การอบรมวิชาการ เรื่อง รู้ทันการสูงวัย: การดูแลหัวใจและปอด (Smart Aging: Heart and Lung)
8-9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุม 206 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-024-05-2561 จำนวน 11.25 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
    ประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548 เนื่องจากมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 10 ของประชากรสูงอายุ และมีการคาดประมาณว่าในปีพ.ศ. 2564 จะกลายเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ มีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปร้อยละ 20 จากเอกสารประมวลสถิติด้านสังคมปี 59 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รายงานว่า ในปีพ.ศ. 2558 ประชากรไทยมีจำนวน 65.1 ล้านคน เป็นประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 11 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 16 ของประชากรทั้งหมด และเมื่อเปรียบเทียบผู้สูงอายุไทยกับประเทศอื่นๆในกลุ่มอาเซียน ประเทศไทยมีสัดส่วนผู้สูงอายุเป็นอันดับ 2 ของประเทศในกลุ่มอาเซียน รองจากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 18 ส่วนประเทศที่มีสัดส่วนประชากรสูงอายุมากที่สุดในโลก คือ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 33 % และโรคที่มักพบในผู้สูงอายุ ได้แก่ ข้ออักเสบข้อเสื่อมร้อยละ 23 โรคหลอดเลือดหัวใจตีบและกล้ามเนื้อหัวใจตายร้อยละ 5 และโรคถุงลมโป่งพอง/หลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังร้อยละ 2 ประเด็นที่สำคัญคือ การส่งเสริมหรือการดูแลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้นการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงหรือลดโอกาสที่จะเกิดการเจ็บป่วยลง รวมทั้งการป้องกัน ตลอดจนการประเมินหรือสังเกตความผิดปกติ จะสามารถป้องกันอันตรายต่อชีวิตหรือความพิการที่จะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุลดลง
     จึงสมควรเปิดการอบรมในหัวข้อ “รู้ทันการสูงวัย: การดูแลหัวใจและปอด” ซึ่งจะให้ความรู้เกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาในผู้สูงอายุ โรคหลอดเลือดหัวใจ ภาวะหัวใจล้มเหลว โรคความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันในเลือดสูง โรคถุงลมโป่งพอง/หลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรัง และการใช้ยาที่เกี่ยวข้อง การดูแลส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบต่างๆ เช่น โภชนาการ สำหรับผู้ที่มีความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง การฝึกหายใจอย่างมีประสิทธิภาพในผู้สูงอายุ เป็นต้น รวมทั้งการช่วยชีวิตฉุกเฉิน ซึ่งการอบรมนี้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะคือ สร้างความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการและวิชาชีพที่สอดคล้องต่อความต้องการ และรับผิดชอบต่อสังคม
    ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้ดูแลสุขภาพของตนเองและคนใกล้ชิด และสร้างบุคคลากรทางการแพทย์ที่สามารถให้คำแนะนำด้านสุขภาพแบบองค์รวมได้อย่างถูกต้อง โดยสามารถประยุกต์องค์ความรู้ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพได้อย่างถูกวิธี อันก่อให้เกิดการพัฒนาและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์การแพทย์ของประเทศ


กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร พยาบาล บุคคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ผู้ดูแลสูงอายุ ผู้สูงอายุ

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ratree.pap@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :ติดต่อหน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ โทร/แฟกซ์ 02-6444536

ค่าลงทะเบียน:

ค่าลงทะเบียน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 2,500.00 THB
ค่าลงทะเบียน หลังวันที่ 30 เมษายน 2561 3,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารามาธิบดี ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5 การสมัครและการลงทะเบียน ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561 คนละ 2,500 บาท ค่าลงทะเบียน หลังวันที่ 20 เมษายน 2561 คนละ 3,000 บาท โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินค่าลงทะเบียน (ใบ pay in หรือ สลิป ATM ) มาที่ หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทางโทรสารหมายเลข 0-2644-4536 (ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ) ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา เมือ่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- ขออนุมัติจัดอบรม หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- ปชส. หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- รายละเอียดโครงการอบรม Smart Aging 61 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 5/4/2561 13:19น.
   


 

http://tinyurl.com/y9oe27m9

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง ratree.pap@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C122-0001 ภญ. ชฎา จารุวงศ์วณิชย์ ค่าลงทะเบียน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 online
2 C122-0002 ภญ. อัญชลี บำรุงวงศ์พัฒน์ ค่าลงทะเบียน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 online
3 C122-0004 ภญ. รวิพิมพ์ พิมพ์กลัด ค่าลงทะเบียน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 online
4 C122-0005 ภญ. เบญญาภา แสนนรินทร์ ค่าลงทะเบียน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 online
5 C122-0006 ภญ. รุ้งลาวัลย์ ตันติวัฒนกูล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
6 C122-0007 ภญ. ชินนภา พิชัยรักษ์พร ค่าลงทะเบียน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 online
7 C122-0008 ภญ. สุดศรี พิชัยรักษ์พร ค่าลงทะเบียน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 online
8 C122-0009 ภญ. ดวงพร รุ่งโรจน์จินด์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
9 C122-0010 ภญ. พนิตพร ตระกูลมุทุตา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
10 C122-0011 ภญ. พิมลพรรณ พิทยานุกุล ค่าลงทะเบียน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 online
11 C122-0012 ภญ. มนทกานต์ อิฐรัตน์ ค่าลงทะเบียน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 online
12 C122-0013 ภญ. กันยารัตน์ ตันติชุติมา ค่าลงทะเบียน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 online
13 C122-0014 ภญ. สุวรรณ ธีระวรพันธ์ ค่าลงทะเบียน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 online
14 C122-0015 ภญ. สุภาพร สกลไชย ค่าลงทะเบียน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 online
15 C122-0016 ภญ. จีรัญชยา คำทับทิม ค่าลงทะเบียน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 online
16 C122-0017 ดร. วารุณี ลี้สัจจะกูล ค่าลงทะเบียน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 online
17 C122-0019 ภญ. วนัชพร พกุลพงศา ค่าลงทะเบียน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 online
18 C122-0020 ภญ. ดวงนภา ธีรานันตชัย ค่าลงทะเบียน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 online
19 C122-0022 นาย ชัชาวิน สุทธภักติ ค่าลงทะเบียน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 online
20 C122-0025 ภญ. วรวรรณ กิจผาติ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
21 C122-0026 ภญ. ยุวดี วงษ์กระจ่าง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
22 C122-0027 ภญ. วิสุดา สุวิทยาวัฒน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
23 C122-0028 นาย บุญเทียม คงศักดิ์ตระกูล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
24 C122-0029 ดร. เพ็ญโฉม พึ่งวิชา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
25 C122-0030 ดร. สุจิตรา ทองประดิษฐิ์โชติ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
26 C122-0031 ดร. นรรฆวี เเสงกลับ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
27 C122-0032 ภญ. วีณา นุกูลการ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
28 C122-0033 ภญ. พิมพิกา กาญจนดำเกิง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
29 C122-0034 ภญ. ปัทมพรรณ โลมะรัตน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
30 C122-0035 ภก. จาตุรงค์ ประเทืองเดชกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
31 C122-0039 ภญ. ณัฐฐา ปางมณี ค่าลงทะเบียน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 online
32 C122-0040 ภญ. ปาริชาติ วันทอง ค่าลงทะเบียน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 online
33 C122-0041 ภญ. กฤติกา กสิโรจน์ ค่าลงทะเบียน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 online
34 C122-0043 ภญ. ผกามาส ศิริคาม ค่าลงทะเบียน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 online
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C122-0003 ดร. อมรรัตน์ ขยันการนาวี (online) ค่าลงทะเบียน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561
2500 THB
2 C122-0018 ภญ. สุมิตรา ดีสุดจิต (online) ค่าลงทะเบียน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561
2500 THB
3 C122-0021 ดร. เจตน์ พัฒนเสรี (online) ค่าลงทะเบียน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561
2500 THB
4 C122-0023 ภก. ธีรยุทธ์ กิจวัลลภ (online) ค่าลงทะเบียน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561
2500 THB
5 C122-0024 ภญ. ปนัสยา ศรชัย (online) ค่าลงทะเบียน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561
2500 THB
6 C122-0036 ภญ. อรรถพร ธนาณัฐเดชกุล (online) ค่าลงทะเบียน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561
2500 THB
7 C122-0037 ภญ. รตินัย ณ พัทลุง (online) ค่าลงทะเบียน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561
2500 THB
8 C122-0038 ภญ. วารณี นุตผลิน (online) ค่าลงทะเบียน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561
2500 THB
9 C122-0042 ภญ. ลักษณา ธรรมวิมล (online) ค่าลงทะเบียน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561
2500 THB
10 C122-0044 ภก. ภูมิพัฒน์ สัจพรพจนารถ (online) ค่าลงทะเบียน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561
2500 THB
11 C122-0045 นางสาว ณัฐกุล แต่ตรงจิตต์ (online) ค่าลงทะเบียน หลังวันที่ 30 เมษายน 2561
3000 THB
12 C122-0046 ภญ. มนต์สิริ ธรรมศรี (online) ค่าลงทะเบียน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561
2500 THB
13 C122-0047 ภญ. ลลินยา โตเกิด (online) ค่าลงทะเบียน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561
2500 THB
14 C122-0048 นาง กัลยา เจะอาลี (online) ค่าลงทะเบียน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561
2500 THB
15 C122-0049 ภก. ชำนาญ ไตรรัตน์เกยูร (online) ค่าลงทะเบียน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561
2500 THB
16 C122-0050 ภญ. ศรัญญา ไตรรัตน์เกยูร (online) ค่าลงทะเบียน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561
2500 THB
17 C122-0051 ภก. ขวัญเรือน ชัยนันท์ (online) ค่าลงทะเบียน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561
2500 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารามาธิบดี ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5

การสมัครและการลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561 คนละ 2,500 บาท
ค่าลงทะเบียน หลังวันที่ 20 เมษายน 2561 คนละ 3,000 บาท

โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินค่าลงทะเบียน (ใบ pay in หรือ สลิป ATM ) มาที่ หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทางโทรสารหมายเลข 0-2644-4536 (ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ)
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา เมือ่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**สบู่ดำ..พืชพลังงานที่เพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. วีณา จิรัจฉริยากูล ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : http://www.renewableenergymexico.comwp-contentuploads201203Jatropha.jpg ...
Read this article
น้ำตาเทียมกับ “ตาแห้ง”
นศภ. จิรัชญา เตชะพิริยะกุล นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### น้ำตาในคนปกติประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ basic tear (คือน้ำหล่อเลี้ยงลูกตา มีหน้า...
Read this article
ถั่งเช่า ช่วยเพิ่มสมรรถภาพ จริงหรือ?
รองศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ และ ธิดารัตน์ จันทร์ดอน สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ณ วันนี้ค...
Read this article
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตอนที่ 3: สนุกกับการผลิตเจลสมุนไพร
รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมบูรณ์ เจตลีลา อาจารย์ ดร. ภญ. วารี ลิมป์วิกรานต์ ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### &nb...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554