การประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacy Review and Update Series 2017: “Pharmacotherapy of Cardiovascular & Metabolic Diseases”
10-11 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุม 302 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-048-08-2560 จำนวน 10.5 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
วิทยาการด้านยาในปัจจุบันต้องอาศัยการบูรณาการความรู้ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการนำไปใช้ นอกจากนี้ความก้าวหน้าในด้านดังกล่าวยังเป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นบุคลากรทางสาธารณสุขจึงมีความจำเป็นในการที่จะต้องทบทวนความรู้ในเชิงบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าของวิทยาการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาความสามารถในการทำงานในอาชีพของตนเองในทุกภาคส่วนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ที่สำคัญของประเทศไทย จึงมีความประสงค์ที่จะนำเสนอการประชุมวิชาการในรูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นการบูรณาการความรู้ด้านเภสัชศาสตร์ เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจที่ลึกซึ้งและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มต้นจากปี พ.ศ. 2553 และมีแผนการจัดประชุมในลักษณะเป็นรายปี ในแต่ละปีจะมีปรัชญาการประชุมที่เหมือนกันคือเน้นการบูรณาการ แต่เนื้อหาการประชุมอาจจะแตกต่างกันออกไปตามศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
สำหรับปี พ.ศ. 2560 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดให้มีการประชุมที่เน้นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขของประเทศ ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือดกับโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเภสัชกรในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาในกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดกับโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมร่วมกับทีมบุคลากรสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยจากการใช้ยาสูงสุดต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร แพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข และผู้สนใจที่ลงทะเบียน จำนวน 200 คน (ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน)

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ratree.pap@mahidol.ac.th; amporn.  โทรศัพท์ :02

ค่าลงทะเบียน:

ลงทะเบียนภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 3,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


- หมดเขตรับสมัครวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 - สมัครพร้อมชำระเป็นเงินสดที่ งานคลังและพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-454264-0 ชื่อบัญชี “Pharmacy Review and Update Series” หรือ - สมัครทาง Online ที่เว็บไซต์ www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม Scan ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) หรือ - ส่งใบสมัครพร้อมสำเนาใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสารหมายเลข 02-644-4536 หรือทางไปรษณีย์ ไปยัง หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 447 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 (ในวันประชุม โปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ)

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- FULLPharmacyReview2017 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- ขออนุมัติจัดประชุมวิชาการ หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- ศธ 0517.08 ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมประชุมวิชาการ- PRUS2017 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
   


 

http://tinyurl.com/ycgn7wzj

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง ratree.pap@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C111-0002 ภญ. ปาลีรัตน์ วัฒกชัย ลงทะเบียนภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 online
2 C111-0004 ภญ. จิราวรรณ ลิ้มเลิศสกุล ลงทะเบียนภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 online
3 C111-0007 ภญ. ปริผกา สุวิทยารัตน์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 online
4 C111-0008 ภญ. อรอนงค์ เหล่าตระกูล ลงทะเบียนภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 online
5 C111-0009 ภก. ทวีชัย ลี้ยุทธานนท์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 online
6 C111-0011 ภญ. ศุทธินี ทรัพย์โชคอนันต์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 online
7 C111-0013 ภญ. พีรยา วณิชลักษมี ลงทะเบียนภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 online
8 C111-0015 ภญ. ขวัญหทัย กิตติภัสสร ลงทะเบียนภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 online
9 C111-0020 ภญ. วรนุช คงสุภาพศิริ ลงทะเบียนภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 online
10 C111-0022 ภญ. จันทนา ทรัพย์มั่นคงทวี ลงทะเบียนภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 online
11 C111-0023 ภญ. กันต์กนิษฐ์ พรรณรายกุล ลงทะเบียนภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 online
12 C111-0025 ภก. เอกสิทธิ์ ศรีประสิทธิ์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 online
13 C111-0030 ภญ. กัญญา ชาญกสิคุปต์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 online
14 C111-0034 ภญ. สมศรี ฉันทสุวรรณกุล ลงทะเบียนภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 online
15 C111-0035 ภก. ศุภกร เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 online
16 C111-0042 ภญ. พิชชากร ชูประเสริฐ ลงทะเบียนภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 online
17 C111-0050 ภก. ศุภชัย จารุพานิช ลงทะเบียนภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 online
18 C111-0054 ภญ. กัลยกร โพธิ์ดี ลงทะเบียนภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 online
19 C111-0055 ภญ. วันวิสาข์ เดือนตะคุ ลงทะเบียนภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 online
20 C111-0057 ภญ. ธนพร จารุพงศา ลงทะเบียนภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 online
21 C111-0060 ภญ. วีรวรรณ อุชายภิชาติ ลงทะเบียนภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 online
22 C111-0061 ภญ. พจณีย์ ธีรวัฒน์วาที ลงทะเบียนภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 online
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
1 C111-0039 ภก. ภานุภาค วิบูลชัยชีพ online 3000 THB
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C111-0001 ภญ. วิศนีย์ โรจนอุไร (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560
3000 THB
2 C111-0003 ภญ. ภัทรินทร์ หอมปลื้ม (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560
3000 THB
3 C111-0005 ภญ. ศิริพร แซ่เล้า (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560
3000 THB
4 C111-0006 ภญ. อาริตา วงศ์เปี้ย (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560
3000 THB
5 C111-0010 ภก. ธีรนันท์ นาคทองรูป (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560
3000 THB
6 C111-0012 ภก. บุญธรรม ศิลาพัชรนันท์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560
3000 THB
7 C111-0014 ภก. วีระศักดิ์ เหล่าตระกูล (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560
3000 THB
8 C111-0016 ภญ. แรกขวัญ ตันติอำไพวงศ์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560
3000 THB
9 C111-0017 ภญ. วรรณวิสา มีเอี่ยม (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560
3000 THB
10 C111-0018 ภก. ธีระภัทร ตั้งพูนทรัพย์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560
3000 THB
11 C111-0019 ภญ. วรัญญา พูลผล (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560
3000 THB
12 C111-0021 ภก. ธนาวรรษ รุ่งนันทพร (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560
3000 THB
13 C111-0024 ภก. วิฑูรย์ กาญจนกันติกะ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560
3000 THB
14 C111-0026 ภญ. สุทธินี พันธ์วัฒนกนก (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560
3000 THB
15 C111-0027 ภก. อาทิตย์ พิศเพ็ง (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560
3000 THB
16 C111-0028 ภญ. สุพรรณี กิตติศิริประเสริฐ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560
3000 THB
17 C111-0029 ภญ. โสภิดา จันทร์สุหร่าย (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560
3000 THB
18 C111-0031 ภญ. ชุติมา เจี้ยเวชศิลป์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560
3000 THB
19 C111-0032 ภญ. จิตราภรณ์ อรุณ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560
3000 THB
20 C111-0033 ภก. ศุภลักษณ์ คีรีคช (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560
3000 THB
21 C111-0036 ภญ. สุรัตน์ ปริชาตินนท์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560
3000 THB
22 C111-0037 ภก. ประภัทร์ เปรมกิจวณิชกุล (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560
3000 THB
23 C111-0038 ภญ. พัชรี เจริญศิริ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560
3000 THB
24 C111-0040 ภญ. วัชรินี เกิดเปี่ยม (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560
3000 THB
25 C111-0041 ภญ. นวลลัดดา ปัญญาศรีวินิจ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560
3000 THB
26 C111-0043 ภญ. ขนิษฐา สุนทร (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560
3000 THB
27 C111-0044 ภญ. ปนัสยา ศรชัย (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560
3000 THB
28 C111-0045 ภญ. จุฑารัตน์ ภูมลี (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560
3000 THB
29 C111-0047 ภญ. ณัฐพร ไชยะกิตติรัตนา (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560
3000 THB
30 C111-0048 ภญ. รัฐพร โลหะวิศวพานิช (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560
3000 THB
31 C111-0049 ภญ. เอมมนัส ถมยามงคล (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560
3000 THB
32 C111-0051 ภญ. วรรษา เจริญไวยเจตน์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560
3000 THB
33 C111-0052 ภญ. วรรษา เจริญไวยเจตน์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560
3000 THB
34 C111-0058 ภก. ไพฑูรย์ เผ่าฑิตธรรม (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560
3000 THB
35 C111-0059 ภญ. กิตตินภา สุภาวงศ์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560
3000 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

- หมดเขตรับสมัครวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560
- สมัครพร้อมชำระเป็นเงินสดที่ งานคลังและพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-454264-0 ชื่อบัญชี “Pharmacy Review and Update Series” หรือ
- สมัครทาง Online ที่เว็บไซต์ www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม Scan ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) หรือ
- ส่งใบสมัครพร้อมสำเนาใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสารหมายเลข 02-644-4536 หรือทางไปรษณีย์ ไปยัง หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 447 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 (ในวันประชุม โปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ)
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**Thai Traditional Medicine Theory in Relation to Seasons Part 3
Omboon Vallisuta (Assoc. Prof.) Department of Pharmacognosy Mahidol University, Bangkok, Thailand ###Basic herbal formulations for ritu related dysfunction of Mahabhutarupa &n...
Read this article
บัวหลวง...สัญลักษณ์แห่งพระพุทธศาสนา
ธิดารัตน์ จันทร์ดอน สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : http://www.naturalether.com/wp-content/uploads/2015/06/pink-lotus-nelumbo-250x250.jpg ###...
Read this article
Thai Traditional Medicine Theory in Relation to Seasons Part 2
Omboon Vallisuta (Assoc. Prof.) Department of Pharmacognosy Mahidol University, Bangkok, Thailand ### The five principles of disease development Mahabhutarupa The 5 ailment...
Read this article
ยาต้านมะเร็ง
เภสัชกร วสุ ศุภรัตนสิทธิ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ยาในกลุ่มนี้มีชื่อเรียกหลายชื่อด้วยกัน ตั้งแ...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554