การประชุมวิชาเภสัชกรรม 3 สาขา (TSAC) ครั้งที่ 1 (เภสัชกรรมเทคโนโลยี เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร และเภสัชกรรมคลินิก) เภสัชกรรมกับผู้ป่วยสูงอายุ
วันที่ 8 - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-027-08-2561 จำนวน 13.5 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
สังคมไทยในปัจจุบันกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุในสัดส่วนที่มากกว่าประชากรในกลุ่มวัยอื่นๆ ความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมของระบบสุขภาพต่อการเปลี่ยนแปลงนี้จึงมีความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยาซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่สำคัญสำหรับผู้สูงอายุ การศึกษาจำนวนมากพบปัญหาการใช้ยาในผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาซ้ำซ้อน อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา รูปแบบยาที่ไม่เหมาะสมในผู้ป่วยสูงอายุ การใช้ยาตามสั่ง รวมไปถึงการเข้าถึงยา พฤติกรรมทางสุขภาพของผู้ป่วยสูงอายุ เทคโนโลยีทางยาใหม่ๆ ที่ตอบสนองต่อปัญหาทางสุขภาพของผู้สูงอายุ ล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุ
ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ในลักษณะองค์รวม ที่รวมมิติทางยาที่ได้กล่าวข้างต้น กอปรกับภาควิชาเภสัชกรรม มีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ได้แก่ เภสัชกรรมเทคโนโลยี เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร และเภสัชกรรมคลินิก จึงเห็นควรให้จัดการประชุมนี้ขึ้นในลักษณะที่มีการผสมผสานองค์ความรู้ทั้ง 3 สาขา เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาทางยาของผู้ป่วย และการดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสม

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร และผู้สนใจ จำนวน 300 คน (ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน)

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ratree.pap@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :02 6444536

ค่าลงทะเบียน:

ค่าลงทะเบียน 2,500.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


การสมัครและลงทะเบียน สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสารหมายเลข 0-2644-4536 (ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ) ค่าลงทะเบียน ราคา 2,500 บาท (ค่าลงทะเบียน รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่าง) ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- ขอประชาสัมพันธ์งานประชุม_TSAC หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- ขออนุมัติจัดประชุมวิชาการ_TSAC หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- โครงการและกำหนดการประชุมวิชาการเภสัชกรรม 3 สาขา (TSAC) หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
   


 

http://tinyurl.com/ydyzly6r

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง ratree.pap@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C129-0001 ภญ. ปัญจวรรณ อำไพสุวรรณ ค่าลงทะเบียน online
2 C129-0002 ภญ. กอบกาญจน์ สินทรัพย์ ค่าลงทะเบียน online
3 C129-0003 ภญ. วรพร จินาพร ค่าลงทะเบียน online
4 C129-0004 ภญ. มนชยา ศิริอังคาวุธ ค่าลงทะเบียน online
5 C129-0006 ภญ. ชนันท์ณัท เดชะคุปต์ ค่าลงทะเบียน online
6 C129-0007 ภญ. นวพร เชวงชินวงศ์ ค่าลงทะเบียน online
7 C129-0010 ภญ. พรรัตน ภู่พิทยา ค่าลงทะเบียน online
8 C129-0011 ร.อ.หญิง เพ็ญลักษณ์ แก้วทอง ค่าลงทะเบียน online
9 C129-0012 ภญ. ปุณยาภร รัตนชีวร ค่าลงทะเบียน online
10 C129-0014 ภญ. ทาริกา วีรวงศ์ตระกูล ค่าลงทะเบียน online
11 C129-0015 ภญ. ชื่นกมล เนตรชลายุทธ ค่าลงทะเบียน online
12 C129-0016 ภญ. อุษา ลัภนลาภลอย ค่าลงทะเบียน online
13 C129-0017 ภญ. วนิชา สุประดิษฐอาภรณ์ ค่าลงทะเบียน online
14 C129-0018 ภญ. วราริณ ปัญญารัตน์ ค่าลงทะเบียน online
15 C129-0021 ภญ. พาริชา ชีรประชา ค่าลงทะเบียน online
16 C129-0022 ภญ. ศุภนิธ อุ่นใจ ค่าลงทะเบียน online
17 C129-0023 ภญ. สุภาวลี วิริยะสม ค่าลงทะเบียน online
18 C129-0024 ภญ. ธีมาพร สายมา ค่าลงทะเบียน online
19 C129-0025 ภญ. กัญจนา ชนะวรรณ์ ค่าลงทะเบียน online
20 C129-0026 ภญ. ปาริฉัตร ภูมิบ่อพลับ ค่าลงทะเบียน online
21 C129-0027 ภญ. จิตติมา โภคาประกรณ์ ค่าลงทะเบียน online
22 C129-0030 ภก. เอกประพันธ์ ทำสะดวก ค่าลงทะเบียน online
23 C129-0031 ภญ. สาวิตรี เจนรุ่งโรจน์สกุล ค่าลงทะเบียน online
24 C129-0032 ภญ. ศรศิรี ประพฤติธรรม ค่าลงทะเบียน online
25 C129-0033 ภก. ธนากร ดุลนีย์ ค่าลงทะเบียน online
26 C129-0034 ภญ. สมร บุญวิสูตร ค่าลงทะเบียน online
27 C129-0035 ภญ. ณัฐพร สุดสุข ค่าลงทะเบียน online
28 C129-0037 ภญ. ศุทธินี ทรัพย์โชคอนันต์ ค่าลงทะเบียน online
29 C129-0038 ภญ. ปทิตตา เหล่าโนนคร้อ ค่าลงทะเบียน online
30 C129-0039 ภญ. ภมรวรีย์ ลัทธิโสภณกุล ค่าลงทะเบียน online
31 C129-0040 ภญ. ศุภวรรณ จริงจิตร ค่าลงทะเบียน online
32 C129-0042 ภญ. ระหงษ์ วงศ์เกียรติขจร ค่าลงทะเบียน online
33 C129-0043 ภญ. สมสกุล ศิริไชย ค่าลงทะเบียน online
34 C129-0044 ภก. ณรงค์พล สันติวิกรานนท์ ค่าลงทะเบียน online
35 C129-0045 ภญ. ภรภัทร ฟราเซียร์ ค่าลงทะเบียน online
36 C129-0046 ภญ. มุจจรินทร์ หาญทรงกณิฏฐ์ ค่าลงทะเบียน online
37 C129-0047 ภญ. ศุภิสรา ผลประสิทธิโต ค่าลงทะเบียน online
38 C129-0048 ภก. ปรัชญา ล้อตระกานนท์ ค่าลงทะเบียน online
39 C129-0049 ร.ต.อ.หญิง รพีพร จำเนียรสุข ค่าลงทะเบียน online
40 C129-0050 ภก. กษมา โครตเทียม ค่าลงทะเบียน online
41 C129-0051 ภญ. ภัครินทร์ โสภณวัฒนกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
42 C129-0052 ภก. สัญญา ยือราน ค่าลงทะเบียน online
43 C129-0053 ภญ. สุภาวดี นิ่มนวล ค่าลงทะเบียน online
44 C129-0054 ภญ. สิรินทร์ นาถอนันต์ ค่าลงทะเบียน online
45 C129-0055 ภญ. กรกนก ไชยสุทธิ์ ค่าลงทะเบียน online
46 C129-0056 ภญ. อัญชลี อังศธรรมรัตน์ ค่าลงทะเบียน online
47 C129-0057 ภญ. เกล็ดดาว ธิมา ค่าลงทะเบียน online
48 C129-0058 ภญ. วนิชา มีชาญเชี่ยว ค่าลงทะเบียน online
49 C129-0060 ภก. ธนัญชัย จวบประสพ ค่าลงทะเบียน online
50 C129-0063 ภก. วิรัญชน์ ตวงสุวรรณ ค่าลงทะเบียน online
51 C129-0064 ภญ. พรชนก นันตะเสนีย์ ค่าลงทะเบียน online
52 C129-0065 ภญ. มุทิตา ปรีมาศ ค่าลงทะเบียน online
53 C129-0074 ภญ. พัชราภรณ์ นาคเอี่ยม ค่าลงทะเบียน online
54 C129-0076 ภญ. สมฤดี คู่สุขธรรม ค่าลงทะเบียน online
55 C129-0079 ภก. ศุภชัย จารุพานิช ค่าลงทะเบียน online
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C129-0005 ภก. สันต์ ดอรอมาน (online) ค่าลงทะเบียน
2500 THB
2 C129-0008 ภญ. อรอนงค์ เหล่าตระกูล (online) ค่าลงทะเบียน
2500 THB
3 C129-0009 ภก. วีระศักดิ์ เหล่าตระกูล (online) ค่าลงทะเบียน
2500 THB
4 C129-0013 ภก. ประมนัส ตุ้มทอง (online) ค่าลงทะเบียน
2500 THB
5 C129-0019 ภญ. รวิพิมพ์ พิมพ์กลัด (online) ค่าลงทะเบียน
2500 THB
6 C129-0020 ภญ. ดวงกมล เลียวกิตติกุล (online) ค่าลงทะเบียน
2500 THB
7 C129-0028 ภญ. จิตติมา โภคาประกรณ์ (online) ค่าลงทะเบียน
2500 THB
8 C129-0029 ภญ. ปิยะดา เพชรสวัสดิ์ (online) ค่าลงทะเบียน
2500 THB
9 C129-0036 ภญ. ณัฐพร สุดสุข (online) ค่าลงทะเบียน
2500 THB
10 C129-0041 ภญ. พัชมณ สุพิทักษ์ (online) ค่าลงทะเบียน
2500 THB
11 C129-0059 ภญ. วิภารัตน์ นุพันธ์ (online) ค่าลงทะเบียน
2500 THB
12 C129-0061 ภญ. กรกนก ไชยสุทธิ์ (online) ค่าลงทะเบียน
2500 THB
13 C129-0062 ภญ. ยิ่งพรรณ กลิ่นอาจ (online) ค่าลงทะเบียน
2500 THB
14 C129-0066 ภญ. ณฐมน เอี่ยมหนู (online) ค่าลงทะเบียน
2500 THB
15 C129-0067 ภญ. ธมลณัฏฐ์ ลิ้มสุวรรณ (online) ค่าลงทะเบียน
2500 THB
16 C129-0068 ภก. สุพจน์ เดี่ยวรัตนกุล (corp-online) ค่าลงทะเบียน
2500 THB
17 C129-0069 ภญ. พิมพ์ทอง ชนะชัย (corp-online) ค่าลงทะเบียน
2500 THB
18 C129-0070 ภญ. ภัครินทร์ โสภณวัฒนกุล (corp-online) ค่าลงทะเบียน
2500 THB
19 C129-0071 ภก. สมศักดิ์ วัจฉละฐิติ (corp-online) ค่าลงทะเบียน
2500 THB
20 C129-0072 นางสาว ณัฐกุล แต่ตรงจิตต์ (online) ค่าลงทะเบียน
2500 THB
21 C129-0073 ภก. เทวัญ เทียนวรรณ (online) ค่าลงทะเบียน
2500 THB
22 C129-0075 ภญ. สุกันยา จรรยาเจริญ (online) ค่าลงทะเบียน
2500 THB
23 C129-0077 ภญ. ปิยรัตน์ ปรีดียานนท์ (online) ค่าลงทะเบียน
2500 THB
24 C129-0078 ภก. รนกร ปริสุทธิวุฒิพร (online) ค่าลงทะเบียน
2500 THB
25 C129-0080 ภญ. ชุติมา วิจิตรานุวัตร (online) ค่าลงทะเบียน
2500 THB
26 C129-0081 ภก. รัสมี งามหอม (online) ค่าลงทะเบียน
2500 THB
27 C129-0082 ภก. ปิยวัฒน์ ดิลกธรสกุล (online) ค่าลงทะเบียน
2500 THB
28 C129-0083 ภญ. สุพรรณี รามพูล (online) ค่าลงทะเบียน
2500 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

การสมัครและลงทะเบียน
สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 026-443603-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสารหมายเลข 0-2644-4536 (ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ)

ค่าลงทะเบียน ราคา 2,500 บาท

(ค่าลงทะเบียน รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่าง)
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือก (ตอนที่ 1)
รศ.ดร.อ้อมบุญ วัลลิสุต ภาควิชาเภสัชวินิฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### เนื่องจากประเทศไทยมีการแพทย์แผนปัจจุบันเป็นก...
Read this article
รู้ให้ชัดกับ ยาแก้อักเสบ
อาจารย์ เภสัชกร ธีรัตถ์ เหลืองมั่นคง ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### อักเสบ มีความหมายตรงกับภา...
Read this article
ยาอมแก้ไอ ยาอมแก้เจ็บคอ
เภสัชกร สุรศักดิ์ วิชัยโย ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### เมื่อมีอาการเจ็บคอ หรือมีอาการไอ หลายคนเด...
Read this article
ยาดมมีอันตรายหรือไม่
รองศาสตราจารย์ ยุวดี วงษ์กระจ่าง ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ในปัจจุบันยาดม ซึ่งใช้บรรเทาอาการ...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554