NEW!! Download เอกสารประกอบการประชุมที่ผ่านมาประกาศ !! คะแนน CPE จากงานประชุมของคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ทุกงานประชุม จะถูกส่งเข้าระบบสภาฯภายใน 30 วันหลังงานประชุม
การประชุมวิชาการเภสัชจุลชีววิทยา ครั้งที่ 3 เรื่อง วัคซีนสำหรับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ

25-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในช่วงมากกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของประชากรโลกในด้านต่างๆ รวมทั้งด้านสุขภาพอนามัย ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นขณะนี้มาจากสาเหตุทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ (emerging and re-emerging infectious diseases) ท...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริการทางการแพทย์

1-2 มิถุนายน 2560 ประสิทธิภาพ เป็นเป้าหมายหลักหนึ่งของการดำเนินกิจการต่างๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชน ในภาครัฐ ได้มีการกำหนดไว้ใน พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวดที่ 4 การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า ในภาคการบริการด้านสุขภาพ ก็มีเป้าหมายประสิทธิภาพ เช่นเดียวกัน กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายให้สถานบริการสาธารณสุขจัดทำบัญชีต้นทุน และใช้ข้อมูลต้นทุนเป็นเครื่...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


การประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยา ครั้งที่ 16 เรื่อง เภสัชวิทยาของยาใหม่

8 - 9 มิถุนายน 2560 วิทยาการสาขาเภสัชวิทยาในปัจจุบันก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ข้อมูลทางวิชาการใหม่ๆ เพิ่มพูนขึ้นจนยากที่เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขจะสามารถติดตามความก้าวหน้าเหล่านี้ได้ทั้งหมด ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละปีมียาชนิดใหม่ๆได้รับการขึ้นทะเบียนและนำมาใช้ในทางการแพทย์มากมาย จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขจะต้องเข้าใจเภสัชวิทยาของยาเหล่านี้เพื่อนำความรู้มาประกอบการพิจารณาคัดเลือกยาที่เหมา...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง รู้ทันการสูงวัย: การดูแลสมองและกระดูก (Smart aging: brain and bone)

14-15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เนื่องจากประชากรในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลง คืออัตราการเพิ่มประชากรลดลงจาก ประมาณร้อยละ 3.0 ต่อปีในช่วงปี พ.ศ. 2503 เป็นประมาณร้อยละ 1.1 ต่อปีในปัจจุบัน และอัตราการตายของประชากรลดลงอยู่ในระดับประมาณ 5-6 ต่อประชากรพันคนต่อปี จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างทางอายุของประชากรไทย ทำให้ประชากรสูงอายุหรือประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีจำนวนเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคต พบว่าสัดส่วน...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


การประชุมวิชาการ เรื่อง update สมุนไพร 2 : สมุนไพร champion products

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ปัจจุบันทั่วโลกมีการนำสมุนไพรมาใช้อย่างแพร่หลายทั้งในรูปยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง รวมทั้ง ในประเทศไทย รัฐบาลได้มีการสนับสนุน และส่งเสริมการใช้สมุนไพรในด้านต่างๆ และมีนโยบายในการพัฒนายาสมุนไพร ให้เป็นหลักประกันสุขภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยบรรจุยาสมุนไพร 74 ตำรับ อยู่ในรายการบัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และส่งเสริมให้ใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบัน นอกจากนี้รัฐบาลยังได้จั...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


การประชุมวิชาการ Advanced Pharmacotherapy of Interesting Common Diseases 2017

28 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 การประชุมวิชาการ Advanced Pharmacotherapy of Interesting Common Diseases 2017 จัดขึ้น เพื่อให้ข้อมูลที่ทันสมัยด้านเภสัชบำบัดในโรคที่พบบ่อยและเป็นที่สนใจ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับทราบข้อมูลและคำแนะนำทางโภชนบำบัดในผู้ที่มีปัญหาขาดสารอาหารที่จะช่วยเหลือระบบภูมิคุ้มกัน แนวคิดและเภสัชบำบัดสำหรับการใช้ยาในผู้ป่วยโรคมะเร็ง ผู้ป่วยที่มีปัญหาอาการคลื่นไส้ อาเจียน การรักษาในผู้ที่ต้องการอดบุหรี่ การจัดการปั...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


การประชุมวิชาการด้านการขึ้นทะเบียนตำรับยา ครั้งที่ 7 แนวทางการขึ้นทะเบียนยาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพและข้อกำหนด international council for harmonization (ICH) สู่การปฎิบัติ

วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2560 ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จำหน่ายในประเทศไทย ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งผู้ผลิตต้องจัดทำข้อมูลแสดงถึงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความมีคุณภาพ เป็นเอกสารประกอบการขออนุญาต ข้อมูลทั้งหมดต้องเป็นข้อมูลที่แท้จริงของตำรับยานั้น ซึ่งสถานพยาบาลจะใช้ข้อมูลเหล่านี้ประกอบการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นความสำคัญของการเตรียมข้อมูลด้านคุณภาพ จึงได...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


การประชุมวิชาการเรื่อง เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร : ศาสตร์สู่ความสำเร็จและการเพิ่มคุณค่าของวิชาชีพเภสัชกรรม

วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2560 สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร ภาควิชาเภสัชกรรม ได้เริ่มเปิดหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารเภสัชกรรมโรงพยาบาลในปี พ.ศ. 2535 นับเป็นหลักสูตรบัณฑิตศึกษาด้านการบริหารทางเภสัชกรรม หลักสูตรแรกของประเทศไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 ได้ปรับปรุงหลักสูตรเป็น เภสัชศาสตร มหาบัณฑิต สาขาบริหารเภสัชกิจ และในปี พ.ศ. 2542 ได้เปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารเภสัชกิจ ต่อมาได้มีการพัฒนาหลักสูตรครั้งให...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online
ระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554