โครงการประชุมวิชาการเรื่อง Diabetes Educator Training Program for Pharmacist
25-27 มกราคม 2555
ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
เบาหวานเป็นหนึ่งในโรคเรื้อรังที่มีอัตราเพิ่มสูงขึ้น ในปัจจุบันพบผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานในประเทศไทยมากกว่า 2 ล้านคน เบาหวานก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทั้งในหลอดเลือดแดงขนาดเล็กและหลอดเลือดแดงขนาดใหญ่ ส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ตลอดจนทำให้ประเทศสูญเสียงบประมาณในการรักษาเป็นจำนวนมาก เภสัชกรซึ่งเป็นหนึ่งในทีมสหสาขาวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยเบาหวานจึงควรมีความรู้ในเรื่องยาเบาหวาน ทั้งยาเม็ดลดระดับน้ำตาลในเลือดและยาฉีดอินสุลิน ตลอดจนสามารถวางแผนการติดตามประสิทธิภาพ ความปลอดภัยจากการใช้ยา รวมถึงป้องกันและแก้ไขอาการไม่พึงประสงค์ของยาที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้เภสัชกรควรมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกกำลังกาย การเลือกรับประทานอาหารในผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยได้
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลผู้ป่วยเบาหวานจึงนำเสนอการประชุมวิชาการจำนวน 3 วัน การประชุมใน 2 วันแรก นำเสนอหัวข้อหลักที่เภสัชกรควรรู้ ได้แก่ พยาธิสรีรวิทยา อาการและอาการแสดง เกณฑ์การวินิจฉัยโรค เภสัชวิทยาคลินิกของยาที่ใช้ในผู้ป่วยเบาหวานและการประยุกต์ใช้ การใช้ยาเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ การดูแลการติดเชื้อที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน การออกกำลังกายและการเลือกรับประทานอาหารในผู้ป่วยเบาหวาน การประชุมในวันสุดท้ายเนื้อหาการประชุมมุ่งเน้นให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติจริง โดยความรู้ทั้งหมดที่เภสัชกรได้รับจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้จะได้นำไปใช้เพื่อการดูแลผู้ป่วยเบาหวานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพต่อไป

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถ
1. อธิบายความรู้พื้นฐานและองค์ความรู้เกี่ยวกับเบาหวาน
2. ประเมินความเหมาะสมของการใช้ยาเบาหวาน เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และการป้องกันภาวะแทรกซ้อน
3. วางแผนการติดตามประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการใช้ยาเบาหวาน และการให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ป่วย ป้องกันและแก้ไขอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น
4. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกกำลังกาย และการเลือกรับประทานอาหารในผู้ป่วยเบาหวาน


รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2-000-MDU-000-1201-01
จำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11.875 หน่วยกิต

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร และผู้สนใจ

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:pyrps@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :026448677-91 ต่อ 1414 (หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ)

ค่าลงทะเบียน:

เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 2,500.00 THB
เฉพาะปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 ภาคปฏิบัติเต็มแล้ว 3,000.00 THB
บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 ภาคปฏิบัติเต็มแล้ว 5,500.00 THB
เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนตั้งแต่ 12 ม.ค. 55 3,000.00 THB
เฉพาะปฏิบัติ - สมัครและโอนตั้งแต่ 12 ม.ค. 55 ภาคปฏิบัติเต็มแล้ว 3,500.00 THB
บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนตั้งแต่ 12 ม.ค. 55 ภาคปฏิบัติเต็มแล้ว 6,500.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารามาธิบดี ชื่อบัญชี “ Diabetes Educator Training Program for Pharmacist” บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-446270-1

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- เชิญประชุม หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- ขออนุมัติในหลักการงานDiabetes หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- กำหนดการงานDiabetes หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- ขอเลื่อนวันสมัครและโอนเงิน หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
   


 

http://tinyurl.com/3wr5htu

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง ratree.pap@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C011-0003 ภญ. อัญชนา คำพิลา เฉพาะปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
2 C011-0004 ดร. กรอนงค์ ชัยวัฒนศิริกูล เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
3 C011-0005 ภญ. กุลอนงค์ เกิดศิริ บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
4 C011-0006 ภก. ไชยวัฒน์ ไชยสุต บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
5 C011-0007 ภญ. ชุติมาภรณ์ ไชยสงค์ บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
6 C011-0008 ภญ. วิวรรณ วรกุลพาณิชย์ บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
7 C011-0009 ภญ. กรรณิการ์ หงษ์ชัย เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
8 C011-0010 ภก. สุชาติ มัชฌิมานิสัย บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
9 C011-0011 ภก. ชิโนรส ธีรวัฒน์วาที บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
10 C011-0012 ภญ. สุชาดา กาญจนะภาชนะ บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
11 C011-0013 ภญ. ธนาภรณ์ จันทรังษี บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
12 C011-0014 ภญ. อารีรัตน์ แก้วจุฑานิติ บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
13 C011-0015 ภญ. ศุจิรัตน์ ภู่เจริญ บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
14 C011-0016 นาง วันเพ็ญ รักษ์ชูชื่น บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
15 C011-0017 ภก. สราวุฒิ โพธิ์ศรี เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
16 C011-0018 ภญ. ดวงมณี วสันต์ศิริกุล เฉพาะปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
17 C011-0019 ภก. สิทธิโชค กังสดาลไพศาล บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
18 C011-0020 ภก. สุพจน์ ซอสุขไพบูลย์ บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
19 C011-0021 ภญ. พรจิตร เอี่ยมอุไร บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
20 C011-0022 ภญ. นรินรัศมิ์ จั่วแจ่มใส บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
21 C011-0023 ภก. พัฒนเกียรติ ศรียอด บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
22 C011-0025 ภก. วิทธวัช ลูกจันทร์ บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
23 C011-0026 ภญ. ประภาภรณ์ เชิดชู เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
24 C011-0027 ภญ. วิชุดา ไพฑูรย์เนรมิต เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
25 C011-0028 ภญ. สายเนตร กุลดิลก เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
26 C011-0029 ภญ. กุลภัสสร์ แซ่เอง เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
27 C011-0030 ภญ. ลัดดาวัลย์ เธียรธิติ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
28 C011-0031 ภญ. สุนันทา แซ่เอง เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
29 C011-0032 ภญ. ดร. จุราพร พงศ์เวชรักษ์ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
30 C011-0033 ภญ. พนารัตน์ แสงแจ่ม เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
31 C011-0034 ภก. อังกูร ว่องอนนท์จินดา เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
32 C011-0035 ภญ. ญาณินี อังคะนาวิน เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
33 C011-0036 ภญ. อัจฉรี ทินกร เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
34 C011-0037 ภญ. ดวงพร ชูชัยเจริญ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
35 C011-0038 ภญ. ฐิติรัตน์ ชื่นจิตต์ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
36 C011-0039 ภญ. มลฤดี ณ ถลาง บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
37 C011-0040 ภญ. อุชุพร เหง่าสุวรรณ บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
38 C011-0041 ภญ. นงพงา ศรีสวัสดิ์ บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
39 C011-0043 ภญ. จารุวัลย์ พรมคง เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
40 C011-0044 ภญ. ศิริรัตน์ ตันปิชาติ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
41 C011-0045 ภญ. กัญกวี ชูแสนกุล เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
42 C011-0046 ภญ. นันธิดา ปะกำแหง เฉพาะปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
43 C011-0047 ภญ. วศินี ใจสอาด เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
44 C011-0048 ภญ. วรรณี ผาณิตพงศ์ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
45 C011-0049 ภก. ธนวัฒน์ ศศิเจริญชัย เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
46 C011-0050 ภญ. เบญจมาศ เบญจศิริ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
47 C011-0051 ภญ. ธนัชพร รุ่งโรจน์วุฒิกุล เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
48 C011-0052 ภญ. วิภาดา สุดาวรรณศักดิ์ บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
49 C011-0053 ภก. วีรพล ธรมธัช เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
50 C011-0054 ภญ. วณิชยา จั่นพานิช เฉพาะปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 onsite
51 C011-0055 ภญ. ดาริกา กลัดณรงค์ เฉพาะปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 onsite
52 C011-0056 ภญ. อรวดี เพ็งประสพ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
53 C011-0057 ภญ. อรุณี ทรัพย์สินวิวัฒน์ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
54 C011-0058 นาง ถนอม วัฒนานิยม บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
55 C011-0059 ภญ. วารี จตุรภัทรพงศ์ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
56 C011-0060 ภญ. สิรินทร์ ภักดีพันธ์ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
57 C011-0061 ภญ. วิไล ตระกูลโอสถ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 onsite
58 C011-0062 นางสาว วิไลลักษณ์ ตันตะโยธิน เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 onsite
59 C011-0063 ภก. ประสงค์ พงษธา เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
60 C011-0064 ภก. ยืนยง สุขสืบนุช เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
61 C011-0065 ภญ. นวลจันทร์ พันธุเมธามาตย์ บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
62 C011-0066 ภญ. ชมพูนุช ตันอารีย์ บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
63 C011-0067 ภญ. สุภาพร พรหมดี บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
64 C011-0068 ภก. สมพงษ์ ตีรถะ บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
65 C011-0069 ภญ. สุรวจี ธีระวัฒนา เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
66 C011-0070 ภญ. สมพร จันทร์สุขเศรษฐฺ์ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
67 C011-0071 ภญ. สุรัตนา ศรีวงศ์ บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
68 C011-0072 ภญ. ปิยะพร สุวรรณราช เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
69 C011-0073 พ.อ.หญิง ศนิกาญจน์ เทพกาญจนา เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
70 C011-0074 ภญ. วลีรัตน์ พงษ์สิน เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
71 C011-0075 ภก. นรินทร์ โสธรเจริญสินธุ์ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
72 C011-0076 ภญ. วรรณี สกุลนิวัฒน์ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
73 C011-0077 ภญ. นันทพร วุฒิวิชาภรณ์ บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
74 C011-0079 ภญ. ศศิพร จีรเวสน์วัฒนะ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
75 C011-0080 ภญ. ปราณี ลัคนาจันทโชติ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
76 C011-0081 ภญ. วนิชา ปิยะรัตนวัฒน์ บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
77 C011-0082 ภญ. สมมนัส มนัสไพบูลย์ บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
78 C011-0083 ภญ. นงลักษณ์ โชติไชยชาญ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
79 C011-0084 ภญ. จินตนา มงคลพิทักษ์สุข เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
80 C011-0085 ภญ. ภวรัตน์ เหมฤดี บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
81 C011-0086 ภญ. กอบแก้ว ว่องวชิราพาณิชย์ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
82 C011-0087 ภก. วรพจน์ ฐิติประยูรวงศ์ บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
83 C011-0088 ภญ. ภูริชญา นิยมรัตน เฉพาะปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
84 C011-0089 ภญ. พิชญนันท์ ทัพเป็นไทย บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
85 C011-0090 ภญ. อรุณี คำจุ่น เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
86 C011-0091 ภญ. สมศรี อมรรุจิ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
87 C011-0092 ภก. วิทวัส หาญพิชิตวิทยา เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
88 C011-0093 ภญ. นภิศรา ทองแสง บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
89 C011-0094 ภก. สัมฤทธิ์ อุตรสัก บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
90 C011-0095 ภญ. ชุลีพร ละเอียดดี บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
91 C011-0096 ภก. พรเทพ โชติโรจน์ประภา บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
92 C011-0097 ภญ. อุบลรัตน์ ผลพัฒนา บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
93 C011-0098 ภญ. ชุติมา ศรียาภัย บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
94 C011-0099 ภญ. กมลพรรณ เกษางาม เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
95 C011-0100 ภญ. ปัทมากร บุตรสิงห์ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
96 C011-0102 ภญ. อุษณีย์ วนรรฆมณี เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
97 C011-0103 ภญ. สุวิมล สิทธิ์จงสถาพร บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
98 C011-0104 ภก. ธวัชชัย อัครวิเชียร เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
99 C011-0105 ภญ. จินตา หะยีบือราเฮง บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
100 C011-0106 ภญ. กาญจนา แร่ถ่าย เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
101 C011-0107 ภญ. ชื่นตา อาชีพสมุทร เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
102 C011-0108 ภญ. พัชรินทร์ ศรีประทักษ์ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
103 C011-0109 ภญ. เอมอร เกษางาม เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
104 C011-0110 ภญ. ศิริกุล อรรถสงเคราะห์ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
105 C011-0111 ภญ. ขวัญตา มีอิ่ม เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
106 C011-0113 ภก. อภิชิต ศรีบุลม เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
107 C011-0114 ภญ. จิราวรรณ เก็งเกตุ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
108 C011-0115 ภก. อารียา มะลิแดง เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
109 C011-0116 ภญ. ศรลัดดา สารคม เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
110 C011-0117 ภก. ยุทธพงศ์ ชัชวาลย์ บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
111 C011-0118 ภญ. นภาพร อนันต์นฤการ เฉพาะปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
112 C011-0119 นางสาว สุมณฑา รามางกูร เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
113 C011-0120 ภก. อาภาศรี สงวนวงษ์ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
114 C011-0121 ภญ. อภิญญา เมืองคำ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
115 C011-0122 ภญ. ปานจิต มิตะกา เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
116 C011-0123 ภญ. พักตรพิมล อุทธาสิน เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
117 C011-0124 ภญ. สุภารัตน์ คุณาชีวะ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
118 C011-0125 ภญ. ศรีศรัญญา ธรรมาภรณ์ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
119 C011-0126 ภญ. ณัฐกานต์ ยิ่งขจร เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
120 C011-0127 ภญ. บุษรา ผุดผาด เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
121 C011-0128 ภญ. ธัญดา อัชราภรณ์ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
122 C011-0129 ภก.ดร. พิสิฐ อุ่ยรุ่งโรจน์ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
123 C011-0131 ภก. กำพล คงยืนยงวาณิชย์ บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 fax
124 C011-0132 ภญ. ยุวกานต์ ปัญญาทิพย์สกุล บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 fax
125 C011-0133 ภญ. รมิตา เนตรสวาสดิ์ บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 fax
126 C011-0134 ภญ. ฆอบเสาะ หะสาเมาะ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
127 C011-0135 ภญ. กัลยา เจะอาลี เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
128 C011-0136 ภก. รุจิโรจน์ ใบมาก เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
129 C011-0137 ภญ. อิงวิทู มะโนทัย เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
130 C011-0138 ภญ. กฤษณา จริยโกศล เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
131 C011-0139 ภญ. สีหยะ กาเร็ง เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
132 C011-0140 ภญ. รัตนากร ไกรนคร เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
133 C011-0141 ภญ. ไพลิน บุญเผื่อน เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
134 C011-0142 ภญ. นิศากร ตั้งตรงสุนทร เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
135 C011-0143 ภญ. ธนิยา เจริญเสรีรัตน์ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
136 C011-0145 ภญ. กนกกานต์ พัตนพิบูล เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
137 C011-0146 ภญ. อัจฉรา นันทสิงห์ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
138 C011-0147 ภญ. วันวิสาข์ ขนานแข็ง เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
139 C011-0148 ภก. ภาสกร รัตนเดชสกุล เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
140 C011-0149 ภญ. จันทร์จารึก รัตนเดชสกุล เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
141 C011-0150 ภญ. ดุษฎี นัยชิต เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนตั้งแต่ 12 ม.ค. 55 online
142 C011-0151 ภก. ศศิธร โชคบุญเปี่ยม เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
143 C011-0152 ภญ. ปรางรุจี นาคอิ่ม เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
144 C011-0153 ภญ. รักชนก ผดุงเจริญ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
145 C011-0154 ภก. พิศาลสิทธ์ ธนวุฒิ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
146 C011-0155 ภญ. เรวดี มาธูรธเนศ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
147 C011-0157 ภญ. กันยากร ขำลออ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
148 C011-0158 ภญ. รัชนันท์ ทองศรี เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
149 C011-0159 ภญ. ปาริชาต บุตรดีมี เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
150 C011-0160 ภญ. มลธิชา ชราชิต เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
151 C011-0162 ภญ. ชนิดา พงศ์สงวนสิน เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
152 C011-0163 ภญ. วันดี ขำยัง เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
153 C011-0164 ภญ. ทิพาพร พงษ์ทอง เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
154 C011-0165 ภญ. เปลี่ยมสุข แดงเครือ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
155 C011-0166 ภก. วิสุทธิ บุญประสาร เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
156 C011-0167 ภญ. อัมพิกา ขุนค้า บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
157 C011-0168 ภญ. เสาวภา ทองสอดแสง บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
158 C011-0169 ภญ. กุลภัสร์ รัศมีมณฑล บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
159 C011-0170 ภญ. ปาริชาติ สินสงวน บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
160 C011-0171 ภญ. เจนจิรา ลิ้มมณี เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
161 C011-0172 ภญ. รัฐณัฐอร คังสะสุวรรณ บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
162 C011-0173 ภก. วุฒิประการ หล้าอี เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
163 C011-0174 ภญ. จริยา ประวิทย์ธนา บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
164 C011-0175 ภญ. พัชรี กาญจนวัฒน์ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
165 C011-0176 ภญ. สุภางค์ พิรุณสาร เฉพาะปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
166 C011-0177 ภญ. บุษบรรณ์ ศุภรัตน์วัฒนกุล เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
167 C011-0178 ภก. ศุภมิตร โชควิทยา บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
168 C011-0179 ภญ. นันทนา นิ่มสมบูรณ์ บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
169 C011-0180 ภญ. อุไรวรรณ ศิลปศุภกรวงศ์ บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
170 C011-0181 ภญ. ยุพาพันธ์ ศรีร่มโพธิ์ทอง บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
171 C011-0182 ภก. ทศพล เลิศวัฒนชัย บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
172 C011-0183 ภญ. นวลพรรณ เมืองแสน เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
173 C011-0184 ภญ. ดวงปญศณพ ฐานะตระกูล เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
174 C011-0185 ภก. สิทธิกร ใจลังกา เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
175 C011-0186 ภญ. สุกัลยา ธรรมวันตา เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
176 C011-0187 ภญ. ปิยวรรณ เหลืองจิรโณทัย เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
177 C011-0188 ภก. พีรภัรทร อินพาเพีรยร บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
178 C011-0189 ภญ. สาธิดา แจ้งเจริญ บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
179 C011-0190 ภญ. กรองทอง พุฒิโพคิน บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
180 C011-0191 ภญ. พิไลวรรณ สุวรรณชื่น บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
181 C011-0192 ภญ. ชลลดา จรัสพัฒนวงศ์ บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
182 C011-0193 ภญ. ประภัสรา พงษ์พันธุ์พิศาล บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
183 C011-0194 ภญ. จริยา ระเบียบโอษฐ์ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
184 C011-0195 ภญ. จันทิรา นิยมญาติ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
185 C011-0196 ภญ. กนกวรรณ พรหมพันใจ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
186 C011-0197 ภญ. กิติพร สิริชัยเวชกุล เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
187 C011-0198 ภก. ธนัต เกษตระทัต บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
188 C011-0199 ภญ. จตุพร ใจกล้า บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
189 C011-0200 ภญ. วรัญญา กองตาพันธุ์ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
190 C011-0201 ภญ. ชัชนี ผ่องจิตร บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
191 C011-0202 ภญ. อุทุมพร หมื่นสกล บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
192 C011-0203 ภญ. รวิวรรณ หลิมศิโรรัตน์ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
193 C011-0204 ภญ. อัญชลี บำรุงวงศ์พัฒน์ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
194 C011-0205 ภญ. ศศิภรณ์ ภักคีรี เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
195 C011-0206 ภญ. เพทิสรา ไกรปราบ บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
196 C011-0207 ภญ. นวลพรรณ พุ่มเล่ง เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
197 C011-0208 ภญ. ปิยะดา ประจญศานต์ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
198 C011-0209 ภญ. เมธาวี วิริยธนานนท์ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
199 C011-0210 ภญ. สุพาณี สุพงศ์พัฒนกิจ บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
200 C011-0211 ภญ. จริยาพร ทองจันดา เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
201 C011-0212 ภญ. วารุณี ทีสุกะ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
202 C011-0213 ภญ. ชนัญญา จันทร์เทศ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
203 C011-0214 ภก. พงศ์กร ปานชัย บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
204 C011-0215 ภญ. วันวิสาข์ คงหรหม์ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
205 C011-0216 ภญ. เพลินตา สิริมานุวัฒน์ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
206 C011-0217 ภญ. วิภาวรรณ เรืองวิทยาวงศ์ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
207 C011-0218 ภญ. กาญจนา ปัญจศิริ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
208 C011-0219 ภญ. เพ็ญพิชยา แก้วขวัญขำ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
209 C011-0220 ภญ. พรพรรณ ทวิชชาติวิทยากุล เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
210 C011-0221 ภญ. อัญมณี ปิ่นน้อย เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
211 C011-0222 ภญ. ธศิกานต์ แช่มช้อย เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
212 C011-0223 ภญ. เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
213 C011-0224 ภญ. แสงเดือน คงพูนเกษมสุข เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
214 C011-0225 ภญ. พรทิพา จันทร์ณรงค์ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
215 C011-0226 ภญ. สุธาสินี ราตรี เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
216 C011-0227 ภญ. อนงค์ ภูมิภาค เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
217 C011-0228 ภญ. ทิพาพร พงษ์เมษา เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
218 C011-0229 ภก. ประกาศิต มหาวงศ์ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
219 C011-0230 ภญ. นภชา พิริยะชนานุสรณ์ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
220 C011-0231 ภญ. สุวรรณี เจริญพิชิตนันท์ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
221 C011-0232 ภญ. จันทิมา จันทเดช เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
222 C011-0233 ภญ. กมลวรรณ บงกชวรรณ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
223 C011-0234 ภญ. ถานันดร์ ขันคลาย เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
224 C011-0235 ภญ. ยุพาวัลย์ ทวีสมบัติ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
225 C011-0236 ภญ. สุพรรษา ใหม่เอี่ยม บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
226 C011-0237 ภญ. อัจฉรา แหลมทอง เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
227 C011-0238 ภญ. ทิวาวรรณ สกุลจันทร์ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
228 C011-0239 ภญ. บงกช ลีลาวัฒนพาณิชย์ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
229 C011-0240 ภญ. สิริญา อภิวงศ์ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
230 C011-0241 ภญ. กุลธิดา สุจรัสเศรษฐ์เมธา เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
231 C011-0242 ภญ. อภิญญา บุรีศรีตานนท์ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
232 C011-0243 ภญ. กิตติยา ชูโชติ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
233 C011-0244 ภญ. ทรรศชล ปาลิวนิช เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
234 C011-0245 ภญ. รัชนู กรีธาธร เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
235 C011-0246 ภญ. โสภิตา ธนสารสาคร เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
236 C011-0247 ภญ. ศันสนีย์ สวัสดิ์เรียวกุล เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
237 C011-0248 ภก. วสันต์ชัย ใจกลม เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
238 C011-0250 นางสาว วชิราภรณ์ ศรีภักดี เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 mail
239 C011-0251 ภญ. หทัยรัตน์ กุลธนพานิช เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
240 C011-0252 ภญ. ธิติมา สามแก้ว เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
241 C011-0254 ภก. ปุณยพล แสงแก้วสันติสุข เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนตั้งแต่ 12 ม.ค. 55 online
242 C011-0255 ภญ. นันทิกร จำปาสา เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
243 C011-0256 ภญ. วีรวรรณ อุชายภิชาติ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
244 C011-0258 ภก. ธัชนัน จัตตุวัฒนา เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
245 C011-0259 ภญ. กัญญา ชาญกสิคุปต์ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
246 C011-0260 นาย วัชรดนัย ไตรสุวรรณ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 onsite
247 C011-0261 ภญ. สถาพร ประสพทรัพย์ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนตั้งแต่ 12 ม.ค. 55 online
248 C011-0262 ภญ. ทิพสุดา อู่วุฒิพงษ์ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
249 C011-0263 ภญ. วรรณวรี เศรษฐวิวัฒนกุล เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนตั้งแต่ 12 ม.ค. 55 online
250 C011-0264 ภญ. ศวรรณี ฉัตรวรานนท์ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
251 C011-0265 ภญ. สิริมา สอนเล็ก เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนตั้งแต่ 12 ม.ค. 55 online
252 C011-0266 ภญ. เย็นจิตร ศรีพรหม เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนตั้งแต่ 12 ม.ค. 55 online
253 C011-0267 ภญ. กุลวรรณ ศรีสุวนันท์ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
254 C011-0268 ภญ. ณัฐธิดา วันดี เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
255 C011-0269 ภญ. กฤศนาส รัตนสิทธิ์ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
256 C011-0270 ภก. วัยวรรธน์ บุญยมานพ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
257 C011-0271 ภก. ภาคภูมิ พรชัยพูลทวี เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
258 C011-0272 นางสาว พีรยา จันทนี เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนตั้งแต่ 12 ม.ค. 55 online
259 C011-0273 ภญ. นริสรา แสงเทียน เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
260 C011-0274 ภญ. วิรา ปราการพิลาศ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
261 C011-0275 ภญ. ศุทธินี ทรัพย์โชคอนันต์ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
262 C011-0276 ภญ. ปริผกา สุวิทยารัตน์ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
263 C011-0277 ภญ. จิราทิพย์ ตั้งสิริวรกานต์ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
264 C011-0278 ภญ. ณิชา แดงพรม เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 onsite
265 C011-0279 ภญ. วิภาวี รอดจันทร์ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
266 C011-0281 ภก. พัชริน วิริยะพิทักษ์ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
267 C011-0282 ภก. วุฒิชัย รักษ์สาคร เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
268 C011-0283 ภก. อรุณรัตน์ พรหมโสภา เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
269 C011-0284 ภก. ประทีป พงษ์สำราญ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 fax
270 C011-0285 ภญ. ปวีณา บูรพาเดชะ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
271 C011-0286 ภก. ชัชวาลย์ บุญญฤทธิ์ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
272 C011-0287 ภญ. ชื่นกมล เนตรชลายุทธ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
273 C011-0288 ภก. ดวงรัตน์ สมภาร เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55 online
274 C011-0289 ภญ. ศิวากร พรตระกูลพิพัฒน์ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนตั้งแต่ 12 ม.ค. 55 online
275 C011-0290 ภก. ฉัตรชัย สุวัฒนพิพัฒน์ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนตั้งแต่ 12 ม.ค. 55 fax
276 C011-0291 ภก. ชวลิต จึงสมาน เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนตั้งแต่ 12 ม.ค. 55 online
277 C011-0292 ภญ. พัชรี เจริญศิริ เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนตั้งแต่ 12 ม.ค. 55 online
278 C011-0293 นางสาว สุภา ของเข้า เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนตั้งแต่ 12 ม.ค. 55 onsite
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C011-0001 ภก. อนันต์ พิริยะพาณิชย์ (online) บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55
5500 THB
2 C011-0002 ภญ. ณัฐกานต์ ประภัสสรกุล (online) เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55
2500 THB
3 C011-0024 ภญ. สาธิดา แจ้งเจริญ (online) บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55
5500 THB
4 C011-0042 ภญ. กีรตาพันธ์ ปฏิสนธิ (online) เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55
2500 THB
5 C011-0101 ภญ. อมรรัตน์ รัตนไทรงาม (online) บรรยาย+ปฏิบัติ - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55
5500 THB
6 C011-0112 ภญ. สิริลักษณ์ พาประจง (online) เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55
2500 THB
7 C011-0130 ภก. สุไพรินทร์ งามเถื่อน (online) เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55
2500 THB
8 C011-0144 ภญ. ริฏา(มูรไฮนี) มุสลีมาณุกูล(สาแล) (online) เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55
2500 THB
9 C011-0156 ภก. สุไพรินทร์ งามเถื่อน (online) เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55
2500 THB
10 C011-0161 ภก. ชวัลณัฏฐ์ ปรัชฌวิทยากร (online) เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55
2500 THB
11 C011-0249 ภญ. วลัยทิพย์ ปิติจอมวงศ์ (online) เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55
2500 THB
12 C011-0253 ภญ. สิริลักษณ์ ศรีฉ่ำ (online) เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55
2500 THB
13 C011-0257 ภญ. ชนันพิมพ์ เพ็งช่วย (online) เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55
2500 THB
14 C011-0280 ภญ. บุษรา ผุดผาด (online) เฉพาะบรรยาย - สมัครและโอนภายใน 11 ม.ค. 55
2500 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารามาธิบดี ชื่อบัญชี “ Diabetes Educator Training Program for Pharmacist” บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-446270-1
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**เมอร์ส : โคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่
อาจารย์ ดร. ภญ. ปิยทิพย์ ขันตยาภรณ์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### MERS-CoV หรือ Middle East Re...
Read this article
โรคจากมลพิษในอาคาร: Legionnairs’ disease
รองศาสตราจารย์แม้นสรวง วุฒิอุดมเลิศ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### มลพิษที่เกิดภายในอาคาร บ้านเรื...
Read this article
ไอ ..... ใช้ยาอะไรดี
รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. ศรีจันทร์ พรจิราศิลป์ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (สอบทานความสมบูรณ์และถูกต้อง : รศ.ดร.ภก.ศุภโชค มั่งมูล และ อ.ดร.ภญ.วริสรา ปาริชาติกานนท์) ...
Read this article
ยาตีกัน
นศภ. กุลวดี ชูชะเอม นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### อันตรกิริยาระหว่างยาหรือที่เรามั...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554