NEW!! Download เอกสารประกอบการประชุมที่ผ่านมาประกาศ !! คะแนน CPE จากงานประชุมของคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ทุกงานประชุม จะถูกส่งเข้าระบบสภาฯภายใน 30 วันหลังงานประชุม
การประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacy Review and Update Series 2017: “Pharmacotherapy of Cardiovascular & Metabolic Diseases”

10-11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 วิทยาการด้านยาในปัจจุบันต้องอาศัยการบูรณาการความรู้ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการนำไปใช้ นอกจากนี้ความก้าวหน้าในด้านดังกล่าวยังเป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นบุคลากรทางสาธารณสุขจึงมีความจำเป็นในการที่จะต้องทบทวนความรู้ในเชิงบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าของวิทยาการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาความสามารถในการทำงานในอาชีพของตนเองในทุกภาคส่วนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมต่อไป คณะเภสัชศาสตร...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


การประชุมวิชาการ Gastrointestinal Training and Workshop for Pharmacists Episode I: Constipation & Diarrhea

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2560 องค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาเพื่อรักษาโรคของระบบทางเดินอาหารมีความก้าวหน้าไปเป็นอย่างมาก โดยยาส่วนใหญ่ที่ใช้เพื่อรักษาความเจ็บป่วยของระบบทางเดินอาหารเป็นยาประเภทยาอันตราย ซึ่งสามารถจำหน่ายโดยเภสัชกรที่ร้านยาได้ ประกอบกับพฤติกรรมของผู้ป่วยที่จะไปรับบริการจากร้านยาซึ่งจัดเป็นแหล่งบริการสุขภาพเบื้องต้นที่อยู่ในชุมชน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่เภสัชกรร้านยาต้องมีความสามารถในการประเมินปัญหาความเจ็บป่วยเ...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online
ระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554