การประชุมวิชาการด้านการขึ้นทะเบียนตำรับยา ครั้งที่ 7 แนวทางการขึ้นทะเบียนยาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพและข้อกำหนด international council for harmonization (ICH) สู่การปฎิบัติ
วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องราชเทวีแกรนด์ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-028-07-2560 จำนวน 10.75 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   

ขยายจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเป็น 250 คนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จำหน่ายในประเทศไทย ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งผู้ผลิตต้องจัดทำข้อมูลแสดงถึงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความมีคุณภาพ เป็นเอกสารประกอบการขออนุญาต ข้อมูลทั้งหมดต้องเป็นข้อมูลที่แท้จริงของตำรับยานั้น ซึ่งสถานพยาบาลจะใช้ข้อมูลเหล่านี้ประกอบการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นความสำคัญของการเตรียมข้อมูลด้านคุณภาพ จึงได้จัดงานประชุมวิชาการด้านการขึ้นทะเบียนตำรับยา ครั้งที่ 7 แนวทางการจัดกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและข้อกำหนด international council for harmonization (ICH) สู่การปฏิบัติ มุ่งเน้นเกี่ยวกับแนวทางการขึ้นทะเบียนตามคำสั่ง คสช. เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการตีความข้อกำหนดด้านคุณภาพของ The International Council for Harmonization (ICH) เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการทดสอบคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ และนำข้อมูลที่ได้มาเป็นส่วนประกอบหนึ่งในเอกสารขึ้นทะเบียนตำรับยา

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกรที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการผลิต การประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ การขึ้นทะเบียนยา เภสัชกรผู้มีหน้าที่คัดเลือกผลิตภัณฑ์ยาทั้งในโรงพยาบาลและร้านยา และบุคลากรที่สนใจ

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:headpypc@mahidol.ac.th, ratree.pap@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :02-6444536, 02-6448695

ค่าลงทะเบียน:

ค่าลงทะเบียน 4,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารามาธิบดี ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- ประชาสัมพันธ์เชิญประชุมวิชาการ หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- อนุมัติจัดประชุมตำรับยา ครั้งที่ 7 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- แบบฟอร์มจองห้องพัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 16-18 กรกฎาคม 60. หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 4/4/2560 11:20น.
- PharmReg7th-Agenda-Revised หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 13/6/2560 10:2น.
   


 

http://tinyurl.com/j6zvb6k

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง ratree.pap@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C107-0001 ภญ. ณัฐพร โล้เจริญรัตน์ ค่าลงทะเบียน online
2 C107-0002 ภญ. สายพิณ เศรษฐชีวกุล ค่าลงทะเบียน online
3 C107-0003 ภก. ธนัฏนัณ อนันตศิริสถาพร ค่าลงทะเบียน online
4 C107-0004 ภญ. ภัทรธิดา จารุเลิศวัฒนา ค่าลงทะเบียน online
5 C107-0005 ภก. นฤดม แท่งทอง ค่าลงทะเบียน online
6 C107-0006 ภญ. กันติศา เสร็จกิจ ค่าลงทะเบียน online
7 C107-0007 ภญ. ชนกพร สืบสายทองคำ ค่าลงทะเบียน online
8 C107-0008 ภญ. สมาวดี เปลี่ยนวงษ์ ค่าลงทะเบียน online
9 C107-0009 ภญ. โสมศจี เอกมรกต ค่าลงทะเบียน online
10 C107-0010 ภก. นฤบดี ผดุงสมบัติ ค่าลงทะเบียน online
11 C107-0012 ภก. ศุภณัฐ เตชะกัมพลสารกิจ ค่าลงทะเบียน online
12 C107-0013 ภก. กิตติคุณ ยั่งยืน ค่าลงทะเบียน online
13 C107-0014 ภญ. พัชรินทร์ แซ่ตั้ง ค่าลงทะเบียน online
14 C107-0015 ภญ. ปภาดา แสงรุจี ค่าลงทะเบียน online
15 C107-0017 ภญ. พัชรียา จั่นนาค ค่าลงทะเบียน corp-online
16 C107-0018 ภญ. สุรภา พัฒนรังษีเลิศ ค่าลงทะเบียน corp-online
17 C107-0019 ภญ. เสาวณีย์ ลีลาคุณากร ค่าลงทะเบียน corp-online
18 C107-0021 ภญ. พัชรินทร์ วิจิตรเวียงรัตน์ ค่าลงทะเบียน online
19 C107-0022 ภญ. อธิษฐ์ญานินท์ ลือนาม ค่าลงทะเบียน online
20 C107-0023 ภญ. ณสรวง ชูครุธ ค่าลงทะเบียน online
21 C107-0024 ภญ. ปาริฉัตร โพธิไสย ค่าลงทะเบียน online
22 C107-0025 ภญ. กนกวรรณ ธีระวราพฤกษ์ ค่าลงทะเบียน online
23 C107-0026 ภญ. สุจิต ตันประเสริฐ ค่าลงทะเบียน online
24 C107-0027 ภญ. กนกวรรณ เหล่าชาญกิจวนิช ค่าลงทะเบียน online
25 C107-0028 ภก. ธันวา อภินันทนกูล ค่าลงทะเบียน online
26 C107-0029 นางสาว ศศิวิมล วงศ์ม่าน ค่าลงทะเบียน online
27 C107-0030 ภญ. พิจิตรา พันเดช ค่าลงทะเบียน corp-online
28 C107-0031 ภญ. นฎา ฉายาหทัย ค่าลงทะเบียน corp-online
29 C107-0032 ภญ. สุพรรษา กังวานพิบูล ค่าลงทะเบียน online
30 C107-0033 ภญ. กมลชนก ทวีรติธรรม ค่าลงทะเบียน online
31 C107-0034 ภญ. ยุรพร เมธาสถิตย์สุข ค่าลงทะเบียน online
32 C107-0035 ภญ. วิภาพร ม่วงโพธิ์เงิน ค่าลงทะเบียน online
33 C107-0036 ภญ. สมสมร สุขเณศกุล ค่าลงทะเบียน online
34 C107-0037 ภญ. สกาววรรณ พงษ์สวัสดิ์ ค่าลงทะเบียน online
35 C107-0038 ภญ. สิริกุล ตั้งจิตลิขิตสกุล ค่าลงทะเบียน online
36 C107-0039 ภก. ยรรยง ติตติรานนท์ ค่าลงทะเบียน online
37 C107-0040 ภญ. พรพรรณ นิติภานนท์ ค่าลงทะเบียน online
38 C107-0041 นางสาว กนิฎฐ์ จิตจำนงค์ ค่าลงทะเบียน online
39 C107-0042 นางสาว เบ็ญจมาศ สุขเกียรติภัย ค่าลงทะเบียน online
40 C107-0043 ภญ. ชุติพันธ์ หนูสุก ค่าลงทะเบียน online
41 C107-0044 ภญ. พัชรินทร์ เทพมณี ค่าลงทะเบียน online
42 C107-0045 ภญ. ปนิดา ศรีสงคราม ค่าลงทะเบียน online
43 C107-0046 ภญ. สุรางค์ จูดิษฐประเสริฐ ค่าลงทะเบียน online
44 C107-0047 ภก. ปิยพันธุ์ โอสถาวณิชวงศ์ ค่าลงทะเบียน mail
45 C107-0048 ภญ. ศิริวรรณ เรืองสวัสดิ์ ค่าลงทะเบียน online
46 C107-0049 ภญ. รัชนีกร ธงทอง ค่าลงทะเบียน corp-online
47 C107-0050 นาง อินทร์ริตา ศิริวัฒน์เวชกุล ค่าลงทะเบียน corp-online
48 C107-0051 ภญ. ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม ค่าลงทะเบียน online
49 C107-0052 ภญ. เกษมสิริ จันทรโชติ ค่าลงทะเบียน online
50 C107-0053 ภญ. วรภัทร สราญกิตติกุล ค่าลงทะเบียน online
51 C107-0054 ภก. โกมลเชษฐ์ ชัยรุงปัญญา ค่าลงทะเบียน online
52 C107-0055 ภก. เฉลิมเกียรติ สงคราม ค่าลงทะเบียน online
53 C107-0056 ภญ. ลวัณวร บรูเซอร์แฟนเกอร์โน ค่าลงทะเบียน online
54 C107-0057 ภก. จิณณวัตร ลีสงวนกุล ค่าลงทะเบียน online
55 C107-0058 ภก. ปวิธ วัฒนลาภพูลผล ค่าลงทะเบียน online
56 C107-0059 ภญ. พิรชา ศิลป์ศรีกุล ค่าลงทะเบียน online
57 C107-0060 ภญ. สิริมาส ศรีวัฒนา ค่าลงทะเบียน online
58 C107-0061 ดร. ศศิธร กิตติวรวิทย์กุล ค่าลงทะเบียน corp-online
59 C107-0062 ภญ. พัชราวดี สุวรรณรัตน์ ค่าลงทะเบียน corp-online
60 C107-0063 ภญ. ณภัทรพร บุญญานุภาพ ค่าลงทะเบียน online
61 C107-0064 ภญ. อิงหทัย บุญพงษ์ ค่าลงทะเบียน online
62 C107-0065 นาง นวลเพ็ญ จิรไพศาลกุล ค่าลงทะเบียน online
63 C107-0066 ภก. วีกิจ สีสังข์ ค่าลงทะเบียน online
64 C107-0067 ภก. ณัฐพงษ์ แป้นพัฒน์ ค่าลงทะเบียน online
65 C107-0068 ภญ. รติรัตน์ รัตนไทย ค่าลงทะเบียน online
66 C107-0069 ภก. บุรินทร์ โรจชนะสมบัติ ค่าลงทะเบียน online
67 C107-0070 นางสาว ภาณุมาศ ไหมพรหม ค่าลงทะเบียน online
68 C107-0071 ภญ. พงษ์ลัดดา ศิริโชติดำรงค์ ค่าลงทะเบียน online
69 C107-0073 ภญ. ชลดา ลีธนาโชค ค่าลงทะเบียน online
70 C107-0074 ภญ. วลัยพรรณ อาวรณ์ ค่าลงทะเบียน online
71 C107-0075 ภญ. พิชญา ตรรกไพจิตร ค่าลงทะเบียน online
72 C107-0076 ภญ. ลฎาภา อมรอัครวรกุล ค่าลงทะเบียน online
73 C107-0077 นางสาว บุญยรัตน์ เรณุมาร ค่าลงทะเบียน online
74 C107-0078 นางสาว ชนิชา พงษ์สนิท ค่าลงทะเบียน online
75 C107-0079 นางสาว Supicha Sathonraj ค่าลงทะเบียน online
76 C107-0080 นางสาว Ladaprim Thavornteerased ค่าลงทะเบียน online
77 C107-0082 ภญ. จิรวรรณ ค้างอบ ค่าลงทะเบียน online
78 C107-0083 ดร. วัฒนพร พัฒนภักดี ค่าลงทะเบียน online
79 C107-0084 ภญ. สุทิน สายสอาด ค่าลงทะเบียน online
80 C107-0085 ภญ. สุกัญญา ตรีเมธสุนทร ค่าลงทะเบียน online
81 C107-0087 ภญ. ลำพูน ศิวะพรประสงค์ ค่าลงทะเบียน online
82 C107-0088 ภญ. ปภัสรา โสภณสกุลแก้ว ค่าลงทะเบียน online
83 C107-0089 ภก. ธีรภัทร นวลน้อย ค่าลงทะเบียน online
84 C107-0090 ภญ. ภัทราภรณ์ ปุญญะสิทธิ์ ค่าลงทะเบียน online
85 C107-0091 ภญ. สุภาภร พงศ์กุลภา ค่าลงทะเบียน online
86 C107-0092 ภญ. จุฑามาศ สันติไชยนันท์ ค่าลงทะเบียน online
87 C107-0093 ภญ. ปิยฉัตร เกียรติพันธุ์สดใส ค่าลงทะเบียน online
88 C107-0094 ภญ. เบญจมาศ ตรีสิงหวงศ์ ค่าลงทะเบียน online
89 C107-0095 นาย สุจิตร์ ปั้นวงศ์ไพบูลย์ ค่าลงทะเบียน online
90 C107-0096 ภญ. จินดา หวังบุญสกุล ค่าลงทะเบียน online
91 C107-0097 ภญ. สุรัตนา อำนวยผล ค่าลงทะเบียน online
92 C107-0098 ภญ. สมใจ นันทารมย์เจริญ ค่าลงทะเบียน corp-online
93 C107-0099 ภญ. สุภิดา กิจเจริญโรจน์ ค่าลงทะเบียน corp-online
94 C107-0100 นางสาว วราพรรณ มะหาแสน ค่าลงทะเบียน corp-online
95 C107-0101 ภญ. อรภา สกุลพาณิชย์ ค่าลงทะเบียน online
96 C107-0103 ภญ. สุภาวดี สืบศาสนา ค่าลงทะเบียน online
97 C107-0104 ภญ. กันตรัตน์ อรุณรุ่งวิเชียร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
98 C107-0105 ภก. กิตติศักดิ์ ศรีภา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
99 C107-0106 ภญ. จิรภรณ์ อังวิทยาธร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
100 C107-0107 ภญ. จุฑารัตน์ พิมพ์ทนต์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
101 C107-0108 ภญ. ชุติมา เพชรกระจ่าง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
102 C107-0109 ภญ. นันทนา นุชถาวร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
103 C107-0110 ภก. บรมพจน์ พฤฒิวนาสัณฑ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
104 C107-0111 ภญ. พิสมัย กุลกาญจนาธร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
105 C107-0112 ภญ. ลีณา สุนทรสุข ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
106 C107-0113 ภญ. สวรรยา บูรณะผลิน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
107 C107-0114 ภญ. โอภา วัชระคุปต์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
108 C107-0115 ภญ. ปิยนุช โรจน์สง่า ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
109 C107-0116 ภญ. ศรีจันทร์ พรจิราศิลป์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
110 C107-0120 ภก. ภุชงค์ ตั้งนรกุล ค่าลงทะเบียน corp-online
111 C107-0121 ภญ. วรางคณา พันธุ์พิเชฐ ค่าลงทะเบียน corp-online
112 C107-0122 ภญ. เบญจภา มณีพรพล ค่าลงทะเบียน corp-online
113 C107-0123 ภญ. ธิดามาศ ปรมาพจน์ ค่าลงทะเบียน corp-online
114 C107-0124 ภญ. รังสิมา ดวงแก้ว ค่าลงทะเบียน corp-online
115 C107-0125 ภก. ณัฐพล เตมีย์เจริญถาวร ค่าลงทะเบียน corp-online
116 C107-0126 นางสาว จิรภัทร ใคร่กระโทก ค่าลงทะเบียน online
117 C107-0128 ภญ. โศภิญา ตันติธนาทรัพย์ ค่าลงทะเบียน online
118 C107-0129 ภญ. วริษา ตั้งอมรศิริ ค่าลงทะเบียน online
119 C107-0130 นาย ภาวัต กันธพรหม ค่าลงทะเบียน online
120 C107-0131 ภญ. ธีรดา คำขจร ค่าลงทะเบียน online
121 C107-0132 ภญ. พัชชา แก้วกำพลนุชิต ค่าลงทะเบียน online
122 C107-0133 ภก. พรสวัสดิ์ เอี้ยวสกุล ค่าลงทะเบียน online
123 C107-0134 ภญ. ทิวาพร รอดทิม ค่าลงทะเบียน corp-online
124 C107-0135 ภญ. กมลพร คงนิลมณี ค่าลงทะเบียน corp-online
125 C107-0136 นางสาว จิราพร วงศ์วรรณา ค่าลงทะเบียน corp-online
126 C107-0137 ภญ. ปราณี แสงธนู ค่าลงทะเบียน online
127 C107-0138 ภก. บริวัฒน์ พายัพทิศารักษ์ ค่าลงทะเบียน online
128 C107-0139 ภก. วรภัทร ศรีขจรเดช ค่าลงทะเบียน online
129 C107-0140 ภญ. กิ่งกมล แก่นกระโทก ค่าลงทะเบียน online
130 C107-0141 ภญ. พัชรินทร์ เจริญศุข ค่าลงทะเบียน online
131 C107-0142 ภญ.ดร. ฤทัยรัตน์ เบญจกุล ค่าลงทะเบียน online
132 C107-0143 นางสาว ปุณณดา มีสติ ค่าลงทะเบียน online
133 C107-0144 ภญ. วริสรา ทักษิณ ค่าลงทะเบียน online
134 C107-0145 นางสาว อัฉรา แซ่บุ๊น ค่าลงทะเบียน online
135 C107-0146 ภก. นรัคคพณ จันทร์สุนทรภาส ค่าลงทะเบียน online
136 C107-0147 ภญ. ชลลดา ลี้ลัทธเกียรติ ค่าลงทะเบียน online
137 C107-0148 ภก. ธงชัย ชมศิริ ค่าลงทะเบียน online
138 C107-0149 ภญ. รัตติกาล ช่างเสียง ค่าลงทะเบียน mail
139 C107-0150 ภญ. สุชาดา ดาราฉาย ค่าลงทะเบียน online
140 C107-0151 ภญ. สุกานดา กิตติพงศ์วรการ ค่าลงทะเบียน online
141 C107-0152 ภญ. กันยารัตน์ เมฆวรวุฒิ ค่าลงทะเบียน corp-online
142 C107-0153 ภญ. ธิดารัตน์ เกตุวงศ์วิริยะ ค่าลงทะเบียน corp-online
143 C107-0154 ภญ. ประภัสรา ปราการกมานันท์ ค่าลงทะเบียน corp-online
144 C107-0155 ภก. คณิต ปึงเจริญกุล ค่าลงทะเบียน online
145 C107-0156 นางสาว สุดารัตน์ จินดาบถ ค่าลงทะเบียน online
146 C107-0158 ภญ. วิชญา เลิศมงคลรัตน์ ค่าลงทะเบียน online
147 C107-0160 ภก. เทอดศักดิ์ ภิริยะกากูล ค่าลงทะเบียน online
148 C107-0161 ภญ. นันทนัช มหัทธนโภไคย ค่าลงทะเบียน online
149 C107-0162 ภก. พิสิฎฐ์ ธีรสุขาภรณ์ ค่าลงทะเบียน online
150 C107-0163 ภญ. ภัทธิชา วีระกุล ค่าลงทะเบียน fax
151 C107-0164 ภญ. สิริจิตต์ เผ่าไทย ค่าลงทะเบียน online
152 C107-0165 ภญ. แพรวจินดา นครชัย ค่าลงทะเบียน online
153 C107-0166 ภญ. อมลณัฏฐ์ ตันศิริคงคล ค่าลงทะเบียน online
154 C107-0167 ภญ. อมรรรถ เลิศสุวรรณกุล ค่าลงทะเบียน online
155 C107-0168 ภญ. ลิ้นจี่ อุ่นเมือง ค่าลงทะเบียน online
156 C107-0169 ภญ. กันยา กิจสิรเวช ค่าลงทะเบียน online
157 C107-0170 ภญ. สลิดา อัครวรกุลชัย ค่าลงทะเบียน online
158 C107-0171 ภญ. อัญญพร ตันศิริคงคล ค่าลงทะเบียน online
159 C107-0172 ภญ. ดาราวดี อ๋างสกุล ค่าลงทะเบียน online
160 C107-0173 ภญ. วิสาขา นิมิตรวานิช ค่าลงทะเบียน online
161 C107-0174 นางสาว สุภาวดี เทียงมา ค่าลงทะเบียน online
162 C107-0175 ภญ. ณัฐพิมพ์ สงวนศักดิ์ ค่าลงทะเบียน online
163 C107-0176 ภญ. ทิพวรรณ ศิริเฑียรทอง ค่าลงทะเบียน online
164 C107-0177 ภก. ไพบูลย์ นันทนากรณ์ ค่าลงทะเบียน online
165 C107-0178 ภญ. อรัญญา นันทนากรณ์ ค่าลงทะเบียน online
166 C107-0179 ภก. ประสงค์ คู่สุขธรรม ค่าลงทะเบียน corp-online
167 C107-0180 ภก. อุกฤษฏ์ ขาวโกมล ค่าลงทะเบียน corp-online
168 C107-0181 ภญ. อัลจนา ลือชัยพาณิชย์ ค่าลงทะเบียน online
169 C107-0182 นางสาว อาภรณ์ แก้วปรารถนา ค่าลงทะเบียน corp-online
170 C107-0183 นาย วันชัย อินทรพิทักษ์ ค่าลงทะเบียน corp-online
171 C107-0184 นางสาว มณสิชา ไวยพัทธา ค่าลงทะเบียน corp-online
172 C107-0185 ภญ. ธัญวรัตน์ จิตต์สุคนธ์ ค่าลงทะเบียน online
173 C107-0186 ภญ. กัลยกร กู้กิจมั่น ค่าลงทะเบียน online
174 C107-0187 ภญ. สโรชา อักนิษฐธีรพันธ์ ค่าลงทะเบียน corp-online
175 C107-0188 ภญ. ฤทัยวรรณ นพเก้า ค่าลงทะเบียน corp-online
176 C107-0189 ภญ. ขอจันทร์ งามศรีเทพฤทธิ์ ค่าลงทะเบียน corp-online
177 C107-0190 นาย มุรธา วิทยานุพงศ์ ค่าลงทะเบียน corp-online
178 C107-0192 ภญ. สุวลี วัฒนาศรีโรจน์ ค่าลงทะเบียน online
179 C107-0193 ภญ. สวิตตา มธุรสพรวัฒนา ค่าลงทะเบียน online
180 C107-0194 นางสาว จิตต์พิศุทธิ์ สามัญ ค่าลงทะเบียน corp-online
181 C107-0195 นางสาว ฐาริกาญจน์ วีระชิงชัย ค่าลงทะเบียน corp-online
182 C107-0196 ภญ. สุชีรา รัตนตั้งตระกูล ค่าลงทะเบียน online
183 C107-0197 ภก. อดุลยภัทร์ อินทรพิทักษ์ ค่าลงทะเบียน online
184 C107-0198 ภญ. สุกานดา ใหม่เอี่ยม ค่าลงทะเบียน online
185 C107-0199 ภก. เมธี สุวรรณรักษ์ ค่าลงทะเบียน online
186 C107-0200 ภญ. วิภาวี เสาหิน ค่าลงทะเบียน online
187 C107-0201 ภญ. สุรัชวดี อมรเดชาวัฒน์ ค่าลงทะเบียน online
188 C107-0202 ภก. ศราวุฒิ ตันติชัยวนิช ค่าลงทะเบียน online
189 C107-0203 ดร. วันวิสาข์ ทองคำวิทูรย์ ค่าลงทะเบียน online
190 C107-0204 ภญ. อัจฉรา ลิ้มพัฒนสิริ ค่าลงทะเบียน corp-online
191 C107-0205 ภญ. มยุรี ชัยชโลทรกุล ค่าลงทะเบียน corp-online
192 C107-0206 ภญ. นพวรรณ มูณีกูล ค่าลงทะเบียน corp-online
193 C107-0207 ภก. ดำรงศักดิ์ ใจบรรจง ค่าลงทะเบียน corp-online
194 C107-0208 ภก. วิสูจน์ วิจิตรนิเทศ ค่าลงทะเบียน online
195 C107-0209 ภญ. อรุณศจี แซ่เบ๊ ค่าลงทะเบียน online
196 C107-0210 ภญ. กนกพร เมืองชนะ ค่าลงทะเบียน corp-online
197 C107-0211 ภก. ปรัชญ์ ทีฆภาคย์วิศิษฎ์ ค่าลงทะเบียน corp-online
198 C107-0212 ภญ. นงนุช เชี่ยวพัทธยากร ค่าลงทะเบียน corp-online
199 C107-0213 นางสาว จิราภา วงศ์วรรธนะโชติ ค่าลงทะเบียน corp-online
200 C107-0214 นางสาว สุนริสา บริบูรณ์สุข ค่าลงทะเบียน corp-online
201 C107-0215 ภก. ณฤพล มั่นเจริญ ค่าลงทะเบียน online
202 C107-0216 ภญ. วริศรา ขจรวนิชโชติ ค่าลงทะเบียน online
203 C107-0217 ภญ. สุนทรา เอกอนันต์กุล ค่าลงทะเบียน online
204 C107-0218 ภญ. อภัตรา บัณฑุชัย ค่าลงทะเบียน online
205 C107-0219 ภก. ทิฆัมพร อนันตกิดาการ ค่าลงทะเบียน online
206 C107-0220 ภญ. จอมภัค ปิรยะวราภรณ์ ค่าลงทะเบียน online
207 C107-0221 ภญ. พันธิตรา วัชระสวัสดิ์ ค่าลงทะเบียน online
208 C107-0222 ภญ. วันวิสาข์ สิริรตวรรณ ค่าลงทะเบียน online
209 C107-0223 ภญ. วาสน์วลี จุลเสน ค่าลงทะเบียน online
210 C107-0225 ภญ. ศุภลักษณ์ คีรีคช ค่าลงทะเบียน online
211 C107-0226 ภญ. ชุติมน หมื่นแก้ว ค่าลงทะเบียน online
212 C107-0227 ภญ. รพีพรรณ พรมศักดิ์ ค่าลงทะเบียน online
213 C107-0228 ภญ. ฐิติเนตร ไตรรัตนวนิช ค่าลงทะเบียน corp-online
214 C107-0229 ภญ. รสชงค์ เครือมณี ค่าลงทะเบียน corp-online
215 C107-0230 ภญ. นภัสวรรณ ภูรีจารุโรจน์ ค่าลงทะเบียน online
216 C107-0231 ภญ. สุชาดา พรมสุวรรณ์ ค่าลงทะเบียน online
217 C107-0233 ภญ. ฐิติมา ทองคำ ค่าลงทะเบียน online
218 C107-0234 ภญ. ทิพย์สุดา คารวมิตร ค่าลงทะเบียน online
219 C107-0235 ภก. อิงคยุทธ ณ รังษี ค่าลงทะเบียน online
220 C107-0236 ภญ. ปิยวรรณ ตั้งจิตร่วมบญ ค่าลงทะเบียน online
221 C107-0237 ภญ. จันทร์รัตน์ ยิ่งสถาพรอนันต์ ค่าลงทะเบียน online
222 C107-0238 ภญ. สุทธิรัตน์ จรรยงค์ ค่าลงทะเบียน online
223 C107-0239 ผศ.ดร. รังษินี พงษ์ประดิษฐ ค่าลงทะเบียน online
224 C107-0240 ภญ. อมรรัตน์ แสนศิริวงศ์ ค่าลงทะเบียน corp-online
225 C107-0241 ภญ. ศศิธร โปธิกลาง ค่าลงทะเบียน corp-online
226 C107-0242 ภญ. อุสรีย์ เอี่ยมอุสรีย์ ค่าลงทะเบียน corp-online
227 C107-0243 ภญ. สายไหม ศรีจันทร์ ค่าลงทะเบียน corp-online
228 C107-0244 นางสาว มาลัย พิมลา ค่าลงทะเบียน corp-online
229 C107-0245 ภญ. มานิตา หาญพานิชเจริญ ค่าลงทะเบียน online
230 C107-0246 ภญ. ธนิกาญจน์ สุทธิชัยมงคล ค่าลงทะเบียน online
231 C107-0247 ภก. ธวัช สุขสถิตย์ ค่าลงทะเบียน online
232 C107-0248 ภก. ชาญชิต ลี้สัจจะกูล ค่าลงทะเบียน online
233 C107-0249 ดร. พัชรวีร์ นันท์ธนะวานิช ค่าลงทะเบียน online
234 C107-0251 ภญ. รมิตา ศุภศิลป์ ค่าลงทะเบียน online
235 C107-0252 ภก. ฤทธิ์เจตน์ รินแก้วกาญจน์ ค่าลงทะเบียน online
236 C107-0253 ภญ. ธนิศา ตรีวรัญญู ค่าลงทะเบียน online
237 C107-0254 ภญ. กัญนิกา ประดับแก้ว ค่าลงทะเบียน online
238 C107-0255 ภญ. ภัทรา วาณิชวศิน ค่าลงทะเบียน online
239 C107-0256 นาง กัลยาณี น้อมพรรโณภาส ค่าลงทะเบียน online
240 C107-0257 ภญ. จุฑามาศ เกตุสุวรรณ์ ค่าลงทะเบียน online
241 C107-0258 ภญ. ธิดารัตน์ ทรัพย์วิทยาภัณฑ์ ค่าลงทะเบียน online
242 C107-0259 ภก. กนก พลายบัว ค่าลงทะเบียน online
243 C107-0260 ภญ. ศกุนี เสนอกลาง ค่าลงทะเบียน online
244 C107-0261 นาย เอกลักษณ์ ธีรากรสกุล ค่าลงทะเบียน online
245 C107-0262 ภญ. วรรณี วรวัฒนชัย ค่าลงทะเบียน online
246 C107-0263 ภก. ชุติพนธ์ เหลี่ยวรุ่งเรือง ค่าลงทะเบียน online
247 C107-0264 ภญ. งามจิตต์ อัศวลาภ ค่าลงทะเบียน online
248 C107-0265 ภญ. ณัฐพร ไตรยปัญจวิทย์ ค่าลงทะเบียน online
249 C107-0266 ภญ. สิริพร พินพงทรัพย์ ค่าลงทะเบียน online
250 C107-0267 ภก. ชาญณรงค์ นาคจำรัสศรี ค่าลงทะเบียน online
251 C107-0268 นาย สุพจน์ ศรีชัยภูมิ ค่าลงทะเบียน online
252 C107-0269 ภก. ฐิตาภา วรเสาหฤท ค่าลงทะเบียน online
253 C107-0270 ภญ. จุฑามาศ วัฒนกูล ค่าลงทะเบียน online
254 C107-0271 ภก. วิทูร อุปริกธาติพงษ์ ค่าลงทะเบียน online
255 C107-0272 นาง ชนัญญา เหรียญไพโรจน์ ค่าลงทะเบียน online
256 C107-0273 ภญ. พรรณี ศรีบุญซื่อ ค่าลงทะเบียน corp-online
257 C107-0274 ภญ. อภิวรรณ ศิริรุ่งงาม ค่าลงทะเบียน corp-online
258 C107-0275 ภญ. ศศิธร มโนมัยวงศ์ ค่าลงทะเบียน online
259 C107-0276 ภญ. นพรัตน์ แซ่ลี้ ค่าลงทะเบียน online
260 C107-0277 ภญ. เกวรินทร์ ศิริธาราธิกุล ค่าลงทะเบียน online
261 C107-0278 นางสาว ฉัตรภรณ์ ใจมา ค่าลงทะเบียน online
262 C107-0279 ภก. ชลิต เจริญฤทธิ์ ค่าลงทะเบียน online
263 C107-0280 ภก. นพพล อาภรณ์วิรัตน์ ค่าลงทะเบียน online
264 C107-0281 นางสาว มนสิชา บุญศิริ ค่าลงทะเบียน online
265 C107-0282 ภญ. สิริมา แก้วปิ่นทอง ค่าลงทะเบียน online
266 C107-0283 ภญ. ศิริรัตน์ เดชพิทยานันท์ ค่าลงทะเบียน corp-online
267 C107-0284 ภก. ชัยวัฒน์ เสียงสิริศักดิ์ ค่าลงทะเบียน corp-online
268 C107-0285 ภญ. ปริญดา ลิ่วมโนมนต์ ค่าลงทะเบียน online
269 C107-0286 ภก. ณัฐพล ธงสัตย์ ค่าลงทะเบียน online
270 C107-0287 ดร. อังศุมา พงษ์พิสุทธินันท์ ค่าลงทะเบียน online
271 C107-0288 ภญ. ฉัตมณีศ์ อินทรัตน์ ค่าลงทะเบียน online
272 C107-0289 ภญ. วิภา แม้นธนาวงศ์สิน ค่าลงทะเบียน online
273 C107-0290 ภญ. นุชนภางค์ ศรีวิชัย ค่าลงทะเบียน online
274 C107-0291 ภก. พนิตพงษ์ พุทธเบญจพจน์ ค่าลงทะเบียน fax
275 C107-0292 ภก. นพพงศ์ จิรายุพงศ์ ค่าลงทะเบียน online
276 C107-0293 ภญ. สุชานาฏ โรจนรวีวงศ์ ค่าลงทะเบียน online
277 C107-0294 ภญ. นภาพร เบญจริยาภรณ์ ค่าลงทะเบียน online
278 C107-0295 นางสาว ปัญญรัฎฐ์ พงศ์กล่ำ ค่าลงทะเบียน online
279 C107-0296 ภญ. สุภานัน กังวานวาณิชย์ ค่าลงทะเบียน online
280 C107-0297 ภญ. พิไลพรรณ งามละม่อม ค่าลงทะเบียน online
281 C107-0298 ภก. ชนุตร์ กาญจนเวชกุล ค่าลงทะเบียน online
282 C107-0299 ภญ. เอลียา ฟ้ามิตินนท์ ค่าลงทะเบียน corp-online
283 C107-0300 ภก. ณัฐวุฒิ จรีบุญสมโภช ค่าลงทะเบียน corp-online
284 C107-0301 ดร. อนุตรา ฆังตระกูล ค่าลงทะเบียน online
285 C107-0302 ดร. วรพรรณ มหาคุณ ค่าลงทะเบียน online
286 C107-0303 ภก. โกศล แซ่ติ้ง ค่าลงทะเบียน online
287 C107-0304 นางสาว มยุรีย์ เถื่อนขุนขำ ค่าลงทะเบียน online
288 C107-0305 ดร. ศศิวิมล กิตติวรวิทย์กุล ค่าลงทะเบียน online
289 C107-0306 ภญ. ณิชา สุริยากานนท์ ค่าลงทะเบียน online
290 C107-0307 ภญ. วิชชุดา คงรินทร์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
291 C107-0308 ภญ. ไพลิน ศักดิ์ศรีสกุลชัย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
292 C107-0309 ภญ. เจียวฮิ้ว แซ่ลิ้ม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
293 C107-0310 ร.ท. พงศ์โพยม พหุลรัต ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
294 C107-0311 ภญ. เปรมชนก คำชั่ง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
295 C107-0312 ภญ. กฤษณา ศรีคำมุล ค่าลงทะเบียน online
296 C107-0313 นางสาว อัจฉรี ตระการวราภรณ์ ค่าลงทะเบียน online
297 C107-0314 นาง วลัยทิพย์ ไกรนรา ค่าลงทะเบียน online
298 C107-0315 นางสาว พัชร์อัมพร โลกุตตรพล ค่าลงทะเบียน online
299 C107-0316 นางสาว ศิริรัตน์ สุกลศรีประเสริฐ ค่าลงทะเบียน online
300 C107-0317 ภก. วิภู สุวรรณโกมลกิจ ค่าลงทะเบียน online
301 C107-0318 นางสาว มาริสา อินทร์ชู ค่าลงทะเบียน online
302 C107-0319 ภก. ผทีปเชียร อินทรทัต ค่าลงทะเบียน corp-online
303 C107-0320 ภก. พงศ์ศิริ ใจนพเก้า ค่าลงทะเบียน online
304 C107-0322 ภญ. วนิดา ธีระเรืองไชยศรี ค่าลงทะเบียน corp-online
305 C107-0323 ภญ. ผึ้งไพรส์ พัฒนประภาพันธุ์ ค่าลงทะเบียน online
306 C107-0324 ภญ. สิริพร จันทวงศ์ ค่าลงทะเบียน online
307 C107-0325 ภญ. เพ็ญสุพรรณ สิทธิวิรัชธรรม ค่าลงทะเบียน online
308 C107-0326 ภญ. สุมิตรา รัตนนนทชัย ค่าลงทะเบียน online
309 C107-0327 ภญ. พิณ ธรณธรรมกุล ค่าลงทะเบียน corp-online
310 C107-0328 ภก. ธิษณ์ธวัช เชาว์ปัญญพัฒน์ ค่าลงทะเบียน corp-online
311 C107-0329 ภก. สุรชัย เพ็ญศิรินภา ค่าลงทะเบียน corp-online
312 C107-0330 ภก. โกญจนาท เอกอัครรุ่งโรจน์ ค่าลงทะเบียน corp-online
313 C107-0332 ภญ. ศิริรัตน์ แต้ปีติกุล ค่าลงทะเบียน online
314 C107-0333 ภญ. สุภาพร อึ้งไพบูลย์ ค่าลงทะเบียน online
315 C107-0334 ร.ต.อ. พงศกร ปานชัย ค่าลงทะเบียน online
316 C107-0336 พ.ต.ท.หญิง หทัยทิพย์ นาคเสน ค่าลงทะเบียน online
317 C107-0337 ภก. อรรถพร ไศลวรากุล ค่าลงทะเบียน online
318 C107-0338 ร.ต.ท.หญิง ปางทิพย์ ปุราเท ค่าลงทะเบียน online
319 C107-0340 ภญ. ธนภรณ์ โฉมนภาเพ็ญ ค่าลงทะเบียน online
320 C107-0341 ภญ. ณันทนา เดชคง ค่าลงทะเบียน online
321 C107-0342 ภญ. อัญมณี ปิ่นน้อย ค่าลงทะเบียน online
322 C107-0343 ภญ. จิรนุช วงศ์วรกุล ค่าลงทะเบียน online
323 C107-0344 ภก. ภูมิวิทย์ ผุยมาตย์ ค่าลงทะเบียน online
324 C107-0345 ภญ. กชวรรณ เลิศชัยฤทธิกุล ค่าลงทะเบียน online
325 C107-0347 ภก. สมบุญ บุญส่งเสริมสุข ค่าลงทะเบียน online
326 C107-0348 ภญ. อรุณวดี พริ้งไสว ค่าลงทะเบียน online
327 C107-0349 ภญ. สุธาวัลย์ ฉายะจินดา ค่าลงทะเบียน online
328 C107-0350 นาง สุอาภา มูลกัน ค่าลงทะเบียน online
329 C107-0351 ภญ. ณัฐสุดา แสงศิวะฤทธิ์ ค่าลงทะเบียน online
330 C107-0352 ภญ. ภิญญา สมบูรณ์สิน ค่าลงทะเบียน corp-online
331 C107-0353 ภก. ศิริพล เตชะโสภณ ค่าลงทะเบียน corp-online
332 C107-0354 ภญ. สุวิภรณ์ ทองฤทธิ์ ค่าลงทะเบียน mail
333 C107-0355 ภญ. เนาวรัตน์ มาประจง ค่าลงทะเบียน mail
334 C107-0356 ภญ. รติรส เทอดสุวรรณ ค่าลงทะเบียน online
335 C107-0357 ภก. ณัฐณรงค์ ติตะปัญ ค่าลงทะเบียน online
336 C107-0358 นางสาว เจนจิรา โพธิ์น้อย ค่าลงทะเบียน online
337 C107-0359 ภญ. จันทร์ธิมา ทองหวั่น ค่าลงทะเบียน online
338 C107-0360 ภญ. ธัญลักษณ์ ลิขิตเดชาโรจน์ ค่าลงทะเบียน corp-online
339 C107-0361 ภญ. เพ็ญพรรณ เรศานนท์ ค่าลงทะเบียน online
340 C107-0363 ภญ. ณัฐฐามาส ทวีสินสมบูรณ์ ค่าลงทะเบียน online
341 C107-0364 ภก. ชมเดือน ลียากาศ ค่าลงทะเบียน online
342 C107-0365 ภญ. ภัทรา วงศ์จิระกิจ ค่าลงทะเบียน online
343 C107-0366 ภญ. ณัฏฐินี หวังคุณธรรม ค่าลงทะเบียน online
344 C107-0368 ภญ. กฤติยาภรณ์ สุนัน ค่าลงทะเบียน online
345 C107-0369 ภญ. พรพิมล เวชพงศา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
346 C107-0370 นาง ชวากร เจนจรัสสกุล ค่าลงทะเบียน mail
347 C107-0371 ภญ. อรณิชา หรรษ์อิทธินันต์ ค่าลงทะเบียน online
348 C107-0372 ภญ. นิตยา อดิศักดิ์พานิชกิจ ค่าลงทะเบียน online
349 C107-0373 ภก. วิรัตน พรจิราศิลป์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
350 C107-0374 ภญ. สุภาณี ดวงธีระปรีชา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
351 C107-0375 ภญ. สุภัทรา ผ่องศรี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
352 C107-0376 ภญ. สุนิสา ลิมาวงษ์ปราณี ค่าลงทะเบียน online
353 C107-0377 ภก. ปิยะ ฉิ่นมณีวงศ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
354 C107-0378 ภญ. อธิพร ดุมแก้ว ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
355 C107-0379 ภญ. สุกัญญา เจียระพงษ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
356 C107-0380 ภก. ปิติภัทร์ ส่งตรัส ค่าลงทะเบียน online
357 C107-0381 ภญ. รักตาภา ปฐมพงษ์ไพโรจน์ ค่าลงทะเบียน online
358 C107-0382 ภญ. กิ่งฟ้า เจือจิตรจันทร์ ค่าลงทะเบียน fax
359 C107-0383 ภก. ณัชสุพล อรุณอร่ามอัมพร ค่าลงทะเบียน online
360 C107-0384 ภญ. มธุรส เล็งศิริวัฒน์ ค่าลงทะเบียน online
361 C107-0385 ภญ. จิตติมา โภคาประกรณ์ ค่าลงทะเบียน online
362 C107-0386 ภญ. ภาวิณี นุ่มวงษ์ ค่าลงทะเบียน mail
363 C107-0387 ภญ. ณัฐนันท์ วณิชชานันท์ ค่าลงทะเบียน fax
364 C107-0388 ภญ. นลินรัตน์ ถิรอุฬารสกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน onsite
365 C107-0389 ภญ. กิติยา ภู่เจริญ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน onsite
366 C107-0390 ภญ. ณัฐกรณ์ เกษมพงษ์วฤทธิ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน onsite
367 C107-0391 ภญ. พุทธิพร คงแก้ว ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน onsite
368 C107-0392 ภญ. พนิตา สุวรรณน้อย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน onsite
369 C107-0393 ภญ. บุญตา ฉัตรีวีระสกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน onsite
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C107-0011 ภก. ธารี มหัทธนธารี (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
2 C107-0016 ภญ. จุฑามาส คำวงษา (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
3 C107-0020 ภญ. ศิริพร ปิยะประภาพันธ์ (corp-online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
4 C107-0072 นางสาว สุพิชชา สาทรราษฎร์ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
5 C107-0081 ภก. สุกานดา ใหม่เอี่ยม (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
6 C107-0086 นางสาว อัมพร วิเศษเวโรจน์ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
7 C107-0102 ภญ. วิกานดา ตังประเสริฐ (onsite) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
8 C107-0117 ภก. ปิยะ ฉิ่นมณีวงศ์ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
9 C107-0118 ภญ. อธิพร ดุมแก้ว (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
10 C107-0119 ภญ. สุกัญญา เจียรพงษ์ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
11 C107-0127 ภก. ประมนัส ตุ้มทอง (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
12 C107-0157 ภญ. กิตติธร ปานเทศ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
13 C107-0159 นาย วรพล เวชชาภินันท์ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
14 C107-0191 ภก. เสริมพงษ์ โสภิณรพีพร (corp-online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
15 C107-0224 ภญ. สุภัทรา เล็บขาว (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
16 C107-0232 ภญ. มณีรัตน์ พิสารวัฒนา (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
17 C107-0250 นาง สุภาภรณ์ ไชยพันธ์ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
18 C107-0321 ภญ. วราภรณ์ จิระอรกุล (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
19 C107-0331 ภญ. จิตติมา โภคาประกรณ์ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
20 C107-0335 ภญ. ศิริมา สุดวิลัย (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
21 C107-0339 ภญ. วรวรรณ เตียตระกูล (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
22 C107-0346 ภก. พงศธร หลิมศิริวงษ์ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
23 C107-0362 ภญ. นีรนารถ จิณะไชย (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
24 C107-0367 ภญ. ดวงจันทร์ วงศ์พรหมเวชย์ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารามาธิบดี ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**คลอโรฟีลล์มีประโยชน์จริงหรือ?
พนิดา ใหญ่ธรรมสาร สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### คลอโรฟีลล์เป็นสารสีเขียวที่พบได้ในพืชผักทั่วไปและในสาหร...
Read this article
ความเครียด และวิธีแก้ความเครียด
รศ. ดร. ภญ. ศรีจันทร์ พรจิราศิลป์ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรียบเรียงโดย : ชญานุตม์ นิรมร งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ...
Read this article
โรคมือเท้าปากในเด็ก
อาจารย์ ดร.ภญ. ปิยทิพย์ ขันตยาภรณ์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : http://healthosphere.com/wp-content/uploads/2012/02/Hand-Foot-and-Mouth-Disease-...
Read this article
Food allergy in children: a brief information for new parents
Associate Professor Vimol Srisukh Department of Food Chemistry, Faculty of Pharmacy, Mahidol University. Title image from : http://smartparentprogram.blogspot.com/2011/11/feeding...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554