การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริการทางการแพทย์
1-2 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุม 206 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-008-06-2560 จำนวน 12.5 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
ประสิทธิภาพ เป็นเป้าหมายหลักหนึ่งของการดำเนินกิจการต่างๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชน ในภาครัฐ ได้มีการกำหนดไว้ใน พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวดที่ 4 การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า ในภาคการบริการด้านสุขภาพ ก็มีเป้าหมายประสิทธิภาพ เช่นเดียวกัน กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายให้สถานบริการสาธารณสุขจัดทำบัญชีต้นทุน และใช้ข้อมูลต้นทุนเป็นเครื่องมือการบริหารจัดการ นอกจากนี้ในระบบการประกันสุขภาพ ก็ได้มีมาตรการด้านการคลังสุขภาพ ผ่านวิธีการจ่ายงบประมาณและค่าตอบแทนแก่ผู้จัดบริการสุขภาพ ตามกฎเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ซึ่งหากผู้จัดบริการไม่มีการบริหารจัดการด้านประสิทธิภาพที่เหมาะสมก็จะส่งกระทบต่อสถานะทางการเงินและคุณภาพการบริการ อย่างไรก็ดีแม้ว่าจะมีนโยบายและมาตรการในการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานในระดับหนึ่งแล้ว แต่หน่วยงานต่างๆก็ยังเผชิญกับปัญหาดังกล่าวอยู่ ทั้งนี้การจะบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิภาพ เพิ่มคุณภาพการบริการและเกิดความยั่งยืนทางการเงิน นอกจากที่จะต้องมีการสนับสนุนเชิงนโยบายจากผู้บริหารองค์กรแล้ว เป้าหมายที่สำคัญอีกอย่างได้แก่ ทุกภาคส่วนขององค์กรจะต้องเพิ่มองค์ความรู้ด้านต้นทุน ให้การสนับสนุนข้อมูล และร่วมกันดำเนินงานในการวิเคราะห์ต้นทุน เพื่อสร้างให้สมาชิกองค์กรเกิดความตะหนักด้านต้นทุน (cost consciousness) แล้วมีส่วนร่วมในการบริหารต้นทุน อีกทั้งต้องมีผู้รับผิดหลักในการดำเนินงานวิเคราะห์ต้นทุนที่ต้องเข้าใจหลักการ เทคนิควิธีการ การวางแผนการดำเนินงาน จนกระทั่งการจัดการให้มีการนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ให้บรรลุผลการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข และการวิเคราะห์ต้นทุนในระบบสุขภาพ มาเป็นเวลานานกว่าทศวรรษ จึงเห็นสมควรจัดให้มีการบริการวิชาการโดยการจัดประชุมวิชาการเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการทางการแพทย์

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร และบุคคลากรสาธารณสุข

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ratree.pap@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ โทรศัพท์ และ แฟกซ์ 0-2644-4536

ค่าลงทะเบียน:

ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 3,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


• ค่าสมัครเข้าร่วมประชุมคนละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ซึ่งครอบคลุมค่าเอกสารประกอบการประชุม ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง (หากสมัครหลัง 15 พฤษภาคม 2560 ค่าสมัครเข้าร่วมประชุมคนละ 3,500 บาท) • ชำระเงินได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ชื่อบัญชี “Social and administrative pharmacy” เลขที่บัญชี 026-461069-7 บัญชีออมทรัพย์

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุน หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- ขออนุมัติจัดประชุมวิชาการ เรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุน หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- งานวิเคราะห์ต้นทุน 1-2 June 2017_ขึ้น web หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 23/3/2560 12:25น.
   


 

http://tinyurl.com/gumgrbt

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง ratree.pap@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C101-0002 ภก. ฤทธิ์เจตน์ รินแก้วกาญจน์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 online
2 C101-0003 ภญ. คงคณสา สมยานนทนากุล ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 online
3 C101-0004 ภญ. ฐนิตา ทวีธรรมเจริญ ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 online
4 C101-0005 ภญ. ประภาพร นพรัตยาภรณ์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 online
5 C101-0008 ภญ. วรรณวิษา กฤตลักษณ์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 online
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C101-0001 ภญ. รุ้งกาญจน์ ศุกระกาญจน์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
3000 THB
2 C101-0006 ภก. ธีรพล ทิพย์พยอม (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
3000 THB
3 C101-0007 นางสาว ทักษพร กิตติพงษ์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
3000 THB
4 C101-0009 ภญ. มณีรัตน์ พิสารวัฒนา (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
3000 THB
5 C101-0010 ภญ. นิลวรรณ อยู่ภักดี (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
3000 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

• ค่าสมัครเข้าร่วมประชุมคนละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ซึ่งครอบคลุมค่าเอกสารประกอบการประชุม ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง (หากสมัครหลัง 15 พฤษภาคม 2560 ค่าสมัครเข้าร่วมประชุมคนละ 3,500 บาท)
• ชำระเงินได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ชื่อบัญชี “Social and administrative pharmacy”
เลขที่บัญชี 026-461069-7 บัญชีออมทรัพย์
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**บรรจุภัณฑ์บ่งชี้ร่องรอยการแกะ (Tamper-Evident Packaging): ตอนที่ 7
รศ. ดร. สมบูรณ์ เจตลีลา ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ฝาพลาสติก เมื่อปิดผนึกภาชนะด้วยฝาพลาส...
Read this article
ยาลดไขมันในเลือด
ผุ้ช่วยอาจารย์ ภญ. วิภารักษ์ บุญมาก ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ในยุคปัจจุบันที่ความรู้ทางการแพท...
Read this article
กินอะไร เลี่ยงอะไร ในโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (rheumatoid)
รองศาสตราจารย์ วิมล ศรีศุข ภาควิชาอาหารเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis)เป็นความผิดปกติเรื้อรัง ซึ่งระบบภูมิคุ้มกันรุกรานเนื้อ...
Read this article
หยุดคิดสักนิด…ก่อนคิดฝ่าไฟแดง
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง จากนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3 เพื่อประกอบการเรียนวิชาเภสัชจุลชีววิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภ...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554