โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง รู้ทันการสูงวัย: การดูแลสมองและกระดูก (Smart aging: brain and bone)
14-15 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ห้องประชุม 206 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-011-06-2560 จำนวน 12 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
เนื่องจากประชากรในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลง คืออัตราการเพิ่มประชากรลดลงจาก ประมาณร้อยละ 3.0 ต่อปีในช่วงปี พ.ศ. 2503 เป็นประมาณร้อยละ 1.1 ต่อปีในปัจจุบัน และอัตราการตายของประชากรลดลงอยู่ในระดับประมาณ 5-6 ต่อประชากรพันคนต่อปี จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างทางอายุของประชากรไทย ทำให้ประชากรสูงอายุหรือประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีจำนวนเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคต พบว่าสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น โดยจะเพิ่มเป็นร้อยละ 18 ในอีก 10 ปีข้างหน้า แสดงว่าประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ประเด็นที่สำคัญคือ การส่งเสริมหรือการดูแลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นที่ทราบกันว่าผู้สูงอายุจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคด่าง ๆ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคทางระบบประสาท และ ภาวะข้ออักเสบหรือข้อเสื่อม ดังนั้นการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงหรือลดโอกาสที่จะเกิดการเจ็บป่วยลง รวมทั้งการป้องกัน ตลอดจนการประเมินหรือสังเกตุความผิดปกติ จะสามารถป้องกันอันตรายต่อชีวิตหรือความพิการที่จะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุลดลง
จึงสมควรเปิดการอบรมในหัวข้อ “รู้ทันการสูงวัย: การดูแลสมองและกระดูก” ซึ่งจะให้ความรู้เกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาในผู้สูงอายุ โรคทางสมอง การนอนไม่หลับ ภาวะหมดประจำเดือนและกระดูกพรุน และการใช้ยาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกลวิธีการดูแลส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบต่างๆ เช่น สมุนไพร โภชนาการ การออกกำลังกาย เป็นต้น ซึ่งการอบรมนี้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะคือ สร้างบริการวิชาชีพที่มีมาตรฐานเพื่อประโยชน์ต่อสังคม
ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้ดูแลสุขภาพของตนเองและคนใกล้ชิด และสร้างบุคลากรทางการแพทย์ที่สามารถให้คำแนะนำด้านสุขภาพแบบองค์รวมได้อย่างถูกต้อง โดยสามารถประยุกต์องค์ความรู้ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพได้อย่างถูกวิธี อันก่อให้เกิดการพัฒนาและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์การแพทย์ของประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร พยาบาล บุคคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ผู้ดูแลสูงอายุ ผู้สูงอายุ

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ratree.pap@mahidol.ac.th, montana.ran@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :02-6444536

ค่าลงทะเบียน:

ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 2,000.00 THB
ค่าลงทะเบียนภายหลังวันที่ 7 มิถุนายน 2560 2,500.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารามาธิบดี ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการภาควิชาสรีรวิทยา” บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-462266-0

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- ปชส_อบรม Aging หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- อนุมัติจัดอบรม หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 16/3/2560 13:11น.
- โครงการอบรม Smart Aging หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 20/3/2560 10:12น.
   


 

http://tinyurl.com/jbuzxzf

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง ratree.pap@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C106-0001 นางสาว วิมล เจียมจิตต์ตรง ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
2 C106-0003 นาย วรพล เพ็งสุวรรณ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
3 C106-0012 ภญ. จุฑามาศ สุธรรม ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
4 C106-0014 นพ. พัชรพล พัชรพจนากรณ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
5 C106-0017 ภญ. ชฎา จารุวงศ์วณิชย์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
6 C106-0018 ภญ. เนตรนภา เลิศมาลัยมาลย์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
7 C106-0019 ภก. นฤชา ตันติยาทร ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
8 C106-0022 นพ. ณัฐศักดิ์ ศรีบัวทอง ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
9 C106-0023 นาง ปิยะรัตน์ เพ็งสมบัติ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
10 C106-0032 พญ. ชณิศา พานิช ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
11 C106-0033 พญ. ณัฐชญา ไมตรีเวช ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
12 C106-0034 นาย นนท์ สายพัฒนา ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
13 C106-0040 ภญ. จุฑามาศ ดีทองงาม ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
14 C106-0041 นางสาว สุชาดา อัจนากิตติ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
15 C106-0042 ภญ. ชุติมา บัตรเจริญ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
16 C106-0043 ภญ. อภิวรรณ มุทิรางกูร ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
17 C106-0045 ภญ. ณัฐฐา ปางมณี ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
18 C106-0046 ภญ. ดาราณี พิศุทธิ์สินธพ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
19 C106-0047 ภญ. รัศมี ลีประไพวงษ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
20 C106-0048 ภญ. นราวดี กาญจนินทุ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
21 C106-0049 ภญ. อารยา บุญมี ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
22 C106-0051 ภก. พิชิต พงษ์สุขเวชกุล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
23 C106-0052 ภญ. ประภาพร กนกพจนานนท์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
24 C106-0054 ภก. พิสิษฐ์ สุวรรณนิกรกุล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
25 C106-0055 ภก. ตรัย ธารพานิช ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
26 C106-0056 ภญ. น้ำฝน สุขอ่อน ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
27 C106-0060 ภญ. นิตยา เจิมน่วม ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
28 C106-0061 ภญ. วารี จตุรภัทรพงศ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
29 C106-0065 นางสาว กนกพร บุญอนันตบุตร ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
30 C106-0066 นางสาว วทันยา วรรธนะเอมอร ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
31 C106-0068 ภญ. ศิณัฏฐินี ดุละลัมพะ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
32 C106-0069 ภญ. ณัฐกานต์ นิลละออ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
33 C106-0073 ผศ.ดร ธนศักดิ์ เทียกทอง ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
34 C106-0077 ภญ. มัณฑนาพร สุนทรสุธี ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
35 C106-0078 ภญ. ศิรัญญา บุญเลิศ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
36 C106-0082 ภญ. สิริพร กุลหงวน ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
1 C106-0007 ภญ. ดวงนภา ธีรานันตชัย online 2000 THB
2 C106-0008 ภญ. สุดสิริ ชาญณรงค์ online 2000 THB
3 C106-0026 ภก. พิสุทธิ เลิศวิไล online 2000 THB
4 C106-0088 ภญ. วริญญา บุตรชา online 2000 THB
5 C106-0090 ภญ. วริสรา ปาริชาติกานนท์ mail 2000 THB
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C106-0002 ภญ. ดวงจันทร์ วงศ์พรหมเวชย์ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
2 C106-0004 ภญ. อรนุช วงศ์วัฒนาเสถียร (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
3 C106-0005 ภก. เอกสิทธิ์ ลลิตสุรเดช (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
4 C106-0006 นางสาว อรุณี วงศ์เกษมสมบัติ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
5 C106-0009 ภญ. อัญชลี วรรณภิญโญ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
6 C106-0010 ภญ. นาราภัทร ชัยอำพล (corp-online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
7 C106-0011 ภญ. ปัทมา บุญรำลึกถนอม (corp-online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
8 C106-0013 ภญ. นริศรา อุ่นนันกาศ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
9 C106-0015 ภก. กานต์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
10 C106-0016 อาจารย์ ศริญญา นาคสระน้อย (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
11 C106-0020 นางสาว ดุษณี จตุรศิล (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
12 C106-0021 นาง วิสุทธินี แสงประดับ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
13 C106-0024 ภก. ธารี มหัทธนธารี (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
14 C106-0025 ภญ. อารีรัตน์ ศิริวัจนพร (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
15 C106-0027 ภญ. ธีรพร อาทรสมบัติ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
16 C106-0028 ภก. ปกิจจ์ แสงสว่าง (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
17 C106-0029 ภญ. เพ็ญภา แก้วเนตร (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
18 C106-0030 ภญ. พุทธชาติ ฉันทภัทรางกูร (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
19 C106-0031 นาย อานันท์ ศรีภักดีวงศ์ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
20 C106-0035 ภญ. ปราณนรินทร์(ปราณวิไล) วิศิษฐ์กิจการ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
21 C106-0036 นางสาว นัสสรา หงษ์ร่อน (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
22 C106-0037 ภญ. ณิชาภา ตั้งสมบัติวิสิทธิ์ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
23 C106-0038 ภก. อนันต์ เหราบัตร (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
24 C106-0039 ภญ. นิลวรรณ์ ชนานิรมิตผล (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
25 C106-0044 ภญ. โสภา มาลัยพวง (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
26 C106-0050 ภญ. ศิริลักษณ์ อมรวุฒิกรณ์ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
27 C106-0053 ภญ. กาญจนา สานุกูล (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
28 C106-0057 ภญ. นิตยา เจิมน่วม (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
29 C106-0058 ภญ. ภูริดา ชูบำรุง (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
30 C106-0059 ดร. สมฤดี สายหยุดทอง (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
31 C106-0062 ภก. สมคิด เวียรศิลป์ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
32 C106-0063 ภก. ภราดร ช่วงชื่น (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
33 C106-0064 ภญ. ภาวินี พจนศิลป (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
34 C106-0067 นางสาว ชมพูนุท เพชรนิรมล (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
35 C106-0070 ภญ. อลิษา เพชรหีต (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
36 C106-0071 ภญ. เสาวลี จันทะโร (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
37 C106-0072 นาง วัชรี วงศ์ศิริ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
38 C106-0074 ภญ. ทาริกา วีรวงศ์ตระกูล (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
39 C106-0075 ภญ. เกศรัตน์ ตั้งพงศ์เสถียร (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
40 C106-0076 ภญ. เมทิกา เที้ยบัญญัติ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
41 C106-0079 ภก. ประมนัส ตุ้มทอง (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
42 C106-0080 ภก. ชำนาญ ไตรรัตน์เกยูร (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
43 C106-0081 ภญ. ศรัญญา ไตรรัตน์เกยูร (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
44 C106-0083 ภญ. ณัฐพันธุ์ ตันตินฤพงษ์ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
45 C106-0084 ภญ. สิริพร วงษ์ถาวร (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
46 C106-0085 ภญ. อัปสรลาวัณย์ ตั้งสกุล (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
47 C106-0086 ภญ. กฤติกา กสิโรจน์ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
48 C106-0087 ภญ. พัชรี เจริญศิริ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
49 C106-0089 ภก. จรูญพงศ์ เกียรติวงศ์ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารามาธิบดี ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการภาควิชาสรีรวิทยา” บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-462266-0
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**ยาเขียว ยาไทยใช้ได้ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก…
รองศาสตราจารย์ รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ยาเขียวเป็นตำรับยาไทย...
Read this article
มารู้จักน้ำแร่กันเถอะ !!
เภสัชกรหญิง ดารวี ศิริพรหม ภาควิชาอาหารเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ในปัจจุบันนี้มีความสนใจในเรื่องน้ำแร่ชนิดต่าง...
Read this article
พยาธิใบไม้และปัจจัยเสี่ยงมะเร็งตับ
รองศาสตราจารย์ แม้นสรวง วุฒิอุดมเลิศ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### พยาธิใบไม้เป็นพยาธิตัวแบนชนิ...
Read this article
CRISPR/Cas9 ความหวังใหม่สำหรับการรักษาโรคต่างๆ ในระดับสารพันธุกรรม
ภก. วสุ ศุภรัตนสิทธิ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : https://i.ytimg.com/vi/SuAxDVBt7kQ/maxresdefault.jpg ### &nb...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554