การประชุมวิชาการ เรื่อง update สมุนไพร 2 : สมุนไพร champion products
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ห้องประชุม 206 ชั้น 2 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-017-06-2560 จำนวน 6 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
ปัจจุบันทั่วโลกมีการนำสมุนไพรมาใช้อย่างแพร่หลายทั้งในรูปยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง รวมทั้ง
ในประเทศไทย รัฐบาลได้มีการสนับสนุน และส่งเสริมการใช้สมุนไพรในด้านต่างๆ และมีนโยบายในการพัฒนายาสมุนไพร
ให้เป็นหลักประกันสุขภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยบรรจุยาสมุนไพร 74 ตำรับ อยู่ในรายการบัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และส่งเสริมให้ใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบัน นอกจากนี้รัฐบาลยังได้จัดทำแผนแม่บทแห่งชาติ
ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 เพื่อเป็นการวางยุทธศาสตร์ และแผนงานต่างๆ ที่ครอบคลุม
การพัฒนาสมุนไพรไทยอย่างยั่งยืน ตั้งแต่การเพาะปลูกไปสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรออกจำหน่าย ซึ่งในแผนฯนี้
ได้คัดเลือกสมุนไพรที่มีศักยภาพสูงทั้งในด้านการผลิตและการนำไปพัฒนาใช้ประโยชน์ในการเป็นวัตถุดิบส่งออก ยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง จำนวน 6 ชนิด เป็นสมุนไพร champion products ได้แก่ ขมิ้นชัน กวาวเครือขาว กระชายดำ บัวบก ฟ้าทะลายโจร และมะขามป้อม ซึ่งขมิ้นชันและฟ้าทะลายโจรยังจัดเป็น first-line drug ในบัญชียาหลักแห่งชาติในการรักษาอาการท้องอืดท้องเฟ้อ และอาการโรคหวัด ตามลำดับ นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2560 รัฐบาลได้ประกาศสมุนไพร Quick Win 4 ชนิด ได้แก่ บัวบก ขมิ้นชัน กระชายดำ และไพล เพื่อการพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้ประเทศ
ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นความสำคัญในการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมุนไพรที่กล่าวมาข้างต้น รวมทั้งเป็นการสนับสนุนนโยบายการใช้ยาสมุนไพรและการพัฒนาสมุนไพรไทยไปสู่ระดับชาติและระดับสากล จึงจัดประชุมวิชาการเรื่อง “สมุนไพร champion products” ขึ้น เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ เภสัชกร นักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาต่างๆ บุคลากรจากหน่วยงานรัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไปที่มี
ความสนใจ จะได้นำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิผล และปลอดภัย

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร นักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษา บุคลากรจากหน่วยงานรัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไป

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ithipol.ith@mahidol.ac.th, ratree.pap@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :นายอิทธิพล อิทธิอำนวยพันธุ์ โทร 087-752-5956,หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ 02 -6444536

ค่าลงทะเบียน:

ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 2,000.00 THB
ลงทะเบียนภายหลังวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 2,500.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


ลงทะเบียน online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference ชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “การควบคุมคุณภาพสมุนไพร” เลขที่บัญชี 026-450236-5

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- กำหนดการสมุนไพร champion products หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- ขออนุมัติจัด สมุนไพร champion products หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- ประชาสัมพันธ์ สมุนไพร champion products หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
   


 

http://tinyurl.com/z2tftc6

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง ratree.pap@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C104-0003 นางสาว สุรียทิพย์ ประยูรพัฒน์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 online
2 C104-0004 นางสาว ทิพย์นรินทร์ ประยูรพัฒน์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 online
3 C104-0005 ดร. สุรัสวดี ปิยะวิริยะกุล ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 online
4 C104-0006 ดร. จันทนา ยะหัวฝาย ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 online
5 C104-0007 นางสาว จันทร์นรินทร์ นนทะขาม ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 online
6 C104-0008 ดร. จันทร์เพ็ญ ตั้งจิตรเจริญกุล ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 online
7 C104-0009 นาง วัชรี วงศ์ศิริ ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 online
8 C104-0010 ภก. พัฒนา อรรจนียกุล ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 online
9 C104-0011 ภญ. รุ้งตะวัน สุภาพผล ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 online
10 C104-0015 นาย กัลป์ หอพรสิริ ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 online
11 C104-0017 ภญ. สุนันทา ศรีโสภณ ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 online
12 C104-0020 ภญ. วราภรณ์ เตียงะวัช ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 online
13 C104-0022 ภญ. อภิวรรณ มุทิรางกูร ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 online
14 C104-0023 นาง ธัญวรัตน์ กาจสงคราม ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 online
15 C104-0024 ดร. อุษณี เกิดพินธ์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 online
16 C104-0025 ภก. ศรัณย์ แจ้วจิรา ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 online
17 C104-0026 ภญ. พัชรา แจ้วจิรา ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 online
18 C104-0027 ภญ. ปิยพร พยัฆพรม ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 online
19 C104-0028 ภก. สุรพล พวงเงิน ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 online
20 C104-0029 นาย อนันต์ ชัยกิจวัฒนะ ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 online
21 C104-0030 ภญ. ดวงจันทร์ วงศ์พรหมเวชย์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 online
22 C104-0031 นางสาว พัดชา แซ่ลิ้ม ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 online
23 C104-0032 ภญ. ศิรินทรา กอแสงเรือง ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 online
24 C104-0033 ภญ. กนกภรณ์ สวัสดี ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 online
25 C104-0034 นางสาว กวินนาถ หล้าตุ้ย ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 online
26 C104-0035 พญ. นฤมล สิทธิ์บูรณะ ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 online
27 C104-0037 ภญ. วรวรรณ เตียตระกูล ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 online
28 C104-0038 ภญ. ปรีชญา ตาใจ ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 online
29 C104-0039 นางสาว จิณณ์นิชา คำฝั้น ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 online
30 C104-0040 ภญ. พรรณรัตน์ นงนวล ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 online
31 C104-0041 ภญ. มัณฑนาพร สุนทรสุธี ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 online
32 C104-0042 นางสาว วันเพ็ญ กลิ่นแก้ว ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 online
33 C104-0043 นาย ณรงค์ชัย พ่วงปาน ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 online
34 C104-0044 ภญ. สุมิตรา ดีสุดจิต ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 online
35 C104-0045 ภก. มนตรี จาตุรันต์ภิญโญ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
36 C104-0046 นาง ธันยาการย์ ส่งพรประเสริฐ ลงทะเบียนภายหลังวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 online
37 C104-0047 นางสาว จิราภรณ์ คุ้มศิลป์ ลงทะเบียนภายหลังวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 online
38 C104-0048 ภญ. สุนีย์ จันทร์สกาว ลงทะเบียนภายหลังวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 online
39 C104-0050 ภญ. วริสรา ปาริชาติกานนท์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
40 C104-0051 นางสาว ศิริรัตน์ พักปากน้ำ ลงทะเบียนภายหลังวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 online
41 C104-0052 ภก. กฤษฎา ฉิมพลีวัฒน์ ลงทะเบียนภายหลังวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 online
42 C104-0053 นางสาว กนกพร อะทะวงษา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
43 C104-0054 ภก. ปองพล ทนุผล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
44 C104-0055 ภก. อภิชาติ ปฏิโภคสุทธิ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
45 C104-0056 ภก. รัชดา ตันติธาดาพิทักษ์ ลงทะเบียนภายหลังวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 online
46 C104-0057 ภก. วิเชษฐ์ ลีลามานิตย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
47 C104-0058 ภญ. นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
48 C104-0059 ภญ. วีณา นุกูลการ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
49 C104-0060 ภญ. ปองทิพย์ สิทธิสาร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
50 C104-0061 ภญ. ณัฏฐินี อนันตโชค ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
51 C104-0062 ภญ. ชุติมา เพ็ชรประยูร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
52 C104-0063 ภญ. นัฏฐ์ภัสสร ชาติสัมปันน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
53 C104-0064 ภก. สมนึก บุญสุภา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
54 C104-0065 ดร. อัณศยา ท่อนโพธิ์ ลงทะเบียนภายหลังวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 online
55 C104-0066 ภญ. วารี ลิมป์วิกรานต์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
56 C104-0067 ภก. พิศาล จันทฤทธิรัศมี ลงทะเบียนภายหลังวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 online
57 C104-0068 ภญ. ลัดษฎาภร คงชนะ ลงทะเบียนภายหลังวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 online
58 C104-0069 ภก. เอกพัฒน์ วีระยุทธบัญชา ลงทะเบียนภายหลังวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 online
59 C104-0070 ภก. บุญช่วย ว่องประพิณกุล ลงทะเบียนภายหลังวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 online
60 C104-0071 ภญ. ภณิดา คนยัง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
61 C104-0072 ภญ. สุพรรณี นันธิราภากร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
62 C104-0073 นางสาว ลัดดา พันธ์พฤกษ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
63 C104-0074 ดร. นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
64 C104-0075 นางสาว สายดนีย์ หวังพัฒนพาณิชย์ ลงทะเบียนภายหลังวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 online
65 C104-0076 นางสาว ปัณรส ศิริกนกวิไล ลงทะเบียนภายหลังวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 online
66 C104-0077 ภก. ธวัชชัย ทิพย์ทินกร ลงทะเบียนภายหลังวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 online
67 C104-0078 นาง ไพรินทร์ ณิชาโชติสฤษฏ์ ลงทะเบียนภายหลังวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 online
68 C104-0079 นางสาว ชุติมา ศิริเชาวนิชการ ลงทะเบียนภายหลังวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 online
69 C104-0080 นางสาว วิมลรัตน์ ยิ้มสมบัติ ลงทะเบียนภายหลังวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 online
70 C104-0081 นางสาว อมรารัตน์ นรินทร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
71 C104-0082 นางสาว พรสุดา ภูมิสิงห์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
72 C104-0083 ดร. ศศิวิมล กิตติวรวิทย์กุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
73 C104-0084 ภญ. วิภาดา วงศ์เกษตรชัย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
74 C104-0085 ภญ. อาสาฬา เชาวน์เจริญ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
75 C104-0086 ภก. นพพล พิชญอัศวกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
76 C104-0087 ภญ. วรนุช คงสุภาพศิริ ลงทะเบียนภายหลังวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 online
77 C104-0088 ภญ. นภาภรณ์ เอื้อวงศ์ญาติ ลงทะเบียนภายหลังวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 online
78 C104-0090 ดร. สุธิรา มณีฉาย ลงทะเบียนภายหลังวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 online
79 C104-0091 นาง ศศพร มุ่งวิชา ลงทะเบียนภายหลังวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 online
80 C104-0092 ภก. จักรพันธ์ จุลศรีไกวัล ลงทะเบียนภายหลังวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 online
81 C104-0093 พท.ป จุฑารัตน์ เสรีวัตร ลงทะเบียนภายหลังวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 online
82 C104-0094 พท.ป. บุญญารัช ชาลีผาย ลงทะเบียนภายหลังวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 online
83 C104-0095 ภก. ชุติพนธ์ เหลี่ยวรุ่งเรือง ลงทะเบียนภายหลังวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 online
84 C104-0096 ภญ. เนตรนภา เลิศมาลัยมาลย์ ลงทะเบียนภายหลังวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 online
85 C104-0097 ภก. กิตติศักดิ์ ศรีภา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
86 C104-0098 ภญ. ปัทมพรรณ โลมะรัตน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
87 C104-0099 ภก. จตุรงค์ ประเทืองเดชกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
88 C104-0100 ภญ. วรวรรณ กิจผาติ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
89 C104-0102 ภญ. ฟ้าใส จันท์จารุภรณ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
90 C104-0103 ภญ. ฉันทนา สีทองกิจพิศาล ลงทะเบียนภายหลังวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 online
91 C104-0104 นางสาว ธิดารัตน์ จันทร์ดอน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
92 C104-0105 ภญ. ณปภัช สุธรรมนาถพงษ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
93 C104-0106 ภญ. ศิริวรรณ รุจิบัตร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
94 C104-0107 รศ. นัยนา ภูสีห์วัฒน์ ลงทะเบียนภายหลังวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 mail
95 C104-0108 ดร. หญิงฤดี ภูมิศิริรัตนาวดี ลงทะเบียนภายหลังวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 mail
96 C104-0109 ร.อ. ณธีพัฒน์ พงษ์รัตนพิทักษ์ ลงทะเบียนภายหลังวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 mail
97 C104-0110 ภก. สมชัย พิสพหุธาร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C104-0001 นาย เกียรติภูมิ แสงศร (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
2000 THB
2 C104-0002 นางสาว ลัดดาวัลย์ บุญทิม (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
2000 THB
3 C104-0012 นางสาว ลัดดาวัลย์ เชื้อเจ็ดตน (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
2000 THB
4 C104-0013 ภญ. ดวงนภา ธีรานันตชัย (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
2000 THB
5 C104-0014 ภญ. สุดสิริ ชาญณรงค์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
2000 THB
6 C104-0016 ภก. ขวัญเรือน ชัยนันท์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
2000 THB
7 C104-0018 ภก. พินิต ชินสร้อข (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
2000 THB
8 C104-0019 ภญ. ปราณนรินทร์(ปราณวิไล) วิศิษฐ์กิจการ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
2000 THB
9 C104-0021 ภญ. พัชรี เจริญศิริ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
2000 THB
10 C104-0036 ดร. เจตน์ พัฒนเสรี (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
2000 THB
11 C104-0049 นาย พสธร ไชยเขตต์ (online) ลงทะเบียนภายหลังวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
2500 THB
12 C104-0089 นาง สุภาภรณ์ ไชยพันธ์ (online) ลงทะเบียนภายหลังวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
2500 THB
13 C104-0101 ภก. ฤทธิ์เจตน์ รินแก้วกาญจน์ (online) ลงทะเบียนภายหลังวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
2500 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

ลงทะเบียน online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference
ชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี
บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “การควบคุมคุณภาพสมุนไพร” เลขที่บัญชี 026-450236-5
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**ธาลัสซีเมีย (Thalassemia)...กินอย่างไรให้เหมาะสม
ผศ. ดร. ภญ. ปิยนุช โรจน์สง่า ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ธาลัสซีเมีย (Thalassemia) เป็นโรคโลหิต...
Read this article
ข้าวมันไก่กับอหิวาต์เทียม
อาจารย์ ดร. กฤษณ์ ถิรพันธ์ุเมธี ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ในช่วงนี้ข่าวที่เป็นข่าวใหญ่เรื่อง...
Read this article
สมุนไพรและสารธรรมชาติบำรุงตา
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อ้อมบุญ วัลลิสุต ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : httpsi.ytimg.comviWVdvwkza6nUmaxresdefault.jpg ### &nb...
Read this article
กล่องโฟมบรรจุอาหาร อันตรายอย่ามองข้าม
น.ส.พรรณพิสุทธิ์ สันติภราดร นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : http://www.popcornfor2.com/content/นครนิวยอร์ก-สั่งห้ามใช้กล่องโฟ...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554