การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ก้าวทันเครื่องสำอาง 2 : All About Sunscreens
17-18 พฤษภาคม 2560 (ภาคบรรยาย) 19 พฤษภาคม 2560 (ภาคปฏิบัติ)
ภาคบรรยาย ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ 171 สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ ภาคปฏิบัติการ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการภาควิชาเภสัชกรรม (312) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 104

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-003-05-2560 จำนวน 11.5 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
แสงแดดประกอบไปด้วยรังสีที่มองเห็นและมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า โดยในแสงแดดจะมีรังสีที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าคือ รังสียูวี (UV radiation) รังสียูวีแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามความยาวคลื่น คือ 1) รังสียูวีเอ (UV-A) มีความยาวคลื่นในช่วง 320-400 นาโนเมตร เมื่อผิวหนังสัมผัสกับรังสีนี้จะทำให้ผิวหนังแก่ก่อนวัย มีจุดด่างดำและฝ้า 2) รังสียูวีบี (UV-B) มีความยาวคลื่นในช่วง 290-320 นาโนเมตร เมื่อผิวหนังสัมผัสกับรังสียูวีบี จะทำให้ผิวหนังไหม้ แสบร้อน บวมแดง และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรม ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งผิวหนัง 3) รังสียูวีซี (UV-C) มีความยาวคลื่น 210-290 นาโนเมตร รังสีชนิดนี้ไม่สามารถผ่านมาพื้นผิวโลกได้ เนื่องจากถูกดูดซับด้วยโอโซน (ozone) ในชั้นบรรยากาศ จะเห็นได้ว่าผิวหนังคนเราต้องสัมผัสกับรังสียูวีเอและยูวีบี โดยเราสามารถหลีกเลี่ยงการสัมผัสรังสียูวีด้วยการอยู่ในร่ม ใส่เสื้อผ้าป้องกัน หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ปกป้องแสงแดด ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ปกป้องแสงแดดจะทำหน้าที่ในการสะท้อน หรือดูดซับแสง ไม่ให้แสงยูวีสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง จึงสามารถดูแลและปกป้องผิวหนังจากอันตรายของแสงแดด
ผลการตรวจสอบค่าความสามารถในการป้องกันรังสียูวีของผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดในท้องตลาดโดย สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย คณะกรรมการอาหารและยา ในปี 2549 และ 2550 พบว่า ผลิตภัณฑ์ปกป้องแสงแดดที่มีค่า SPF ระหว่าง 6-50 มีค่าการปกป้องแสงแดด (Sun Protection Factor, SPF) ต่ำกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลากถึงร้อยละ 48.3 ส่วนผลิตภัณฑ์ปกป้องแสงแดดที่มีค่า SPF สูงกว่า 50 มีค่า SPF ต่ำกว่าที่ระบุไว้บนฉลากถึงร้อยละ 90 จากผลการตรวจสอบดังกล่าวทำให้เห็นว่า ผู้บริโภคมีโอกาสได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์ปกป้องแสงแดดที่ไม่ได้คุณภาพ ส่งผลเสียต่อสุขภาพ นอกจากนี้อาจทำให้บริษัทผู้ผลิตได้รับผลกระทบต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังต่างประเทศ
ทั้งนี้ข้อกำหนด (regulation) ของผลิตภัณฑ์ปกป้องแสงแดดแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกัน เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลิตภัณฑ์ปกป้องแสงแดดจัดเป็นยาสามัญ (Over-The-Counter, OTC drug) ขณะที่ผลิตภัณฑ์ปกป้องแสงแดดในกลุ่มสมาชิกอาเซียนและสหภาพยุโรป จัดเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เป็นต้น ดังนั้นข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ปกป้องแสงแดดจึงมีความแตกต่างกันระหว่างยากับเครื่องสำอาง นอกจากนี้ยังพบว่าสารปกป้องแสงแดด (UV filters) ที่อนุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์และหลักเกณฑ์ในการประเมินประสิทธิภาพในการปกป้องแสงแดด มีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับประเทศที่ส่งออก อาทิเช่น มาตรฐาน International Standards Organization (ISO) เช่น ISO 24442, ISO 24443 และ ISO 24444 หรือตามมาตรฐาน US FDA 2011 final rule: Testing and labeling requirement เป็นต้น ตลอดจนในปัจจุบันผู้บริโภคให้ความใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้แนวโน้มของการใช้วัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งการจะขอการรับรองสำหรับผลิตภัณฑ์ปกป้องแสงแดดจำเป็นต้องอาศัยความรู้ ความชำนาญ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน
ดังนั้นสาขาเภสัชกรรมเทคโนโลยี ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ปกป้องแสงแดด รวมถึงวิทยาการในการผลิตผลิตภัณฑ์ปกป้องแสงแดดให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค เพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการผลิตเครื่องสำอางในประเทศ ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขัน และเพิ่มศักยภาพในการส่งออก นอกจากนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นระหว่าง ผู้ประกอบการ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ส่วนราชการ นักวิจัย และผู้สนใจอื่น ๆ ตลอดจนวิทยากรที่มีประสบการณ์เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย:

บุคคลทั่วไป

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:mupycosmetics@gmail.com, ratree.pap@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์หมายเลข 0-2644-8694 แฟกซ์ 0-2644-8694 หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ

ค่าลงทะเบียน:

ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย 4,500.00 THB
ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) 8,000.00 THB
ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) 8,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


สมัครพร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-459192-4 ชื่อบัญชี ก้าวทันเครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสารหมายเลข 0-2644-4536 (ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ) ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- ก้าวทันเครื่องสำอาง 2_กำหนดการ หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 19/1/2560 12:31น.
- ขอประชาสัมพันธ์ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ก้าวทันเครื่องสำอาง 2 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 19/1/2560 12:31น.
- ขออนุมัติจัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ก้าวทันเครื่องสำอาง 2 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 19/1/2560 12:33น.
   


 

http://tinyurl.com/jkh7xx8

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง ratree.pap@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C097-0001 ภญ. วรรณี สกุลนิวัฒน์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
2 C097-0002 ภญ. ทัศนีย์ สุทธิปิยะโรจน์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
3 C097-0003 นางสาว กฤศกัญญา เบญจาธิกูล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
4 C097-0004 ภญ. นุชรินทร์ ธีระศักดิ์โสภณ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
5 C097-0005 นางสาว จรรยา พัฒนสัมพันธ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
6 C097-0008 ภญ. หทัยรัตน์ เสือวรรณศรี ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
7 C097-0009 นาง ปฏิมาดา ศุษิลวรณ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
8 C097-0010 ภญ. พนิดา เกทิพย์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
9 C097-0011 ภญ. อังคณา ลิมป์วรรณธะ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
10 C097-0012 ภก. ชูชาติ ศิรามพุช ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
11 C097-0014 ภญ. จิดาภา ฉัฐมะพรรณรังสี ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
12 C097-0015 ภญ. สุภลักษ์ วิศววิวัฒน์สกุล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
13 C097-0016 นางสาว สุรียทิพย์ ประยูรพัฒน์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
14 C097-0017 นางสาว อภิชญา ชัยรัฒน์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
15 C097-0018 ภญ. จิราภรณ์ เหรียญทอง ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
16 C097-0019 นางสาว ศศิลักษณ์ กาญจนพรหม ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
17 C097-0021 นาย ทินกร จณะวัตร ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
18 C097-0022 นางสาว ปิ่นปินัทธ์ เดชะโชติ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
19 C097-0023 นาย ณฐวัฒน์ แดงแท้ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
20 C097-0026 ภญ. จิรารัตน์ ศรีสวิตติยากร ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
21 C097-0027 ภญ. พีรยา เอี่ยมปี ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
22 C097-0028 ภญ. ฐิติญา วิชยานนท์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
23 C097-0030 นาย ศรณ์พัฒน์ ภัทรหิรัญชัย ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
24 C097-0031 นางสาว เปรมฤดี แสงเทศ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
25 C097-0032 ภญ. เนาวรัตน์ สนั้นพานิชกุล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
26 C097-0033 นางสาว พรทิพย์ วรกุลลัฎฐานีย์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
27 C097-0036 ภก. พิศาลสิทธ์ ธนวุฒิ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
28 C097-0037 ภญ. รัชดาภรณ์ ชูจันทร์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
29 C097-0038 ภญ. วีณา กุลอึ้ง ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
30 C097-0039 นพ. ปิยะวัฒน์ ภูมิสุวรรณ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
31 C097-0042 นาย ทัตเทพ เจริญศักดิ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
32 C097-0044 ภญ. อรรถวดี แซ่หยุ่น ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
33 C097-0045 ดร. อภิรดี โฆษิตฐากุล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
34 C097-0048 ภก. วัชรี คุณกิตติ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
35 C097-0050 ภญ. มาลีนาฎ เพชรแสงใส ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
36 C097-0051 ดร. เปรมฤทัย ธิติเลิศเดชา ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
37 C097-0052 ดร. จาณียา ขันชะลี ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
38 C097-0053 ภญ. ธิดาวัลย์ เกรียงไกรศักดา ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
39 C097-0054 ภญ. นันมนัสท์ พรชัยวิวัฒน์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
40 C097-0055 ภญ. ศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
41 C097-0058 นาย มนตรี สฤษฏ์เลิศธนสิน ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
42 C097-0059 ภญ. ธีราพร ประดิษฐ์พรกูล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
43 C097-0060 พันเอกหญิง ภญ. ทรงสุดา ขวัญประชา ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
44 C097-0061 ภญ. คัทลียา เมฆจรัสกุล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
45 C097-0063 นางสาว บัณฑิตา ทิศขันสา ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
46 C097-0064 ภญ. ธีรดา คำขจร ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
47 C097-0065 ภญ. พรพิมล ภู่รุ่งเรืองผล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
48 C097-0069 ภก. ฤทธิ์เจตน์ รินแก้วกาญจน์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
49 C097-0073 นางสาว เฌอปาณ ตรีกิจจา ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
50 C097-0077 นางสาว ณัชชา จุ้ยรอด ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
51 C097-0078 นาย กีรบุตร กิติยาดิศัย ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
52 C097-0079 นาย สหาย ก่วยเกียรติสกุล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
53 C097-0082 นางสาว ภัควลัญชญ์ บุญถม ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
54 C097-0084 ภญ. วราภรณ์ เตียงธวัช ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
55 C097-0085 นางสาว ภิชญาพร ประภาสิทธิื ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
56 C097-0086 นางสาว มนัสวี สุขนิมิตร ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
57 C097-0087 นางสาว อินทิรา เรืองสมบูรณ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
58 C097-0088 ภญ. ธนิกาญจน์ สุทธิชัยมงคล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
59 C097-0089 นางสาว ผาณิต กฤติยรังสรรค์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
60 C097-0090 นาย บุญรักษ์ สกุลสถาพร ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
61 C097-0091 ภญ. วาสนา แซ่ตั้ง ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
62 C097-0092 ภญ. อมรา ธนะพืชน์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
63 C097-0093 ภญ. ระหงษ์ วงศ์เกียรติขจร ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
64 C097-0094 นางสาว วริสรา ปาละนันท์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
65 C097-0096 นางสาว มนัสาภรณ์ ฤทธิศร ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
66 C097-0098 นางสาว แสงดาว งามวิวัฒนสว่าง ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
67 C097-0101 ดร. สุมาลี ปานทอง ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
68 C097-0102 นางสาว ฐาปนี ชูสุวรรณ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
69 C097-0103 ดร. หทัยกร กิตติมานนท์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
70 C097-0104 ภญ. หรรษา มหามงคล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
71 C097-0105 ดร. รุ่งอรุณ วาดิถี สิริศรัทธา ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
72 C097-0107 ภญ. ปาริตา จอมนุ้ย ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
73 C097-0109 ภญ. พามาศ ลิมปิวัฒนา ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
74 C097-0110 พญ. เอมอร วาสนสิริ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
75 C097-0111 ภญ. รุ้งตะวัน สุภาพผล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
76 C097-0112 ภญ. พรรณีนุช ศิริวัฒนานุกุล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
77 C097-0113 นางสาว มนสิชา บุญศิริ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
78 C097-0114 ภญ. ศิวากร รัตนภากร ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
79 C097-0115 นางสาว ธิดาพร ศุภภัทรานนท์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
80 C097-0116 ภก. ธีธัฐน์ วิริยะสุมน ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
81 C097-0117 ภญ. นิภารัตน์ เฉลิมฉลองวงศ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
82 C097-0118 ภญ. วิศรา วิเศแพทยา ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
83 C097-0119 นางสาว พัลลภา วุฒิภาพรกุล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
84 C097-0120 ดร. สุพนิดา วินิจฉัย ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
85 C097-0123 นาง จิดาภา พลศรีเลิศ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
86 C097-0125 ภญ. นภาภรณ์ เอื้อวงศ์ญาติ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
87 C097-0126 นาย ศุภเมธ ธาราสันติสุข ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
88 C097-0127 นางสาว ธัญญวรรณ สืบสมาน ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
89 C097-0128 นางสาว ปานวาด พิงคานนท์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
90 C097-0129 นางสาว เกศสุดา ทีอุทิศ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
91 C097-0130 นางสาว ปวีณา อมรนพรัตนกุล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
92 C097-0131 นาง กุลนันทร์ ผ่องสวัสดิ์กุล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
93 C097-0133 ภญ. บุญธิดา มระกูล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
94 C097-0134 นาง ลาลิตย์ นาราวิโรจน์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
95 C097-0137 นางสาว ศศิชา บำรุงกิจ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
96 C097-0140 ภก. อิงสาริศา กันตาคม ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
97 C097-0141 ภญ. อรอุมา ช่วงชัยชนะ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
98 C097-0142 ผศ.ดร. ดวงฤดี เชิดวงศ์เจริญสุข ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
99 C097-0143 นางสาว เบญจมาศ รัตนพงศ์อำไพ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย corp-online
100 C097-0144 นาย ปธิกร โชคฉันทนิช ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย corp-online
101 C097-0145 ภก. วิชา จงบุญประเสริฐ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
102 C097-0147 นางสาว สิริพร ดิษฐ์เชยเดช ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
103 C097-0149 นาย ธันวา อภินันทนกูล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
104 C097-0152 นางสาว ณัฐปภัสร์ คณวัฒน์ปิติคุณ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
105 C097-0153 นางสาว จุรารัก ศรีวงษ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
106 C097-0154 ภญ. สุภัทรญาภรณ์ เผ่าพงษ์ไทย ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย) online
107 C097-0155 ภญ. ปิยะนาถ แสงมณี ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
108 C097-0156 ภญ. มัชมน บัวอนนท์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
109 C097-0157 ภญ. สุดสิริ ชาญณรงค์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
110 C097-0158 พญ. ภัทราวดี เจนศักดิ์ศรีสกุล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า) online
111 C097-0162 ภญ. จิรวรรณ โอพรสวัสดิ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
112 C097-0164 ภก. ธวัชชัย ห้วยห้อง ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย online
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
1 C097-0040 ภญ. ณัฐพร อมรศรีสกุล online 4500 THB
2 C097-0066 นางสาว สิริพรรณ นาคามาตย์ online 8000 THB
3 C097-0067 นางสาว ภานุมาศ อาศิรพัฒน์ online 8000 THB
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C097-0006 ดร. ศิริรัตน์ เกียรติชัยไพบูลย์ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า)
8000 THB
2 C097-0007 นาง ธัญญารัตน์ ตั้วเจริญ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า)
8000 THB
3 C097-0013 ภญ. ขวัญจิต อึ๊งโพธิ์ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า)
8000 THB
4 C097-0020 ภญ. โรหานี หีมหมัน (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า)
8000 THB
5 C097-0024 นางสาว ลัดดาวัลย์ เชื้อเจ็ดตน (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า)
8000 THB
6 C097-0025 นางสาว สินิทธ์นุช ลีพัฒนะพันธ์ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า)
8000 THB
7 C097-0029 ดร. สมกมล แม้นจันทร์ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย
4500 THB
8 C097-0034 นางสาว กมลวรรณ ผลวัฒนะ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย)
8000 THB
9 C097-0035 นางสาว ธันยธร ศรีสกุลกาญจน์ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย)
8000 THB
10 C097-0041 นาย วรพล เวชชาภินันท์ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า)
8000 THB
11 C097-0043 ภญ. daungruadee sriwarom (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า)
8000 THB
12 C097-0046 นางสาว ฐิตินันท์ แสงเรืองชูสิทธิ์ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย)
8000 THB
13 C097-0047 นาย อนุวัตร เลิศพิทักษ์สุนทร (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย
4500 THB
14 C097-0049 ภญ. ดวงแก้ว ธีรศิลป (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย
4500 THB
15 C097-0056 ภญ. จริงใจ อารีมิตร (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย
4500 THB
16 C097-0057 นางสาว วิไลศรี ลิมปพยอม (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย
4500 THB
17 C097-0062 ภญ. อัมพร อิ้วสวัสดิ์ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย
4500 THB
18 C097-0068 ภก. ยศนนท์ พัฒนศรีโรจน์ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย
4500 THB
19 C097-0070 ภก. นรัคคพณ จันทร์สุนทรภาส (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย)
8000 THB
20 C097-0071 นางสาว รวิจันทร์ บูรพาชีพ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย)
8000 THB
21 C097-0072 นาย บวรธัช มากจีน (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย
4500 THB
22 C097-0074 นางสาว อาภรณี นุ่มทอง (corp-online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า)
8000 THB
23 C097-0075 นางสาว ฉัตรามาศ เปลี่ยนศุภผล (corp-online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า)
8000 THB
24 C097-0076 ภญ. วิกานดา ตังประเสริฐ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า)
8000 THB
25 C097-0080 นางสาว วรัญธิตา อัตโสภณ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย
4500 THB
26 C097-0081 ภก. ไชยวัฒน์ ไชยสุต (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า)
8000 THB
27 C097-0083 นางสาว พรรณระวี วิมลโนช (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบบ่าย)
8000 THB
28 C097-0095 ภก. สุรพล พวงเงิน (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย
4500 THB
29 C097-0097 นางสาว รสสุคนธ์ เสนจันทร์ฒิไชย (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า)
8000 THB
30 C097-0099 นางสาว ฐาปนา อรชุน (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย
4500 THB
31 C097-0100 นางสาว พัณณ์ชิตา พิทักษ์ภัคนันท์ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า)
8000 THB
32 C097-0106 นางสาว กัญญวีร์ อนุวัตมงคลชัย (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า)
8000 THB
33 C097-0108 นางสาว ปุญญาภา สุขสม (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า)
8000 THB
34 C097-0121 นางสาว แน่งน้อย แสงเสน่ห์ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า)
8000 THB
35 C097-0122 นาง ปวีณา ปรวัฒน์กุล (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า)
8000 THB
36 C097-0124 ภญ. วิภัทรา ศุภะจินดา (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า)
8000 THB
37 C097-0132 ภญ. อมรัตน์ อินทสุวรรณ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า)
8000 THB
38 C097-0135 นางสาว มยุรีย์ เถื่อนขุนขำ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า)
8000 THB
39 C097-0136 นางสาว จำรัส กุมารเพชร (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย
4500 THB
40 C097-0138 นางสาว จิราพรรณ น้ำสา (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า)
8000 THB
41 C097-0139 ดร. รุ่งทิวา เปี่ยมทองคำ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า)
8000 THB
42 C097-0146 นางสาว หนึ่งฤทัย จำเนียร (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย
4500 THB
43 C097-0148 ภก. ธราวัฒน์ ทาระวรรณ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า)
8000 THB
44 C097-0150 ภญ. สุวิสา กาญจนนพวงศ์ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า)
8000 THB
45 C097-0151 ภญ. พลอยปวัน บุญยะผลานันท์ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย
4500 THB
46 C097-0159 ภญ. เอมอร เลิศรัฐวิสาร (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย
4500 THB
47 C097-0160 ภญ. ดวงกมล เลียวกิตติกุล (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ (รอบเช้า)
8000 THB
48 C097-0161 นาย กัลป์ หอพรสิริ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย
4500 THB
49 C097-0163 นาย สิทธิพงศ์ สรเดช (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 เฉพาะภาคบรรยาย
4500 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

สมัครพร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 026-459192-4 ชื่อบัญชี ก้าวทันเครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสารหมายเลข 0-2644-4536 (ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ)
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง
ที่ กค 0409.6/ ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**เทโทรโดท็อกซิน (Tetrodotoxin) พิษร้ายจากปลาปักเป้า
รศ.วิมล ศรีศุข ภาควิชาอาหารเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ปลา เป็นอาหารที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นอาหารสุขภาพโดยเฉพาะปลาทะเล แต่ก็ยังมีปลาทะเลบางชนิดที่เราไม่...
Read this article
การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือก (ตอนที่ 3)
รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อมบุญ วัลลิสุตี ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทยซึ่ง...
Read this article
10 อันดับอาหารที่มีโปแทสเซียมสูง กับประโยชน์ที่มีต่อสุขภาพ
ภญ. ปัทมพรรณ โลมะรัตน์ ภาควิชาอาหารเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### โปแทสเซียมเป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่มีความจำเป็น...
Read this article
บรรจุภัณฑ์บ่งชี้ร่องรอยการแกะ (Tamper-Evident Packaging): ตอนที่ 4
รศ. ดร. สมบูรณ์ เจตลีลาภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล###กล่องโป่ง (Bubble Pack)เราสามารถผลิตกล่องโป่งได้หลายวิธี แต่วิธีท...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554