การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโทกราฟีสำหรับงานเภสัชวิเคราะห์ Efficiency enhancement for high performance liquid chromatography in Pharmaceutical Analysis
5-8 มีนาคม 2561
ณ ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-007-03-2561 จำนวน 15.25 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ยา เป็นกระบวนการสำคัญที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของการผลิตยาจนถึงก่อนการส่งมอบผลิตภัณฑ์ยาแก่ผู้ป่วย เพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และมีคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมถึงสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคในการใช้ผลิตภัณฑ์ยา ปัจจุบันตำรายา (Pharmacopeia) ได้กำหนดให้เทคนิคเทคนิคไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโทกราฟีเป็นเทคนิคมาตรฐานสำหรับการควบคุมคุณภาพในหัวข้อต่างๆ ของวัตถุดิบและเภสัชตำรับ เช่น การหาปริมาณตัวยาสำคัญ (assay) การหาปริมาณสารปนเปื้อน (impurities) และการพิสูจน์เอกลักษณ์ (identification) เป็นต้น เนื่องจากเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูง อย่างไรก็ตามเทคนิคดังกล่าวเป็นเทคนิคที่ต้องการความเชี่ยวชาญของผู้ปฏิบัติงานขั้นสูง ซึ่งต้องอาศัยการฝึกอบรมทั้งในภาคทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อสร้างความชำนาญในการวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่มีความถูกต้องและแม่นยำ
โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและฝึกอบรมด้านเภสัชวิเคราะห์ (Center of Innovation and Training in Pharmaceutical Analysis) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ริเริ่มการสร้างหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้นในหัวข้อ “การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโทกราฟีสำหรับงานเภสัชวิเคราะห์” แก่ผู้สนใจ โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานปัจจุบันที่มีการใช้เทคนิคใช้ไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโทกราฟีสำหรับงานเภสัชวิเคราะห์ รวมถึงการสร้างผู้ปฏิบัติงานใหม่ซึ่งเป็นที่ต้องการต่อภาคอุตสาหกรรมยาของประเทศไทย

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ที่ปฏิบัติงานควบคุมคุณภาพด้านเคมี จำนวน 20 คน

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:E-mail : headpypc@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 02-6448695

ค่าลงทะเบียน:

ลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 8,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


การชำระค่าลงทะเบียน โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี 026-443603-5 ค่าลงทะเบียน คนละ 8,000 บาท กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- โครงการและกำหนดการ หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- หนังสือเชิญประชุม หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- หนังสืออนุมัติจัดประชุม หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
   


 

http://tinyurl.com/ybbs28ud

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง ratree.pap@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C116-0001 ภก. คมเดช ตวงธนานันท์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 online
2 C116-0003 นางสาว กนิษฐา เจียรนันทรานนท์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 online
3 C116-0004 ภญ. พิชชาพร มีอุปการ ลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 online
4 C116-0005 นางสาว ชาลิณี แก้วแดง ลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 online
5 C116-0006 นาง ขวัญเรือน ปิ่นเพชร ลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 online
6 C116-0010 ภก. พงษ์ชัย วิริยะวัฒนา ลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 online
7 C116-0011 ภญ. สุวิภา วิชญวรรณกุล ลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 corp-online
8 C116-0012 นางสาว โชติกา พรหมศิริ ลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 corp-online
9 C116-0013 นางสาว สุภิญญา ศรีทิม ลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 corp-online
10 C116-0014 ภญ. นันทิชา ทองดี ลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 online
11 C116-0015 ภก. สุวรรณ์ จงประสพโชคชัย ลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 online
12 C116-0019 ภญ. หทัยรักษ์ รัตนพิทักษ์พงศ์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 online
13 C116-0020 ภญ. วาสน์วลี จุลเสน ลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 corp-online
14 C116-0021 ภก. ธนเดช เวชพันธ์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 corp-online
15 C116-0022 นางสาว พิชุตา สามนจิตติ ลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 online
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
1 C116-0007 ภญ. สุรัชวดี อมรเดชาวัฒน์ online 8000 THB
2 C116-0008 นางสาว พลอยไพลิน น้ำประสานไทย online 8000 THB
3 C116-0009 นางสาว สุทัตตา เซ็นโส online 8000 THB
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C116-0002 นางสาว สรัญญา พรยั่งยืน (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
8000 THB
2 C116-0016 ดร.ภก. วีรภัทร วิโนทพรรษ์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
8000 THB
3 C116-0017 นางสาว อุมาภรณ์ บุญนิธิ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
8000 THB
4 C116-0018 นางสาว ธัญนันท์ พรายงาม (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
8000 THB
5 C116-0023 ภก. ธัญญลักษณ์ กฤตศักดิ์วัฒนา (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
8000 THB
6 C116-0024 ภญ. กันต์สิตา ลิ้มภักดี (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
8000 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

การชำระค่าลงทะเบียน
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี 026-443603-5
ค่าลงทะเบียน
คนละ 8,000 บาท
กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**NIFTY Test มิติใหม่ของการตรวจโรคพันธุกรรมทารกในครรภ์
อาจารย์ ดร.คณิสส์ เสงี่ยมสุนทร ภาควิชาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ของสามีภรรยาหรือคู่...
Read this article
อันตรายจากสารไนเตรต-ไนไตรต์
น.ส.พรรณพิสุทธิ์ สันติภราดร (นักวิทยาศาสตร์) ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### สารไนเตรต-ไนไตรต์ (...
Read this article
วิตามีนบี 1 ... ร่างกายขาดอาจถึงตาย
ผู้ช่วยอาจารย์ เภสัชกรหญิง วิภารักษ์ บุญมาก ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : http://www.banmuang.co.th/oldweb/wp-content/uploads/2013/08/400%E0%B9%80%E...
Read this article
กรดไขมันชนิดทรานส์ (Trans-fatty acids) ในอาหารทอดและขนมอบ
รองศาสตราจารย์ วิมล ศรีศุข ภาควิชาอาหารเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### สู้อุตส่าห์อดใจไม่รับประทานเค้กร้านโปรดบ่อยเกินไป เพื...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554