การประชุมวิชาการ เรื่อง การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ
5-6 มิถุนายน 2560
ห้องประชุม 206 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-014-06-2560 จำนวน 11.25 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   

ขออภัย งานประชุมนี้ยกเลิกแล้ว

ในปัจจุบัน เป็นที่ตระหนักดีว่าทรัพยากรในระบบสาธารณสุขมีอยู่อย่างจำกัด องค์การอนามัยโลกได้ระบุว่า ร้อยละ 20 - 40 ของค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพถูกใช้ไปอย่างไร้ประโยชน์ ซึ่งนับเป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ในการพยายามลดปัญหานี้ การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (Health Technology Assessment, HTA) ได้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือผลวิจัยที่จะนำไปสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย โดยการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพจะคำนึงถึงผลที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้าน ได้แก่ ความปลอดภัย ประสิทธิผล ต้นทุน ความคุ้มค่า ผลกระทบต่อองค์กร สังคม และจริยธรรม ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์นั้นๆ การตัดสินใจบนพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์ดังกล่าว จะทำให้การจัดสรรทรัพยากรในระบบสุขภาพเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อย่างไรก็ตามประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะด้านการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังขาดข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นในการประเมินนโยบายและเทคโนโลยีด้านสุขภาพ
เภสัชกรรวมถึงบุคลากรด้านสาธารณสุขในหน่วยงานต่างๆ มีการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกใช้ยา วัคซีน เวชภัณฑ์ รวมถึงเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่หลากหลาย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ องค์ประกอบ แนวทาง และความสำคัญของการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ หรือการกำหนดนโยบายที่มีความเหมาะสมของผู้บริหารในระดับองค์กร

กลุ่มเป้าหมาย:

อาจารย์แหล่งฝึกปฏิบัติการจำนวน 8 คน วิทยากร จำนวน 7 คน เภสัชกรและผู้สนใจ (ค่าลงทะเบียนคนละ 3,000 บาท) จำนวน 100 คน รวมทั้งหมด 115 คน

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:phinnaphit.sae@mahidol.ac.th และ ratree.pap@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :02-6444536

ค่าลงทะเบียน:

ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 3,000.00 THB
ลงทะเบียนภายหลังวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 3,500.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


• ชำระเงินได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ชื่อบัญชี “Social and Administrative pharmacy” เลขที่บัญชี 026-461069-7 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

ดาวน์โหลดเอกสาร :

   


 

http://tinyurl.com/lbjtsmd

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง ratree.pap@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
1 C105-0002 ภก. ปุณณภา ธนกุลภารัชต์ online 3000 THB
2 C105-0003 พญ. กฤติกา โคตรทอง online 3000 THB
3 C105-0004 ภก. สุทธิพงษ์ เดชก้อง online 3000 THB
4 C105-0005 ภญ. จีริสุดา ฉวีรักษ์ online 3000 THB
5 C105-0006 ภก. สุวภาพ เตชะมหามณีรัตน์ online 3000 THB
6 C105-0007 ภก. มุฮ์ซิน ไทยประทาน online 3000 THB
7 C105-0008 ภญ. ธรณ์ธันย์ นพเก้ารัตนมณี online 3000 THB
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C105-0001 ภญ. ปรียานุช ดีบุกคำ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
3000 THB
2 C105-0009 ภญ. วิวรรณ วรกุลพาณิชย์ (online) ลงทะเบียนภายหลังวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
3500 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

• ชำระเงินได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ชื่อบัญชี “Social and Administrative pharmacy”
เลขที่บัญชี 026-461069-7 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตอนที่ 3: สนุกกับการผลิตเจลสมุนไพร
รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมบูรณ์ เจตลีลา อาจารย์ ดร. ภญ. วารี ลิมป์วิกรานต์ ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### &nb...
Read this article
Trans-fatty acids in fried foods and baked foods
Associate Professor Vimol Srisukh, Department of Food Chemistry, Faculty of Pharmacy, Mahidol University, Thailand ### Trying to sta...
Read this article
ปวดประจำเดือน .. ผู้หญิงคุ้น ผู้ชายงง
นศภ. สุวเนตร์ มงคลการ นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล###อาการปวดท้องน้อย ปวดหัว อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดง่าย เป็น...
Read this article
ยาหอม..มรดกทางภูมิปัญญา ที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : http://www.spiritofhealthkc.com/wp/wp-content/uploads/2011/12/herbs-lar...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554