โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง รู้ทันการสูงวัย: การดูแลสมองและกระดูก (Smart aging: brain and bone)
14-15 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ห้องประชุม 206 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-011-06-2560 จำนวน 12 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
เนื่องจากประชากรในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลง คืออัตราการเพิ่มประชากรลดลงจาก ประมาณร้อยละ 3.0 ต่อปีในช่วงปี พ.ศ. 2503 เป็นประมาณร้อยละ 1.1 ต่อปีในปัจจุบัน และอัตราการตายของประชากรลดลงอยู่ในระดับประมาณ 5-6 ต่อประชากรพันคนต่อปี จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างทางอายุของประชากรไทย ทำให้ประชากรสูงอายุหรือประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีจำนวนเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคต พบว่าสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น โดยจะเพิ่มเป็นร้อยละ 18 ในอีก 10 ปีข้างหน้า แสดงว่าประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ประเด็นที่สำคัญคือ การส่งเสริมหรือการดูแลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นที่ทราบกันว่าผู้สูงอายุจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคด่าง ๆ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคทางระบบประสาท และ ภาวะข้ออักเสบหรือข้อเสื่อม ดังนั้นการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงหรือลดโอกาสที่จะเกิดการเจ็บป่วยลง รวมทั้งการป้องกัน ตลอดจนการประเมินหรือสังเกตุความผิดปกติ จะสามารถป้องกันอันตรายต่อชีวิตหรือความพิการที่จะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุลดลง
จึงสมควรเปิดการอบรมในหัวข้อ “รู้ทันการสูงวัย: การดูแลสมองและกระดูก” ซึ่งจะให้ความรู้เกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาในผู้สูงอายุ โรคทางสมอง การนอนไม่หลับ ภาวะหมดประจำเดือนและกระดูกพรุน และการใช้ยาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกลวิธีการดูแลส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบต่างๆ เช่น สมุนไพร โภชนาการ การออกกำลังกาย เป็นต้น ซึ่งการอบรมนี้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะคือ สร้างบริการวิชาชีพที่มีมาตรฐานเพื่อประโยชน์ต่อสังคม
ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้ดูแลสุขภาพของตนเองและคนใกล้ชิด และสร้างบุคลากรทางการแพทย์ที่สามารถให้คำแนะนำด้านสุขภาพแบบองค์รวมได้อย่างถูกต้อง โดยสามารถประยุกต์องค์ความรู้ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพได้อย่างถูกวิธี อันก่อให้เกิดการพัฒนาและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์การแพทย์ของประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร พยาบาล บุคคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ผู้ดูแลสูงอายุ ผู้สูงอายุ

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ratree.pap@mahidol.ac.th, montana.ran@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :02-6444536

ค่าลงทะเบียน:

ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 2,000.00 THB
ค่าลงทะเบียนภายหลังวันที่ 7 มิถุนายน 2560 2,500.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารามาธิบดี ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการภาควิชาสรีรวิทยา” บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-462266-0

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- ปชส_อบรม Aging หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- อนุมัติจัดอบรม หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 16/3/2560 13:11น.
- โครงการอบรม Smart Aging หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 20/3/2560 10:12น.
   


 

http://tinyurl.com/jbuzxzf

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง ratree.pap@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C106-0014 นพ. พัชรพล พัชรพจนากรณ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C106-0001 นางสาว วิมล เจียมจิตต์ตรง (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
2 C106-0002 ภญ. ดวงจันทร์ วงศ์พรหมเวชย์ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
3 C106-0003 ภญ. อรนุช วงศ์วัฒนาเสถียร (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
4 C106-0004 ภญ. อรนุช วงศ์วัฒนาเสถียร (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
5 C106-0005 ภก. เอกสิทธิ์ ลลิตสุรเดช (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
6 C106-0006 นางสาว อรุณี วงศ์เกษมสมบัติ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
7 C106-0007 ภญ. ดวงนภา ธีรานันตชัย (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
8 C106-0008 ภญ. สุดสิริ ชาญณรงค์ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
9 C106-0009 ภญ. อัญชลี วรรณภิญโญ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
10 C106-0010 ภญ. นาราภัทร ชัยอำพล (corp-online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
11 C106-0011 ภญ. ปัทมา บุญรำลึกถนอม (corp-online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
12 C106-0012 ภญ. จุฑามาศ สุธรรม (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
13 C106-0013 ภญ. นริศรา อุ่นนันกาศ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
14 C106-0015 ภก. กานต์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารามาธิบดี ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการภาควิชาสรีรวิทยา” บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-462266-0
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**ก่อนกินกลอย...ดูกันให้ดีๆ ก่อนนะ
ภญ. กฤติยา ไชยนอก สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### กลอย...คืออะไร? อ๋อ...ที่แปลว่าเพื่อนไ...
Read this article
พยาธิใบไม้และปัจจัยเสี่ยงมะเร็งตับ
รองศาสตราจารย์ แม้นสรวง วุฒิอุดมเลิศ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### พยาธิใบไม้เป็นพยาธิตัวแบนชนิ...
Read this article
เทอร์โมมิเตอร์กับการดูแลลูกน้อยเมื่อเป็นไข้
รองศาสตราจารย์.ดร.ภญ.พิสมัย กุลกาญจนาธร, รศ.ภญ.ยุวดี วงษ์กระจ่าง และ ภก.วสุ ศุภรัตนสิทธิ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### &nb...
Read this article
Trick-Or-Treat!! ...ส่งฟักทองมาซะดีๆ นะ
กฤติยา ไชยนอก สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### เมื่อย่างเข้าปลายเดือนตุลาคม เทศกาลที่ต้องได้รับกา...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554