โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง รู้ทันการสูงวัย: การดูแลสมองและกระดูก (Smart aging: brain and bone)
14-15 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ห้องประชุม 206 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-011-06-2560 จำนวน 12 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
เนื่องจากประชากรในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลง คืออัตราการเพิ่มประชากรลดลงจาก ประมาณร้อยละ 3.0 ต่อปีในช่วงปี พ.ศ. 2503 เป็นประมาณร้อยละ 1.1 ต่อปีในปัจจุบัน และอัตราการตายของประชากรลดลงอยู่ในระดับประมาณ 5-6 ต่อประชากรพันคนต่อปี จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างทางอายุของประชากรไทย ทำให้ประชากรสูงอายุหรือประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีจำนวนเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคต พบว่าสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น โดยจะเพิ่มเป็นร้อยละ 18 ในอีก 10 ปีข้างหน้า แสดงว่าประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ประเด็นที่สำคัญคือ การส่งเสริมหรือการดูแลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นที่ทราบกันว่าผู้สูงอายุจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคด่าง ๆ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคทางระบบประสาท และ ภาวะข้ออักเสบหรือข้อเสื่อม ดังนั้นการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงหรือลดโอกาสที่จะเกิดการเจ็บป่วยลง รวมทั้งการป้องกัน ตลอดจนการประเมินหรือสังเกตุความผิดปกติ จะสามารถป้องกันอันตรายต่อชีวิตหรือความพิการที่จะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุลดลง
จึงสมควรเปิดการอบรมในหัวข้อ “รู้ทันการสูงวัย: การดูแลสมองและกระดูก” ซึ่งจะให้ความรู้เกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาในผู้สูงอายุ โรคทางสมอง การนอนไม่หลับ ภาวะหมดประจำเดือนและกระดูกพรุน และการใช้ยาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกลวิธีการดูแลส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบต่างๆ เช่น สมุนไพร โภชนาการ การออกกำลังกาย เป็นต้น ซึ่งการอบรมนี้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะคือ สร้างบริการวิชาชีพที่มีมาตรฐานเพื่อประโยชน์ต่อสังคม
ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้ดูแลสุขภาพของตนเองและคนใกล้ชิด และสร้างบุคลากรทางการแพทย์ที่สามารถให้คำแนะนำด้านสุขภาพแบบองค์รวมได้อย่างถูกต้อง โดยสามารถประยุกต์องค์ความรู้ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพได้อย่างถูกวิธี อันก่อให้เกิดการพัฒนาและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์การแพทย์ของประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร พยาบาล บุคคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ผู้ดูแลสูงอายุ ผู้สูงอายุ

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ratree.pap@mahidol.ac.th, montana.ran@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :02-6444536

ค่าลงทะเบียน:

ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 2,000.00 THB
ค่าลงทะเบียนภายหลังวันที่ 7 มิถุนายน 2560 2,500.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารามาธิบดี ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการภาควิชาสรีรวิทยา” บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-462266-0

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- ปชส_อบรม Aging หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- อนุมัติจัดอบรม หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 16/3/2560 13:11น.
- โครงการอบรม Smart Aging หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 20/3/2560 10:12น.
   


 

http://tinyurl.com/jbuzxzf

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง ratree.pap@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C106-0001 นางสาว วิมล เจียมจิตต์ตรง ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
2 C106-0002 ภญ. ดวงจันทร์ วงศ์พรหมเวชย์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
3 C106-0003 นาย วรพล เพ็งสุวรรณ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
4 C106-0004 ดร. สุรีย์ นานสมบัติ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
5 C106-0005 ภก. เอกสิทธิ์ ลลิตสุรเดช ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
6 C106-0006 นางสาว อรุณี วงศ์เกษมสมบัติ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
7 C106-0007 ภญ. ดวงนภา ธีรานันตชัย ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
8 C106-0008 ภญ. สุดสิริ ชาญณรงค์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
9 C106-0009 ภญ. อัญชลี วรรณภิญโญ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
10 C106-0010 ภญ. นาราภัทร ชัยอำพล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 corp-online
11 C106-0011 ภญ. ปัทมา บุญรำลึกถนอม ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 corp-online
12 C106-0012 ภญ. จุฑามาศ สุธรรม ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
13 C106-0013 ภญ. นริศรา อุ่นนันกาศ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
14 C106-0014 นพ. พัชรพล พัชรพจนากรณ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
15 C106-0017 ภญ. ชฎา จารุวงศ์วณิชย์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
16 C106-0018 ภญ. เนตรนภา เลิศมาลัยมาลย์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
17 C106-0019 ภก. นฤชา ตันติยาทร ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
18 C106-0020 นางสาว ดุษณี จตุรศิล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
19 C106-0021 นาง วิสุทธินี แสงประดับ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
20 C106-0022 นพ. ณัฐศักดิ์ ศรีบัวทอง ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
21 C106-0023 นาง ปิยะรัตน์ เพ็งสมบัติ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
22 C106-0025 ภก. ธัชนัน จัตตุวัฒนา ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
23 C106-0026 ภก. พิสุทธิ เลิศวิไล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
24 C106-0027 ภญ. ธีรพร อาทรสมบัติ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
25 C106-0028 ภก. ปกิจจ์ แสงสว่าง ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
26 C106-0031 นาย อานันท์ ศรีภักดีวงศ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
27 C106-0032 พญ. ชณิศา พานิช ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
28 C106-0033 พญ. ณัฐชญา ไมตรีเวช ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
29 C106-0034 นาย นนท์ สายพัฒนา ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
30 C106-0036 นางสาว นัสสรา หงษ์ร่อน ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
31 C106-0037 ภญ. ณิชาภา ตั้งสมบัติวิสิทธิ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
32 C106-0040 ภญ. จุฑามาศ ดีทองงาม ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
33 C106-0041 นางสาว สุชาดา อัจนากิตติ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
34 C106-0042 ภญ. ชุติมา บัตรเจริญ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
35 C106-0043 ภญ. อภิวรรณ มุทิรางกูร ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
36 C106-0044 ภญ. โสภา มาลัยพวง ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
37 C106-0045 ภญ. ณัฐฐา ปางมณี ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
38 C106-0046 ภญ. ดาราณี พิศุทธิ์สินธพ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
39 C106-0047 ภญ. รัศมี ลีประไพวงษ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
40 C106-0048 ภญ. นราวดี กาญจนินทุ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
41 C106-0049 ภญ. อารยา บุญมี ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
42 C106-0051 ภก. พิชิต พงษ์สุขเวชกุล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
43 C106-0052 ภญ. ประภาพร กนกพจนานนท์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
44 C106-0053 ภญ. กาญจนา สานุกูล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
45 C106-0054 ภก. พิสิษฐ์ สุวรรณนิกรกุล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
46 C106-0055 ภก. ตรัย ธารพานิช ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
47 C106-0056 ภญ. น้ำฝน สุขอ่อน ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
48 C106-0058 ภญ. ภูริดา ชูบำรุง ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
49 C106-0060 ภญ. นิตยา เจิมน่วม ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
50 C106-0061 ภญ. วารี จตุรภัทรพงศ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
51 C106-0062 ภก. สมคิด เวียรศิลป์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
52 C106-0063 ภก. ภราดร ช่วงชื่น ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
53 C106-0064 ภญ. ภาวินี พจนศิลป ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
54 C106-0065 นางสาว กนกพร บุญอนันตบุตร ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
55 C106-0066 นางสาว วทันยา วรรธนะเอมอร ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
56 C106-0067 นางสาว ชมพูนุท เพชรนิรมล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
57 C106-0068 ภญ. ศิณัฏฐินี ดุละลัมพะ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
58 C106-0069 ภญ. ณัฐกานต์ นิลละออ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
59 C106-0073 ผศ.ดร ธนศักดิ์ เทียกทอง ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
60 C106-0074 ภญ. ทาริกา วีรวงศ์ตระกูล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
61 C106-0075 ภญ. เกศรัตน์ ตั้งพงศ์เสถียร ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
62 C106-0076 ภญ. เมทิกา เที้ยบัญญัติ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
63 C106-0077 ภญ. มัณฑนาพร สุนทรสุธี ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
64 C106-0078 ภญ. ศิรัญญา บุญเลิศ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
65 C106-0079 ภก. ประมนัส ตุ้มทอง ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
66 C106-0080 ภก. ชำนาญ ไตรรัตน์เกยูร ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
67 C106-0081 ภญ. ศรัญญา ไตรรัตน์เกยูร ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
68 C106-0082 ภญ. สิริพร กุลหงวน ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
69 C106-0083 ภญ. ณัฐพันธุ์ ตันตินฤพงษ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
70 C106-0084 ภญ. สิริพร วงษ์ถาวร ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
71 C106-0085 ภญ. อัปสรลาวัณย์ ตั้งสกุล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
72 C106-0086 ภญ. กฤติกา กสิโรจน์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
73 C106-0088 ภญ. วริญญา บุตรชา ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
74 C106-0089 ภก. จรูญพงศ์ เกียรติวงศ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
75 C106-0090 ภญ. วริสรา ปาริชาติกานนท์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
76 C106-0091 ภญ. มณีรัตน์ เวชคุณานุกูล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
77 C106-0092 ภญ. รุ้งลาวัลย์ ตันติวัฒนกูล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
78 C106-0093 ภญ. วรรณี ผาณิตพงศ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
79 C106-0094 ภญ. ศวิตา จิวจินดา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
80 C106-0095 ภก. ปรัชญา ล้อตระกานนท์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
81 C106-0096 ดร. มานิตา หาญพานิชเจริญ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
82 C106-0097 ภญ. พิมพิกา กาญจนดำเกิง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
83 C106-0098 ภก. วิเชษฐ์ ลีลามานิตย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
84 C106-0099 นาง อมรา อาคมานนท์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
85 C106-0100 ภญ. วัจนา ตั้งความเพียร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
86 C106-0101 ภญ. จันทนา ขนบธรรมชัย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
87 C106-0102 ภญ. ณุจิรา จันทร์นุ่ม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
88 C106-0103 ภก. สุชิน ชาวนา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
89 C106-0104 ภญ. ณัฐนพิน โอภาเฉลิมพันธุ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
90 C106-0105 ภญ. หทัยทิพย์ บุญชัย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
91 C106-0106 ภญ. พนิตพร ตระกูลมุทุตา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
92 C106-0107 ภญ. พิมลพรรณ พิทยานุกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
93 C106-0108 ภญ. อัญชลี จินตพัฒนากิจ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
94 C106-0109 ภญ. ยุวดี วงษ์กระจ่าง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
95 C106-0110 ภญ. รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
96 C106-0111 รศ. บุญเทียม คงศักดิ์ตระกูล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
97 C106-0112 ภญ. วิสุดา สุวิทยาวัฒน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
98 C106-0113 รศ. ดร. เพ็ญโฉม พึ่งวิชา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
99 C106-0114 รศ. ดร. สุจิตรา ทองประดิษฐ์โชติ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
100 C106-0115 ภญ. วรวรรณ กิจผาติ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
101 C106-0116 อ. ดร. สพญ. นรรฆวี แสงกลับ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
102 C106-0117 ภญ. สุภัททา เต็มบุญเกียรติ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
103 C106-0119 ภญ. จารุวรรณ บุญปลอด ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
104 C106-0120 ภญ. วันทนา พูลชัยนาท ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
105 C106-0121 ภก. พิศาล จันทฤทธิรัศมี ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
106 C106-0122 ภญ. สุวรรณ ธีระวรพันธ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
107 C106-0123 ดร. วารุณี ลี้สัจจะกูล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
108 C106-0124 ทพญ. ศิริพร ศรีบัวทอง ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
109 C106-0125 ภญ. ระวิวรรณ จุไร ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
110 C106-0126 ภญ. ปิยะวรรณ อวิคุณประเสริฐ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
111 C106-0127 ภก. พลกิตต์ เบศรภิญโญวงศ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
112 C106-0128 นาง พรเพ็ญ ภัทรนุธาพร ค่าลงทะเบียนภายหลังวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
113 C106-0129 ดร. วัชรินทร์ ไชยถา ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
114 C106-0130 ภก. โฆษิต จันทร์เพ็ญ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 mail
115 C106-0131 ภญ. ฉันทนา สีทองกิจพิศาล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
116 C106-0132 ภก. วิรัตน์ ศิริณรงค์ชัย ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
117 C106-0133 ภญ. พิมพ์ใจ ส่งศิริ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
118 C106-0134 นางสาว ณัฐวิมล บ่อโพธิ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
119 C106-0135 ภญ. ปัญจรัตน์ พจนพิมล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
120 C106-0136 ภก. อธิวัฒน์ สินรัชตานันท์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
121 C106-0137 ภญ. อิษฎา พันธุ์ทวี ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
122 C106-0138 นาง กรวรรณ วังสถาพร ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
123 C106-0139 นางสาว วิไลวรรณ ลักษมีเลิศ ค่าลงทะเบียนภายหลังวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
124 C106-0140 นางสาว ฐาปนีย์ ชลสุวรรณ ค่าลงทะเบียนภายหลังวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
125 C106-0141 ภก. จตุรงค์ ประเทืองเดชกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
126 C106-0142 ภก. สมยศ ศรีขจรเกียรติ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
127 C106-0143 นางสาว ชุติมา ศิริเชาวนิชการ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
128 C106-0144 ภญ. บุษบา จินดาวิจักษณ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
129 C106-0145 ภก. ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
130 C106-0146 ภญ. จุฑามณี สุทธิสีสังข์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
131 C106-0147 ภก. ศุภทัต ชุมนุมวัฒน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
132 C106-0148 นางสาว สุดาพร สังข์โสภณ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
133 C106-0149 ภก. สถาพร จารุพัฒน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
134 C106-0150 ภญ. มุกดา เงินสุทธิพรชัย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
135 C106-0151 พ.อ.หญิง ปัทมา ใจภักดี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
136 C106-0152 นางสาว เพ็ญจันทร์ ศิวสฤกษ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
137 C106-0153 ภญ. ภุชงค์พร จรูญธรรม ค่าลงทะเบียนภายหลังวันที่ 7 มิถุนายน 2560 online
138 C106-0154 ภก. สุธรรม ชาญโลหะการกิจ ค่าลงทะเบียนภายหลังวันที่ 7 มิถุนายน 2560 mail
139 C106-0155 ภญ. หทัยรัตน์ กุลธนพานิช ค่าลงทะเบียนภายหลังวันที่ 7 มิถุนายน 2560 mail
140 C106-0156 ภก. สุเมธ จงรุจิโรจน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C106-0015 ภก. กานต์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
2 C106-0016 อาจารย์ ศริญญา นาคสระน้อย (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
3 C106-0024 ภก. ธารี มหัทธนธารี (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
4 C106-0029 ภญ. เพ็ญภา แก้วเนตร (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
5 C106-0030 ภญ. พุทธชาติ ฉันทภัทรางกูร (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
6 C106-0035 ภญ. ปราณนรินทร์(ปราณวิไล) วิศิษฐ์กิจการ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
7 C106-0038 ภก. อนันต์ เหราบัตร (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
8 C106-0039 ภญ. นิลวรรณ์ ชนานิรมิตผล (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
9 C106-0050 ภญ. ศิริลักษณ์ อมรวุฒิกรณ์ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
10 C106-0057 ภญ. นิตยา เจิมน่วม (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
11 C106-0059 ดร. สมฤดี สายหยุดทอง (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
12 C106-0070 ภญ. อลิษา เพชรหีต (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
13 C106-0071 ภญ. เสาวลี จันทะโร (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
14 C106-0072 นาง วัชรี วงศ์ศิริ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
15 C106-0087 ภญ. พัชรี เจริญศิริ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THB
16 C106-0118 ภญ. พิณนภา ศริพันธุ์ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
2000 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารามาธิบดี ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการภาควิชาสรีรวิทยา” บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-462266-0
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**ยาฉีด...ใครๆก็ฉีดเองได้จริงหรือ?
อ. ดร. อัญชลี จินตพัฒนากิจ ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### หลายครั้งที่เจอคนเข้ามาถามหายาฉีดในร้านขายยา จากการสอบถามพบว่าซื้อเพื่อนำไปฉีดเอง สงสัยเหลือเก...
Read this article
สเปรย์พริก?..สเปรย์พริกไทย?..Pepper spray? อะไรกันแน่
รองศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ข่าวฆ่าข่มขืนบนขบวนรถไฟสายใต้ ได้สร้า...
Read this article
ยาล้างไต กับความเข้าใจผิดๆ
เภสัชกร สุรศักดิ์ วิชัยโย ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### บ่อยครั้งที่มีผู้ป่วยมาขอซื้อยาล้างไตที่...
Read this article
ผักหวานกินได้ทุกชนิด จริงหรือ ?
ศาสตาจารย์ ดร.วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ผักหวานที่พบมีในประเทศไทยมีอย...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554