NEW!! Download เอกสารประกอบการประชุมที่ผ่านมาประกาศ !! คะแนน CPE จากงานประชุมของคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ทุกงานประชุม จะถูกส่งเข้าระบบสภาฯภายใน 30 วันหลังงานประชุม
การประชุมวิชาการเภสัชจุลชีววิทยา ครั้งที่ 4 เรื่อง Microbiological Testing of Nonsterile Products: Step-by-Step Practical Approach to Quality Control

วันที่ 16-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เภสัชภัณฑ์มีความสำคัญทั้งในการรักษา การป้องกันโรคต่างๆ รวมถึงการเสริมสุขภาพ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค จึงต้องมีการกำหนดมาตรฐานของเภสัชภัณฑ์ขึ้นเพื่อควบคุณภาพด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเภสัชภัณฑ์ไม่ปราศจากเชื้อ เช่น ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ยาจากสมุนไพร ซึ่งไม่จำเป็นต้องปลอดจากจุลินทรีย์ อาจพบการปนเปื้อนอยู่ได้บ้าง แต่ปริมาณจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนนั้นต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และต้องป...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


งานปาฐกถาเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล

7 มิถุนายน 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ พญาไท ภายใต้มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ในวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๑ ตามนโยบายและโครงการของรัฐบาลในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๑๔ เพื่อเพิ่มการผลิตเภสัชกรตอบสนองการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศไทย ซึ่งในวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้จะเป็นวันครบรอบ ๕๐ ปีของการก่อตั้งคณะฯ เพื่อเป็นการระลึกถึงวันส...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


โครงการประชุมวิชาการเพื่อฉลองครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล “Innovation in Pharmaceutical Sciences and Clinical Use of Drugs & Health Products”

วันที่ 8-9 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ พญาไท ภายใต้มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2511 ตามนโยบายและโครงการของรัฐบาลในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2510-2514 เพื่อเพิ่มการผลิตเภสัชกรตอบสนองการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศไทย ซึ่งในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 นี้จะเป็นวันครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งคณะฯ เพื่อเป็นการระลึกถึงวั...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


การประชุมวิชาการ เรื่อง ความก้าวหน้าด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และแนวปฏิบัติด้านเภสัชบำบัดของยาชีววัตถุ ครั้งที่ 2

วันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 ยาชีววัตถุ (biological products) เป็นยาที่ผลิตขึ้นโดยใช้เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพในการผลิต เช่นพันธุวิศวกรรม (genetic engineering) หรือ รีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอเทคโนโลยี (recombinant DNA technology) ไฮบริโดมาเทคโนโลยี (hybridoma technology) เป็นต้น ยาในกลุ่มนี้มีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการรักษาโรคในปัจจุบัน เช่น โรคมะเร็ง (cancer) เบาหวาน (diabetes mellitus) ข้ออักเสบรูมาตอยด์ (rheumatoid arthritis) การปลูกถ...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


การประชุมวิชาการเภสัชอุตสาหกรรม ครั้งที่ 13 The 13th Industrial Pharmaceutical Technology Conference เรื่อง วิทยาการก้าวหน้าของสารช่วยทางเภสัชกรรมและวัสดุบรรจุ

วันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2561 อุตสาหกรรมยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ จัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) ซึ่งเป็น1 ใน 5 ของอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) เป็น อุตสาหกรรมเป้าหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) และเป็นเครื่องมือในการผลักดันประเทศก้าวเข้าสู่ ประเทศไทย 4.0 ตามที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระ...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


การประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacy Review and Update Series 2018: Pharmacotherapy of Pain and Palliative Care

วันที่ 18-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 วิทยาการด้านยาในปัจจุบันต้องอาศัยการบูรณาการความรู้ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการนำไปใช้ นอกจากนี้ความก้าวหน้าในด้านดังกล่าวยังเป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นบุคลากรทางสาธารณสุขจึงมีความจำเป็นในการที่จะต้องทบทวนความรู้ในเชิงบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าของวิทยาการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาความสามารถในการทำงานในอาชีพของตนเองในทุกภาคส่วนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมต่อไป คณะเภสัชศาสตร...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


การประชุมวิชาการด้านการขึ้นทะเบียนตำรับยา ครั้งที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขึ้นทะเบียนตำรับยา:บริบทใหม่ในตำรายา (Efficiency Enhancement for Drug Registration Process: Emerging Contexts in Pharmacopoeias)

24-25 กรกฎาคม 2561 ยาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จะต้องมีคุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัยสูงสุด ทะเบียนยาเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงถึงข้อมูลดังกล่าว ซึ่งบ่งชี้ถึงการคัดเลือกวัตถุดิบทางยาที่ดี กระบวนการผลิตที่มีการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนและการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางยาให้เป็นไปตามมาตรฐานก่อนส่งมอบให้ผู้บริโภค ข้อมูลที่ปรากฏในทะเบียนยาจึงเป็นข้อมูลจริงที่สะท้อนถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลทะเบียนยาให้ครบ...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


การประชุมวิชาเภสัชกรรม 3 สาขา (TSAC) ครั้งที่ 1 (เภสัชกรรมเทคโนโลยี เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร และเภสัชกรรมคลินิก) เภสัชกรรมกับผู้ป่วยสูงอายุ

วันที่ 8 - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 สังคมไทยในปัจจุบันกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุในสัดส่วนที่มากกว่าประชากรในกลุ่มวัยอื่นๆ ความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมของระบบสุขภาพต่อการเปลี่ยนแปลงนี้จึงมีความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยาซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่สำคัญสำหรับผู้สูงอายุ การศึกษาจำนวนมากพบปัญหาการใช้ยาในผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาซ้ำซ้อน อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา รูปแบบยาที่ไม่เหมาะสมในผู้ป่วยสูงอายุ การใช้ยาตามสั่ง รวมไปถึ...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


การประชุมวิชาการเภสัชเคมี ครั้งที่ 3 Innovative and Collaborative Researches in Pharmaceutical Chemistry

วันที่ 7 กันยายน 2561 งานวิจัยด้านเภสัชเคมีเป็นงานที่มีความสำคัญและมีบทบาทเกี่ยวข้องในการค้นคว้าพัฒนาและควบคุมมาตรฐานยา การยกระดับงานวิจัยและพัฒนาด้านเภสัชเคมีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมยาในการแข่งขันของประเทศ จำเป็นต้องอาศัยการพัฒนาแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี มีเวทีในการนำเสนองานวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัย เพื่อให้งานวิจัยสามารถขับเคลื่อนพัฒนาไปได้อย่างรว...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online
ระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554