หลักการผลิตเครื่องสำอางสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจชุมชน : ครีมและโลชั่นบำรุงผิว
วันพุธที่ 11 - วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554
ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
   
ประเทศไทยเป็นประเทศในเขตร้อนชื้น มีความหลากหลายของสมุนไพร ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพและความงาม ประกอบกับความต้องการผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้งในและต่างประเทศสูงขึ้นอย่างมากในช่วงสิบปีที่ผ่านมา จึงมีการรื้อฟื้นและพัฒนาวิธีการให้ทันสมัยและเหมาะสมกับยุคสมัยและวิถีชีวิตของสังคมไทยในปัจจุบัน เทคโนโลยีในการผลิตเครื่องสำอางก้าวหน้าไปมาก ทั้งระดับเพื่อเศรษฐกิจชุมชน และอุตสาหกรรม ทำให้มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เสริมความงามสมุนไพรออกสู่ผู้บริโภค ในจำนวนนั้นมีทั้งที่มีคุณภาพสูง ราคาแพง และส่วนที่มีราคาย่อมเยา แต่อาจจะด้อยคุณภาพทั้งที่สมุนไพรไทยมีศักยภาพที่ดี จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ กรรมวิธีการผลิตระดับชุมชน โดยเน้นกระบวนการผลิตระดับชาวบ้านที่สอดแทรกเทคโนโลยีทันสมัย การควบคุมคุณภาพ และความสะอาดของผลิตภัณฑ์

สำนักงานข้อมูลสมุนไพร ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรม และภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จึงจัดการประชุมวิชาการเรื่อง หลักการผลิตเครื่องสำอางสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจชุมชน : ครีมและโลชั่นบำรุงผิวขึ้น เพื่อให้ข้อมูล ความรู้ และเทคนิคในการคัดเลือกสมุนไพร วิธีแปรรูปแบบง่าย โดยเน้นรูปแบบ “ครีมบำรุงผิว” เพราะขั้นตอนการผลิตเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการตรวจสอบการปนเปื้อนไม่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และเหมาะกับหลักการเพื่อเศรษฐกิจชุมชน

วัตถุประสงค์

๑. ให้ความรู้ประชาชนถึงขั้นตอนการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพสมุนไพรที่ใช้ทำเครื่องสำอาง
๒. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรที่จะนำมาใช้ทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

จัดโดย
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

กลุ่มเป้าหมาย:

อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:headpypi@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :02-6448678-91 ต่อ 1414 โทรสาร ต่อ 1415

ค่าลงทะเบียน:

บุคคลทั่วไป 2,500.00 THB
1 1.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารามาธิบดี
ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- โครงการหลักการผลิตเครื่องสำอางสมุนไพร หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- วิธีการสมัคร หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
   


 

http://tinyurl.com/42osesu

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง pyrps@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C001-0001 นางสาว วิมลพรรณ รัตนโสภณ บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
2 C001-0002 นางสาว ปรินุช ชุมแก้ว บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
3 C001-0003 นาย ปวัฒน์ ตั้งวุฒิพงศ์ บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
4 C001-0004 นาย อุดมรัตน์ เชื้อสุวรรณชัย บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
5 C001-0005 นางสาว พัฒนศรี การะเวก บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
6 C001-0006 ภก. ธนกร ศิริสมุทร บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
7 C001-0007 นาย ธนชัย วามะศิริ บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
8 C001-0008 นาย อติพล พัฒิยะ บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
9 C001-0010 นาย อนันต์ชัย สุรินทร์รัฐ บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
10 C001-0011 ภญ. ธันย์นิชา รัชตเรืองสิทธิ์ บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
11 C001-0013 นาง จิดาภา พลศรีเลิศ บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
12 C001-0014 ดร. สุกัญญา เตชกิตติรุ่งโรจน์ บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
13 C001-0015 นางสาว ผ่องพรรณ ศรีสูงเนิน บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
14 C001-0016 ภก. ดวงจันทร์ วงศ์พรหมเวชย์ บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
15 C001-0017 นางสาว อัญพัชร์ โชคชัยวสุรัตน์ บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
16 C001-0018 นางสาว อัญชลี ชุติไพจิตร บุคคลทั่วไป fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
17 C001-0019 นพ. อภินันท์ จำปีเหลือง บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
18 C001-0020 นาย กิตติชัย สิริวนาชัย บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
19 C001-0021 นางสาว นภสร เผ่าชูศักดิ์ บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
20 C001-0024 ภญ. มยุรี ชัยชโลทรกุล บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
21 C001-0025 นาง ณิชกรณ์วัน วัดพุทธญาณวงศ์ บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
22 C001-0026 นางสาว อรนุช อรุณทัต บุคคลทั่วไป fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
23 C001-0027 ภญ. พัชรา ถาวระ บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
24 C001-0028 นาย ครรชิต แช่มภักดี บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
25 C001-0029 นางสาว ศิริรักษ์ เดชนิติรัตน์ บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
26 C001-0030 นางสาว นริศรา ตุณฑกิจ บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
27 C001-0031 ภญ. เกษร นันทจิต บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
28 C001-0032 ภญ. รัชดาพร มะโนประเสริฐกุล บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
29 C001-0033 นาง พูลศรี บัวพิม บุคคลทั่วไป fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
30 C001-0034 นางสาว วรางคณา กังวานศุภพันธ์ บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
31 C001-0036 ภญ. ปณิธาน เอี่ยมโอภาส บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
32 C001-0038 นาง ปวีณ์ณัส บุญโรจน์วงค์ บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
33 C001-0039 นางสาว ฑัตวดี จาตุรมงคล บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
34 C001-0042 นาง อุไรวรรณ ธนะทรัพย์จินดา บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
35 C001-0043 นางสาว อิงฟ้า คำแพง บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
36 C001-0044 นางสาว นิสารัตน์ บุญมี บุคคลทั่วไป fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
37 C001-0045 นาง เบญจมาศ เมืองจันทร์ บุคคลทั่วไป fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
38 C001-0046 นางสาว ธัญญวรรณ สืบสมาน บุคคลทั่วไป fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
39 C001-0047 นาย สุพจน์ วิศิษฎ์วรณัฐ บุคคลทั่วไป fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
40 C001-0048 นางสาว ไกรกังวล กิตติเยาวมาลย์ บุคคลทั่วไป fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
41 C001-0049 นางสาว สุพัชรษา พลอยงาม บุคคลทั่วไป fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
42 C001-0050 นาย วีระยุทธ โพธิ์ฐติรัตน์ บุคคลทั่วไป fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
43 C001-0051 นางสาว ณัฐสุดา รุจิระอาภา บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
44 C001-0052 พ.ท.หญิง ทรงสุดา ขวัญประชา บุคคลทั่วไป fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
45 C001-0053 นางสาว สุดารัตน์ เอื้ออภิธร บุคคลทั่วไป fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
46 C001-0054 นางสาว วรรณพร ชัยณรา บุคคลทั่วไป fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
47 C001-0055 นางสาว บุญทิพ สันติภาพ บุคคลทั่วไป fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
48 C001-0056 นางสาว ปวงพร วุฒิชลธี บุคคลทั่วไป fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
49 C001-0057 นางสาว ยุพา รายรัมย์ บุคคลทั่วไป onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
50 C001-0058 นางสาว รุจี พรหมประดิษฐ์ บุคคลทั่วไป onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล วัน/เวลาที่ลงทะเบียน ช่องทาง ต้องชำระ  
1 C001-0009 นางสาว จารุพรรณ ณ ร้อยเอ็ด 20110421-110459 online 2500 THB
2 C001-0012 นางสาว วรุณรัตน์ เงินจัตุรัส 20110419-233824 online 2500 THB
3 C001-0022 นางสาว ปภัสรา อุษาสุรศรี 20110426-203845 online 2500 THB
4 C001-0023 นางสาว มณวิภา เติมปิยกุล 20110427-012932 online 2500 THB
5 C001-0035 นาย ชินวัธ มิ่งทอง 20110503-221741 online 2500 THB
6 C001-0037 นางสาว สุภา สิทธิเวช 20110504-001000 online 2500 THB
7 C001-0040 นางสาว ปุญญิศา เสรีวัฒนวุฒิ 20110505-140301 online 2500 THB
8 C001-0041 น.สพ. วีระพล เหมรัตนากร 20110505-115324 online 2500 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารามาธิบดี
ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”
บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**ชะเอมเทศ กับความดันโลหิตสูง
ชะเอมเทศ(Glycyrrhiza glabraL.) หรือ Licorice เป็นสมุนไพรที่ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย สรรพคุณพื้นบ้านใช้รากเป็นยาขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ แก้ไอ แก้น้ำลายเหนียว แก้คอแห้ง ขับลม แก้คัน บำรุงร่างกาย ขับเลือดเ...
Read this article
การใช้สมุนไพร อายุรเวท รักษามะเร็ง
รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อมบุญ วัลลิสุต ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### การรักษาผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งต...
Read this article
จริงหรือไม่? มะหาดทำให้ขาวขึ้นได้
ดร.จุฑามาศ เจียรนัยกุลวานิช ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### หลายคนอาจจะสงสัยว่า มะหาด คืออะไร แต่อีกหลายคนคงเ...
Read this article
เคล็ดลับการซื้อยาให้ปลอดภัย
อาจารย์ ดร.ภก.ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### สมัยนี้คนเราเป็นห่วงเรื่องความป...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554