การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริการทางการแพทย์
1-2 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุม 207 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-008-06-2560 จำนวน 12.5 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
ประสิทธิภาพ เป็นเป้าหมายหลักหนึ่งของการดำเนินกิจการต่างๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชน ในภาครัฐ ได้มีการกำหนดไว้ใน พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวดที่ 4 การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า ในภาคการบริการด้านสุขภาพ ก็มีเป้าหมายประสิทธิภาพ เช่นเดียวกัน กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายให้สถานบริการสาธารณสุขจัดทำบัญชีต้นทุน และใช้ข้อมูลต้นทุนเป็นเครื่องมือการบริหารจัดการ นอกจากนี้ในระบบการประกันสุขภาพ ก็ได้มีมาตรการด้านการคลังสุขภาพ ผ่านวิธีการจ่ายงบประมาณและค่าตอบแทนแก่ผู้จัดบริการสุขภาพ ตามกฎเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ซึ่งหากผู้จัดบริการไม่มีการบริหารจัดการด้านประสิทธิภาพที่เหมาะสมก็จะส่งกระทบต่อสถานะทางการเงินและคุณภาพการบริการ อย่างไรก็ดีแม้ว่าจะมีนโยบายและมาตรการในการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานในระดับหนึ่งแล้ว แต่หน่วยงานต่างๆก็ยังเผชิญกับปัญหาดังกล่าวอยู่ ทั้งนี้การจะบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิภาพ เพิ่มคุณภาพการบริการและเกิดความยั่งยืนทางการเงิน นอกจากที่จะต้องมีการสนับสนุนเชิงนโยบายจากผู้บริหารองค์กรแล้ว เป้าหมายที่สำคัญอีกอย่างได้แก่ ทุกภาคส่วนขององค์กรจะต้องเพิ่มองค์ความรู้ด้านต้นทุน ให้การสนับสนุนข้อมูล และร่วมกันดำเนินงานในการวิเคราะห์ต้นทุน เพื่อสร้างให้สมาชิกองค์กรเกิดความตะหนักด้านต้นทุน (cost consciousness) แล้วมีส่วนร่วมในการบริหารต้นทุน อีกทั้งต้องมีผู้รับผิดหลักในการดำเนินงานวิเคราะห์ต้นทุนที่ต้องเข้าใจหลักการ เทคนิควิธีการ การวางแผนการดำเนินงาน จนกระทั่งการจัดการให้มีการนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ให้บรรลุผลการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข และการวิเคราะห์ต้นทุนในระบบสุขภาพ มาเป็นเวลานานกว่าทศวรรษ จึงเห็นสมควรจัดให้มีการบริการวิชาการโดยการจัดประชุมวิชาการเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการทางการแพทย์

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร และบุคคลากรสาธารณสุข

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ratree.pap@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ โทรศัพท์ และ แฟกซ์ 0-2644-4536

ค่าลงทะเบียน:

ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 3,000.00 THB
ลงทะเบียนภายหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 3,500.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


• ค่าสมัครเข้าร่วมประชุมคนละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ซึ่งครอบคลุมค่าเอกสารประกอบการประชุม ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง (หากสมัครหลัง 15 พฤษภาคม 2560 ค่าสมัครเข้าร่วมประชุมคนละ 3,500 บาท) • ชำระเงินได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ชื่อบัญชี “Social and administrative pharmacy” เลขที่บัญชี 026-461069-7 บัญชีออมทรัพย์

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุน หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- ขออนุมัติจัดประชุมวิชาการ เรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุน หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- งานวิเคราะห์ต้นทุน 1-2 June 2017_ขึ้น web หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 23/3/2560 12:25น.
   


 

http://tinyurl.com/gumgrbt

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง ratree.pap@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C101-0001 ภญ. รุ้งกาญจน์ ศุกระกาญจน์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 online
2 C101-0002 ภก. ฤทธิ์เจตน์ รินแก้วกาญจน์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 online
3 C101-0003 ภญ. คงคณสา สมยานนทนากุล ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 online
4 C101-0004 ภญ. ฐนิตา ทวีธรรมเจริญ ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 online
5 C101-0005 ภญ. ประภาพร นพรัตยาภรณ์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 online
6 C101-0006 ภก. ธีรพล ทิพย์พยอม ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 online
7 C101-0007 นางสาว ทักษพร กิตติพงษ์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 online
8 C101-0008 ภญ. วรรณวิษา กฤตลักษณ์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 online
9 C101-0009 ภญ. มณีรัตน์ พิสารวัฒนา ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 online
10 C101-0010 ภญ. นิลวรรณ อยู่ภักดี ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 online
11 C101-0011 นาง อรุณี ธำรงวิศว ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 online
12 C101-0012 นาย เกริก นพรัตน์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 online
13 C101-0013 ภญ. วาณี มหาไตรภพ ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 online
14 C101-0015 ภก. ภาณุวัฒน์ ปัญญาสาโรจน์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 online
15 C101-0016 ภก. ธนะวิชช์ ปานน้อย ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 online
16 C101-0017 ภญ. พรพิรุณ กุลอึ้ง ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 online
17 C101-0018 ภญ. เบญจภา มณีพรพล ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 online
18 C101-0019 ภญ. ประภัสสรา พงศ์พันธุ์พิศาล ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 online
19 C101-0020 ภญ. ปีย์ภัทรา วันทนาศิริ ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 online
20 C101-0021 ภก. รชต จิรชัยธร ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 online
21 C101-0022 ภญ. น้ำทิพย์ จุติพงษ์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 online
22 C101-0023 เรือตรีหญิง ธนิดา ขุนบุญจันทร์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 online
23 C101-0024 นางสาว อาภากรณ์ เตชรัตน์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 online
24 C101-0027 ภญ. กษมา ภักดิ์ศรีแพง ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 online
25 C101-0028 นางสาว บุญโสม อภิบุณโยภาส ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 online
26 C101-0029 ภญ. ชมรมพร ศรีนวล ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 online
27 C101-0030 ภก. สาธิน ศรีนวล ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 online
28 C101-0031 นาง เรวดี ไผ่เกาะ ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 online
29 C101-0032 นางสาว ภัสสร ชัยมีบุญ ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 online
30 C101-0033 นางสาว พิมกานต์ มหาสวัสดิ์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 online
31 C101-0034 นางสาว อังคณา บุญทวี ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 online
32 C101-0035 ภญ. นันทวัน เฉลิมพันธ์ชัย ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 online
33 C101-0036 ภก. ดุลฑิพัทธ์ ตั้งวงศ์ศิริ ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 corp-online
34 C101-0037 ภญ. สาลินี วงศ์พานิช ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 corp-online
35 C101-0038 นาย ธนาฒย์ เมทณีสดุดี ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 corp-online
36 C101-0039 ภก. จินดาวิทย์ อิสสระโชติ ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 online
37 C101-0040 นาง รัชดาวรรณ งามธนาคุณ ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 online
38 C101-0041 นาย ไธพัตย์ สวัสดิ์มงคล ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 online
39 C101-0042 นาย ปัญญา ธำรงธีระกุล ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 online
40 C101-0043 นางสาว ชมพู มีเจริญ ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 corp-online
41 C101-0044 นางสาว ชลิดา เขมวรานันท์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 corp-online
42 C101-0045 ภญ. พนิดา อยู่เพ็ชร ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 corp-online
43 C101-0046 นางสาว สิริมา จุติโชติ ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 corp-online
44 C101-0047 นาวาโท บุญเรือง เกิดอรุณเดช ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 corp-online
45 C101-0048 พันเอกหญิง ศิริวรรณ อัญญะสิมาพันธ์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 online
46 C101-0050 ภญ. วารีทิพย์ มาลากอง ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 online
47 C101-0051 ภญ. เกศิณี เลิศแสงสุวรรณ ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 online
48 C101-0052 นาย ศกพัฒน์ แย้มสอาด ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 online
49 C101-0053 ภก. เฉลิมเกียรติ เขื่อนเพชร ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 online
50 C101-0055 ดร. วิไลลักษณ์ เรืองรัตนตรัย ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 online
51 C101-0056 ภก. พุทธิชัย ศิรีวัฒนานุกุล ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 corp-online
52 C101-0057 ภญ. ทลิยา ลครศรี ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 corp-online
53 C101-0058 นาย สรายุทธ ขันธะ ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 online
54 C101-0059 นาย สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 online
55 C101-0060 นางสาว อกนิฏฐา พูนชัย ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 online
56 C101-0061 นาย กิตติพงษ์ ธิบูรณ์บุญ ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 online
57 C101-0062 นาง วรัญญา จันทราช ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 online
58 C101-0063 รศ.ดร.ภก. เนติ สุขสมบูรณ์ ผู้สนับสนุนและบุคลากรภายในคณะฯ corp-online
59 C101-0064 อ.ภญ. ศยามล สุขขา ผู้สนับสนุนและบุคลากรภายในคณะฯ corp-online
60 C101-0065 อ.ภก. ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน ผู้สนับสนุนและบุคลากรภายในคณะฯ corp-online
61 C101-0066 อ.ภก. ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์ ผู้สนับสนุนและบุคลากรภายในคณะฯ corp-online
62 C101-0067 คุณ อุบลวรรณ บุญเปล่ง ผู้สนับสนุนและบุคลากรภายในคณะฯ corp-online
63 C101-0068 คุณ จุฑาธิป แผลงชีพ ผู้สนับสนุนและบุคลากรภายในคณะฯ corp-online
64 C101-0069 คุณ นฤทัย สุขอุดม ผู้สนับสนุนและบุคลากรภายในคณะฯ corp-online
65 C101-0070 ภญ. ประภัสสร คณะรัฐ ผู้สนับสนุนและบุคลากรภายในคณะฯ corp-online
66 C101-0071 ดร. อรทัย เขียวเจริญ ผู้สนับสนุนและบุคลากรภายในคณะฯ corp-online
67 C101-0072 รศ.ดร.ภก. อาทร ริ้วไพบูลย์ ผู้สนับสนุนและบุคลากรภายในคณะฯ corp-online
68 C101-0073 รศ.ดร.ภญ. ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ ผู้สนับสนุนและบุคลากรภายในคณะฯ corp-online
69 C101-0074 รศ.ดร.ภญ. อุษา ฉายเกล็ดแก้ว ผู้สนับสนุนและบุคลากรภายในคณะฯ corp-online
70 C101-0075 ผศ.ดร.ภญ. มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์ ผู้สนับสนุนและบุคลากรภายในคณะฯ corp-online
71 C101-0076 อ.ดร.ภญ. มนทยา สุนันทิวัฒน์ ผู้สนับสนุนและบุคลากรภายในคณะฯ corp-online
72 C101-0077 อ.ดร.ภก. ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช ผู้สนับสนุนและบุคลากรภายในคณะฯ corp-online
73 C101-0078 อ.ดร.ภญ. ฟ้าใส จันท์จารุภรณ์ ผู้สนับสนุนและบุคลากรภายในคณะฯ corp-online
74 C101-0079 อ.ดร.ภญ. ศิตาพร ยังคง ผู้สนับสนุนและบุคลากรภายในคณะฯ corp-online
75 C101-0080 ภญ. อุบลรัตน์ ผลพัฒนา ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 online
76 C101-0081 ภญ. สุธาสินี คำหลวง ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 online
77 C101-0082 ภญ. ศุทธินี ตันพงศ์เจริญ ลงทะเบียนภายหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 online
78 C101-0083 พญ. กฤติกา โคตรทอง ลงทะเบียนภายหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 online
79 C101-0084 ดร.ภญ. กฤษณี สระมุณ ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 corp-online
80 C101-0085 นาง นิ่มอนงค์ สายรัตน์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 corp-online
81 C101-0086 นางสาว ศิริรัตน์ อินตะวิชัย ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 corp-online
82 C101-0087 พญ. ภาวนา อังคสิทธิ์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 corp-online
83 C101-0088 ภญ. พรพรรณ ขวาของ ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 corp-online
84 C101-0089 นาง นุชนาจ วิริยะประสิทธิ์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 corp-online
85 C101-0090 นางสาว ทิพวรรณ ปานแจ่ม ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 corp-online
86 C101-0091 นางสาว ณชญากา อุตะมะ ผู้สนับสนุนและบุคลากรภายในคณะฯ corp-online
87 C101-0092 นพ. ธนวัฒน์ วงศ์ผัน ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 corp-online
88 C101-0093 ภญ. นันทิยา จุนถิระพงศ์ ผู้สนับสนุนและบุคลากรภายในคณะฯ corp-online
89 C101-0094 ภญ. ณัฐกานต์ ยิ่งขจร ผู้สนับสนุนและบุคลากรภายในคณะฯ corp-online
90 C101-0095 ภญ. พิมพ์ชนก โห้งาม ผู้สนับสนุนและบุคลากรภายในคณะฯ corp-online
91 C101-0096 นาย พิเชต วงรอต ผู้สนับสนุนและบุคลากรภายในคณะฯ corp-online
92 C101-0097 ภญ. นิจนาวี คำไชยเทพ ผู้สนับสนุนและบุคลากรภายในคณะฯ corp-online
93 C101-0098 ภก. พัฒนา อรรจนียกุล ลงทะเบียนภายหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 online
94 C101-0099 นาง วิไลวรรณ ขำเครือ ลงทะเบียนภายหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 online
95 C101-0100 ภญ. อรวรา กิมานันท์ ลงทะเบียนภายหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 online
96 C101-0103 ภญ. นันทพร เล็กพิทยา ผู้สนับสนุนและบุคลากรภายในคณะฯ corp-online
97 C101-0104 ภญ. ศุภศิล สระเอี่ยม ผู้สนับสนุนและบุคลากรภายในคณะฯ corp-online
98 C101-0105 ภญ. ธนิษฐา พึ่งอัมฤทธิ์ ผู้สนับสนุนและบุคลากรภายในคณะฯ corp-online
99 C101-0106 ภญ. อุไร เอี่ยวสีหยก ผู้สนับสนุนและบุคลากรภายในคณะฯ corp-online
100 C101-0107 ภญ. อมรรัตน์ จงสวัสดิ์วรกุล ผู้สนับสนุนและบุคลากรภายในคณะฯ corp-online
101 C101-0108 ภญ. ปริญดา พีรธรรมานนท์ ผู้สนับสนุนและบุคลากรภายในคณะฯ corp-online
102 C101-0109 ภญ. ณัฐดนัย มุกสิกวงศ์ ผู้สนับสนุนและบุคลากรภายในคณะฯ corp-online
103 C101-0110 ภญ. ตวงรัตน์ โพธา ผู้สนับสนุนและบุคลากรภายในคณะฯ mail
104 C101-0111 ภญ. กันติกมล กิจตรงศิริ ผู้สนับสนุนและบุคลากรภายในคณะฯ mail
105 C101-0112 ภญ. วรัญญา รัตนวิภาพงษ์ ผู้สนับสนุนและบุคลากรภายในคณะฯ mail
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C101-0014 ภญ. ภัททิยา จูฑะกาญจน์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
3000 THB
2 C101-0025 นางสาว กรองแก้ว สมโคตร (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
3000 THB
3 C101-0026 นางสาว สุพรรณี สีทาภักดิ์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
3000 THB
4 C101-0049 ดร. เจตน์ พัฒนเสรี (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
3000 THB
5 C101-0054 นาย ศกพัฒน์ แย้มสอาด (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
3000 THB
6 C101-0101 ภญ. ภาสินี กรสิทธิกุล (online) ลงทะเบียนภายหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
3500 THB
7 C101-0102 ภญ. อัปสรลาวัณย์ ตั้งสกุล (online) ลงทะเบียนภายหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
3500 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

• ค่าสมัครเข้าร่วมประชุมคนละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ซึ่งครอบคลุมค่าเอกสารประกอบการประชุม ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง (หากสมัครหลัง 15 พฤษภาคม 2560 ค่าสมัครเข้าร่วมประชุมคนละ 3,500 บาท)
• ชำระเงินได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ชื่อบัญชี “Social and administrative pharmacy”
เลขที่บัญชี 026-461069-7 บัญชีออมทรัพย์
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**ยาฆ่าเชื้อกินไม่ครบ ทำไมจึงดื้อยา
นศภ. ศิรดา เด่นชูวงศ์ นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ยาปฏิชีวนะ (Antibiotics) หรือย...
Read this article
แพ้ยา มีผื่นขึ้นรุนแรง คืออะไร
นศภ. ธีรวิชญ์ อัชฌาศัย นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS7oIuory93VUzjRNFOFE...
Read this article
มังคุด...ราชินีแห่งผลไม้
ธิดารัตน์ จันทร์ดอน สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : http://nutrawiki.org/mangosteen/ ### &nb...
Read this article
ข้าวมันไก่กับอหิวาต์เทียม
อาจารย์ ดร. กฤษณ์ ถิรพันธ์ุเมธี ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ในช่วงนี้ข่าวที่เป็นข่าวใหญ่เรื่อง...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554