การประชุมวิชาการ เรื่อง update สมุนไพร 2 : สมุนไพร champion products
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ห้องประชุม 206 ชั้น 2 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-017-06-2560 จำนวน 6 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
ปัจจุบันทั่วโลกมีการนำสมุนไพรมาใช้อย่างแพร่หลายทั้งในรูปยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง รวมทั้ง
ในประเทศไทย รัฐบาลได้มีการสนับสนุน และส่งเสริมการใช้สมุนไพรในด้านต่างๆ และมีนโยบายในการพัฒนายาสมุนไพร
ให้เป็นหลักประกันสุขภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยบรรจุยาสมุนไพร 74 ตำรับ อยู่ในรายการบัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และส่งเสริมให้ใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบัน นอกจากนี้รัฐบาลยังได้จัดทำแผนแม่บทแห่งชาติ
ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 เพื่อเป็นการวางยุทธศาสตร์ และแผนงานต่างๆ ที่ครอบคลุม
การพัฒนาสมุนไพรไทยอย่างยั่งยืน ตั้งแต่การเพาะปลูกไปสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรออกจำหน่าย ซึ่งในแผนฯนี้
ได้คัดเลือกสมุนไพรที่มีศักยภาพสูงทั้งในด้านการผลิตและการนำไปพัฒนาใช้ประโยชน์ในการเป็นวัตถุดิบส่งออก ยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง จำนวน 6 ชนิด เป็นสมุนไพร champion products ได้แก่ ขมิ้นชัน กวาวเครือขาว กระชายดำ บัวบก ฟ้าทะลายโจร และมะขามป้อม ซึ่งขมิ้นชันและฟ้าทะลายโจรยังจัดเป็น first-line drug ในบัญชียาหลักแห่งชาติในการรักษาอาการท้องอืดท้องเฟ้อ และอาการโรคหวัด ตามลำดับ นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2560 รัฐบาลได้ประกาศสมุนไพร Quick Win 4 ชนิด ได้แก่ บัวบก ขมิ้นชัน กระชายดำ และไพล เพื่อการพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้ประเทศ
ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นความสำคัญในการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมุนไพรที่กล่าวมาข้างต้น รวมทั้งเป็นการสนับสนุนนโยบายการใช้ยาสมุนไพรและการพัฒนาสมุนไพรไทยไปสู่ระดับชาติและระดับสากล จึงจัดประชุมวิชาการเรื่อง “สมุนไพร champion products” ขึ้น เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ เภสัชกร นักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาต่างๆ บุคลากรจากหน่วยงานรัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไปที่มี
ความสนใจ จะได้นำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิผล และปลอดภัย

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร นักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษา บุคลากรจากหน่วยงานรัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไป

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ithipol.ith@mahidol.ac.th, ratree.pap@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :นายอิทธิพล อิทธิอำนวยพันธุ์ โทร 087-752-5956,หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ 02 -6444536

ค่าลงทะเบียน:

ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 2,000.00 THB
ลงทะเบียนภายหลังวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 2,500.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


ลงทะเบียน online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference ชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “การควบคุมคุณภาพสมุนไพร” เลขที่บัญชี 026-450236-5

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- กำหนดการสมุนไพร champion products หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- ขออนุมัติจัด สมุนไพร champion products หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- ประชาสัมพันธ์ สมุนไพร champion products หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
   


 

http://tinyurl.com/z2tftc6

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง ratree.pap@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C104-0003 นางสาว สุรียทิพย์ ประยูรพัฒน์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 online
2 C104-0004 นางสาว ทิพย์นรินทร์ ประยูรพัฒน์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 online
3 C104-0005 ดร. สุรัสวดี ปิยะวิริยะกุล ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 online
4 C104-0006 ดร. จันทนา ยะหัวฝาย ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 online
5 C104-0007 นางสาว จันทร์นรินทร์ นนทะขาม ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 online
6 C104-0011 ภญ. รุ้งตะวัน สุภาพผล ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 online
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C104-0001 นาย เกียรติภูมิ แสงศร (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
2000 THB
2 C104-0002 นางสาว ลัดดาวัลย์ บุญทิม (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
2000 THB
3 C104-0008 ดร. จันทร์เพ็ญ ตั้งจิตรเจริญกุล (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
2000 THB
4 C104-0009 นาง วัชรี วงศ์ศิริ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
2000 THB
5 C104-0010 ภก. พัฒนา อรรจนียกุล (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
2000 THB
6 C104-0012 นางสาว ลัดดาวัลย์ เชื้อเจ็ดตน (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
2000 THB
7 C104-0013 ภญ. ดวงนภา ธีรานันตชัย (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
2000 THB
8 C104-0014 ภญ. สุดสิริ ชาญณรงค์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
2000 THB
9 C104-0015 นาย กัลป์ หอพรสิริ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
2000 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

ลงทะเบียน online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference
ชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี
บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “การควบคุมคุณภาพสมุนไพร” เลขที่บัญชี 026-450236-5
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**ท้องเสียเฉียบพลัน จำเป็นต้องกินยาปฏิชีวนะหรือไม่ ?
นศภ. ณัชชา อรัชพร นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ท้องเสียเฉียบพลัน คืออะไร? ...
Read this article
As a Diabetic, What are my Choices for Alternative Sweeteners?
Associate Professor Vimol Srisukh Department of Food Chemistry, Faculty of Pharmacy, Mahidol University ### At your l...
Read this article
ฟักข้าว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภก. วิเชษฐ์ ลีลามานิตย์ ภาควิชาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### หากพวกเราเดินในงานที่จำหน...
Read this article
AMD.. what to eat to delay it?
Associate Professor Vimol Srisukh, Department of Food Chemistry, Faculty of Pharmacy, Mahidol University. ### What is AMD? &nb...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554