การประชุมวิชาการเภสัชจุลชีววิทยา ครั้งที่ 3 เรื่อง วัคซีนสำหรับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ
25-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-013-05-2560 จำนวน 10 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในช่วงมากกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของประชากรโลกในด้านต่างๆ รวมทั้งด้านสุขภาพอนามัย ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นขณะนี้มาจากสาเหตุทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ (emerging and re-emerging infectious diseases) ที่มีการระบาดเพิ่มสูงขึ้น การระบาดที่เป็นวงกว้างส่งผลกระทบอย่างมากไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม กลไกที่สำคัญคือการป้องกัน ควบคุมและเฝ้าระวังการระบาดของโรค โดยหนึ่งในแนวทางที่สำคัญคือการเสริมสร้างภูมิต้านทานโดยให้วัคซีนเพื่อป้องกันโรค
สำหรับประเทศไทย หนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขระยะ 20 ปี (2559 - 2579) ตามนโยบายรัฐบาลที่จะนำประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 เพื่อรองรับอนาคตที่มีความเป็นสังคมเมือง สังคมผู้สูงอายุ คือการวางเป้าหมายให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ซึ่งแผนงานสำคัญที่สอดรับกับยุทธศาสตร์นี้คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มทุกวัยรวมถึงการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การให้ความรู้ทางด้านสุขภาพและการเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคด้วยวัคซีน จึงเป็นหนึ่งในแนวทางที่จะตอบรับกับแผนงานดังกล่าว เพื่อลดปัญหาของการติดเชื้อและการระบาด อันเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนไทยได้
เนื่องจากมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องขององค์ความรู้ งานวิจัยรวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนที่ตอบรับกับการระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำที่เป็นปัญหาสำคัญในประเทศไทย ดังนั้น เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในสหวิชาชีพสาขาต่างๆ จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ติดตามสถานการณ์ทางด้านโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ รวมถึงความก้าวหน้าของการวิจัยและพัฒนาวัคซีนชนิดใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ ร่วมกันในการวางนโยบาย แผนงานและสร้างกลไกในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ ส่งเสริมให้การใช้วัคซีนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเสริมสร้างภูมิต้านทานโรค รวมทั้งการให้ความรู้ในการป้องกันและปฏิบัติตัวกับประชาชนเมื่อต้องเดินทางไปในแหล่งที่มีการระบาด และการสร้างสื่อเผยแพร่ให้ความรู้กับประชาชนอันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสุขภาพและสาธารณสุขแบบยั่งยืน
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในประเด็นที่กล่าวมาข้างต้น จึงจัดประชุมวิชาการเภสัชจุลชีววิทยา ครั้งที่ 3 เรื่อง วัคซีนสำหรับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ (Vaccines for emerging and re-emerging diseases) ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการให้แก่เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีความสนใจ อันจะช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่ ที่จะช่วยสนับสนุนการทำงานร่วมกันในลักษณะของสหวิชาชีพในการป้องกัน ควบคุมและให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนรวมถึงโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำต่อไป


กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร บุคลากรสายสุขภาพ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจ จำนวน 155 คน

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:jaturong.pra@mahidol.ac.th, orapan.kom@mahidol.ac.th, ratree.pap@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :คุณอรพรรณ์ โขมะสรานนท์ เลขานุการ ภาควิชาฯ โทรศัพท์ หมายเลข 02-644-8692 และหน่วยจักิจกรรมวิชาการ 02-6444536

ค่าลงทะเบียน:

สมัครภายใน 24 เมษายน พ.ศ. 2560 2,500.00 THB
สมัครภายหลัง 24 เมษายน พ.ศ. 2560 3,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


สมัครผ่านเว็บไซต์ www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี เลขที่บัญชี 026-462145-2 ชื่อบัญชี "การประชุมวัคซีนสำหรับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ" พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสาร หมายเลข 02-644-4536 (ในวันประชุมโปรดนำใบฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ)

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- Vaccine_อนุมัติ หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 2/3/2560 10:25น.
- Vaccine_ปชส หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 2/3/2560 10:25น.
- โครงการ ประชุมของภาควิชาฯ วัคซีน 2560_FINAL VERSION หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 15/3/2560 15:42น.
   


 

http://tinyurl.com/hm72mf2

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง ratree.pap@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C102-0003 ภญ. น้ำเพชร อัศวสัมฤทธิ์ สมัครภายใน 24 เมษายน พ.ศ. 2560 online
2 C102-0008 ภก. ธนกร ศิริสมุทร สมัครภายใน 24 เมษายน พ.ศ. 2560 online
3 C102-0014 ภญ. มนสิชา จิตรีธรรม สมัครภายใน 24 เมษายน พ.ศ. 2560 online
4 C102-0016 ภญ. รวงรัตน์ วิรยศิริ สมัครภายใน 24 เมษายน พ.ศ. 2560 online
5 C102-0018 ภญ. ชนาธิป อินทรกำแหง สมัครภายใน 24 เมษายน พ.ศ. 2560 online
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C102-0001 ภก. สมจริง รุ่งแจ้ง (online) สมัครภายใน 24 เมษายน พ.ศ. 2560
2500 THB
2 C102-0002 ภก. นพดล กิตติวราฤทธิ์ (online) สมัครภายใน 24 เมษายน พ.ศ. 2560
2500 THB
3 C102-0004 ดร. สุณิสา ศีตะปันย์ (online) สมัครภายใน 24 เมษายน พ.ศ. 2560
2500 THB
4 C102-0005 ภญ. นริสรา การงานอันวิจิตร์ (online) สมัครภายใน 24 เมษายน พ.ศ. 2560
2500 THB
5 C102-0006 ภก. นพดล กิตติวราฤทธิ์ (online) สมัครภายใน 24 เมษายน พ.ศ. 2560
2500 THB
6 C102-0007 ภญ. ฤดีรัมภา ตันนาภัย (online) สมัครภายใน 24 เมษายน พ.ศ. 2560
2500 THB
7 C102-0009 ภก. จิรศักดิ์ กุศลวิริยะวงศ์ (online) สมัครภายใน 24 เมษายน พ.ศ. 2560
2500 THB
8 C102-0010 ดร. กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล (online) สมัครภายใน 24 เมษายน พ.ศ. 2560
2500 THB
9 C102-0011 ผศ.ดร.ภญ จิระพรรณ จิตติคุณ (online) สมัครภายใน 24 เมษายน พ.ศ. 2560
2500 THB
10 C102-0012 ภก. ภัทราวดี บูรณตระกูล (online) สมัครภายใน 24 เมษายน พ.ศ. 2560
2500 THB
11 C102-0013 ภญ. ปราณี จาตุนิตานนท์ (online) สมัครภายใน 24 เมษายน พ.ศ. 2560
2500 THB
12 C102-0015 ภญ. อัญชลี เกียรติกวินพงศ์ (online) สมัครภายใน 24 เมษายน พ.ศ. 2560
2500 THB
13 C102-0017 ภก. ธีระพรรณ เหลืองรุ่งทรัพย์ (online) สมัครภายใน 24 เมษายน พ.ศ. 2560
2500 THB
14 C102-0019 ดร. คณิสส์ เสงี่ยมสุนทร (online) สมัครภายใน 24 เมษายน พ.ศ. 2560
2500 THB
15 C102-0020 ภก. เอกพงษ์ พุ่มโพธิ์สุวรรณ (online) สมัครภายใน 24 เมษายน พ.ศ. 2560
2500 THB
16 C102-0021 ภญ. จิตติมา ศรีสมบูรณ์ (online) สมัครภายใน 24 เมษายน พ.ศ. 2560
2500 THB
17 C102-0022 ภญ. รมิตา ฮา (online) สมัครภายใน 24 เมษายน พ.ศ. 2560
2500 THB
18 C102-0023 ภญ. ภัทราพร อัศววงศ์พรหม (online) สมัครภายใน 24 เมษายน พ.ศ. 2560
2500 THB
19 C102-0024 นาย ภัทรชัย ละครราช (online) สมัครภายใน 24 เมษายน พ.ศ. 2560
2500 THB
20 C102-0025 ภญ. ชนารัศมิ์ จันทร์ทอง (online) สมัครภายใน 24 เมษายน พ.ศ. 2560
2500 THB
21 C102-0026 ภก. กัลยา สกุลไทย (online) สมัครภายใน 24 เมษายน พ.ศ. 2560
2500 THB
22 C102-0027 ภญ. ภัทรียา พอจิต (online) สมัครภายใน 24 เมษายน พ.ศ. 2560
2500 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

สมัครผ่านเว็บไซต์ www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference
พร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี เลขที่บัญชี 026-462145-2 ชื่อบัญชี "การประชุมวัคซีนสำหรับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ"
พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสาร หมายเลข 02-644-4536
(ในวันประชุมโปรดนำใบฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ)
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**ไข้ซิกา …ภัยใหม่จากยุงลายตัวเก่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ. มัลลิกา ชมนาวัง ภาควิขาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : https://getpoz.files.wordpress.com/2013/04/mosquito.jpg ###  ...
Read this article
โรคระบาดที่มากับน้ำท่วม (ตอนที่ 4) การดูแลและรักษาน้ำกัดเท้า
อาจารย์ ดร. วรวรรณ กิจผาติ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ในปี พ.ศ.2554 ประเทศไทยได้ประสบภาวะอุทกภัยอย่...
Read this article
ยาแก้ปวดข้อ ใช้รักษาข้อเสื่อม ใช้อย่างไร?
รองศาสตราจารย์ ดร. ภ.ญ. บุษบา จินดาวิจักษณ์ ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### อาการปวดข้อเป็นอาการของ...
Read this article
เครื่องสำอางนาโน ให้ประโยชน์หรือเป็นอันตราย?
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมลพรรณ พิทยานุกุล ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : http://wnninterviewsociety.files.wordpress.com/2013/05/512-rows_of_lipstick_...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554