การประชุมวิชาการด้านการขึ้นทะเบียนตำรับยา ครั้งที่ 7 แนวทางการขึ้นทะเบียนยาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพและข้อกำหนด international council for harmonization (ICH) สู่การปฎิบัติ
วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องราชเทวีแกรนด์ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-028-07-2560 จำนวน 10.75 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   

ขยายจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเป็น 250 คนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จำหน่ายในประเทศไทย ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งผู้ผลิตต้องจัดทำข้อมูลแสดงถึงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความมีคุณภาพ เป็นเอกสารประกอบการขออนุญาต ข้อมูลทั้งหมดต้องเป็นข้อมูลที่แท้จริงของตำรับยานั้น ซึ่งสถานพยาบาลจะใช้ข้อมูลเหล่านี้ประกอบการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นความสำคัญของการเตรียมข้อมูลด้านคุณภาพ จึงได้จัดงานประชุมวิชาการด้านการขึ้นทะเบียนตำรับยา ครั้งที่ 7 แนวทางการจัดกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและข้อกำหนด international council for harmonization (ICH) สู่การปฏิบัติ มุ่งเน้นเกี่ยวกับแนวทางการขึ้นทะเบียนตามคำสั่ง คสช. เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการตีความข้อกำหนดด้านคุณภาพของ The International Council for Harmonization (ICH) เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการทดสอบคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ และนำข้อมูลที่ได้มาเป็นส่วนประกอบหนึ่งในเอกสารขึ้นทะเบียนตำรับยา

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกรที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการผลิต การประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ การขึ้นทะเบียนยา เภสัชกรผู้มีหน้าที่คัดเลือกผลิตภัณฑ์ยาทั้งในโรงพยาบาลและร้านยา และบุคลากรที่สนใจ

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:headpypc@mahidol.ac.th, ratree.pap@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :02-6444536, 02-6448695

ค่าลงทะเบียน:

ค่าลงทะเบียน 4,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารามาธิบดี ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- ประชาสัมพันธ์เชิญประชุมวิชาการ หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- อนุมัติจัดประชุมตำรับยา ครั้งที่ 7 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- แบบฟอร์มจองห้องพัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 16-18 กรกฎาคม 60. หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 4/4/2560 11:20น.
- PharmReg7th-Agenda-Revised หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 13/6/2560 10:2น.
   


 

http://tinyurl.com/j6zvb6k

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง ratree.pap@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C107-0001 ภญ. ณัฐพร โล้เจริญรัตน์ ค่าลงทะเบียน online
2 C107-0002 ภญ. สายพิณ เศรษฐชีวกุล ค่าลงทะเบียน online
3 C107-0004 ภญ. ภัทรธิดา จารุเลิศวัฒนา ค่าลงทะเบียน online
4 C107-0005 ภก. นฤดม แท่งทอง ค่าลงทะเบียน online
5 C107-0006 ภญ. กันติศา เสร็จกิจ ค่าลงทะเบียน online
6 C107-0007 ภญ. ชนกพร สืบสายทองคำ ค่าลงทะเบียน online
7 C107-0008 ภญ. สมาวดี เปลี่ยนวงษ์ ค่าลงทะเบียน online
8 C107-0012 ภก. ศุภณัฐ เตชะกัมพลสารกิจ ค่าลงทะเบียน online
9 C107-0013 ภก. กิตติคุณ ยั่งยืน ค่าลงทะเบียน online
10 C107-0014 ภญ. พัชรินทร์ แซ่ตั้ง ค่าลงทะเบียน online
11 C107-0015 ภญ. ทัศนีย์ สุทธิปิยะโรจน์ ค่าลงทะเบียน online
12 C107-0017 ภญ. พัชรียา จั่นนาค ค่าลงทะเบียน corp-online
13 C107-0018 ภญ. สุรภา พัฒนรังษีเลิศ ค่าลงทะเบียน corp-online
14 C107-0019 ภญ. เสาวณีย์ ลีลาคุณากร ค่าลงทะเบียน corp-online
15 C107-0021 ภญ. พัชรินทร์ วิจิตรเวียงรัตน์ ค่าลงทะเบียน online
16 C107-0022 ภญ. อธิษฐ์ญานินท์ ลือนาม ค่าลงทะเบียน online
17 C107-0023 ภญ. ณสรวง ชูครุธ ค่าลงทะเบียน online
18 C107-0024 ภญ. ปาริฉัตร โพธิไสย ค่าลงทะเบียน online
19 C107-0025 ภญ. กนกวรรณ ธีระวราพฤกษ์ ค่าลงทะเบียน online
20 C107-0026 ภญ. สุจิต ตันประเสริฐ ค่าลงทะเบียน online
21 C107-0027 ภญ. กนกวรรณ เหล่าชาญกิจวนิช ค่าลงทะเบียน online
22 C107-0028 ภก. ธันวา อภินันทนกูล ค่าลงทะเบียน online
23 C107-0029 นางสาว ศศิวิมล วงศ์ม่าน ค่าลงทะเบียน online
24 C107-0030 ภญ. พิจิตรา พันเดช ค่าลงทะเบียน corp-online
25 C107-0031 ภญ. นฎา ฉายาหทัย ค่าลงทะเบียน corp-online
26 C107-0032 ภญ. สุพรรษา กังวานพิบูล ค่าลงทะเบียน online
27 C107-0034 ภญ. ยุรพร เมธาสถิตย์สุข ค่าลงทะเบียน online
28 C107-0035 ภญ. วิภาพร ม่วงโพธิ์เงิน ค่าลงทะเบียน online
29 C107-0036 ภญ. สมสมร สุขเณศกุล ค่าลงทะเบียน online
30 C107-0037 ภญ. สกาววรรณ พงษ์สวัสดิ์ ค่าลงทะเบียน online
31 C107-0038 ภญ. สิริกุล ตั้งจิตลิขิตสกุล ค่าลงทะเบียน online
32 C107-0039 ภก. ยรรยง ติตติรานนท์ ค่าลงทะเบียน online
33 C107-0040 ภญ. พรพรรณ นิติภานนท์ ค่าลงทะเบียน online
34 C107-0041 นางสาว กนิฎฐ์ จิตรจำนงค์ ค่าลงทะเบียน online
35 C107-0042 นางสาว เบ็ญจมาศ สุขเกียรติภัย ค่าลงทะเบียน online
36 C107-0043 ภญ. ชุติพันธ์ หนูสุก ค่าลงทะเบียน online
37 C107-0045 ภญ. ปนิดา ศรีสงคราม ค่าลงทะเบียน online
38 C107-0046 ภญ. สุรางค์ จูดิษฐประเสริฐ ค่าลงทะเบียน online
39 C107-0049 ภญ. รัชนีกร ธงทอง ค่าลงทะเบียน corp-online
40 C107-0050 นาง อินทร์ริตา ศิริวัฒน์เวชกุล ค่าลงทะเบียน corp-online
41 C107-0051 ภญ. ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม ค่าลงทะเบียน online
42 C107-0052 ภญ. เกษมสิริ จันทรโชติ ค่าลงทะเบียน online
43 C107-0053 ภญ. วรภัทร สราญกิตติกุล ค่าลงทะเบียน online
44 C107-0055 ภก. เฉลิมเกียรติ สงคราม ค่าลงทะเบียน online
45 C107-0056 ภญ. ลวัณวร บรูเซอร์แฟนเกอร์โน ค่าลงทะเบียน online
46 C107-0057 ภก. จิณณวัตร ลีสงวนกุล ค่าลงทะเบียน online
47 C107-0058 ภก. ปวิธ วัฒนลาภพูลผล ค่าลงทะเบียน online
48 C107-0059 ภญ. พิรชา ศิลป์ศรีกุล ค่าลงทะเบียน online
49 C107-0060 ภญ. สิริมาส ศรีวัฒนา ค่าลงทะเบียน online
50 C107-0061 ดร. ศศิธร กิตติวรวิทย์กุล ค่าลงทะเบียน corp-online
51 C107-0062 ภญ. พัชราวดี สุวรรณรัตน์ ค่าลงทะเบียน corp-online
52 C107-0063 ภญ. ณภัทรพร บุญญานุภาพ ค่าลงทะเบียน online
53 C107-0064 ภญ. อิงหทัย บุญพงษ์ ค่าลงทะเบียน online
54 C107-0065 นาง นวลเพ็ญ จิรไพศาลกุล ค่าลงทะเบียน online
55 C107-0066 ภก. วีกิจ สีสังข์ ค่าลงทะเบียน online
56 C107-0067 ภก. ณัฐพงษ์ แป้นพัฒน์ ค่าลงทะเบียน online
57 C107-0068 ภญ. รติรัตน์ รัตนไทย ค่าลงทะเบียน online
58 C107-0069 ภก. บุรินทร์ โรจชนะสมบัติ ค่าลงทะเบียน online
59 C107-0071 ภญ. พงษ์ลัดดา ศิริโชติดำรงค์ ค่าลงทะเบียน online
60 C107-0073 ภญ. ชลดา ลีธนาโชค ค่าลงทะเบียน online
61 C107-0074 ภญ. วลัยพรรณ อาวรณ์ ค่าลงทะเบียน online
62 C107-0075 ภญ. พิชญา ตรรกไพจิตร ค่าลงทะเบียน online
63 C107-0076 ภญ. ลฎาภา อมรอคัรวรกุล ค่าลงทะเบียน online
64 C107-0077 นางสาว บุญยรัตน์ เรณุมาร ค่าลงทะเบียน online
65 C107-0078 นางสาว ชนิชา พงษ์สนิท ค่าลงทะเบียน online
66 C107-0079 นางสาว Supicha Sathonraj ค่าลงทะเบียน online
67 C107-0080 นางสาว Ladaprim Thavornteerased ค่าลงทะเบียน online
68 C107-0082 ภญ. จิรวรรณ ค้างอบ ค่าลงทะเบียน online
69 C107-0084 ภญ. สุทิน สายสอาด ค่าลงทะเบียน online
70 C107-0085 ภญ. สุกัญญา ตรีเมธสุนทร ค่าลงทะเบียน online
71 C107-0087 ภญ. ลำพูน ศิวะพรประสงค์ ค่าลงทะเบียน online
72 C107-0088 ภญ. ปภัสรา โสภณสกุลแก้ว ค่าลงทะเบียน online
73 C107-0089 ภก. ธีรภัทร นวลน้อย ค่าลงทะเบียน online
74 C107-0090 ภญ. ภัทราภรณ์ ปุญญะสิทธิ์ ค่าลงทะเบียน online
75 C107-0093 ภญ. ปิยฉัตร เกียรติพันธุ์สดใส ค่าลงทะเบียน online
76 C107-0094 ภญ. เบญจมาศ ตรีสิงหวงศ์ ค่าลงทะเบียน online
77 C107-0095 นาย สุจิตร์ ปั้นวงศ์ไพบูลย์ ค่าลงทะเบียน online
78 C107-0096 ภญ. จินดา หวังบุญสกุล ค่าลงทะเบียน online
79 C107-0097 ภญ. สุรัตนา อำนวยผล ค่าลงทะเบียน online
80 C107-0098 ภญ. สมใจ นันทารมย์เจริญ ค่าลงทะเบียน corp-online
81 C107-0099 ภญ. สุภิดา กิจเจริญโรจน์ ค่าลงทะเบียน corp-online
82 C107-0100 นางสาว วราพรรณ มะหาแสน ค่าลงทะเบียน corp-online
83 C107-0101 ภญ. อรภา สกุลพาณิชย์ ค่าลงทะเบียน online
84 C107-0103 ภญ. สุภาวดี สืบศาสนา ค่าลงทะเบียน online
85 C107-0104 ภญ. กันตรัตน์ อรุณรุ่งวิเชียร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
86 C107-0105 ภก. กิตติศักดิ์ ศรีภา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
87 C107-0106 ภญ. จิรภรณ์ อังวิทยาธร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
88 C107-0107 ภญ. จุฑารัตน์ พิมพ์ทนต์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
89 C107-0108 ภญ. ชุติมา เพชรกระจ่าง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
90 C107-0109 ภญ. นันทนา นุชถาวร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
91 C107-0110 ภก. บรมพจน์ พฤฒิวนาสัณฑ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
92 C107-0111 ภญ. พิสมัย กุลกาญจนาธร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
93 C107-0112 ภญ. ลีณา สุนทรสุข ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
94 C107-0113 ภญ. สวรรยา บูรณะผลิน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
95 C107-0114 ภญ. โอภา วัชระคุปต์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
96 C107-0115 ภญ. ปิยนุช โรจน์สง่า ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
97 C107-0116 ภญ. ศรีจันทร์ พรจิราศิลป์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
98 C107-0123 ภญ. ธิดามาศ ปรมาพจน์ ค่าลงทะเบียน corp-online
99 C107-0124 ภญ. รังสิมา ดวงแก้ว ค่าลงทะเบียน corp-online
100 C107-0125 ภก. ณัฐพล เตมีย์เจริญถาวร ค่าลงทะเบียน corp-online
101 C107-0126 นางสาว จิรภัทร ใคร่กระโทก ค่าลงทะเบียน online
102 C107-0128 ภญ. โศภิญา ตันติธนาทรัพย์ ค่าลงทะเบียน online
103 C107-0129 ภญ. วริษา ตั้งอมรศิริ ค่าลงทะเบียน online
104 C107-0130 นาย ภาวัต กันธพรหม ค่าลงทะเบียน online
105 C107-0131 ภญ. ธีรดา คำขจร ค่าลงทะเบียน online
106 C107-0132 ภญ. พัชชา แก้วกำพลนุชิต ค่าลงทะเบียน online
107 C107-0133 ภก. พรสวัสดิ์ เอี้ยวสกุล ค่าลงทะเบียน online
108 C107-0134 ภญ. ทิวาพร รอดทิม ค่าลงทะเบียน corp-online
109 C107-0135 ภญ. กมลพร คงนิลมณี ค่าลงทะเบียน corp-online
110 C107-0136 นางสาว จิราพร วงศ์วรรณา ค่าลงทะเบียน corp-online
111 C107-0137 ภญ. ปราณี แสงธนู ค่าลงทะเบียน online
112 C107-0138 ภก. บริวัฒน์ พายัพทิศารักษ์ ค่าลงทะเบียน online
113 C107-0140 ภญ. กิ่งกมล แก่นกระโทก ค่าลงทะเบียน online
114 C107-0141 ภญ. พัชรินทร์ เจริญศุข ค่าลงทะเบียน online
115 C107-0142 ภญ.ดร. ฤทัยรัตน์ เบญจกุล ค่าลงทะเบียน online
116 C107-0143 นางสาว ปุณณดา มีสติ ค่าลงทะเบียน online
117 C107-0144 ภญ. วริสรา ทักษิณ ค่าลงทะเบียน online
118 C107-0145 นางสาว อัฉรา แซ่บุ๊น ค่าลงทะเบียน online
119 C107-0146 ภก. นรัคคพณ จันทร์สุนทรภาส ค่าลงทะเบียน online
120 C107-0147 ภญ. ชลลดา ลี้ลัทธเกียรติ ค่าลงทะเบียน online
121 C107-0148 ภก. ธงชัย ชมศิริ ค่าลงทะเบียน online
122 C107-0150 ภญ. สุชาดา ดาราฉาย ค่าลงทะเบียน online
123 C107-0151 ภญ. สุกานดา กิตติพงศ์วรการ ค่าลงทะเบียน online
124 C107-0152 ภญ. กันยารัตน์ เมฆวรวุฒิ ค่าลงทะเบียน corp-online
125 C107-0153 ภญ. ธิดารัตน์ เกตุวงศ์วิริยะ ค่าลงทะเบียน corp-online
126 C107-0154 ภญ. ประภัสรา ปราการกมานันท์ ค่าลงทะเบียน corp-online
127 C107-0158 ภญ. วิชญา เลิศมงคลรัตน์ ค่าลงทะเบียน online
128 C107-0160 ภก. เทอดศักดิ์ ภิริยะกากูล ค่าลงทะเบียน online
129 C107-0161 ภญ. นันทนัช มหัทธนโภไคย ค่าลงทะเบียน online
130 C107-0162 ภก. พิสิฎฐ์ ธีรสุขาภรณ์ ค่าลงทะเบียน online
131 C107-0163 ภญ. รินรตา วงศ์วิวัฒน์ไชย ค่าลงทะเบียน online
132 C107-0164 ภญ. สิริจิตต์ เผ่าไทย ค่าลงทะเบียน online
133 C107-0165 ภญ. แพรวจินดา นครชัย ค่าลงทะเบียน online
134 C107-0166 ภญ. อมลณัฏฐ์ ตันศิริคงคล ค่าลงทะเบียน online
135 C107-0167 ภญ. อมรรรถ เลิศสุวรรณกุล ค่าลงทะเบียน online
136 C107-0169 ภญ. กันยา กิจสิรเวช ค่าลงทะเบียน online
137 C107-0170 ภญ. สลิดา อัครวรกุลชัย ค่าลงทะเบียน online
138 C107-0171 ภญ. อัญญพร ตันศิริคงคล ค่าลงทะเบียน online
139 C107-0172 ภญ. ดาราวดี อ๋างสกุล ค่าลงทะเบียน online
140 C107-0173 ภญ. วิสาขา นิมิตรวานิช ค่าลงทะเบียน online
141 C107-0175 ภญ. ณัฐพิมพ์ สงวนศักดิ์ ค่าลงทะเบียน online
142 C107-0176 ภญ. ทิพวรรณ ศิริเฑียรทอง ค่าลงทะเบียน online
143 C107-0177 ภก. ไพบูลย์ นันทนากรณ์ ค่าลงทะเบียน online
144 C107-0178 ภญ. อรัญญา นันทนากรณ์ ค่าลงทะเบียน online
145 C107-0179 ภก. ประสงค์ คู่สุขธรรม ค่าลงทะเบียน corp-online
146 C107-0180 ภก. อุกฤษฏ์ ขาวโกมล ค่าลงทะเบียน corp-online
147 C107-0182 นางสาว อาภรณ์ แก้วปรารถนา ค่าลงทะเบียน corp-online
148 C107-0183 นาย วันชัย อินทรพิทักษ์ ค่าลงทะเบียน corp-online
149 C107-0184 นางสาว มณสิชา ไวยพัทธา ค่าลงทะเบียน corp-online
150 C107-0185 ภญ. ธัญวรัตน์ จิตต์สุคนธ์ ค่าลงทะเบียน online
151 C107-0186 ภญ. กัลยกร กู้กิจมั่น ค่าลงทะเบียน online
152 C107-0187 ภญ. สโรชา อักนิษฐธีรพันธ์ ค่าลงทะเบียน corp-online
153 C107-0188 ภญ. ฤทัยวรรณ นพเก้า ค่าลงทะเบียน corp-online
154 C107-0189 ภญ. ขอจันทร์ งามศรีเทพฤทธิ์ ค่าลงทะเบียน corp-online
155 C107-0192 ภญ. สุวลี วัฒนาศรีโรจน์ ค่าลงทะเบียน online
156 C107-0193 ภญ. สวิตตา มธุรสพรวัฒนา ค่าลงทะเบียน online
157 C107-0194 นางสาว จิตต์พิศุทธิ์ สามัญ ค่าลงทะเบียน corp-online
158 C107-0195 นางสาว ฐาริกาญจน์ วีระชิงชัย ค่าลงทะเบียน corp-online
159 C107-0196 ภญ. สุชีรา รัตนตั้งตระกูล ค่าลงทะเบียน online
160 C107-0197 ภก. อดุลยภัทร์ อินทรพิทักษ์ ค่าลงทะเบียน online
161 C107-0198 ภญ. สุกานดา ใหม่เอี่ยม ค่าลงทะเบียน online
162 C107-0199 ภก. เมธี สุวรรณรักษ์ ค่าลงทะเบียน online
163 C107-0208 ภก. วิสูจน์ วิจิตรนิเทศ ค่าลงทะเบียน online
164 C107-0209 ภญ. อรุณศจี แซ่เบ๊ ค่าลงทะเบียน online
165 C107-0215 ภก. ณฤพล มั่นเจริญ ค่าลงทะเบียน online
166 C107-0217 ภญ. สุนทรา เอกอนันต์กุล ค่าลงทะเบียน online
167 C107-0223 ภญ. วาสน์วลี จุลเสน ค่าลงทะเบียน online
168 C107-0225 ภญ. ศุภลักษณ์ คีรีคช ค่าลงทะเบียน online
169 C107-0238 ภญ. สุทธิรัตน์ จรรยงค์ ค่าลงทะเบียน online
170 C107-0239 ผศ.ดร. รังษินี พงษ์ประดิษฐ ค่าลงทะเบียน online
171 C107-0243 ภญ. สายไหม ศรีจันทร์ ค่าลงทะเบียน corp-online
172 C107-0244 นางสาว มาลัย พิมลา ค่าลงทะเบียน corp-online
173 C107-0245 ภญ. มานิตา หาญพานิชเจริญ ค่าลงทะเบียน online
174 C107-0246 ภญ. ธนิกาญจน์ สุทธิชัยมงคล ค่าลงทะเบียน online
175 C107-0247 ภก. ธวัช สุขสถิตย์ ค่าลงทะเบียน online
176 C107-0254 ภญ. กัญนิกา ประดับแก้ว ค่าลงทะเบียน online
177 C107-0255 ภญ. ภัทรา วาณิชวศิน ค่าลงทะเบียน online
178 C107-0256 นาง กัลยาณี น้อมพรรโณภาส ค่าลงทะเบียน online
179 C107-0257 ภญ. จุฑามาศ เกตุสุวรรณ์ ค่าลงทะเบียน online
180 C107-0259 ภก. กนก พลายบัว ค่าลงทะเบียน online
181 C107-0260 ภญ. ศกุนี เสนอกลาง ค่าลงทะเบียน online
182 C107-0261 นาย เอกลักษณ์ ธีรากรสกุล ค่าลงทะเบียน online
183 C107-0262 ภญ. วรรณี วรวัฒนชัย ค่าลงทะเบียน online
184 C107-0263 ภก. ชุติพนธ์ เหลี่ยวรุ่งเรือง ค่าลงทะเบียน online
185 C107-0264 ภญ. งามจิตต์ อัศวลาภ ค่าลงทะเบียน online
186 C107-0265 ภญ. ณัฐพร ไตรยปัญจวิทย์ ค่าลงทะเบียน online
187 C107-0266 ภญ. สิริพร พินพงทรัพย์ ค่าลงทะเบียน online
188 C107-0267 ภก. ชาญณรงค์ นาคจำรัสศรี ค่าลงทะเบียน online
189 C107-0268 นาย สุพจน์ ศรีชัยภูมิ ค่าลงทะเบียน online
190 C107-0269 ภก. ฐิตาภา วรเสาหฤท ค่าลงทะเบียน online
191 C107-0270 ภญ. จุฑามาศ วัฒนกูล ค่าลงทะเบียน online
192 C107-0271 ภก. วิทูร อุปริกธาติพงษ์ ค่าลงทะเบียน online
193 C107-0272 นาง ชนัญญา เหรียญไพโรจน์ ค่าลงทะเบียน online
194 C107-0275 ภญ. ศศิธร มโนมัยวงศ์ ค่าลงทะเบียน online
195 C107-0276 ภญ. นพรัตน์ แซ่ลี้ ค่าลงทะเบียน online
196 C107-0277 ภญ. เกวรินทร์ ศิริธาราธิกุล ค่าลงทะเบียน online
197 C107-0279 ภก. ชลิต เจริญฤทธิ์ ค่าลงทะเบียน online
198 C107-0280 ภก. นพพล อาภรณ์วิรัตน์ ค่าลงทะเบียน online
199 C107-0282 ภญ. สิริมา แก้วปิ่นทอง ค่าลงทะเบียน online
200 C107-0288 ภญ. ฉัตมณีศ์ อินทรัตน์ ค่าลงทะเบียน online
201 C107-0289 ภญ. วิภา แม้นธนาวงศ์สิน ค่าลงทะเบียน online
202 C107-0290 ภญ. นุชนภางค์ ศรีวิชัย ค่าลงทะเบียน online
203 C107-0291 ภก. พนิตพงษ์ พุทธเบญจพจน์ ค่าลงทะเบียน fax
204 C107-0293 ภญ. สุชานาฏ โรจนรวีวงศ์ ค่าลงทะเบียน online
205 C107-0294 ภญ. นภาพร เบญจริยาภรณ์ ค่าลงทะเบียน online
206 C107-0296 ภญ. สุภานัน กังวานวาณิชย์ ค่าลงทะเบียน online
207 C107-0297 ภญ. พิไลพรรณ งามละม่อม ค่าลงทะเบียน online
208 C107-0298 ภก. ชนุตร์ กาญจนเวชกุล ค่าลงทะเบียน online
209 C107-0302 ดร. วรพรรณ มหาคุณ ค่าลงทะเบียน online
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
1 C107-0168 ภญ. ลิ้นจี่ อุ่นเมือง online 4000 THB
2 C107-0200 ภญ. วิภาวี เสาหิน online 4000 THB
3 C107-0287 ดร. อังศุมา พงษ์พิสุทธินันท์ online 4000 THB
4 C107-0301 ดร. อนุตรา ฆังตระกูล online 4000 THB
5 C107-0303 ภก. โกศล แซ่ติ้ง online 4000 THB
6 C107-0304 นางสาว มยุรีย์ เถื่อนขุนขำ online 4000 THB
7 C107-0305 ดร. ศศิวิมล กิตติวรวิทย์กุล online 4000 THB
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C107-0003 ภก. ธนัฏนัณ อนันตศิริสถาพร (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
2 C107-0009 ภญ. โสมศจี เอกมรกต (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
3 C107-0010 ภก. นฤบดี ผดุงสมบัติ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
4 C107-0011 ภก. ธารี มหัทธนธารี (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
5 C107-0016 ภญ. จุฑามาส คำวงษา (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
6 C107-0020 ภญ. ศิริพร ปิยะประภาพันธ์ (corp-online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
7 C107-0033 ภญ. กมลชนก ทวีรติธรรม (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
8 C107-0044 ภญ. พัชรินทร์ เทพมณี (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
9 C107-0047 ภก. เทอดศักดิ์ ภิริยะกากูล (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
10 C107-0048 ภญ. ศิริวรรณ เรืองสวัสดิ์ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
11 C107-0054 ภก. โกมลเชษฐ์ ชัยรุงปัญญา (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
12 C107-0070 นางสาว ภาณุมาศ ไหมพรหม (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
13 C107-0072 นางสาว สุพิชชา สาทรราษฎร์ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
14 C107-0081 ภก. สุกานดา ใหม่เอี่ยม (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
15 C107-0083 ภญ. ศิริรัตน์ สกุลศรีประเสริฐ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
16 C107-0086 นางสาว อัมพร วิเศษเวโรจน์ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
17 C107-0091 ภญ. สุภาภร พงศ์กุลภา (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
18 C107-0092 ภญ. จุฑามาศ สันติไชยนันท์ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
19 C107-0102 ภญ. วิกานดา ตังประเสริฐ (onsite) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
20 C107-0117 ภก. ปิยะ ฉิ่นมณีวงศ์ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
21 C107-0118 ภญ. อธิพร ดุมแก้ว (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
22 C107-0119 ภญ. สุกัญญา เจียรพงษ์ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
23 C107-0120 ภก. ภุชงค์ ตั้งนรกุล (corp-online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
24 C107-0121 ภญ. วรางคณา พันธุ์พิเชฐ (corp-online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
25 C107-0122 ภญ. เบญจภา มณีพรพล (corp-online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
26 C107-0127 ภก. ประมนัส ตุ้มทอง (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
27 C107-0139 ภก. วรภัทร ศรีขจรเดช (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
28 C107-0149 ภญ. รัตติกาล ช่างเสียง (mail) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
29 C107-0155 ภก. คณิต ปึงเจริญกุล (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
30 C107-0156 นางสาว สุดารัตน์ จินดาบถ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
31 C107-0157 ภญ. กิตติธร ปานเทศ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
32 C107-0159 นาย วรพล เวชชาภินันท์ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
33 C107-0174 นางสาว สุภาวดี เทียงมา (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
34 C107-0181 ภญ. อัลจนา ลือชัยพาณิชย์ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
35 C107-0190 นาย มุรธา วิทยานุพงศ์ (corp-online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
36 C107-0191 ภก. เสริมพงษ์ โสภิณรพีพร (corp-online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
37 C107-0201 ภญ. สุรัชวดี อมรเดชาวัฒน์ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
38 C107-0202 ภก. ศราวุฒิ ตันติชัยวนิช (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
39 C107-0203 ดร. วันวิสาข์ ทองคำวิทูรย์ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
40 C107-0204 ภญ. อัจฉรา ลิ้มพัฒนสิริ (corp-online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
41 C107-0205 ภญ. มยุรี ชัยชโลทรกุล (corp-online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
42 C107-0206 ภญ. นพวรรณ มูณีกูล (corp-online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
43 C107-0207 ภก. ดำรงศักดิ์ ใจบรรจง (corp-online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
44 C107-0210 ภญ. กนกพร เมืองชนะ (corp-online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
45 C107-0211 ภก. ปรัชญ์ ทีฆภาคย์วิศิษฎ์ (corp-online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
46 C107-0212 ภญ. นงนุช เชี่ยวพัทธยากร (corp-online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
47 C107-0213 นางสาว จิราภา วงศ์วรรธนะโชติ (corp-online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
48 C107-0214 นางสาว สุนริสา บริบูรณ์สุข (corp-online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
49 C107-0216 ภญ. วริศรา ขจรวนิชโชติ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
50 C107-0218 ภญ. อภัตรา บัณฑุชัย (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
51 C107-0219 ภก. ทิฆัมพร อนันตกิดาการ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
52 C107-0220 ภญ. จอมภัค ปิรยะวราภรณ์ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
53 C107-0221 ภญ. พันธิตรา วัชระสวัสดิ์ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
54 C107-0222 ภญ. วันวิสาข์ สิริรตวรรณ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
55 C107-0224 ภญ. สุภัทรา เล็บขาว (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
56 C107-0226 ภญ. ชุติมน หมื่นแก้ว (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
57 C107-0227 ภญ. รพีพรรณ พรมศักดิ์ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
58 C107-0228 ภญ. ฐิติเนตร ไตรรัตนวนิช (corp-online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
59 C107-0229 ภญ. รสชงค์ เครือมณี (corp-online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
60 C107-0230 ภญ. นภัสวรรณ ภูรีจารุโรจน์ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
61 C107-0231 ภญ. สุชาดา พรมสุวรรณ์ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
62 C107-0232 ภญ. มณีรัตน์ พิสารวัฒนา (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
63 C107-0233 ภญ. ฐิติมา ทองคำ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
64 C107-0234 ภญ. ทิพย์สุดา คารวมิตร (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
65 C107-0235 ภก. อิงคยุทธ ๊ณ รังษี (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
66 C107-0236 ภญ. ปิยวรรณ ตั้งจิตร่วมบญ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
67 C107-0237 ภญ. จันทร์รัตน์ ยิ่งสถาพรอนันต์ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
68 C107-0240 ภญ. อมรรัตน์ แสนศิริวงศ์ (corp-online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
69 C107-0241 ภญ. ศศิธร โปธิกลาง (corp-online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
70 C107-0242 ภญ. อุสรีย์ เอี่ยมอุสรีย์ (corp-online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
71 C107-0248 นางสาว วนิดา แก้วสนิท (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
72 C107-0249 ภญ. ธนิศา ตรีวรัญญู (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
73 C107-0250 นาง สุภาภรณ์ ไชยพันธ์ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
74 C107-0251 ภญ. ธนิศา ตรีวรัญญู (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
75 C107-0252 ภก. ฤทธิ์เจตน์ รินแก้วกาญจน์ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
76 C107-0253 ภญ. ธนิศา ตรีวรัญญู (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
77 C107-0258 ภญ. ธิดารัตน์ ทรัพย์วิทยาภัณฑ์ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
78 C107-0273 ภญ. พรรณี ศรีบุญซื่อ (corp-online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
79 C107-0274 ภญ. อภิวรรณ ศิริรุ่งงาม (corp-online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
80 C107-0278 นางสาว ฉัตรภรณ์ ใจมา (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
81 C107-0281 นางสาว มนสิชา บุญศิริ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
82 C107-0283 ภญ. ศิริรัตน์ เดชพิทยานันท์ (corp-online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
83 C107-0284 ภก. ชัยวัฒน์ เสียงสิริศักดิ์ (corp-online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
84 C107-0285 ภญ. ปริญดา ลิ่วมโนมนต์ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
85 C107-0286 ภก. ณัฐพล ธงสัตย์ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
86 C107-0292 ภก. นพพงศ์ จิรายุพงศ์ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
87 C107-0295 นางสาว ปัญญรัฎฐ์ พงศ์กล่ำ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
88 C107-0299 ภญ. เอลียา ฟ้ามิตินนท์ (corp-online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
89 C107-0300 ภก. ณัฐวุฒิ จรีบุญสมโภช (corp-online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
90 C107-0306 ภญ. ณิชา สุริยากานนท์ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
91 C107-0307 ภญ. วิชชุดา คงรินทร์ (corp-online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
92 C107-0308 ภญ. ขจรจิตร์ ส่งไพศาล (corp-online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
93 C107-0309 ภญ. เจียวฮิ้ว แซ่ลิ้ม (corp-online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
94 C107-0310 ร.ท.พงศ์โพยม พหุลรัต (corp-online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
95 C107-0311 ภญ. เปรมชนก คำชั่ง (corp-online) ค่าลงทะเบียน
4000 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารามาธิบดี ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**หญ้าฝรั่น ... เครื่องเทศที่แพงที่สุดในโลก!!!
เภสัชกรหญิงกฤติยา ไชยนอก สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ในบ่ายของวันที่อากาศแจ่มใส สามเพื่อนเ...
Read this article
อันตรายจากยาตกค้างในสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ ดร.ภก.บรมพจน์ พฤฒิวนาสัณฑ์ และ ศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ลีณา สุนทรสุข ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : https://img.clipartfest.com/cd3d3310efe38...
Read this article
กระบวนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
รองศาสตราจารย์ ดร. ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### เมื่อผู้บริโภคเกิดปัญหาหรือไม่ได้รับความเป...
Read this article
ยาตีกันในผู้ป่วยโรคมะเร็ง
เภสัชกร วสุ ศุภรัตนสิทธิ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### การใช้ยารักษาโรคมะเร็งนั้น ขนาดของยาที่ใช้เป...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554