การประชุมวิชาการเรื่อง เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร : ศาสตร์สู่ความสำเร็จและการเพิ่มคุณค่าของวิชาชีพเภสัชกรรม
วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2560
ณ ห้องประชุม 206 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-031-08-2560 จำนวน 4.25 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร ภาควิชาเภสัชกรรม ได้เริ่มเปิดหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารเภสัชกรรมโรงพยาบาลในปี พ.ศ. 2535 นับเป็นหลักสูตรบัณฑิตศึกษาด้านการบริหารทางเภสัชกรรม หลักสูตรแรกของประเทศไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 ได้ปรับปรุงหลักสูตรเป็น เภสัชศาสตร มหาบัณฑิต สาขาบริหารเภสัชกิจ และในปี พ.ศ. 2542 ได้เปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารเภสัชกิจ ต่อมาได้มีการพัฒนาหลักสูตรครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2554 เป็นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาเภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร เพื่อเปิดรับผู้ที่มีพื้นการศึกษาด้านวิทยาศาตร์สุขภาพทุกสาขา และล่าสุด ปี พ.ศ. 2558 ได้เพิ่มเติมหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตโดยการวิจัย (by research) การดำเนินการของหลักสูตรได้ครบ 25 ปี ในปี พศ. 2559 ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ ได้มีนักศึกษาเข้าสู่หลักสูตรทั้งหมดจนถึงปี 2560 จำนวน 218 คน แบ่งเป็นหลักสูตรปริญญาโทจำนวน 187 คน และปริญญาเอกจำนวน 31คน ในจำนวนนี้ นอกจากนักศึกษาไทยแล้ว ยังมีนักศึกษาต่างชาติ จาก เนปาล ศรีลังกา เมียนมาร์ มองโกเลีย สปป. ลาว เยเมน เวียดนาม และอินโดนีเซีย
ในวาระโอกาสการครบรอบ 25 ปีของบัณฑิตศึกษาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร ของคณะ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเห็นสมควรจัดให้มีการประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร ครั้งที่ 1 ขึ้นเพื่อให้ผู้ร่วมประชุมได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร ที่ทันสมัย เพื่อนำไปสร้างนวัตกรรมใหม่ในงานเภสัชกรรม ตอบสนองต่อนโยบายประเทศไทย 4.0 รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

กลุ่มเป้าหมาย:

อาจารย์ สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร เภสัชกรและผู้สนใจ อาจารย์ประจำแหล่งฝึกระบบยา และร้านยา

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ratree.pap@mahidol.ac.th,  โทรศัพท์ :02-644-8694

ค่าลงทะเบียน:

ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 2,500.00 THB
ค่าลงทะเบียนหลังวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 3,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


• สมัครเข้าร่วมประชุม ได้ที่ โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสารหมายเลข 02-644-4536 (ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ) • หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 02-644-4536 • กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 – วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 • ค่าสมัครเข้าร่วมประชุมซึ่งครอบคลุมค่าเอกสารประกอบการประชุม ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง - ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ท่านละ 2,500 บาท - ชำระค่าลงทะเบียนหลังวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ท่านละ 3,000 บาท • ชำระเงินได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ชื่อบัญชี “Social and Administrative Pharmacy” เลขที่บัญชี 026–461069-7

ดาวน์โหลดเอกสาร :

   


 

http://tinyurl.com/lzmqedt

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง ratree.pap@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C110-0001 ผศ.ดร.ภก. แสวง วัชระธนกิจ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 online
2 C110-0002 ภญ. จุรี อุทัยชลานนท์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 online
3 C110-0005 ภก. ชัยนรินท์ หมื่นเทพจอหอ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 online
4 C110-0007 ภญ. ณัฏยา อุ่นจิตต์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 online
5 C110-0014 ภญ. พิชญสินี เปียร์นนท์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 online
6 C110-0017 ภก. ธีรทัศน์ พรหมอยู่ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 online
7 C110-0021 ภญ. อภิรดี อภิวัฒน์นากร ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 online
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C110-0003 ภญ. อดิณัฐ อำนวยพรเลิศ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
2500 THB
2 C110-0004 ภก. อภินันท์ คำเพชรดี (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
2500 THB
3 C110-0006 ภก. ลิขิต บุญเกิด (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
2500 THB
4 C110-0008 ภก. ฤทธิ์เจตน์ รินแก้วกาญจน์ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
2500 THB
5 C110-0012 ภญ. กรรณิการ์ คลังเพชร (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
2500 THB
6 C110-0018 ภญ. สุวภรณ์ ส่งเสริมล้อสกุล (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
2500 THB
7 C110-0019 ภญ. ภาวิตา เพชรประยูร (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
2500 THB
8 C110-0020 ภญ. อภิญญา จิวสืบพงษ์ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
2500 THB
9 C110-0022 ภญ. อัจฉรา ไชยธรรม (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
2500 THB
10 C110-0023 ภญ. จุฑารัตน์ แดงมา (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
2500 THB
11 C110-0024 ภญ. พัชราพรรณ กิจพันธ์ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
2500 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

• สมัครเข้าร่วมประชุม ได้ที่ โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสารหมายเลข 02-644-4536 (ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ)
• หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 02-644-4536
• กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 – วันที่ 24 กรกฎาคม 2560
• ค่าสมัครเข้าร่วมประชุมซึ่งครอบคลุมค่าเอกสารประกอบการประชุม ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง
- ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ท่านละ 2,500 บาท
- ชำระค่าลงทะเบียนหลังวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ท่านละ 3,000 บาท
• ชำระเงินได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ชื่อบัญชี “Social and Administrative Pharmacy” เลขที่บัญชี 026–461069-7
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตอนที่ 1: สนุกกับการผลิตยาเม็ดสมุนไพร
รองศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ เจตลีลา ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร...
Read this article
CRISPR/Cas9 ความหวังใหม่สำหรับการรักษาโรคต่างๆ ในระดับสารพันธุกรรม
ภก. วสุ ศุภรัตนสิทธิ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : https://i.ytimg.com/vi/SuAxDVBt7kQ/maxresdefault.jpg ### &nb...
Read this article
ขยับกาย สบายชีวี
รองศาสตราจารย์ ดร. จิรภรณ์ อังวิทยาธร ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : http://news.stanford.edu/news/2014/april/images/13763-walking_news.jpg ...
Read this article
อโรมาเธอราพี (Aromatherapy)
รองศาสตราจารย์ ดร. อ้อมบุญ วัลลิสุต ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### อโรมาเธอราพี (Aromatherapy) หร...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554