งานปาฐกถาเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
7 มิถุนายน 2561
ห้องประชุม 302 คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-030-06-2561 จำนวน 0 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ พญาไท ภายใต้มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ในวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๑ ตามนโยบายและโครงการของรัฐบาลในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๑๔ เพื่อเพิ่มการผลิตเภสัชกรตอบสนองการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศไทย ซึ่งในวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้จะเป็นวันครบรอบ ๕๐ ปีของการก่อตั้งคณะฯ เพื่อเป็นการระลึกถึงวันสำคัญดังกล่าวนี้ ทางคณะฯ จึงจัดโครงการ “๕๐ ปี เภสัชมหิดลสู่ความเป็นเลิศด้านเภสัชศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศไทยที่ยั่งยืน” ภายใต้คำขวัญ “๕๐ ปีเภสัชศาสตร์มหิดล สร้างสรรค์คุณค่าเรื่องยา ดั่งปัญญาของแผ่นดิน” โดยในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ จะเป็นพิธีรำลึกถึงวันก่อตั้งคณะฯ รูปแบบของงานจะเป็นการทำพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะฯ พิธีเจิมป้าย “อาคารวิจัยประดิษฐ์ หุตางกูร” เพื่อเป็นการรำลึกถึงอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร คณบดีท่านแรกของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และการระลึกถึงคุณูปการของบูรพคณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ที่ได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมมาอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการสื่อสารให้กับศิษย์เก่าและบุคลากรในวงการเภสัชกรรมรับรู้ถึงการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเน้นย้ำที่การพัฒนาที่สำคัญของคณะฯ และบทบาทของคณะฯ ในการพัฒนาการศึกษาและการวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณสุขและผลกระทบในวงกว้างต่อสังคมไทย รวมทั้งการวางรากฐานและเตรียมความพร้อมสำหรับความท้าทายในอนาคตต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย:

ศิษย์เก่าและบุคลากรในวงการเภสัชกรรม

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ratree.pap@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :02 6444536

ค่าลงทะเบียน:

ค่าลงทะเบียนฟรี 0.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


-

ดาวน์โหลดเอกสาร :

   


 

http://tinyurl.com/ycrwdgjx

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง ratree.pap@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C128-0001 รศ.ดร.ภญ. จงจิตร อังคทะวานิช ค่าลงทะเบียนฟรี online
2 C128-0002 นางสาว สาธิดา ศรีชาติ ค่าลงทะเบียนฟรี online
3 C128-0003 ภญ. ภททพร สุขสวัสดิ์ ค่าลงทะเบียนฟรี online
4 C128-0004 นาย นพสิทธิ์ วิมลพุฒิศักดิ์ ค่าลงทะเบียนฟรี online
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  วิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

-
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**Stevia: Natural sweetness...sweetener of choice
Pisamai Kulkanjanatorn PhD, Pharmacist, Assoc. Prof., Department of Pharmaceutical Chemistry, Faculty of Pharmacy, Mahidol University ### &nb...
Read this article
เตรียมตัวให้พร้อม ….. ก่อนเข้าห้องผ่าตัด (ตอนที่ 1)
แพทย์หญิงนวรัตน์ คงศักดิ์ตระกูล (วิสัญญีแพทย์) รศ.บุญเทียม คงศักดิ์ตระกูล (เรียบเรียง) ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### &nbs...
Read this article
ยาอมแก้ไอ ยาอมแก้เจ็บคอ
เภสัชกร สุรศักดิ์ วิชัยโย ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### เมื่อมีอาการเจ็บคอ หรือมีอาการไอ หลายคนเด...
Read this article
มหาหิงคุ์...ยาเก่าเอามาเล่าใหม่
ภญ.ดร.นิศารัตน์ ศิริวัฒนเมธานนท์ ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### เมื่อพูดถึงมหาหิงคุ์ หลายคนคงเค...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554