การประชุมวิชาการเภสัชจุลชีววิทยา ครั้งที่ 3 เรื่อง วัคซีนสำหรับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ
25-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-013-05-2560 จำนวน 10 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในช่วงมากกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของประชากรโลกในด้านต่างๆ รวมทั้งด้านสุขภาพอนามัย ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นขณะนี้มาจากสาเหตุทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ (emerging and re-emerging infectious diseases) ที่มีการระบาดเพิ่มสูงขึ้น การระบาดที่เป็นวงกว้างส่งผลกระทบอย่างมากไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม กลไกที่สำคัญคือการป้องกัน ควบคุมและเฝ้าระวังการระบาดของโรค โดยหนึ่งในแนวทางที่สำคัญคือการเสริมสร้างภูมิต้านทานโดยให้วัคซีนเพื่อป้องกันโรค
สำหรับประเทศไทย หนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขระยะ 20 ปี (2559 - 2579) ตามนโยบายรัฐบาลที่จะนำประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 เพื่อรองรับอนาคตที่มีความเป็นสังคมเมือง สังคมผู้สูงอายุ คือการวางเป้าหมายให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ซึ่งแผนงานสำคัญที่สอดรับกับยุทธศาสตร์นี้คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มทุกวัยรวมถึงการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การให้ความรู้ทางด้านสุขภาพและการเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคด้วยวัคซีน จึงเป็นหนึ่งในแนวทางที่จะตอบรับกับแผนงานดังกล่าว เพื่อลดปัญหาของการติดเชื้อและการระบาด อันเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนไทยได้
เนื่องจากมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องขององค์ความรู้ งานวิจัยรวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนที่ตอบรับกับการระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำที่เป็นปัญหาสำคัญในประเทศไทย ดังนั้น เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในสหวิชาชีพสาขาต่างๆ จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ติดตามสถานการณ์ทางด้านโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ รวมถึงความก้าวหน้าของการวิจัยและพัฒนาวัคซีนชนิดใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ ร่วมกันในการวางนโยบาย แผนงานและสร้างกลไกในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ ส่งเสริมให้การใช้วัคซีนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเสริมสร้างภูมิต้านทานโรค รวมทั้งการให้ความรู้ในการป้องกันและปฏิบัติตัวกับประชาชนเมื่อต้องเดินทางไปในแหล่งที่มีการระบาด และการสร้างสื่อเผยแพร่ให้ความรู้กับประชาชนอันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสุขภาพและสาธารณสุขแบบยั่งยืน
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในประเด็นที่กล่าวมาข้างต้น จึงจัดประชุมวิชาการเภสัชจุลชีววิทยา ครั้งที่ 3 เรื่อง วัคซีนสำหรับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ (Vaccines for emerging and re-emerging diseases) ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการให้แก่เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีความสนใจ อันจะช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่ ที่จะช่วยสนับสนุนการทำงานร่วมกันในลักษณะของสหวิชาชีพในการป้องกัน ควบคุมและให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนรวมถึงโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำต่อไป


กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร บุคลากรสายสุขภาพ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจ จำนวน 155 คน

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:jaturong.pra@mahidol.ac.th, orapan.kom@mahidol.ac.th, ratree.pap@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :คุณอรพรรณ์ โขมะสรานนท์ เลขานุการ ภาควิชาฯ โทรศัพท์ หมายเลข 02-644-8692 และหน่วยจักิจกรรมวิชาการ 02-6444536

ค่าลงทะเบียน:

สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560 2,500.00 THB
สมัครและชำระฯภายหลัง 30 เม.ย. 2560 3,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


สมัครผ่านเว็บไซต์ www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี เลขที่บัญชี 026-462145-2 ชื่อบัญชี "การประชุมวัคซีนสำหรับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ" พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสาร หมายเลข 02-644-4536 (ในวันประชุมโปรดนำใบฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ)

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- Vaccine_อนุมัติ หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 2/3/2560 10:25น.
- Vaccine_ปชส หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 2/3/2560 10:25น.
- โครงการ ประชุมของภาควิชาฯ วัคซีน 2560_FINAL VERSION ล่าสุด หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 7/4/2560 11:10น.
   


 

http://tinyurl.com/hm72mf2

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง ratree.pap@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C102-0001 ภก. สมจริง รุ่งแจ้ง สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560 online
2 C102-0002 ภก. นพดล กิตติวราฤทธิ์ สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560 online
3 C102-0003 ภญ. น้ำเพชร อัศวสัมฤทธิ์ สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560 online
4 C102-0005 ภญ. นริสรา การงานอันวิจิตร์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
5 C102-0006 ภญ. สุรีรัตน์ ลำเลา สมัครและชำระฯภายหลัง 30 เม.ย. 2560 online
6 C102-0007 ภญ. นฤมล ธนะ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
7 C102-0008 ภก. ธนกร ศิริสมุทร สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560 online
8 C102-0009 ภก. จิรศักดิ์ กุศลวิริยะวงศ์ สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560 online
9 C102-0010 ดร. กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560 online
10 C102-0011 ผศ.ดร.ภญ จิระพรรณ จิตติคุณ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
11 C102-0013 ภญ. ปราณี จาตุนิตานนท์ สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560 online
12 C102-0014 ภญ. มนสิชา จิตรีธรรม สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560 online
13 C102-0015 ภญ. อัญชลี เกียรติกวินพงศ์ สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560 online
14 C102-0016 ภญ. รวงรัตน์ วิรยศิริ สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560 online
15 C102-0017 ภก. ธีระพรรณ เหลืองรุ่งทรัพย์ สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560 online
16 C102-0018 ภญ. ชนาธิป อินทรกำแหง สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560 online
17 C102-0019 ภญ. ศิโรธร วิทยา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
18 C102-0020 ภก. เอกพงษ์ พุ่มโพธิ์สุวรรณ สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560 online
19 C102-0021 ภญ. จิตติมา ศรีสมบูรณ์ สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560 online
20 C102-0022 ภญ. รมิตา ฮา สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560 online
21 C102-0023 ภญ. ภัทราพร อัศววงศ์พรหม สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560 online
22 C102-0024 นาย ภัทรชัย ละครราช สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560 online
23 C102-0026 ภก. กัลยา สกุลไทย สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560 online
24 C102-0027 ภญ. ภัทรียา พอจิต สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560 online
25 C102-0028 ภญ. วิลาวัณย์ อาสน์สิริ สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560 online
26 C102-0029 ภญ. ปนัดดา สวัสดิ์มงคล สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560 online
27 C102-0031 ภก. สมยศ ศรีขจรเกียรติ สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560 online
28 C102-0032 นางสาว พิรวดี ทิพย์ลุ้ย สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560 online
29 C102-0033 นางสาว ณิชวรรณ หิรัญประภากร สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560 online
30 C102-0034 ภญ. ฉัตรนรินทร์ พลการ สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560 online
31 C102-0035 ภญ. จันทิรา แสงประเสริฐ สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560 online
32 C102-0036 ภญ. ภัทรียา เต็มปิยพล สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560 online
33 C102-0037 ภก. เพียรพิริยะ ชนะกุล สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560 online
34 C102-0038 ภญ. กรรณิกา ตันสกุล สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560 online
35 C102-0039 ภญ. ชลลดา ลี้ลัทธเกียรติ สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560 online
36 C102-0040 ภญ. พรปวีณ์ ตรีวรปรัชญ์ สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560 online
37 C102-0041 ภญ. ยูนัยดะห์ ใบหมัด สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560 online
38 C102-0042 ภญ. เชาวรัตน์ มั่นพรหม สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560 online
39 C102-0043 ภญ. ภัคสุนีย์ แก้วสองสี สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560 online
40 C102-0044 ภญ. ปาริชาติ ทิพย์ถิระพงศ์ สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560 online
41 C102-0045 นางสาว บุปผา พ่วงศรี สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560 online
42 C102-0046 ภญ. จิรัชยา พรพิพัฒน์การ สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560 online
43 C102-0047 ภญ. ดวงรัตน์ จังชัยศิริวัฒนา สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560 online
44 C102-0048 นางสาว อัจฉรา กาญจนโยธิน สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560 online
45 C102-0049 นาง ผาณิต จันทาบัว สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560 online
46 C102-0050 ภญ. มัทนียา ภู่เกษร สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560 online
47 C102-0051 ภญ. ธนัญญา คู่พิทักษ์ขจร สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560 online
48 C102-0053 ภญ. กัญญชนก จรูญศักดิ์ชัย สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560 online
49 C102-0054 ภก. วิชิต เหล่าวัฒนาถาวร สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560 online
50 C102-0055 ภญ. อรนันท์ เกิดพินธ์ สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560 online
51 C102-0056 ภญ. ชวนชม ธนานิธิศักดิ์ สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560 online
52 C102-0057 ภญ. กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560 online
53 C102-0058 ภญ. พุทธรัตน์ ขันอาษา สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560 online
54 C102-0059 ภญ. ศิริรัตน์ เตชะธวัช สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560 online
55 C102-0060 นางสาว อัญญรัตน์ ธรรมเจริญ สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560 online
56 C102-0061 นาย อภิชาติ ก้องเสียง สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560 online
57 C102-0062 ภญ. วิลาสินี บุรโกเสส สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560 online
58 C102-0063 ภญ. จิระดา เจริญมานพ สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560 online
59 C102-0064 พญ. ปวีณา อังคณานุกิจ สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560 online
60 C102-0065 ภญ. ชุติมา การะเวก สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560 online
61 C102-0066 ภญ. กฤติญา บุญนวล สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560 online
62 C102-0067 ภญ. ศศิธร มณีจันทร์ สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560 online
63 C102-0068 ภญ. กนกพร วัฒยากร สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560 online
64 C102-0070 ภญ. อชิรญา จัตตุพรพงษ์ สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560 online
65 C102-0071 ภญ. เขมจิรา มูลศิลป์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
66 C102-0072 ภญ. ดวงพร โรจนรัตนางกูร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
67 C102-0073 ภญ. ประภาพร ชาญฐิติเวช  ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
68 C102-0074 ภญ. ดุษฎี หิรัญกสิ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
69 C102-0075 ภญ. รวีวรรณ เพียรวิทยาพันธุ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
70 C102-0076 ภญ. ฤดีรัมภา ตันนาภัย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
71 C102-0077 ภญ. ศุภศิล สระเอี่ยม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
72 C102-0078 ภญ. นวพร ชัยเทอดศิริ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
73 C102-0079 ภญ. นันทพร มูลทอง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
74 C102-0080 ภญ. วรุณ กระจับเงิน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
75 C102-0081 ภญ. วธัญญา รอดบุญเกิด ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
76 C102-0082 ภญ. มณีรัตน์ พิสารวัฒนา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
77 C102-0083 ภญ. ลิ้นจี่ อุ่นเมือง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
78 C102-0084 ภญ. มณี ก้องสุพรรณ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
79 C102-0085 ภญ. ชุติมาพร ไตรนภากุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
80 C102-0086 ภก. เกียรติศักดิ์ หรูมงคลเจริญ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
81 C102-0087 ภญ. เปรมวดี หาญวารี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
82 C102-0088 ภก. อภินันทน์ เชื่อใจ สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560 online
83 C102-0089 ภก. วีระชัย ธารมณีวงศ์ สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560 online
84 C102-0090 ภก. กาญจนศักดิ์ มีศิลปวิกกัย สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560 online
85 C102-0091 ภก. สมศักดิ์ พึ่งเศรษฐ์ดี สมัครและชำระฯภายหลัง 30 เม.ย. 2560 online
86 C102-0092 ภญ. ธีรดา สุสมบูรณ์ สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560 online
87 C102-0093 ภญ. ธัญวรัตม์ อุนทรีจันทร์ สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560 online
88 C102-0094 ภญ. นฤมล นิ่มหนู สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560 online
89 C102-0095 ภก. วิกรม อมรพิทักษ์พันธ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
90 C102-0096 ภญ. พนิตา ตันสุวรรณ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
91 C102-0097 นพ. พีระวงษ์ วีรารักษ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
92 C102-0098 พยาบาล เกศราภรณ์ อรรถาชิต ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
93 C102-0099 พยาบาล กัลยพรรณ พฤกษาตะคุ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
94 C102-0100 ภญ. รดาธาร ซัลลมา โลน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
95 C102-0101 ภญ. อัจฉราพรรณ สมมุ่ง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
96 C102-0102 ภญ. ชลธิชา ไวทยะวิจิตร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
97 C102-0103 ภก. ทรงยศ ตจสารอุไร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
98 C102-0104 ภก. ณัฐวุฒิ จรีบุญสมโภช ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
99 C102-0105 ภก. สิทธิพงษ์ เหลี่ยมสุวรรณ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
100 C102-0106 ภก. ศักดิ์ระพี โสภณจิต ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
101 C102-0107 ภญ. วราภรณ์ ทับทอง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
102 C102-0108 ภก. ศิลา จารุศิริวัฒนา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
103 C102-0109 ภญ. วรรณพร เจริญโชคทวี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
104 C102-0110 ภญ. ปรียานุช ดีบุกคำ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
105 C102-0111 ภก. มนตรี จาตุรันต์ภิญโญ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
106 C102-0112 ภญ. ฟ้าใส จันท์จารุภรณ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
107 C102-0114 ผศ.ภก. คณิสส์ เสงี่ยมสุนทร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
108 C102-0115 ผศ.ภก. จตุรงค์ ประเทืองเดชกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
109 C102-0116 ผศ.ภก. กฤษณ์ ถิรพันธุ์เมธี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
110 C102-0117 รศ.ภญ. มัลลิกา ชมนาวัง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
111 C102-0118 ดร. เมธี ศรีประพันธ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
112 C102-0119 ดร. ผกากรอง วนไพศาล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
113 C102-0120 ภญ. ปิยทิพย์ ขันตยาภรณ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
114 C102-0121 ภก. สุเมธ จงรุจิโรจน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
115 C102-0122 ภญ. จุฑารัตน์ พิมพ์ทนต์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
116 C102-0123 ภญ. วิลาสินี หิรัญพานิช ซาโตะ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
117 C102-0124 รศ.ภก. ปรีชา มนทกานติกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
118 C102-0125 ผศ.ภญ. วารี ลิมป์วิกรานต์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
119 C102-0126 ภก. อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
120 C102-0127 ภก. วัชรากร รัตนมังคลานนท์ สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560 online
121 C102-0128 ภญ. ศุทรา สิริสุขสิน สมัครและชำระฯภายหลัง 30 เม.ย. 2560 online
122 C102-0129 ภญ.ศ. ณัฐนันท์ สินชัยพานิช ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน onsite
123 C102-0130 ภก. ดิษยา วงศ์สวัสดิ์ สมัครและชำระฯภายหลัง 30 เม.ย. 2560 online
124 C102-0131 ภญ. ทัศนีย์ เริ่มพัฒนะ สมัครและชำระฯภายหลัง 30 เม.ย. 2560 online
125 C102-0132 ภญ. กุลมณี อนันตะกูล สมัครและชำระฯภายหลัง 30 เม.ย. 2560 online
126 C102-0133 ภก. สมศักดิ์ เสรีกิจเจริญ สมัครและชำระฯภายหลัง 30 เม.ย. 2560 online
127 C102-0134 ภญ. การะเกต ละว้า สมัครและชำระฯภายหลัง 30 เม.ย. 2560 online
128 C102-0135 ดร. สุนิสา สีตะปันย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
129 C102-0136 ภญ. กรรณิการ์ อินจับ สมัครและชำระฯภายหลัง 30 เม.ย. 2560 online
130 C102-0137 ภญ. วรวรรณ กิจผาติ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
131 C102-0138 ดร. นรรฆวี แสงกลับ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
132 C102-0139 ภญ. วิสุดา สุวิทยาวัฒน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
133 C102-0140 ภญ. อารีรัตน์ ศิริวัจนพร สมัครและชำระฯภายหลัง 30 เม.ย. 2560 online
134 C102-0141 ภญ. ธรรญกัลยา โฆษิตฤทธิเดช ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
135 C102-0142 ภก. ศิพงศ์ อินกอ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
136 C102-0143 ภญ. ชัชชญา พรหมภูเบศก์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
137 C102-0144 พญ. ศันสนีย์ เลิศฤทธิ์เรืองสิน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
138 C102-0145 ภญ. ณัฎฐา สุขแสน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
139 C102-0146 ภญ. นิรชา ธนทวีรัตน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
140 C102-0147 ภญ. ศิวพร สว่างสิงห์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
141 C102-0148 ภญ. ศันสนีย์ จริยสุวรรณกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
142 C102-0149 ภญ. เกล็ดดาว ธิมา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
143 C102-0150 ภก. สมชาย ชัยชนาทร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
144 C102-0151 ภญ. สุมนา ศิลป์เจริญ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
145 C102-0152 ภญ. ณัฐกร จริยภมรกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
146 C102-0153 ภญ. ศศิรินทร์ แก้วเลิศ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
147 C102-0154 ภญ. ณัฐณิชา แซ่ลิ่ม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
148 C102-0155 ภก. พรวิทย์ เศรษฐปราโมทย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
149 C102-0156 ภก. สาธพ พลับพลึง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
150 C102-0157 ภก. วิชัย วัฒนศรีมงคล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
151 C102-0158 ภญ. นันทกา สุขเกษม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
152 C102-0159 ภญ. จิราพร จิรรุ่งรุจี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
153 C102-0160 ภญ. วีณา พงษ์พิทักษ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
154 C102-0161 ภก. ก้องเกียรติ ฤกษ์สำราญ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
155 C102-0162 ภญ. ภัทธิชา เทียมเพ็ชร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
156 C102-0163 ภญ. วรรณภา วิฐาพร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
157 C102-0164 ศ.เกียรติคุณ นพ. ประเสริฐ ทองเจริญ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
158 C102-0165 นพ. รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
159 C102-0166 ศ.พญ. กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
160 C102-0167 พญ. สุดา พันธุ์รินทร์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
161 C102-0168 อ.นพ. วัชรพงศ์ ปิยะภาณี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
162 C102-0169 ศ.นพ. มงคล เบญจาภิบาล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
163 C102-0170 ศ.นพ. ยง ภู่วรวรรณ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
164 C102-0171 ภญ. ปิยะนาถ เชื้อนาค ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
165 C102-0172 ภญ. วีณา นุกูลการ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C102-0004 ดร. สุณิสา ศีตะปันย์ (online) สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560
2500 THB
2 C102-0012 ภก. ภัทราวดี บูรณตระกูล (online) สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560
2500 THB
3 C102-0025 ภญ. ชนารัศมิ์ จันทร์ทอง (online) สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560
2500 THB
4 C102-0030 ภญ. ดวงจันทร์ จันทร์เมือง (online) สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560
2500 THB
5 C102-0052 นางสาว ศุภรัตน์ หทัยเดชะดุษฎี (online) สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560
2500 THB
6 C102-0069 ภญ. ปรียานุช ดีบุกคำ (online) สมัครและชำระฯภายใน 30 เม.ย. 2560
2500 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

สมัครผ่านเว็บไซต์ www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference
พร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี เลขที่บัญชี 026-462145-2 ชื่อบัญชี "การประชุมวัคซีนสำหรับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ"
พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสาร หมายเลข 02-644-4536
(ในวันประชุมโปรดนำใบฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ)
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**เครื่องดื่มเจียวกู่หลาน ดอกคำฝอย ใบหญ้าหวาน
เภสัชกรหญิง กฤติยา ไชยนอก สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : https://mypullzone-fitnessworld1.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2015/11/cocktail...
Read this article
กล่องโฟมบรรจุอาหาร อันตรายอย่ามองข้าม
น.ส.พรรณพิสุทธิ์ สันติภราดร นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : http://www.popcornfor2.com/content/นครนิวยอร์ก-สั่งห้ามใช้กล่องโฟ...
Read this article
แพ้ยา?? คุณแน่ใจได้อย่างไร
เภสัชกร ธีรัตถ์ เหลืองมั่นคง ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### “แพ้ยาอะไรหรือเปล่าครับ/ค่ะ” เป็นคำ...
Read this article
ทาสสเต็ก อ่านที่นี่... กินอาหารปิ้งย่าง ได้อะไรเป็นของแถม
รองศาสตราจารย์ วิมล ศรีศุข ภาควิชาอาหารเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### อาหารยอดนิยมของคนไทยที่พบเห็นได้อยู่แทบทุก...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554