NEW!! Download เอกสารประกอบการประชุมที่ผ่านมาประกาศ !! คะแนน CPE จากงานประชุมของคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ทุกงานประชุม จะถูกส่งเข้าระบบสภาฯภายใน 30 วันหลังงานประชุม
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Immunopharmacology: Basic Concepts and Applications

2-3 มีนาคม พ.ศ. 2560 ระบบภูมิคุ้มกันในมนุษย์ทำงานเชื่อมประสานกันเพื่อให้เกิดการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่มีความซับซ้อนต่อเนื่องกันไปเป็นลำดับขั้นอย่างจำเพาะในการป้องกันร่างกายจากสิ่งแปลกปลอมจากภายนอก เช่น แบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต รา พยาธิ รวมถึงสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ รวมถึงยาและสิ่งแปลกปลอมจากภายใน เช่น เซลล์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์มะเร็ง การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติไม่ว่ามากหรือน้อยจนเกินไปทำให้เกิดโรคที่พบบ่อยมา...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ก้าวทันเครื่องสำอาง 2 : All About Sunscreens

บรรยายวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2560 ห้องปฏิบัติการภาควิชาเภสัชกรรม (312) วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 แสงแดดประกอบไปด้วยรังสีที่มองเห็นและมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า โดยในแสงแดดจะมีรังสีที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าคือ รังสียูวี (UV radiation) รังสียูวีแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามความยาวคลื่น คือ 1) รังสียูวีเอ (UV-A) มีความยาวคลื่นในช่วง 320-400 นาโนเมตร เมื่อผิวหนังสัมผัสกับรังสีนี้จะทำให้ผิวหนังแก่ก่อนวัย มีจุดด่างดำและฝ้า 2) รังสียูวีบี (UV-B) มีความยาวคลื่นในช่วง 290-320 นาโนเมตร เมื่อผิวหนังสัมผัส...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


การประชุมวิชาการเภสัชจุลชีววิทยา ครั้งที่ 3 เรื่อง วัคซีนสำหรับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ

25-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในช่วงมากกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของประชากรโลกในด้านต่างๆ รวมทั้งด้านสุขภาพอนามัย ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นขณะนี้มาจากสาเหตุทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ (emerging and re-emerging infectious diseases) ท...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริการทางการแพทย์

1-2 มิถุนายน 2560 ประสิทธิภาพ เป็นเป้าหมายหลักหนึ่งของการดำเนินกิจการต่างๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชน ในภาครัฐ ได้มีการกำหนดไว้ใน พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวดที่ 4 การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า ในภาคการบริการด้านสุขภาพ ก็มีเป้าหมายประสิทธิภาพ เช่นเดียวกัน กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายให้สถานบริการสาธารณสุขจัดทำบัญชีต้นทุน และใช้ข้อมูลต้นทุนเป็นเครื่...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


การประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยา ครั้งที่ 16 เรื่อง เภสัชวิทยาของยาใหม่

8 - 9 มิถุนายน 2560 วิทยาการสาขาเภสัชวิทยาในปัจจุบันก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ข้อมูลทางวิชาการใหม่ๆ เพิ่มพูนขึ้นจนยากที่เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขจะสามารถติดตามความก้าวหน้าเหล่านี้ได้ทั้งหมด ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละปีมียาชนิดใหม่ๆได้รับการขึ้นทะเบียนและนำมาใช้ในทางการแพทย์มากมาย จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขจะต้องเข้าใจเภสัชวิทยาของยาเหล่านี้เพื่อนำความรู้มาประกอบการพิจารณาคัดเลือกยาที่เหมา...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


การประชุมวิชาการ Advanced Pharmacotherapy of Interesting Common Diseases 2017

28 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 การประชุมวิชาการ Advanced Pharmacotherapy of Interesting Common Diseases 2017 จัดขึ้น เพื่อให้ข้อมูลที่ทันสมัยด้านเภสัชบำบัดในโรคที่พบบ่อยและเป็นที่สนใจ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับทราบข้อมูลและคำแนะนำทางโภชนบำบัดในผู้ที่มีปัญหาขาดสารอาหารที่จะช่วยเหลือระบบภูมิคุ้มกัน แนวคิดและเภสัชบำบัดสำหรับการใช้ยาในผู้ป่วยโรคมะเร็ง ผู้ป่วยที่มีปัญหาอาการคลื่นไส้ อาเจียน การรักษาในผู้ที่ต้องการอดบุหรี่ การจัดการปั...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online
ระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554