NEW!! Download เอกสารประกอบการประชุมที่ผ่านมาสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างความเป็นผู้นำและเทคนิคการให้คำปรึกษา โดยจิตวิทยาเกสตัลท์ (Gestalt)

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558 (9.00-16.30 น.) การเป็นผู้นำเป็นสถานภาพหนึ่งที่ไม่ใช่กิจกรรมเฉพาะ จำเป็นต้องมีปฏิบัติการโต้ตอบที่แม่นยำสิ่งที่เรียกว่าความสามารถพิเศษของการเป็นผู้นำนั้น ที่จริงคือส่วนผสมของพรสวรรค์ทางธรรมชาติและสถานการณ์ที่ถูก “สร้างสรรค์” โดยความสามารถของการมีปฏิสัมพันธ์กันกับเนื้อหาที่แวดล้อม ด้วยเหตุนี้การเป็นผู้นำจะคือกระบวนการที่แสดงออกด้วยตน...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


น้ำมันจากธรรมชาติเพื่อสุขภาพ (Natural Fixed Oil for Health)

25 มิถุนายน 2558 หลักการและเหตุผล น้ำมันระเหยยาก หรือ fixed oil เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ได้จากพืชหรือสัตว์ ลักษณะเป็นของเหลวและระเหยยากที่อุณหภูมิห้อง ปัจจุบันน้ำมันระเหยยากหลายชนิดเป็นที่นิยมของผู้บริโภค เช่น น้ำมันมะพร้าว น้ำมันรำข้าว น้ำมันมะกอก เป็นต้น มีการนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์หลากหลาย เช่น ปรุงอาหาร เสริมสุขภาพ หรือด้านเสริมความงาม ทั้งนี้น้ำมันแต่ละชนิดจะมีองค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาต่...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยา ครั้งที่ 14 เรื่อง

4 - 5 มิถุนายน 2558 หลักการและเหตุผล วิทยาการสาขาเภสัชวิทยาในปัจจุบันก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ข้อมูลทางวิชาการใหม่ๆ เพิ่มพูนขึ้นจนยากที่เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขจะสามารถติดตามความก้าวหน้าเหล่านี้ได้ทั้งหมด ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละปีมียาชนิดใหม่ๆได้รับการขึ้นทะเบียนและนำมาใช้ในทางการแพทย์มากมาย จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขจะต้องเข้าใจเภสัชวิทยาของยาเหล่านี้เพื่อนำความรู้...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


Pharmacy Review and Update Series 2015: Pharmacotherapy of Psychiatric Disorders

20-21 สิงหาคม 2558 หลักการและเหตุผล วิทยาการด้านยาในปัจจุบันต้องอาศัยการบูรณาการความรู้ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการนำไปใช้ นอกจากนี้ความก้าวหน้าในด้านดังกล่าวยังเป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นบุคลากรทางสาธารณสุขจึงมีความจำเป็นในการที่จะต้องทบทวนความรู้ในเชิงบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าของวิทยาการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาความสามารถในการทำงานในอาชีพของตนเองในทุกภาคส่วนเพื่อปร...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online
ระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554