NEW!! Download เอกสารประกอบการประชุมที่ผ่านมาการประชุมวิชาการ เรื่อง ““พฤติกรรมการบริการที่ประทับใจ Effective Service Behavior in Healthcare sector”

10 กรกฎาคม 2558 หลักการและเหตุผล การบริการเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างความประทับใจ ความรู้สึกดี และความผูกพันต่อสินค้า และบริการขององค์กร อีกทั้งยังเป็นการประกันความยั่งยืนและเติบโตขององค์กร ดังนั้นองค์กรทั้งหลายในทุกธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจที่มีกระบวนการในการให้บริการจะต้องให้ความใส่ใจข...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


การประชุมวิชาการ เรื่อง “การทำวิจัยที่ได้ผลและการใช้สถิติขั้นต้น”

18-19 กรกฎาคม 2558 การทำวิจัยเป็นสิ่งที่สำคัญในการค้นหาองค์ความรู้ในการทำงานและการศึกษา ปัจจัยหลายองค์กรให้ความสำคัญกับการวิจัยในองค์กร ไม่จำเพาะอยู่ในวงการการศึกษาเท่านั้น ดังนั้นการศึกษาวิธีการทำวิจัยที่ได้ผลและการใช้สถิติขั้นต้นในการทำวิจัยจึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็น ศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิท...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


การขึ้นทะเบียนตำรับยา ครั้งที่ 5: Specification and Certification of Analysis for Drug registration: the link between manufacture and customer for drug quality

21-22 กรกฎาคม 2558 ทะเบียนยาเป็นเอกสารสำคัญที่แสดงถึงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความมีคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาที่ผลิตออกมาจำหน่าย ซึ่งประกอบด้วยหลักฐานที่แสดงถึงกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ การประชุมวิชาการด้านการขึ้นทะเบียนตำรับยา ครั้งที่ 5 Specification and Certification of Analysis for Drug registration: the link between manufacture and customer for drug quality จะเน้นเกี่ยวกับการกำหนดคุณลักษณะและใบรับรองผลวิเคราะห์ (...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


Pharmacotherapy of Interesting Common Diseases 2015

23-25 กรกฏาคม 2558 การประชุมวิชาการ Pharmacotherapy of Interesting Common Diseases 2015 จัดขึ้นเพื่อให้ข้อมูลที่ทันสมัยด้านเภสัชบำบัดในโรคที่พบบ่อยและเป็นที่สนใจ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับทราบ - ข้อมูลและคำแนะนำทางเภสัชบำบัดสำหรับการใช้สมุนไพรที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในโรคเรื้อรัง - การใช้สมุนไพรในทางคลินิก การดูแลแผลที่ถูกสัตว์กัด การป้องกันบาดทะยักและพิษสุนัขบ้า ปัญหาเยื่อหุ้มสมองอักเสบ คอตีบ - การใช้ยา...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


“การนำเสนออย่างจูงใจและได้ผล Persuasive & Effective Presentation (PEP)”

วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 หลักการและเหตุผล การนำเสนอเป็นทักษะสำคัญในการเป็นผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากรทุกระดับ ทักษะการนำเสนอช่วยให้โครงการที่รับผิดชอบได้รับความสนใจและการสนับสนุนจากองค์กร ศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Center of Human Potential and Organization Development, MUPY HPOD) จึง...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


การประชุมวิชาการ “การบริหารความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน

วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 หลักการและเหตุผล ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) เป็นบ่อเกิดของการแก้ปัญหา และการสร้างนวัตกรรม ซึ่งในปัจจุบันทั้งสองสิ่งข้างต้นเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างคุณค่าเพื่อตอบสนองพันธกิจและวิสัยทัศน์ของทุกองค์กร อุปสรรคของความคิดสร้างสรรค์คือความเคยชิน และรูปแบบการใช้ชีวิต รวมถึงรูปแบบในการทำงาน ศูนย์พัฒนาศักยภาพ...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


การประชุมวิชาการ เรื่อง “เชาว์อารมณ์และการคิดเชิงบวกเพื่อความสุขในการทำงาน

วันที่ 7 สิงหาคม 2558 หลักการและเหตุผล ความสุขในที่ทำงานเป็นที่มาของผลิตภาพและประสิทธิภาพขององค์กรทั้งยังเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรและงานที่รับผิดชอบของบุคลากร ความสุขในที่ทำงานจะเกิดขึ้นได้ต้องมาจากความสุขของบุคคลในองค์กรซึ่งเกิดจากเชาว์อารมณ์ (Emotional Intelligence) และความคิดเชิงบวก (Positive Thinking) ข...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


การประชุมวิชาการ เรื่อง “การสื่อสารในการบริหารผลการปฏิบัติงาน

วันที่ 8 สิงหาคม 2558 หลักการและเหตุผล หน้าที่หนึ่งของหัวหน้างานคือ การบริหารผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและหัวใจสำคัญในการสร้างผลงานของเขา คือ การสื่อสารเพื่อบริหารผลการปฏิบัติงาน อันประกอบด้วยการถ่ายทอดเป้าหมาย การติดตามกำกับดูแล รวมทั้งการให้คำติชมต่อผลการปฏิบัติงาน โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือ การสร้างความเข้าใจ และสร้างแร...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online

 

Pharmacy Review and Update Series 2015: Pharmacotherapy of Psychiatric Disorders

20-21 สิงหาคม 2558 หลักการและเหตุผล วิทยาการด้านยาในปัจจุบันต้องอาศัยการบูรณาการความรู้ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการนำไปใช้ นอกจากนี้ความก้าวหน้าในด้านดังกล่าวยังเป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นบุคลากรทางสาธารณสุขจึงมีความจำเป็นในการที่จะต้องทบทวนความรู้ในเชิงบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าของวิทยาการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาความสามารถในการทำงานในอาชีพของตนเองในทุกภาคส่วนเพื่อปร...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online
ระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554