การประชุมวิชาการเภสัชอุตสาหกรรม ครั้งที่ 13 The 13th Industrial Pharmaceutical Technology Conference เรื่อง วิทยาการก้าวหน้าของสารช่วยทางเภสัชกรรมและวัสดุบรรจุ
วันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2561
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-010-07-2561 จำนวน 10 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
อุตสาหกรรมยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ จัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) ซึ่งเป็น1 ใน 5 ของอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) เป็น อุตสาหกรรมเป้าหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) และเป็นเครื่องมือในการผลักดันประเทศก้าวเข้าสู่ ประเทศไทย 4.0 ตามที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) อุตสาหกรรมยาในประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก เช่น กรอบข้อตกลง ASEAN harmonization ของกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) การผลิตยาตามแนวทาง PIC/s GMP และ ICH guidelines เป็นต้น
ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมยาของประเทศให้มีความเข้มแข็งในการผลิตยาตามมาตรฐานสากลมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ มีศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นหนึ่งกลไกที่ช่วยให้ประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) จึงจัดประชุมวิชาการเภสัชอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๑๓ ขึ้น ในหัวข้อเรื่อง “วิทยาการก้าวหน้าของสารช่วยทางเภสัชกรรมและวัสดุบรรจุ”

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร นักวิจัย นักวิชาการและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ratree.pap@mahidol.ac.th; supattra.kon@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :02 6444536

ค่าลงทะเบียน:

ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 4,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารามาธิบดี ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- จดหมายขออนุมัติจัดประชุมวิชาการเภสัชอุตสาหกรรม หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- จดหมายประชาสัมพันธ์และขออนุมัติโดยไม่ถือเป็นวันลา หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- Final_กำหนดการประชุมวิชาการครั้งที่ 13 เภสัชอุตสาหกรรม หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
   


 

http://tinyurl.com/ycr6sx4a

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง ratree.pap@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C119-0003 ภญ. พิชามญชุ์ จิรวัฒนานนท์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 corp-online
2 C119-0004 ภญ. วรรณวิไล ดรุณไกรศร ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 corp-online
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C119-0001 ภญ. นัยนา วัชราภินชัย (corp-online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561
4000 THB
2 C119-0002 ภญ. พรวลัญช์ พรหมบุตร (corp-online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561
4000 THB
3 C119-0005 ภญ. วริศรา ขจรวนิชโชติ (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561
4000 THB
4 C119-0006 ภก. สุทธิพงศ์ เชียงทอง (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561
4000 THB
5 C119-0007 ภญ. ชลดา ลีธนาโชค (corp-online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561
4000 THB
6 C119-0008 ภญ. พิชญา ตรรกไพจิตร (corp-online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561
4000 THB
7 C119-0009 ภก. ศราวุฒิ ตันติชัวนิช (corp-online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561
4000 THB
8 C119-0010 นางสาว พอขวัญ คมกริส (corp-online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561
4000 THB
9 C119-0011 ภญ. วรรณภรณ์ ชิรวานิช (online) ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561
4000 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารามาธิบดี ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**ยาไอซ์ (Ice)
ภญ.กิตติมา วัฒนากมลกุล ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### เป็นรูปแบบหนึ่งของ Methamphetamine หรือยาบ้า ...
Read this article
คิดอย่างไร ... ไกลความเครียด
รองศาสตราจารย์ยุวดี วงษ์กระจ่าง นางสาวชญานุตม์ นิรมร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ความเครียด ส่วนหนึ่งมาจากควา...
Read this article
ตกขาว .. รักษาอย่างไร
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ศรีจันทร์ พรจิราศิลป์ (สอบทานความสมบูรณ์และถูกต้อง : รศ.ภญ.สมใจ นครชัย และ ผศ.ดร.ภญ.วิลาสินี ซาโตะ) ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ...
Read this article
ปวดประจำเดือน .. ผู้หญิงคุ้น ผู้ชายงง
นศภ. สุวเนตร์ มงคลการ นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล###อาการปวดท้องน้อย ปวดหัว อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดง่าย เป็น...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554