การประชุมวิชาการ Gastrointestinal Training and Workshop for Pharmacists Episode I: Constipation & Diarrhea
วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน)

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-052-08-2560 จำนวน 4.5 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
องค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาเพื่อรักษาโรคของระบบทางเดินอาหารมีความก้าวหน้าไปเป็นอย่างมาก โดยยาส่วนใหญ่ที่ใช้เพื่อรักษาความเจ็บป่วยของระบบทางเดินอาหารเป็นยาประเภทยาอันตราย ซึ่งสามารถจำหน่ายโดยเภสัชกรที่ร้านยาได้ ประกอบกับพฤติกรรมของผู้ป่วยที่จะไปรับบริการจากร้านยาซึ่งจัดเป็นแหล่งบริการสุขภาพเบื้องต้นที่อยู่ในชุมชน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่เภสัชกรร้านยาต้องมีความสามารถในการประเมินปัญหาความเจ็บป่วยเบื้องต้นเพื่อพิจารณาในการรักษาเองหรือควรต้องส่งต่อผู้ป่วยไปพบแพทย์เพื่อได้รับการประเมินและตรวจเพิ่มเติม อีกทั้ง ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบทางเดินอาหารเองก็มีคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาที่แตกต่างกัน ซึ่งทำให้อาจต้องเลือกใช้ในผู้ป่วยที่มีลักษณะแตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่มีโรคหรือความเจ็บป่วยอื่นร่วมด้วย

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร และผู้สนใจ

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ratree.pap@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :- งานวิเทศสัมพันธ์ 02-3544-7502

ค่าลงทะเบียน:

ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 1,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


การสมัครและลงทะเบียน สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสารหมายเลข 0-2644-4536 (ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ) ค่าลงทะเบียน สมัครและโอนเงินค่าลงทะเบียน 1,000 บาท ค่าลงทะเบียน รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวันและอาหารว่าง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- 2560 ขออนุมัติ GI2017 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- ขอประชาสัมพันธ์ GI2017 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- การประชุมวิชาการ Gastrointestinal Training and Workshop for Pharmacists Episode หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
   


 

http://tinyurl.com/yakdwxvl

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง ratree.pap@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C112-0001 ภญ. เนตรนภา เลิศมาลัยมาลย์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 online
2 C112-0002 ภก. เทพพล เจือเพชร ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 online
3 C112-0003 ภญ. ศิริวรรณ ทวีวัฒนปรีชา ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 online
4 C112-0004 ภญ. ดวงพร โรจนรัตนางกูร ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 online
5 C112-0005 ภญ. พรทิวา คงโสภณสิทธิ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 corp-online
6 C112-0006 ภญ. ศุภมาศ เปรมปิยะวัฒน์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 corp-online
7 C112-0007 ภญ. วนิดา ดีคง ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 corp-online
8 C112-0008 ภญ. กาญจนา วนิชผล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 corp-online
9 C112-0010 ภญ. ธัญญ์ฐิตา ศศิกุลวิวัฒน์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 corp-online
10 C112-0011 ภก. ธีรภัทร์ กิจเจริญ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 corp-online
11 C112-0012 ภก. วชิระ ชิรวานิช ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 corp-online
12 C112-0013 ภญ. ศิริญญา ประภาทรงสิทธิ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 corp-online
13 C112-0014 ภก. ภัทรวิทย์ กิจบำรุง ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 corp-online
14 C112-0015 ภก. กิตติ หาญภักดีนิยม ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 corp-online
15 C112-0016 ภญ. นันทณัช ลีฬหาวงศ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 corp-online
16 C112-0017 ภญ. อภิญญา วิภาคกิจอนันต์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 corp-online
17 C112-0018 ภญ. ณัฏฐา วงศ์เทพวาณิชย์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 corp-online
18 C112-0019 ภญ. ปุณยธร ลีศุภเลิศ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 corp-online
19 C112-0020 ภญ. เกศนี เหล่ามรกต ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 corp-online
20 C112-0021 ภก. ไพฑูรย์ พิบูลธนเกียรติ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 corp-online
21 C112-0022 ภก. สถาพร กาญจนวัฒน์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 corp-online
22 C112-0023 ภญ. หนึ่งนภา สตารัตน์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 corp-online
23 C112-0024 ภญ. วศินี วทัญญูวณิช ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 corp-online
24 C112-0025 ภญ. เอมอร เลิศรัฐวิสาร ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 corp-online
25 C112-0026 ภญ. รพีพรรณ มังกร ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 corp-online
26 C112-0027 ภก. ถนอมพงศ์ จิตติธีรนันท์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 corp-online
27 C112-0028 ภญ. ภรณี ไชยอนันต์สวัสดิ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 corp-online
28 C112-0029 ภญ. ฤทัยรักษ์ กมลพรวิจิตร ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 corp-online
29 C112-0030 ภก. ณรงค์ ยุคันตพรพงษ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 corp-online
30 C112-0031 ภญ. ธนวรรณ ยศปัญญา ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 corp-online
31 C112-0032 ภก. อิสระ ยศปัญญา ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 corp-online
32 C112-0033 ภญ. วรัญญา กุลจริยานุวัตร ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 corp-online
33 C112-0034 ภญ. ธนัชชา สันตยากร ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 corp-online
34 C112-0035 ภญ. เหมือนฝัน พรมเมศย์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 corp-online
35 C112-0036 นาย สิทธิโชค แก้วลาย ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 online
36 C112-0037 ภก. สุพจน์ เดี่ยวรัตนกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
37 C112-0038 ภญ. พิมพ์ทอง ชนะชัย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
38 C112-0039 ภญ. วิกัญญา เจนสุริยะกุล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 corp-online
39 C112-0040 นางสาว นภัสสร เวชคุณานุกูล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 corp-online
40 C112-0041 ภญ. ชลิตา ฉัตรธนวารี ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 corp-online
41 C112-0042 ภญ. กัญญ์ภักดิ์ ชัยทิศานันต์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 corp-online
42 C112-0043 ภญ. พรรณทิพา ปุรณะภักดี ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 corp-online
43 C112-0044 ภก. วิชภูมิ พิบูลศุภธนา ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 corp-online
44 C112-0045 ภก. กรกฎ ขอเจริญ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 corp-online
45 C112-0046 ภญ. พริมา ไตรยศักดา ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 corp-online
46 C112-0047 ภญ. ธิดา สถิตธรรมสุธี ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 corp-online
47 C112-0048 ภญ. ณัฐนันท์ จิตรภิรมย์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 corp-online
48 C112-0049 ภญ. ญาณิสร เรียบร้อยเจริญ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 corp-online
49 C112-0050 ภญ. ธันยา โรจนาเปรมสุข ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 corp-online
50 C112-0051 ภญ. วรศรัณย์ มุกดา ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 corp-online
51 C112-0052 ภญ. จันทิภา นามประดิษฐ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 corp-online
52 C112-0053 ภญ. คงกช จำปาเหล็ก ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 corp-online
53 C112-0054 ภก. วิสันต์ มาวงษ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 corp-online
54 C112-0055 ภญ. เจนจิรา อังศุสิงห์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 corp-online
55 C112-0056 ภญ. ลลิตา ผึ้งด้วง ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 corp-online
56 C112-0057 ภญ. อนันญา วงศ์สว่างศิริ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 corp-online
57 C112-0058 ภญ. จุฑามาศ อัครมณี ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 corp-online
58 C112-0059 ภก. จักกริช อัครมณี ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 corp-online
59 C112-0060 ภญ. อมรรัตน์ ฉ่ำแสง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
60 C112-0061 ภญ. ดารัตน์ กุลเจริญลาภ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
61 C112-0062 ภญ. จีรนันท์ ตั้งวัชรปราณี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
62 C112-0063 ภญ. พัชรีดา อนวัชมงคล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน onsite
63 C112-0064 ภญ. พิมพ์รภัช สรรพสิริโสภณ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
64 C112-0065 ภก. สมศักดิ์ วัจฉละฐิติ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
65 C112-0066 ภก. ภัทรพงษ์ แก้วเภตรา ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 mail
66 C112-0067 ภญ. มุจจรินทร์ หาญทรงกณิฎฐ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 mail
67 C112-0068 ภก. เอกเศรษฐ์ บุญขจรเดช ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 mail
68 C112-0069 ภก. ธีรชัย เลิศมาลัยมาลย์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 mail
69 C112-0070 ภญ. จันทร์รัตน์ สายวิไล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 mail
70 C112-0071 ภญ. กนกวรรณ ประสิทธิ์พร ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 mail
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C112-0009 นางสาว ศิรินุช เจนสุริยะกุล (corp-online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560
1000 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

การสมัครและลงทะเบียน
สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสารหมายเลข 0-2644-4536 (ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ)

ค่าลงทะเบียน
สมัครและโอนเงินค่าลงทะเบียน 1,000 บาท
ค่าลงทะเบียน รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวันและอาหารว่าง
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**ผลิตภัณฑ์พลาสติกกับอาหาร
ภญ.กิตติมา วัฒนากมลกุลภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ปัจจุบันผลิตภัณฑ์พลาสติกกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะ...
Read this article
ซูโดเอฟีดรีน (pseudoephedrine) พระเอกหรือผู้ร้าย?
อ.ภก.พงศธร มีสวัสดิ์สม ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ข่าวจากสื่อต่างๆในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่าน...
Read this article
ธาลัสซีเมีย (Thalassemia)...กินอย่างไรให้เหมาะสม
ผศ. ดร. ภญ. ปิยนุช โรจน์สง่า ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ธาลัสซีเมีย (Thalassemia) เป็นโรคโลหิต...
Read this article
เภสัชกรแขวนป้าย ผลกระทบเป็นอย่างไร
อาจารย์ ดร.ภก.ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ในสื่อสังคมออนไลน์ขณะนี้มีภาพถ่...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554