การประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยา ครั้งที่ 12
4-5 เมษายน 2555
ห้องประชุม 302 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
วิทยาการสาขาเภสัชวิทยาในปัจจุบันก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ข้อมูลทางวิชาการใหม่ๆ เพิ่มพูนขึ้นจนยากที่เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขจะสามารถติดตามความก้าวหน้าเหล่านี้ได้ทั้งหมด ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละปีมียาชนิดใหม่ๆได้รับการขึ้นทะเบียนและนำมาใช้ในทางการแพทย์มากมาย จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขจะต้องเข้าใจเภสัชวิทยาของยาเหล่านี้เพื่อนำความรู้มาประกอบการพิจารณาคัดเลือกยาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงจัดการประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาอย่างต่อเนื่อง เพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ด้านเภสัชวิทยาแก่ผู้เข้าอบรมอย่างสม่ำเสมอ

วัตถุประสงค์
ทบทวนและเพิ่มเติมวิทยาการใหม่ๆทางเภสัชวิทยาของยาที่เพิ่งได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขให้ใช้ในทางการแพทย์ ทั้งนี้ผู้เข้าประชุมจะได้หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 8.75 หน่วยกิต จากสภาเภสัชกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 02-6448677-9 ต่อ 5630, 5631

วันเวลาและสถานที่
วันที่ 4-5 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุม 302 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขที่สนใจ ประมาณ 200 คน

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:pyrps@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :02-6448677-9 ต่อ 5630, 5631

ค่าลงทะเบียน:

สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 2,500.00 THB
สมัครและโอนตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 2555 3,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


โอนเงินชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-446676-3 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการเภสัชวิทยา 12

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- จดหมายเชิญประชุม หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- หนังสือขออนุมัติจัดประชุม หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- new - กำหนดการประชุมวิชาการความก้าวหน้าครั้งที่ 12 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
   


 

http://tinyurl.com/6qpvlxn

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง ratree.pap@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C012-0001 ภญ. เพ็ญนภา ศรีหริ่ง สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
2 C012-0002 ภญ. วิศนีย์ โรจนอุไร สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
3 C012-0003 ภญ. จิตโสมนัส สุพร สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
4 C012-0004 ดร. สุภาพรรณ จูงเจริญวัฒนา สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
5 C012-0005 ภญ. วรรณี ผาณิตพงศ์ สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
6 C012-0007 ภญ. กมลทิพย์ เหลือกำจร สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
7 C012-0008 ภญ. สไบทิพย์ ขาวงามสอาด สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
8 C012-0009 ภญ. ศันสนีย์ จริยสุธรรมกุล สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
9 C012-0010 ภญ. นันทพร สุวรรนาวุธ สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
10 C012-0011 ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
11 C012-0012 นาย อภิรักษ์ กิตติสุวรรณ์ สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
12 C012-0013 ภญ. มงคลกาล พรรค์พิทักษ์ สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
13 C012-0014 ภญ. เกษร นันทจิต สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
14 C012-0015 ภก. วีรชัย โฆษิตชัยยงค์ สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 fax
15 C012-0016 ภญ. สุธีรา แมร์นส สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
16 C012-0017 ภญ. นันท์นภัสพร วงษ์ลา สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
17 C012-0018 ภก. สุวิทย์ ชาญพิทยานุรักษ์ สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
18 C012-0019 ภญ. กฤติมา ขาวละออ สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
19 C012-0021 นาย วราวุธ บำรุงรัมย์ สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 mail
20 C012-0022 ภญ. อัญชลี เนตรนพรัตน์ สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
21 C012-0023 ภก. รพงษ์ เบศรภิญโญวงศ์ สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
22 C012-0024 ภญ. ยุวพรรณ อนุวงศ์นวรัตน์ สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
23 C012-0025 ภญ. สารภี ธรฤทธิ์ สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
24 C012-0026 ภญ. ชมพูพรรณ บุตรทิพย์สกุล สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
25 C012-0027 ภก. วรพจน์ ลาภเพิ่มพูนทรัพย์ สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
26 C012-0028 ภก. วัชระ ช่างกล สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
27 C012-0029 ภญ. พัทรียา โภคะกุล สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
28 C012-0030 ภญ. สุจิตรา เยาว์พฤกษ์ชัย สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
29 C012-0031 ภญ. กฤติกา กสิโรจน์ สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
30 C012-0032 ภญ. จิตราภรณ์ เล้าทวีรุ่งสวัสดิ์ สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
31 C012-0033 ภก. นันทวุฒิ เดชา สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
32 C012-0034 ภญ. อัมพร ณรงค์สันติ สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
33 C012-0035 ภญ. เปลี่ยมสุข แดงเครือ สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
34 C012-0036 ภญ. ปรียารมย์ ศิวะแพทย์ สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
35 C012-0037 นาง ศยามล วิยนิพิฐพงษ์ สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 fax
36 C012-0038 ภญ. ศรีนวล เคลือบพ่วง สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
37 C012-0039 ภญ. พัชรี ศิริศักดิ์ สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
38 C012-0040 นาย ปิยวัฒน์ เมฆแดง สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 fax
39 C012-0041 ภก. สุฟยาน ลาเต๊ะ สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
40 C012-0042 นางสาว ศุภรัตน์ ทาวรรณะ สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 fax
41 C012-0043 ภญ. อรณัฐฐ เธียรธโนปจัย สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
42 C012-0044 ภก. เขมินทร์ เอี่ยมน้อย สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
43 C012-0045 ภญ. ภัทรินทร์ พิทักษ์โชติวรรณ สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
44 C012-0049 ภก. สุพรรณ คำมูล สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
45 C012-0050 ภญ. นิภาพรรณ มะลิซ้อน สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 fax
46 C012-0051 พญ. อมรา ไชยกาญจน์ สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 fax
47 C012-0052 นาย วสัณฑ์ วันกลิ้ง สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 fax
48 C012-0053 ภญ. วราวัลย์ จึงศิวะพรพงษ์ สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
49 C012-0054 นาง นงลักษณ์ จู่ทิ่น สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 fax
50 C012-0055 นาย ดิเรก เอกธรรมรัฐ สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
51 C012-0056 นาวาโทหญิง นงลักษณ์ ปัญญาศิริกุลชัย สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 fax
52 C012-0057 ภญ. ศิราภรณ์ ฉายากุล สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 fax
53 C012-0058 นาย สุทธิภัทร์ จิตอนันตวิทยา สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 fax
54 C012-0059 ภญ. อุตรา ฉัตรธนาเวช สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 fax
55 C012-0060 ภญ. พัชรี สิทธิบุศย์ สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
56 C012-0061 ภญ. มณฑา หมวดทอง สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
57 C012-0062 ภก. ธีรศักดิ์ คงทัพ สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
58 C012-0064 ภญ. วรวรรณ บุญโญ สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
59 C012-0065 ภก. เกรียงไกร หวังจินดาวรรณ สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
60 C012-0066 นางสาว ศรัณยา ภูมิพฤกษ์ สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 fax
61 C012-0067 ภก. คณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์ สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 fax
62 C012-0068 ภก. กมล คุณาประเสริฐ สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 fax
63 C012-0069 ภญ. สุนันทา ค้าทวี สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 fax
64 C012-0070 ภญ. สุชิรา เรศสุข สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 fax
65 C012-0071 ภญ. นิตยา อิทธิสุริยะกุล สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 fax
66 C012-0072 ภญ. รัตนวดี ชุติกุล สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 fax
67 C012-0073 ภญ. สุพัชชา จันทร์ประทีป สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 fax
68 C012-0074 ภญ. ลัดดา ประพันธ์วัฒนสุข สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 fax
69 C012-0075 ภญ. เสาวลักษณ์ นิจันทร์ สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 fax
70 C012-0076 ภญ. ปริญดา พีรธรรมานนท์ สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 fax
71 C012-0077 ดร. พิไลพักตร์ ชูมาก สมัครและโอนตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 2555 online
72 C012-0078 ภญ. สุวรรณี พฤกษ์งามพันธ์ สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 fax
73 C012-0080 ภญ. ระวีรัตน์ วรปัญญาสกุลชัย สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
74 C012-0081 ภญ. อุรัสยา ศรีผ่องงาม สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 fax
75 C012-0082 ภญ. มณฑิรา สู่สวัสดิ์ สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 fax
76 C012-0083 ภญ. อรุณี คำดี สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 fax
77 C012-0084 ภญ. อุไรวรรณ มาประเสริฐ สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 fax
78 C012-0085 ภญ. สุนีพร รัตนสิงหา สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 fax
79 C012-0086 ภญ. ศิริลักษณ์ ทวีรัตน์ สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 fax
80 C012-0087 ภญ. มณีรัตน์ ทองเวโรจน์ สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
81 C012-0088 นางสาว สุมิตรา หาญพาสุพงศ์ สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 fax
82 C012-0089 นางสาว ชุติมา วิทยานุภาพยืนยง สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 onsite
83 C012-0090 ภญ. ชลันธร ศุภวรรณาวิวัฒน์ สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
84 C012-0091 ภญ. นิศากร ตั้งตรงสุนทร สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 mail
85 C012-0092 ภก. กัณฑวัฒน์ งามพยุงพงษ์ สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 mail
86 C012-0093 ดร. เพียงเพ็ญ ธิโสดา สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
87 C012-0094 ภก. ณรงค์ชัย จักษุพา สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
88 C012-0095 ภญ. คณาทิพย์ สิงห์สาย สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
89 C012-0096 นพ. จารึก เจริญทรัพย์ สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
90 C012-0097 ภก. อภิรักษ์ ศรีภูธร สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
91 C012-0098 ภญ. พิมรำไพ แสงอินทร์ สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 fax
92 C012-0099 ภญ. วิภา ธรรมทินโน สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 fax
93 C012-0100 ภญ. วัลลภา ศรีจรรยา สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 fax
94 C012-0101 ภญ. ชนิกาญจน์ อุณยเกียรติ สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 fax
95 C012-0102 ภญ. หฤทชนัน มุกุระ สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 fax
96 C012-0103 ภญ. วรวรรณ ฉัตรมหามงคล สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 fax
97 C012-0104 ภญ. เนธิญา เค้าคนธ์ สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 fax
98 C012-0105 ภญ. รัตนากร เศรษฐกร สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 fax
99 C012-0106 ภญ. ปรีดานุช ไสแสง สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 fax
100 C012-0107 ภญ. เจนจิรา ลิ้มมณี สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 fax
101 C012-0108 ภญ. ชุติมาศ จิตตาทัศน์ สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 fax
102 C012-0109 ภญ. วันดี ขำยัง สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 fax
103 C012-0110 ภญ. ทิพาพร พงษ์ทอง สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 fax
104 C012-0111 ภก. สุชาติ กิจสินธพชัย สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 fax
105 C012-0112 ภญ. ฉวีวรรณ ม่วงน้อย สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 fax
106 C012-0113 ภก. ชุติวัต ประดิษฐพัสตรา สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 fax
107 C012-0114 ภญ. รัชนี บุตรราช สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 fax
108 C012-0115 ภญ. กอบกาญจน์ ชูปาน สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 fax
109 C012-0116 ภญ. อรนุช ธนเขตไพศาล สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
110 C012-0117 ภญ. นารีพรรณ นาควิเชียร สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
111 C012-0118 ภญ. ปิยาภรณ์ อ้อนคำภาำ สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
112 C012-0119 ภก. วุฒิไกร แว่นไวศาสตร์ สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
113 C012-0120 ภญ. ทัศนีย์ ล้อชัยเวช สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
114 C012-0121 ภญ. กมลชนก ทวีรติธรรม สมัครและโอนตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 2555 online
115 C012-0122 ภญ. วรนุช จินต์โชติกุล สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
116 C012-0123 ภญ. สารินี เลนะพันธ์ สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
117 C012-0124 ภก. เอกประพันธ์ ทำสะดวก สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
118 C012-0125 ภญ. โสพิศ คุ้มชาติ สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
119 C012-0126 ภญ. แพร เพ็ญศรี สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
120 C012-0127 นางสาว ศุภลักษณ์ คีรีคช สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 fax
121 C012-0128 นางสาว สินีนาฎ อ่วมสำอางค์ สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 fax
122 C012-0129 นาง สุภัทรา ผ่องศรี สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 fax
123 C012-0130 นางสาว หัทยา มหัทธนวัฒน์ สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 fax
124 C012-0131 นาง พัชรา นันทมงคล สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 fax
125 C012-0132 นางสาว วิวรรณ พรหมประดิษฐ์ สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 fax
126 C012-0133 นางสาว ปฐวดี ออคูณสวัสดิ์ สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 fax
127 C012-0134 นาย ศิระ จันทร์เพ็ง สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 fax
128 C012-0135 นางสาว ณัฎฐภรณ์ เกษมพงศ์วฤทธิ์ สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 fax
129 C012-0136 ภญ. ชิราภรณ์ ไวยมิตรา สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
130 C012-0137 ภก. ศราวุธ เวฬุการ สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
131 C012-0138 ภญ. ประจวบ วงศ์มณีโรจน์ สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
132 C012-0139 ภญ. พรรณี ขำสกุล สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
133 C012-0140 ภญ. ศุภวรรณ สุวรรณอักษร สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
134 C012-0141 ภญ. นันทกา โกรานา สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
135 C012-0142 ภญ. มนิศรา พัฒนาพรหมชัย สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 fax
136 C012-0143 นาย ธนานพ จิตต์อารี สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 fax
137 C012-0144 นาย เกษม แอศิริ สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 fax
138 C012-0164 ภญ. ศศิธร แง้เจริญกุล สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
139 C012-0165 ภก. ธีระพงษ์ ศรีศิลป์ สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 online
140 C012-0167 ภญ. สินีนาถ ตั้งเจริญวัฒนา สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 fax
141 C012-0168 ภก. อุกฤษ อังควินิจวงศ์ สมัครและโอนตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 2555 online
142 C012-0169 นาง ศิริลักษณ์ ทีมกุล สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 fax
143 C012-0170 นาง ดวงพร ดุจจานุทัศน์ สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 fax
144 C012-0171 ภญ. ชินีกาญจน์ วิริยะชัยพร สมัครและโอนตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 2555 online
145 C012-0172 ภก. เสรีรัฐ จิรวัฒน์สถิตย์ สมัครและโอนตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 2555 online
146 C012-0173 ภก. กำพล คงยืนยงวาณิชย์ สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 fax
147 C012-0174 นางสาว ปารมี ภู่ขาว สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 fax
148 C012-0175 นางสาว นภาลัย อมรเทพดำรง สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555 fax
149 C012-0176 ภญ. สรัญญา ธนพิตรานันท์ สมัครและโอนตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 2555 fax
150 C012-0177 ภญ. นวลเนตร บุญประเสริฐ สมัครและโอนตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 2555 online
151 C012-0178 ภญ. ไฉทยา แสงเงิน สมัครและโอนตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 2555 online
152 C012-0179 ภก. นิธิ กรแก้วสกุลเดช สมัครและโอนตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 2555 online
153 C012-0180 ภญ. ฐิตินันท์ บุญรอด สมัครและโอนตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 2555 fax
154 C012-0185 ภญ. เพ็ญจันทร์ ศิวสฤษดิ์ สมัครและโอนตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 2555 onsite
155 C012-0186 ภญ. นันทิดา สุขศรีดาวเดือน สมัครและโอนตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 2555 onsite
156 C012-0187 ภญ. ณัฏฐพร แพทยานนท์ สมัครและโอนตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 2555 onsite
157 C012-0188 ภญ. บุญธาดา บุญธรรมเจริญ สมัครและโอนตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 2555 onsite
158 C012-0189 น.ต.หญิง ช่อเพชร ปั้นลายสิงห์ สมัครและโอนตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 2555 onsite
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
1 C012-0079 นาย บุญธรรม ศิลาพัชรนันท์ fax 3000 THB
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C012-0006 ภญ. พิลาศลักษณ์ อัครชลานนท์ (online) สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555
2500 THB
2 C012-0020 ภญ. อัมพร ณรงค์สันติ (online) สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555
2500 THB
3 C012-0046 ภก. ศักดิ์สวัสดิ์ จันทรศักดิ์ (fax) สมัครและโอนตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 2555
3000 THB
4 C012-0047 ภก. หาญ ทองขาว (fax) สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555
2500 THB
5 C012-0048 ภญ. จันทร์เพ็ญ ศรีศักดาราษฎร์ (fax) สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555
2500 THB
6 C012-0063 ภญ. อรภรณ์ สวนชัง (online) สมัครและโอนตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 2555
3000 THB
7 C012-0145 ภญ. ศิรหยก ทักษอุดม (fax) สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555
2500 THB
8 C012-0146 ภญ. นงเยาว์ มัทนาพันธ์ (fax) สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555
2500 THB
9 C012-0147 ภญ. เยาวภา ชัยเจริญวรรณะ (fax) สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555
2500 THB
10 C012-0148 นาย สยมภู เคียงทอง (fax) สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555
2500 THB
11 C012-0149 นาย สมหวัง จิรรังสฤษฎ์กุล (fax) สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555
2500 THB
12 C012-0150 นางสาว มุกดา เงินสุทธิชัยพร (fax) สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555
2500 THB
13 C012-0151 นางสาว อภินันท์ คำเพชรดี (fax) สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555
2500 THB
14 C012-0152 ร.ต.ท.หญิง จิตลดา เจริญนิติกุล (fax) สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555
2500 THB
15 C012-0153 ภก. พงศกร ปานชัย (fax) สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555
2500 THB
16 C012-0154 นาง ศิริลักษณ์ ภู่สว่าง (fax) สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555
2500 THB
17 C012-0155 ภก. คมสัน โสตางกูร (fax) สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555
2500 THB
18 C012-0156 ภญ. ชวพร ลีลาเวทพงษ์ (fax) สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555
2500 THB
19 C012-0157 นางสาว บุษบา ตระการสง่า (fax) สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555
2500 THB
20 C012-0158 นางสาว อัญมณี ปิ่นน้อย (fax) สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555
2500 THB
21 C012-0159 นาย สราวุธ กิตติเกษมสุข (fax) สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555
2500 THB
22 C012-0160 ภญ. สุนันทา แสงทอง (fax) สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555
2500 THB
23 C012-0161 ภญ. ลออรัตน์ เลิศล้ำ (fax) สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555
2500 THB
24 C012-0162 นาง พรรณี เกตุมณี (fax) สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555
2500 THB
25 C012-0163 ภญ. ปิยรัตน์ ใจหนัก (fax) สมัครและโอนภายในวันที่ 27 มี.ค. 2555
2500 THB
26 C012-0166 ภญ. จันทร์เพ็ญ ศรีศักดาราษฎร์ (online) สมัครและโอนตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 2555
3000 THB
27 C012-0181 ภญ. วรวิมล ศรีตะลานุกต์ (fax) สมัครและโอนตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 2555
3000 THB
28 C012-0182 ภญ. มณฑกาญจน์ หอสูติสิมา (fax) สมัครและโอนตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 2555
3000 THB
29 C012-0183 ภญ. กฤตยา ชื่นงูเหลือม (fax) สมัครและโอนตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 2555
3000 THB
30 C012-0184 ภญ. วีระวรรณ เยาว์วิวัฒน์ (fax) สมัครและโอนตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 2555
3000 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

โอนเงินชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-446676-3 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการเภสัชวิทยา 12
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**กลิ่นตัว วิธีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่น
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมลพรรณ พิทยานุกุล ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : http://www.womenshealthmag.com/sites/womenshealthmag.com/files/images/sweaty-...
Read this article
เมล็ดเจีย/เมล็ดเชีย (Chia seed) ลดน้ำหนักได้ ?
พนิดา ใหญ่ธรรมสาร สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : http://www.voicevale.com/portfolio/chia-salvia-hispanica/ ### &nb...
Read this article
โกจิเบอร์รี่ ผลไม้บำรุงสายตาและชะลอจอประสาทตาเสื่อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ. วีณา นุกูลการ น.ส.ธันย์ชนก ปักษาสุข ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ...
Read this article
ทรานซามิน (transamin) กับผิวขาว ...จริงหรือไม่?
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชา มนทกานติกุล ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### 1. ทรานซามิน (transamin) คือยาอ...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554