การประชุมวิชาการเภสัชอุตสาหกรรม ครั้งที่ 13 The 13th Industrial Pharmaceutical Technology Conference เรื่อง วิทยาการก้าวหน้าของสารช่วยทางเภสัชกรรมและวัสดุบรรจุ
วันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2561
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-010-07-2561 จำนวน 10 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
อุตสาหกรรมยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ จัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) ซึ่งเป็น1 ใน 5 ของอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) เป็น อุตสาหกรรมเป้าหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) และเป็นเครื่องมือในการผลักดันประเทศก้าวเข้าสู่ ประเทศไทย 4.0 ตามที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) อุตสาหกรรมยาในประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก เช่น กรอบข้อตกลง ASEAN harmonization ของกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) การผลิตยาตามแนวทาง PIC/s GMP และ ICH guidelines เป็นต้น
ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมยาของประเทศให้มีความเข้มแข็งในการผลิตยาตามมาตรฐานสากลมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ มีศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นหนึ่งกลไกที่ช่วยให้ประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) จึงจัดประชุมวิชาการเภสัชอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๑๓ ขึ้น ในหัวข้อเรื่อง “วิทยาการก้าวหน้าของสารช่วยทางเภสัชกรรมและวัสดุบรรจุ”

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร นักวิจัย นักวิชาการและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ratree.pap@mahidol.ac.th; supattra.kon@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :02 6444536

ค่าลงทะเบียน:

ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 4,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารามาธิบดี ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- จดหมายขออนุมัติจัดประชุมวิชาการเภสัชอุตสาหกรรม หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- จดหมายประชาสัมพันธ์และขออนุมัติโดยไม่ถือเป็นวันลา หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- Final_กำหนดการประชุมวิชาการครั้งที่ 13 เภสัชอุตสาหกรรม หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
   


 

http://tinyurl.com/ycr6sx4a

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง ratree.pap@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C119-0001 ภญ. นัยนา วัชราภินชัย ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 corp-online
2 C119-0002 ภญ. พรวลัญช์ พรหมบุตร ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 corp-online
3 C119-0003 ภญ. พิชามญชุ์ จิรวัฒนานนท์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 corp-online
4 C119-0004 ภญ. วรรณวิไล ดรุณไกรศร ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 corp-online
5 C119-0005 ภญ. วริศรา ขจรวนิชโชติ ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 online
6 C119-0006 ภก. สุทธิพงศ์ เชียงทอง ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 online
7 C119-0009 ภก. ศราวุฒิ ตันติชัยวนิช ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 corp-online
8 C119-0010 นางสาว พอขวัญ คมกริส ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 corp-online
9 C119-0011 ภญ. วรรณภรณ์ ชิรวานิช ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 online
10 C119-0012 ภก. ภฤศดา รักษ์แก้ว ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 online
11 C119-0014 ภญ. ทัศนีย์ สุทธิปิยะโรจน์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 online
12 C119-0016 ภญ. วราภรณ์ เตียงธวัช ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 online
13 C119-0017 ภญ. สุภาวดี บุญทา ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 online
14 C119-0020 ภก. ศุภณัฐ เตชะกัมพลสารกิจ ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 online
15 C119-0021 ภญ. รติรส เทอดสุวรรณ ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 online
16 C119-0022 ภญ. สุอาภา มูลกัน ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 online
17 C119-0023 ภญ. ภัทรธิดา จารุเลิศวัฒนา ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 online
18 C119-0024 ภญ. คัทลียา เมฆจรัสกุล ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 online
19 C119-0025 ภญ. นันทรัตน์ สามารถกิจ ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 online
20 C119-0026 ภญ. ศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 online
21 C119-0028 ภญ. จริงใจ อารีมิตร ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 online
22 C119-0029 ภญ. อมรรัตน์ แสนศิริวงศ์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 online
23 C119-0030 ภญ. ศิริรัตน์ สกุลศรีประเสริฐ ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 online
24 C119-0031 ภญ. พัชร์อัมพร โลกุตตรพล ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 online
25 C119-0032 ภญ. ภัทรวดี พงษ์สุขเจริญกุล ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 corp-online
26 C119-0033 ภญ. วีรญา เรืองสวัสดิ์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 corp-online
27 C119-0035 ภญ. สุวรรณรัตน์ สุวรรณโสภิต ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 online
28 C119-0036 ภญ. สุพาณี ศรีวัฒนา ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 online
29 C119-0037 ภญ. นันท์ฐิตา ธนารีย์ศุภสิน ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 corp-online
30 C119-0038 ภญ. ณัชชารีย์ เธียรสินธนโชติ ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 corp-online
31 C119-0039 นาย กิตติโชติ วรโชติกำจร ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 online
32 C119-0040 ภญ. สุวภัทร วิริยะวงศานุกูล ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 online
33 C119-0041 นาย วันชัย อินทรพิทักษ์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 online
34 C119-0044 ภก. ชุติพนธ์ เหลี่ยวรุ่งเรือง ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 online
35 C119-0047 ภญ. ผดุงขวัญ จิตโรภาส ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 online
36 C119-0048 ภก. ปฐมทรรศน์ ศรีสุข ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 online
37 C119-0050 ภก. ปรัชญา ทิพย์ดวง ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 online
38 C119-0052 ภญ. ธนิกาญจน์ สุทธิชัยมงคล ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 online
39 C119-0055 ภญ. ธีราพร ประดิษฐ์พรกูล ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 online
40 C119-0057 ภญ. วันวิสาข์ สิริรตวรรณ ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 online
41 C119-0058 ภญ. จอมภัค ปิรยะวราภรณ์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 online
42 C119-0059 ภญ. พันธิตรา วัชระสวัสดิ์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 online
43 C119-0060 ภญ. อภัตรา บัณฑุชัย ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 online
44 C119-0061 ภก. ทิฆัมพร อนันตกิดาการ ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 online
45 C119-0062 นาย ภาณัฐ เดชะยนต์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 online
46 C119-0063 ภญ. สุมาลี วรรณาชัยสิทธิ์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 online
47 C119-0064 ผศ.ดร.ภญ. รังษินี พงษ์ประดิษฐ ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 online
48 C119-0065 ภก. ณัฐวุฒิ เจริญไทย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
49 C119-0066 ภก. สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
50 C119-0067 ภก. มนตรี จาตุรันต์ภิญโญ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
51 C119-0068 ภก. วีระชัย หลิมพานิชย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
52 C119-0069 ดร. ศศิวิมล กิตติวรวิทย์กุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
53 C119-0071 ภญ. ณัฐนันท์ สินชัยพานิช ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
54 C119-0072 ภญ. พจวรรณ ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
55 C119-0073 ภญ. วารี ลิมป์วิกรานต์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
56 C119-0074 ภญ. กชพรรณ ชูลักษณ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
57 C119-0075 ภญ. เทพิน จันทร์มหเสถียร ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 online
58 C119-0077 ดร. ศศิธร กิตติวรวิทย์กุล ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 online
59 C119-0078 ภญ. สุรางค์ จูดิษฐประเสริฐ ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 online
60 C119-0082 นาย นพดล ชลอธรรม ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 online
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C119-0007 ภญ. ชลดา ลีธนาโชค (corp-online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561
4000 THB
2 C119-0008 ภญ. พิชญา ตรรกไพจิตร (corp-online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561
4000 THB
3 C119-0013 ภญ. วิกานดา ตังประเสริฐ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561
4000 THB
4 C119-0015 ภญ. วรวรรณ เตียตระกูล (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561
4000 THB
5 C119-0018 ภญ. ศศิธร มโนมัยวงศ์ (corp-online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561
4000 THB
6 C119-0019 นาง ชนัญญา เหรียญไพโรจน์ (corp-online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561
4000 THB
7 C119-0027 ภก. ณัฐพล ทองชู (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561
4000 THB
8 C119-0034 ภญ. ณัฐพร เรือนสอน (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561
4000 THB
9 C119-0042 ภญ. ดวงกมล เลียวกิตติกุล (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561
4000 THB
10 C119-0043 ภก. สุวิทย์ วิจิตรสว่างวงศ์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561
4000 THB
11 C119-0045 ภก. กิตติภณ สุนทรพาณิชย์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561
4000 THB
12 C119-0046 ภก. นพดล สัมมา (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561
4000 THB
13 C119-0049 ภญ. พิลาศลักษณ์ อัครชลานนท์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561
4000 THB
14 C119-0051 ภญ. นางสาวพรศรี ประเสริฐวารี (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561
4000 THB
15 C119-0053 ภก. เอกพัฒน์ วีระยุทธบัญชา (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561
4000 THB
16 C119-0054 ภญ. ลัดษฎาภร คงชนะ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561
4000 THB
17 C119-0056 ภญ. วิภาวี เสาหิน (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561
4000 THB
18 C119-0070 นางสาว ศิรารัตน์ สุขพิสิษฐ์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561
4000 THB
19 C119-0076 ภก. ฤทธิ์เจตน์ รินแก้วกาญจน์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561
4000 THB
20 C119-0079 ภญ.ดร. ชญานันท์ เอี่ยมสำอางค์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561
4000 THB
21 C119-0080 ภญ.ดร. ชญานันท์ เอี่ยมสำอางค์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561
4000 THB
22 C119-0081 ภก. อุกฤษฏ์ ขาวโกมล (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561
4000 THB
23 C119-0083 ภก. ยศนนท์ พัฒนศรีโรจน์ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561
4000 THB
24 C119-0093 ร.ท.หญิง วาสน์วลี จุลเสน (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561
4000 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารามาธิบดี ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**การพัฒนาอนุภาคนาโนและระบบนำส่ง ตอนที่ 4 (Development of Nanoparticles and Delivery Systems: Chapter IV)
ศ.ดร.อำพล ไมตรีเวช, ศ.ดร.ณรงค์ สาริสุต, ภญ.ดวงมณี มณีโรจน์ภักดี, ภญ.วสุ วิฑูรย์สฤษฏ์ศิลป์ และ ภก.โกศล แซ่ติ้ง ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### บทนำ ...
Read this article
การใช้สมุนไพร อายุรเวท รักษามะเร็ง
รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อมบุญ วัลลิสุต ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### การรักษาผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งต...
Read this article
กินอะไร...ชะลอจอประสาทตาเสื่อม
รองศาสตราจารย์ วิมล ศรีศุข ภาควิชาอาหารเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### โรคจอประสาทตาเสื่อม คืออะไร จอประสาทตา (retina) เป็นส...
Read this article
ยาแก้ปวดศีรษะไมเกรน Ergotamine ใช้อย่างไรจึงจะปลอดภัย
ไมเกรน (migraine) เป็นโรคปวดศีระษะที่พบได้บ่อยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ สาเหตุของโรคเชื่อว่าอาจเกิดจากพันธุกรรม หรือ ปัจจัยกระตุ้น (trigger factor)จากสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลทำให้หลอดเลือดแดง (vasodila...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554