจุบันทั่วโลกมีการนำสมุนไพรมาใช้อย่างแพร่หลายทั้งในรูปยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง รวมทั้ง ในประเทศไทย รัฐบาลได้มีการสนับสนุน และส่งเสริมการใช้สมุนไพรในด้านต่างๆ และมีนโยบายในการพัฒนายาสมุนไพร ให้เป็นหลักประกันสุขภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยบรรจุยาสมุนไพร 74 ตำรับ อยู่ในรายการบัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และส่งเสริมให้ใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบัน นอกจากนี้รัฐบาลยังได้จั...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


การประชุมวิชาการ Advanced Pharmacotherapy of Interesting Common Diseases 2017

28 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 การประชุมวิชาการ Advanced Pharmacotherapy of Interesting Common Diseases 2017 จัดขึ้น เพื่อให้ข้อมูลที่ทันสมัยด้านเภสัชบำบัดในโรคที่พบบ่อยและเป็นที่สนใจ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับทราบข้อมูลและคำแนะนำทางโภชนบำบัดในผู้ที่มีปัญหาขาดสารอาหารที่จะช่วยเหลือระบบภูมิคุ้มกัน แนวคิดและเภสัชบำบัดสำหรับการใช้ยาในผู้ป่วยโรคมะเร็ง ผู้ป่วยที่มีปัญหาอาการคลื่นไส้ อาเจียน การรักษาในผู้ที่ต้องการอดบุหรี่ การจัดการปั...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


การประชุมวิชาการด้านการขึ้นทะเบียนตำรับยา ครั้งที่ 7 แนวทางการขึ้นทะเบียนยาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพและข้อกำหนด international council for harmonization (ICH) สู่การปฎิบัติ

วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2560 ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จำหน่ายในประเทศไทย ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งผู้ผลิตต้องจัดทำข้อมูลแสดงถึงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความมีคุณภาพ เป็นเอกสารประกอบการขออนุญาต ข้อมูลทั้งหมดต้องเป็นข้อมูลที่แท้จริงของตำรับยานั้น ซึ่งสถานพยาบาลจะใช้ข้อมูลเหล่านี้ประกอบการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นความสำคัญของการเตรียมข้อมูลด้านคุณภาพ จึงได...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online
ระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554