NEW!! Download เอกสารประกอบการประชุมที่ผ่านมา



ประกาศ !! คะแนน CPE จากงานประชุมของคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ทุกงานประชุม จะถูกส่งเข้าระบบสภาฯภายใน 30 วันหลังงานประชุม
ยังไม่มีงานประชุมวิชาการใดๆในขณะนี้
โปรดกลับมาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง





ระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554