NEW!! Download เอกสารประกอบการประชุมที่ผ่านมาประกาศ !! คะแนน CPE จากงานประชุมของคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ทุกงานประชุม จะถูกส่งเข้าระบบสภาฯภายใน 30 วันหลังงานประชุม
การประชุมวิชาการ Pharmacotherapy of Interesting Common Diseases 2018

วันที่ 2 – 4 เมษายน พ.ศ. 2561 การประชุมวิชาการ Pharmacotherapy of Interesting Common Diseases 2018 จัดขึ้น เพื่อให้ข้อมูลที่ทันสมัยด้านเภสัชบำบัดในโรคที่พบบ่อยและเป็นที่สนใจ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับทราบหลักการประเมินทางโภชนบำบัดและการเลือกอาหารทางการแพทย์ที่เหมาะสม หลักฐานทางวิชาการเกี่ยวกับการใช้น้ำเกลือล้างจมูกในโรคทางเดินหายใจ หลักพิจารณาทางเภสัชจลนศาสตร์เกี่ยวกับการเลือกยาแก่หญิงให้นมบุตร การวินิจฉัยและดูแลเบื้องต้นแก่ผู้...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


การประชุมวิชาการเภสัชอุตสาหกรรม ครั้งที่ 13 The 13th Industrial Pharmaceutical Technology Conference เรื่อง วิทยาการก้าวหน้าของสารช่วยทางเภสัชกรรมและวัสดุบรรจุ

วันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2561 อุตสาหกรรมยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ จัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) ซึ่งเป็น1 ใน 5 ของอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) เป็น อุตสาหกรรมเป้าหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) และเป็นเครื่องมือในการผลักดันประเทศก้าวเข้าสู่ ประเทศไทย 4.0 ตามที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระ...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโทกราฟีสำหรับงานเภสัชวิเคราะห์ Efficiency enhancement for high performance liquid chromatography in Pharmaceutical Analysis

5-8 มีนาคม 2561 การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ยา เป็นกระบวนการสำคัญที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของการผลิตยาจนถึงก่อนการส่งมอบผลิตภัณฑ์ยาแก่ผู้ป่วย เพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และมีคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมถึงสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคในการใช้ผลิตภัณฑ์ยา ปัจจุบันตำรายา (Pharmacopeia) ได้กำหนดให้เทคนิคเทคนิคไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโทกราฟีเป็นเทคนิคมาตรฐานสำหรับการควบคุมคุณภาพในหัวข้อต่างๆ ของวัตถุดิบแ...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


การประชุมวิชาการด้านการขึ้นทะเบียนตำรับยา ครั้งที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขึ้นทะเบียนตำรับยา:บริบทใหม่ในตำรายา (Efficiency Enhancement for Drug Registration Process: Emerging Contexts in Pharmacopoeias)

24-25 กรกฎาคม 2561 ยาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จะต้องมีคุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัยสูงสุด ทะเบียนยาเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงถึงข้อมูลดังกล่าว ซึ่งบ่งชี้ถึงการคัดเลือกวัตถุดิบทางยาที่ดี กระบวนการผลิตที่มีการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนและการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางยาให้เป็นไปตามมาตรฐานก่อนส่งมอบให้ผู้บริโภค ข้อมูลที่ปรากฏในทะเบียนยาจึงเป็นข้อมูลจริงที่สะท้อนถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลทะเบียนยาให้ครบ...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online


การประชุมวิชาการเภสัชเคมี ครั้งที่ 3 Innovative and Collaborative Researches in Pharmaceutical Chemistry

วันที่ 7 กันยายน 2561 งานวิจัยด้านเภสัชเคมีเป็นงานที่มีความสำคัญและมีบทบาทเกี่ยวข้องในการค้นคว้าพัฒนาและควบคุมมาตรฐานยา การยกระดับงานวิจัยและพัฒนาด้านเภสัชเคมีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมยาในการแข่งขันของประเทศ จำเป็นต้องอาศัยการพัฒนาแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี มีเวทีในการนำเสนองานวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัย เพื่อให้งานวิจัยสามารถขับเคลื่อนพัฒนาไปได้อย่างรว...

รายละเอียดงานประชุม | รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม | สมัคร Online
ระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554