การประชุมวิชาการ เรื่อง ความก้าวหน้าด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และแนวปฏิบัติด้านเภสัชบำบัดของยาชีววัตถุ ครั้งที่ 2
วันที่ 21-22 มิถุนายน 2561
ห้องประชุม 302 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-031-06-2561 จำนวน 13 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
ยาชีววัตถุ (biological products) เป็นยาที่ผลิตขึ้นโดยใช้เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพในการผลิต เช่นพันธุวิศวกรรม (genetic engineering) หรือ รีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอเทคโนโลยี (recombinant DNA technology) ไฮบริโดมาเทคโนโลยี (hybridoma technology) เป็นต้น ยาในกลุ่มนี้มีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการรักษาโรคในปัจจุบัน เช่น โรคมะเร็ง (cancer) เบาหวาน (diabetes mellitus) ข้ออักเสบรูมาตอยด์ (rheumatoid arthritis) การปลูกถ่ายอวัยวะ (organ transplantation) เป็นต้น แนวโน้มในอนาคตอัตราการเติบโตด้านการตลาดของยาชีววัตถุจะมีอัตราการเติบโตประมาณ 2 เท่าของยาที่ได้จากการสังเคราะห์ทางเคมี (ยาเคมี) หรือเรียกว่ายาที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก (small molecule drugs) เนื่องจากปัจจุบันองค์ความรู้ทางด้านการรักษาเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นทางด้านพันธุกรรม (genetic) หรือภูมิคุ้มกันบำบัด (immunotherapy) ทำให้มีการคิดค้นยาให้ตรงเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ดังนั้นประมาณร้อยละ 50 ของยาที่ได้รับการรับรองโดยองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกาจัดเป็นยาชีววัตถุ และมียาชีววัตถุที่อยู่ระหว่างรอขึ้นทะเบียนเพื่อเข้าสู่ท้องตลาดอีกมาก ตัวอย่างเช่นในโรคมะเร็งมียาชีววัตถุที่อยู่ระหว่างพิจารณาโดยองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกาในปี 2018-2021 ประมาณ 81 รายการ คาดการณ์ว่าตลาดของยาชีววัตถุทั้งหมดทั่วโลกจะมีมูลค่าสูงถึง 250,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี ค.ศ.2020 นอกจากนี้การเริ่มหมดสิทธิบัตรของยาชีววัตถุต้นแบบ (originator/innovator products) รุ่นแรกๆ จะส่งผลให้ในอนาคตอันใกล้จะมียาที่ผลิตเลียนแบบยาชีววัตถุต้นแบบ เรียกว่า ไบโอซิมิลาร์หรือยาชีววัตถุคล้ายคลึง (biosimilars) เริ่มเข้ามามีบทบาทที่เป็นทางเลือกของการรักษา
เภสัชกรโรงพยาบาลส่วนใหญ่ในประเทศไทยมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับยาชีววัตถุ แต่ยังขาดองค์ความรู้ด้านการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาชีววัตถุ และขาดแนวปฏิบัติในการคัดเลือกและพิจารณายาชีววัตถุต้นแบบและยาชีววัตถุคล้ายคลึง ซึ่งเภสัชกรต้องการข้อมูลเพิ่มเติมผ่านการประชุมวิชาการเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง การประชุมวิชาการครั้งนี้จึงมีขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เภสัชกรผู้มีหน้าที่ในการดูแลการใช้ยาได้มีองค์ความรู้ที่ก้าวหน้าด้านยาชีววัตถุ และมีความเข้าใจในบทบาททั้งในด้านการคัดเลือก เก็บรักษา กระจายยา และให้คําแนะนํากับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยในการใช้ยาอย่างเหมาะสมให้ได้ประโยชน์สูงสุด และป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดจากการใช้ยาชีววัตถุ รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ใหม่ในหลักการของภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy) สำหรับโรคมะเร็ง

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ratree.pap@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :Tel./Fax 02-6444536

ค่าลงทะเบียน:

ค่าลงทะเบียน 3,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


การลงทะเบียน ค่าสมัครเข้าร่วมประชุมคนละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ซึ่งครอบคลุมค่าเอกสารประกอบการประชุม ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง การสมัครและการชำระเงิน ทำได้ 2 วิธี • สมัครด้วยตนเองพร้อมชำระเป็นเงินสด ที่งานคลังและพัสดุ ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ • สมัคร on line ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan ใบ pay in โอนเงินชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-456398-9 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการเภสัชวิทยา หรือ ส่งทางโทรสาร (Fax) ใบนำฝากของธนาคาร (pay in หรือสลิป ATM) มายังโทรสาร 02-644-4536 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ โทรศัพท์/โทรสาร 02-6444536 Email: ratree.pap@mahidol.ac.th หรือ ภาควิชาเภสัชวิทยา โทรศัพท์/โทรสาร 02-6448700 *** ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ ****

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- จดหมายขอเชิญประชุม หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 17/4/2561 14:26น.
- จดหมายขออนุมัติจัดประชุม(1) หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 17/4/2561 14:26น.
- กำหนดการประชุมวิชาการ หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 17/4/2561 14:26น.
   


 

http://tinyurl.com/ya8ftc9g

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง ratree.pap@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C130-0007 นาย ภรัณพรรัสมิ์ จิวัตธนิน ค่าลงทะเบียน corp-online
2 C130-0008 นาย สันติราษฎร์ ภู่ด้าย ค่าลงทะเบียน corp-online
3 C130-0009 นางสาว วิลาวัลย์ ปั่นแก้ว ค่าลงทะเบียน corp-online
4 C130-0016 ภญ. จิราพร จิตตั้งตรง ค่าลงทะเบียน online
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C130-0001 ภก. ทวีศักดิ์ ธรรมราช (online) ค่าลงทะเบียน
3000 THB
2 C130-0002 ภก. วิระพล ภิมาลย์ (online) ค่าลงทะเบียน
3000 THB
3 C130-0003 ภญ. ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช (online) ค่าลงทะเบียน
3000 THB
4 C130-0004 ภญ. วนรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม (online) ค่าลงทะเบียน
3000 THB
5 C130-0005 ภญ. ภารดี ศรีสุวรรณธัช (online) ค่าลงทะเบียน
3000 THB
6 C130-0006 ภญ. สุมาลี นาทีกาณจนลาภ (online) ค่าลงทะเบียน
3000 THB
7 C130-0010 ภญ. อุมาพร กฤชกระพัน (online) ค่าลงทะเบียน
3000 THB
8 C130-0011 ภญ. อนุตรา พจน์เนตราคม (online) ค่าลงทะเบียน
3000 THB
9 C130-0012 ภญ. ทักขิณา ยาณะสาร (online) ค่าลงทะเบียน
3000 THB
10 C130-0013 LarrySnawl LarrySnawl LarrySnawl (online) ค่าลงทะเบียน
3000 THB
11 C130-0014 ThomasBot ThomasBot ThomasBot (online) ค่าลงทะเบียน
3000 THB
12 C130-0015 RobertLic RobertLic RobertLic (online) ค่าลงทะเบียน
3000 THB
13 C130-0017 ภก. สุเชษ สุขสงค์ (online) ค่าลงทะเบียน
3000 THB
14 C130-0018 Brettevent Brettevent Brettevent (online) ค่าลงทะเบียน
3000 THB
15 C130-0019 ภญ. ภัทรพร เตชทวีฤทธิ์ (online) ค่าลงทะเบียน
3000 THB
16 C130-0020 TylerMairl TylerMairl TylerMairl (online) ค่าลงทะเบียน
3000 THB
17 C130-0021 ภญ. นารีธร อุดมทองสุข (online) ค่าลงทะเบียน
3000 THB
18 C130-0022 ภญ. ชนิกา บุญญารักษ์ (online) ค่าลงทะเบียน
3000 THB
19 C130-0023 ภญ. ปราณี ธนอัญญาพร (online) ค่าลงทะเบียน
3000 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

การลงทะเบียน
ค่าสมัครเข้าร่วมประชุมคนละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ซึ่งครอบคลุมค่าเอกสารประกอบการประชุม ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง
การสมัครและการชำระเงิน ทำได้ 2 วิธี
• สมัครด้วยตนเองพร้อมชำระเป็นเงินสด ที่งานคลังและพัสดุ ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ
• สมัคร on line ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan ใบ pay in โอนเงินชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-456398-9 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการเภสัชวิทยา หรือ ส่งทางโทรสาร (Fax) ใบนำฝากของธนาคาร (pay in หรือสลิป ATM) มายังโทรสาร 02-644-4536 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ โทรศัพท์/โทรสาร 02-6444536 Email: ratree.pap@mahidol.ac.th หรือ ภาควิชาเภสัชวิทยา โทรศัพท์/โทรสาร 02-6448700
*** ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ ****
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**อันตรกิริยาระหว่างส้มโอกับยา (ตอนที่ 1)
อาจารย์ ดร.ภญ.นิศารัตน์ ศิริวัฒนเมธานนท์ และ อาจารย์ ดร.ภก.ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ###  ...
Read this article
เมื่อสูงวัย...ร่างกายเปลี่ยน...แล้วผลการรักษาของยาล่ะ...เปลี่ยนด้วยไหม
รองศาสตราจารย์ ดร. ภ.ญ. บุษบา จินดาวิจักษณ์ ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### เมื่อสูงวัย ร่างกายเปลี่ยน...
Read this article
กล่องโฟมบรรจุอาหาร อันตรายอย่ามองข้าม
น.ส.พรรณพิสุทธิ์ สันติภราดร นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : http://www.popcornfor2.com/content/นครนิวยอร์ก-สั่งห้ามใช้กล่องโฟ...
Read this article
กินอะไร เลี่ยงอะไร ในโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (rheumatoid)
รองศาสตราจารย์ วิมล ศรีศุข ภาควิชาอาหารเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis)เป็นความผิดปกติเรื้อรัง ซึ่งระบบภูมิคุ้มกันรุกรานเนื้อ...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554