การประชุมวิชาการด้านการขึ้นทะเบียนตำรับยา ครั้งที่ 7 แนวทางการขึ้นทะเบียนยาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพและข้อกำหนด international council for harmonization (ICH) สู่การปฎิบัติ
วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องราชเทวีแกรนด์ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-028-07-2560 จำนวน 10.75 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จำหน่ายในประเทศไทย ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งผู้ผลิตต้องจัดทำข้อมูลแสดงถึงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความมีคุณภาพ เป็นเอกสารประกอบการขออนุญาต ข้อมูลทั้งหมดต้องเป็นข้อมูลที่แท้จริงของตำรับยานั้น ซึ่งสถานพยาบาลจะใช้ข้อมูลเหล่านี้ประกอบการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นความสำคัญของการเตรียมข้อมูลด้านคุณภาพ จึงได้จัดงานประชุมวิชาการด้านการขึ้นทะเบียนตำรับยา ครั้งที่ 7 แนวทางการจัดกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและข้อกำหนด international council for harmonization (ICH) สู่การปฏิบัติ มุ่งเน้นเกี่ยวกับแนวทางการขึ้นทะเบียนตามคำสั่ง คสช. เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการตีความข้อกำหนดด้านคุณภาพของ The International Council for Harmonization (ICH) เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการทดสอบคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ และนำข้อมูลที่ได้มาเป็นส่วนประกอบหนึ่งในเอกสารขึ้นทะเบียนตำรับยา

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกรที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการผลิต การประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ การขึ้นทะเบียนยา เภสัชกรผู้มีหน้าที่คัดเลือกผลิตภัณฑ์ยาทั้งในโรงพยาบาลและร้านยา และบุคลากรที่สนใจ

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:headpypc@mahidol.ac.th, ratree.pap@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :02-6444536, 02-6448695

ค่าลงทะเบียน:

ค่าลงทะเบียน 4,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารามาธิบดี ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- ประชาสัมพันธ์เชิญประชุมวิชาการ หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- อนุมัติจัดประชุมตำรับยา ครั้งที่ 7 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- แบบฟอร์มจองห้องพัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 16-18 กรกฎาคม 60. หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 4/4/2560 11:20น.
- กำหนดการการประชุมวิชาการครั้งที่ 7 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 8/5/2560 12:40น.
   


 

http://tinyurl.com/j6zvb6k

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง ratree.pap@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C107-0001 ภญ. ณัฐพร โล้เจริญรัตน์ ค่าลงทะเบียน online
2 C107-0002 ภญ. สายพิณ เศรษฐชีวกุล ค่าลงทะเบียน online
3 C107-0004 ภญ. ภัทรธิดา จารุเลิศวัฒนา ค่าลงทะเบียน online
4 C107-0005 ภก. นฤดม แท่งทอง ค่าลงทะเบียน online
5 C107-0006 ภญ. กันติศา เสร็จกิจ ค่าลงทะเบียน online
6 C107-0007 ภญ. ชนกพร สืบสายทองคำ ค่าลงทะเบียน online
7 C107-0008 ภญ. สมาวดี เปลี่ยนวงษ์ ค่าลงทะเบียน online
8 C107-0012 ภก. ศุภณัฐ เตชะกัมพลสารกิจ ค่าลงทะเบียน online
9 C107-0014 ภญ. พัชรินทร์ แซ่ตั้ง ค่าลงทะเบียน online
10 C107-0015 ภญ. ทัศนีย์ สุทธิปิยะโรจน์ ค่าลงทะเบียน online
11 C107-0022 ภญ. อธิษฐ์ญานินท์ ลือนาม ค่าลงทะเบียน online
12 C107-0023 ภญ. ณสรวง ชูครุธ ค่าลงทะเบียน online
13 C107-0024 ภญ. ปาริฉัตร โพธิไสย ค่าลงทะเบียน online
14 C107-0025 ภญ. กนกวรรณ ธีระวราพฤกษ์ ค่าลงทะเบียน online
15 C107-0026 ภญ. สุจิต ตันประเสริฐ ค่าลงทะเบียน online
16 C107-0027 ภญ. กนกวรรณ เหล่าชาญกิจวนิช ค่าลงทะเบียน online
17 C107-0030 ภญ. พิจิตรา พันเดช ค่าลงทะเบียน corp-online
18 C107-0031 ภญ. นฎา ฉายาหทัย ค่าลงทะเบียน corp-online
19 C107-0034 ภญ. ยุรพร เมธาสถิตย์สุข ค่าลงทะเบียน online
20 C107-0035 ภญ. วิภาพร ม่วงโพธิ์เงิน ค่าลงทะเบียน online
21 C107-0036 ภญ. สมสมร สุขเณศกุล ค่าลงทะเบียน online
22 C107-0039 ภก. ยรรยง ติตติรานนท์ ค่าลงทะเบียน online
23 C107-0040 ภญ. พรพรรณ นิติภานนท์ ค่าลงทะเบียน online
24 C107-0043 ภญ. ชุติพันธ์ หนูสุก ค่าลงทะเบียน online
25 C107-0046 ภญ. สุรางค์ จูดิษฐประเสริฐ ค่าลงทะเบียน online
26 C107-0049 ภญ. รัชนีกร ธงทอง ค่าลงทะเบียน corp-online
27 C107-0050 นาง อินทร์ริตา ศิริวัฒน์เวชกุล ค่าลงทะเบียน corp-online
28 C107-0051 ภญ. ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม ค่าลงทะเบียน online
29 C107-0052 ภญ. เกษมสิริ จันทรโชติ ค่าลงทะเบียน online
30 C107-0055 ภก. เฉลิมเกียรติ สงคราม ค่าลงทะเบียน online
31 C107-0056 ภญ. ลวัณวร บรูเซอร์แฟนเกอร์โน ค่าลงทะเบียน online
32 C107-0057 ภก. จิณณวัตร ลีสงวนกุล ค่าลงทะเบียน online
33 C107-0058 ภก. ปวิธ วัฒนลาภพูลผล ค่าลงทะเบียน online
34 C107-0059 ภญ. พิรชา ศิลป์ศรีกุล ค่าลงทะเบียน online
35 C107-0061 ดร. ศศิธร กิตติวรวิทย์กุล ค่าลงทะเบียน corp-online
36 C107-0062 ภญ. พัชราวดี สุวรรณรัตน์ ค่าลงทะเบียน corp-online
37 C107-0065 นาง นวลเพ็ญ จิรไพศาลกุล ค่าลงทะเบียน online
38 C107-0066 ภก. วีกิจ สีสังข์ ค่าลงทะเบียน online
39 C107-0067 ภก. ณัฐพงษ์ แป้นพัฒน์ ค่าลงทะเบียน online
40 C107-0068 ภญ. รติรัตน์ รัตนไทย ค่าลงทะเบียน online
41 C107-0069 ภก. บุรินทร์ โรจชนะสมบัติ ค่าลงทะเบียน online
42 C107-0071 ภญ. พงษ์ลัดดา ศิริโชติดำรงค์ ค่าลงทะเบียน online
43 C107-0073 ภญ. ชลดา ลีธนาโชค ค่าลงทะเบียน online
44 C107-0074 ภญ. วลัยพรรณ อาวรณ์ ค่าลงทะเบียน online
45 C107-0075 ภญ. พิชญา ตรรกไพจิตร ค่าลงทะเบียน online
46 C107-0076 ภญ. ลฎาภา อมรอคัรวรกุล ค่าลงทะเบียน online
47 C107-0077 นางสาว บุญยรัตน์ เรณุมาร ค่าลงทะเบียน online
48 C107-0078 นางสาว ชนิชา พงษ์สนิท ค่าลงทะเบียน online
49 C107-0079 นางสาว Supicha Sathonraj ค่าลงทะเบียน online
50 C107-0080 นางสาว Ladaprim Thavornteerased ค่าลงทะเบียน online
51 C107-0089 ภก. ธีรภัทร นวลน้อย ค่าลงทะเบียน online
52 C107-0093 ภญ. ปิยฉัตร เกียรติพันธุ์สดใส ค่าลงทะเบียน online
53 C107-0098 ภญ. สมใจ นันทารมย์เจริญ ค่าลงทะเบียน corp-online
54 C107-0099 ภญ. สุภิดา กิจเจริญโรจน์ ค่าลงทะเบียน corp-online
55 C107-0100 นางสาว วราพรรณ มะหาแสน ค่าลงทะเบียน corp-online
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
1 C107-0123 ภญ. ธิดามาศ ปรมาพจน์ corp-online 4000 THB
2 C107-0125 ภก. ณัฐพล เตมีย์เจริญถาวร corp-online 4000 THB
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C107-0003 ภก. ธนัฏนัณ อนันตศิริสถาพร (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
2 C107-0009 ภญ. โสมศจี เอกมรกต (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
3 C107-0010 ภก. นฤบดี ผดุงสมบัติ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
4 C107-0011 ภก. ธารี มหัทธนธารี (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
5 C107-0013 ภก. กิตติคุณ ยั่งยืน (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
6 C107-0016 ภญ. จุฑามาส คำวงษา (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
7 C107-0017 ภญ. พัชรียา จั่นนาค (corp-online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
8 C107-0018 ภญ. สุรภา พัฒนรังษีเลิศ (corp-online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
9 C107-0019 ภญ. เสาวณีย์ ลีลาคุณากร (corp-online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
10 C107-0020 ภญ. ศิริพร ปิยะประภาพันธ์ (corp-online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
11 C107-0021 ภญ. พัชรินทร์ วิจิตรเวียงรัตน์ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
12 C107-0028 ภก. ธันวา อภินันทนกูล (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
13 C107-0029 นางสาว ศศิวิมล วงศ์ม่าน (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
14 C107-0032 ภญ. สุพรรษา กังวานพิบูล (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
15 C107-0033 ภญ. สุธาสินี ทัพพสารพงศ์ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
16 C107-0037 ภญ. สกาววรรณ พงษ์สวัสดิ์ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
17 C107-0038 ภญ. สิริกุล ตั้งจิตลิขิตสกุล (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
18 C107-0041 นางสาว กนิฎฐ์ จิตรจำนงค์ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
19 C107-0042 นางสาว เบ็ญจมาศ สุขเกียรติภัย (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
20 C107-0044 ภญ. พัชรินทร์ เทพมณี (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
21 C107-0045 ภญ. ปนิดา ศรีสงคราม (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
22 C107-0047 ภก. เทอดศักดิ์ ภิริยะกากูล (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
23 C107-0048 ภญ. ศิริวรรณ เรืองสวัสดิ์ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
24 C107-0053 ภญ. วรภัทร สราญกิตติกุล (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
25 C107-0054 ภก. โกมลเชษฐ์ ชัยรุงปัญญา (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
26 C107-0060 ภญ. สิริมาส ศรีวัฒนา (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
27 C107-0063 ภญ. ณภัทรพร บุญญานุภาพ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
28 C107-0064 ภญ. อิงหทัย บุญพงษ์ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
29 C107-0070 นางสาว ภาณุมาศ ไหมพรหม (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
30 C107-0072 นางสาว สุพิชชา สาทรราษฎร์ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
31 C107-0081 ภก. สุกานดา ใหม่เอี่ยม (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
32 C107-0082 ภญ. จิรวรรณ ค้างอบ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
33 C107-0083 ภญ. ศิริรัตน์ สกุลศรีประเสริฐ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
34 C107-0084 ภญ. สุทิน สายสอาด (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
35 C107-0085 ภญ. สุกัญญา ตรีเมธสุนทร (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
36 C107-0086 นางสาว อัมพร วิเศษเวโรจน์ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
37 C107-0087 ภญ. ลำพูน ศิวะพรประสงค์ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
38 C107-0088 ภญ. ปภัสรา โสภณสกุลแก้ว (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
39 C107-0090 ภญ. ภัทราภรณ์ ปุญญะสิทธิ์ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
40 C107-0091 ภญ. สุภาภร พงศ์กุลภา (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
41 C107-0092 ภญ. จุฑามาศ สันติไชยนันท์ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
42 C107-0094 ภญ. เบญจมาศ ตรีสิงหวงศ์ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
43 C107-0095 นาย สุจิตร์ ปั้นวงศ์ไพบูลย์ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
44 C107-0096 ภญ. จินดา หวังบุญสกุล (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
45 C107-0097 ภญ. สุรัตนา อำนวยผล (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
46 C107-0101 ภญ. อรภา สกุลพาณิชย์ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
47 C107-0102 ภญ. วิกานดา ตังประเสริฐ (onsite) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
48 C107-0103 ภญ. สุภาวดี สืบศาสนา (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
49 C107-0104 ภญ. กันตรัตน์ อรุณรุ่งวิเชียร (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
50 C107-0105 ภก. กิตติศักดิ์ ศรีภา (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
51 C107-0106 ภญ. จิรภรณ์ อังวิทยาธร (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
52 C107-0107 ภญ. จุฑารัตน์ พิมพ์ทนต์ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
53 C107-0108 ภญ. ชุติมา เพชรกระจ่าง (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
54 C107-0109 ภญ. นันทนา นุชถาวร (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
55 C107-0110 ภก. บรมพจน์ พฤฒิวนาสัณฑ์ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
56 C107-0111 ภญ. พิสมัย กุลกาญจนาธร (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
57 C107-0112 ภญ. ลีณา สุนทรสุข (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
58 C107-0113 ภญ. สวรรยา บูรณะผลิน (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
59 C107-0114 ภญ. โอภา วัชระคุปต์ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
60 C107-0115 ภญ. ปิยนุช โรจน์สง่า (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
61 C107-0116 ภญ. ศรีจันทร์ พรจิราศิลป์ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
62 C107-0117 ภก. ปิยะ ฉิ่นมณีวงศ์ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
63 C107-0118 ภญ. อธิพร ดุมแก้ว (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
64 C107-0119 ภญ. สุกัญญา เจียรพงษ์ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
65 C107-0120 ภก. ภุชงค์ ตั้งนรกุล (corp-online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
66 C107-0121 ภญ. วรางคณา พันธุ์พิเชฐ (corp-online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
67 C107-0122 ภญ. เบญจภา มณีพรพล (corp-online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
68 C107-0124 ภก. ปัญจพล คู่สกุลนิรันดร์ (corp-online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
69 C107-0126 นางสาว จิรภัทร ใคร่กระโทก (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
70 C107-0127 ภก. ประมนัส ตุ้มทอง (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
71 C107-0128 ภญ. โศภิญา ตันติธนาทรัพย์ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
72 C107-0129 ภญ. วริษา ตั้งอมรศิริ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
73 C107-0130 นาย ภาวัต กันธพรหม (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
74 C107-0131 ภญ. ธีรดา คำขจร (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
75 C107-0132 ภญ. พัชชา แก้วกำพลนุชิต (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
76 C107-0133 ภก. พรสวัสดิ์ เอี้ยวสกุล (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
77 C107-0134 ภญ. ทิวาพร รอดทิม (corp-online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
78 C107-0135 ภญ. กมลพร คงนิลมณี (corp-online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
79 C107-0136 นางสาว จิราพร วงศ์วรรณา (corp-online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
80 C107-0137 ภญ. ปราณี แสงธนู (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
81 C107-0138 ภก. บริวัฒน์ พายัพทิศารักษ์ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
82 C107-0139 ภก. วรภัทร ศรีขจรเดช (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารามาธิบดี ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**ไมเกรน .. กินยาไม่ถูกต้องอันตรายมากกว่าที่คิด
รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. ศรีจันทร์ พรจิราศิลป์ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (สอบทานความสมบูรณ์และถูกต้อง : รศ.ดร.ภก.ศุภโชค มั่งมูล และ รศ.ภญ.สมใจ นครชัย) ภาพประกอ...
Read this article
ตรวจเลือดกับการตรวจร่างกายประจำปี
รองศาสตราจารย์.ดร.ภญ.พิสมัย กุลกาญจนาธร ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : http://www.dr-olivier-clinic.com/wp-content/uploads/2014/01/dr-olivier-ch...
Read this article
สัตว์เลี้ยงกับยา
อาจารย์ ดร.สพ.ญ. นรรฆวี แสงกลับ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : https://blog.dashburst.com/pic/cats-and-dogs-that-are-in-love/ ### &n...
Read this article
เก็บยาอย่างไรให้คงคุณภาพ
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : http://www.wms.co.uk/sharedimages/Zoom/W2206.jpg ### &...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554