การประชุมวิชาการเภสัชจุลชีววิทยา ครั้งที่ 4 เรื่อง Microbiological Testing of Nonsterile Products: Step-by-Step Practical Approach to Quality Control
วันที่ 16-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้อง 206 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-028-05-2561 จำนวน 15.25 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
เภสัชภัณฑ์มีความสำคัญทั้งในการรักษา การป้องกันโรคต่างๆ รวมถึงการเสริมสุขภาพ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค จึงต้องมีการกำหนดมาตรฐานของเภสัชภัณฑ์ขึ้นเพื่อควบคุณภาพด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเภสัชภัณฑ์ไม่ปราศจากเชื้อ เช่น ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ยาจากสมุนไพร ซึ่งไม่จำเป็นต้องปลอดจากจุลินทรีย์ อาจพบการปนเปื้อนอยู่ได้บ้าง แต่ปริมาณจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนนั้นต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และต้องปราศจากจากจุลินทรีย์ก่อโรคบางชนิดที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค นอกจากนี้การปนเปื้อนจุลินทรีย์ อาจทำให้เภสัชภัณฑ์นั้นมีคุณสมบัติทางกายภาพเสียไป เช่น สี กลิ่น รส หรือเกิดการสูญเสียคุณสมบัติทางเคมีของสารในเภสัชภัณฑ์ อาจส่งผลต่อฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของเภสัชภัณฑ์นั้นเสื่อมลงได้ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นในการควบคุมคุณภาพด้านจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์อย่างเข้มงวด โดยมีข้อกำหนดมาตรฐานการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในเภสัชภัณฑ์ระบุไว้ในตำรายาต่างๆ เช่น US Pharmacopeia, Thai Pharmacopoeia และ Thai Herbal Pharmacopoeia และประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการควบคุมคุณภาพทั้งในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และเพื่อการพิจารณาขึ้นทะเบียนเภสัชภัณฑ์ ด้วยเหตุนี้วิธีการทดสอบทางจุลชีววิทยาของเภสัชภัณฑ์ไม่ปราศจากเชื้อจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งต้องเป็นวิธีที่มีมาตรฐาน เชื่อถือได้ และทดสอบในห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน
โดยทั่วไปการทดสอบทางจุลชีววิทยาในเภสัชภัณฑ์ไม่ปราศจากเชื้อ ได้แก่ การทดสอบหาจำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมดในเภสัชภัณฑ์ (Microbial enumeration tests) และการทดสอบหาจุลินทรีย์ชนิดจำเพาะ (Tests for specified microorganisms) รวมถึงการทดสอบประสิทธิภาพของสารกันเสียในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ (Antimicrobial effectiveness testing) ที่อยู่ในเภสัชภัณฑ์ไม่ปราศจากเชื้อ วิธีทดสอบเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญในการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ ซึ่งต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดในวิธีทดสอบที่เป็นมาตรฐานในตำรายาทุกประการ อีกทั้งต้องได้รับการพิสูจน์ยืนยันถึงความเหมาะสมของวิธีทดสอบ (Suitability of test method) ความถูกต้องของวิธีทดสอบ (Method verification) หรือความใช้ได้ของวิธีทดสอบ (Method validation) รวมถึงการประเมินความไม่แน่นอนในการวัด (Uncertainty measurement) ของวิธีทดสอบ ที่มีความสำคัญในการแปลผลและสรุปผลการทดสอบทางจุลชีววิทยา นอกจากนี้การเรียนรู้ระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ฉบับใหม่ 2017 เพื่อขอการรับรองรายการทดสอบทางจุลชีววิทยาดังกล่าว จะช่วยให้ห้องปฏิบัติการนั้นได้รับความน่าเชื่อถือ มั่นใจได้ว่าผลการทดสอบนั้นมีความถูกต้อง แม่นยำ และเป็นไปตามหลักวิชาการ ช่วยพัฒนาระบบการทดสอบในห้องปฏิบัติการนั้นให้มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานระดับสากล อีกทั้งยังเป็นการเปิดประตูสู่ตลาดโลก
ด้วยเหตุนี้ ภาควิชาจุลชีววิทยาจึงตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์มาตรฐาน ข้อกำหนด วิธีทดสอบทางจุลชีววิทยาและการทดสอบประสิทธิภาพของสารกันเสียในการยับยั้งจุลินทรีย์ เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปราศจากเชื้อ และให้มีมาตรฐานของวิธีทดสอบที่ได้รับการรับรองด้วยระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2017 ภาควิชาฯ จึงจัดงานประชุมวิชาการเภสัชจุลชีววิทยา ครั้งที่ 4 เรื่อง
Microbiological testing of non-sterile products : Step-by-step practical approach to quality control ขึ้น ในระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2561 ทั้งในรูปแบบบรรยาย ณ ห้อง 206 ชั้น 2 อาคารราชรัตน์ และปฏิบัติการ ณ ห้องปฏิบัติการภาควิชาจุลชีววิทยา 108/1-3 อาคารเทพรัตน์ ชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการและการปฏิบัติให้แก่ เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านจุลชีววิทยา นักวิจัย นักวิชาการ ที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมคุณภาพหรือปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทดสอบด้านจุลชีววิทยา ในสถานที่ผลิตยาหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนที่มีความสนใจและติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขานี้ เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพด้านจุลชีววิทยาของเภสัชภัณฑ์ไม่ปราศจากเชื้ออย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านจุลชีววิทยา นักวิจัย นักวิชาการและผู้สนใจ - ภาคบรรยาย ประมาณ 60 คน - ภาคบรรยายและปฏิบัติการ ประมาณ 60 คน

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ratree.pap@mahidol.ac.th, supattra.kon@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :02 6444536

ค่าลงทะเบียน:

ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน 4,000.00 THB
ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน 6,500.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน ท่านละ 4,000.- บาท บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน ท่านละ 6,500.- บาท รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 วิธีการสมัครและลงทะเบียน สมัครผ่านเว็บไซต์ www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี เลขที่บัญชี 026-443603-5 ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) หรือ สลิป ATM มาที่หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทางโทรสาร หมายเลข 02-644-4536 (ในวันประชุมโปรดนำใบฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ)

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- ขออนุมัติคณบดี หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 16/3/2561 11:37น.
- ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการภาควิชา หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 16/3/2561 11:37น.
- กำหนดการ_จุลชีว 2561 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 23/3/2561 16:34น.
   


 

http://tinyurl.com/yah4tgjo

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง ratree.pap@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C126-0007 ภญ. วราภรณ์ เตียงธวัช ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน online
2 C126-0014 ภก. สุรพล พวงเงิน ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน online
3 C126-0015 นางสาว สนิทใจ พยัคฆเดช ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน online
4 C126-0016 ภญ. มยุรี ธัญพิทยากุล ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน online
5 C126-0017 ภญ. กันติศา เสร็จกิจ ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน online
6 C126-0018 นางสาว รัญญา ใจหนักแน่น ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน online
7 C126-0019 ภญ. เจริญสุข เมฆศิลป์ ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน online
8 C126-0020 นางสาว ประทุม เพชรสำฤทธิ์ ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน corp-online
9 C126-0021 นางสาว กฤษฎาพรรณ โชคบัณฑิต ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน corp-online
10 C126-0022 ภญ. นงนุช เชี่ยวพัทธยากร ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน online
11 C126-0024 ภก. กฤต เพชรสุวรรณ ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน online
12 C126-0025 นาย ตวงบุญ ศุภโกวิท ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน online
13 C126-0028 ภญ. ขนิษฐา ชาญตระการ ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน online
14 C126-0029 ภญ. วรรณพร กำลังสถาพร ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน online
15 C126-0030 นาย พัฒนา ชานวาทิก ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน online
16 C126-0037 ภญ. รุ่งนภา อัมรินทร์นุเคราะห์ ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน online
17 C126-0038 นางสาว ผกามาศ เนียมสำเภา ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน online
18 C126-0039 นางสาว เพ็ญนภา ยืนกระโทก ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน online
19 C126-0040 ภญ. วารี ลิมป์วิกรานต์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
20 C126-0041 ภก. ปองพล ทนุผล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
21 C126-0042 ภก. จาตุรงค์ ประเทืองเดชกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
22 C126-0043 ภก. สุเมธ จงรุจิโรจน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
23 C126-0044 ภก. กฤษณ์ ถิรพันธ์ุเมธี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
24 C126-0045 ดร. ผกากรอง วนไพศาล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
25 C126-0046 ดร. เมธี ศรีประพันธ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
26 C126-0047 ภญ. มัลลิกา ชมนาวัง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
27 C126-0048 ภญ. ปิยทิพย์ ขันตยาภรณ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
28 C126-0049 ภญ. ปาจรีย์ โภคาพันธ์ ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน online
29 C126-0050 นางสาว สุภัค ลิปิสุวรรณพงศ์ ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน online
30 C126-0051 ภญ. ชนภัค เลิศภิญโญชัยถาวร ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน online
31 C126-0054 ภญ. สมใจ นันทารมย์เจริญ ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน online
32 C126-0055 ภญ. เพ็ญจันทร์ พานิชกุล ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน corp-online
33 C126-0056 ภญ. ภาวิณี นุ่มวงษ์ ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน corp-online
34 C126-0057 นางสาว กองทอง วิเชียรอินทร์ ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน online
35 C126-0061 ภญ. จารุณี ยี่นาง ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน online
36 C126-0062 นางสาว โยธกา ชำนาญ ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน online
37 C126-0065 ภญ. สุนารี หล้าธรรม ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน online
38 C126-0066 ภญ. รัชนีกร ธงทอง ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน online
39 C126-0067 ภก. กุลเชษฐ์ ชัยสุโรจน์ ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน online
40 C126-0070 ภญ. ธวัลรัตน์ มิ่งขวัญ ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน online
41 C126-0072 ภญ. นาถสิรี ปลั่งสมบัติ ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน online
42 C126-0079 ภก. สุวรรณ์ จงประสพโชคชัย ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน online
43 C126-0080 นางสาว เมวิภา อัญญาบาล ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน online
44 C126-0088 นาง มณีรัตน์ อันชนะกรกิจ ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน online
45 C126-0089 นางสาว วิภารัตน์ ถิราวัฒน์ ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน online
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
1 C126-0081 ภญ. พจนา โกเมศมุนีบริรักษ์ online 4000 THB
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C126-0001 ภญ. นิลวรรณ์ ชนานิรมิตผล (online) ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน
6500 THB
2 C126-0002 ภญ. สุรัชวดี อมรเดชาวัฒน์ (online) ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน
6500 THB
3 C126-0003 นาย ก้องเกียรติ แสงสุริยาอุทัย (online) ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน
6500 THB
4 C126-0004 นางสาว สุชาดา ประสบสันติสุข (online) ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน
6500 THB
5 C126-0005 ภญ. เยาวภา แก้วสายตา (online) ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน
4000 THB
6 C126-0006 ภญ. ณัฐพร ผลเต็ม (online) ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน
4000 THB
7 C126-0008 ดร. สุมาลี ปานทอง (online) ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน
6500 THB
8 C126-0009 นางสาว จิรภิญญา เบญจอมร (online) ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน
6500 THB
9 C126-0010 ภญ. ชาลินี ทองทิพย์ (corp-online) ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน
4000 THB
10 C126-0011 ภญ. สุวรรณรัตน์ สุวรรณโสภิต (corp-online) ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน
4000 THB
11 C126-0012 ภญ. ชาลินี ทองทิพย์ (corp-online) ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน
4000 THB
12 C126-0013 ภญ. สุวรรณรัตน์ สุวรรณโสภิต (corp-online) ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน
4000 THB
13 C126-0023 ภญ. เพ็ญศิริ เทอดเทพพิทักษ์ (online) ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน
4000 THB
14 C126-0026 ภก. ศิริพล ศรีเฮงไพบูลย์ (online) ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน
4000 THB
15 C126-0027 ภก. วศิน คอวณิชกิจ (online) ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน
4000 THB
16 C126-0031 นางสาว สุภาพร พัฒนะวิริยะศิริกุล (online) ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน
4000 THB
17 C126-0032 นางสาว พิรดา พรมโลก (online) ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน
6500 THB
18 C126-0033 ภญ. สายพิณ เศรษฐชีวกุล (online) ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน
4000 THB
19 C126-0034 ภญ. พรรณรัชต์ พรหมเพ็ญ (online) ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน
6500 THB
20 C126-0035 ภญ. ภัทนกนก สุมาลกันต์ (online) ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน
6500 THB
21 C126-0036 ภญ. สุกัญญา เฮงพัฒนาพงศ์ (online) ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน
6500 THB
22 C126-0052 ภญ. นิทยา สิทธิ (online) ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน
4000 THB
23 C126-0053 นางสาว ขวัญจิรา เกล้าละม่อม (online) ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน
4000 THB
24 C126-0058 ภญ. สุจิตรา เหลืองนฤมิตชัย (online) ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน
6500 THB
25 C126-0059 ภญ. จารุณี ยี่นาง (online) ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน
6500 THB
26 C126-0060 นางสาว โยธกา ชำนาญ (online) ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน
6500 THB
27 C126-0063 นางสาว เสาวลักษณ์ มะลิทอง (online) ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน
6500 THB
28 C126-0064 นางสาว วาสนา สงกระสิน (online) ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน
6500 THB
29 C126-0068 ภญ. ธีรดา คำขจร (online) ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน
4000 THB
30 C126-0069 ภญ. พัชชา แก้วกำพลนุชิต (online) ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน
4000 THB
31 C126-0071 นางสาว ดวงพร สิทธิวงศ์วณิช (online) ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน
6500 THB
32 C126-0073 นางสาว อัญชลี วงษ์ทอง (online) ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน
4000 THB
33 C126-0074 ภญ. ฐาปนี เพ็งฉุย (online) ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน
4000 THB
34 C126-0075 นาง สุริยาพร โพธิเดช (online) ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน
6500 THB
35 C126-0076 นางสาว ฐานิศา บำรุงเวช (online) ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน
4000 THB
36 C126-0077 นางสาว รัชนก เปาวัลย์ (corp-online) ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน
4000 THB
37 C126-0078 นางสาว นันทน์ณัฏฐ์ สร้อยนาค (corp-online) ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน
4000 THB
38 C126-0082 ภญ. ศรีเพ็ญ นวประภากุล (online) ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน
4000 THB
39 C126-0083 นางสาว ชนิดาภา อนันบุตร (online) ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน
6500 THB
40 C126-0084 ภก. นิตยา อดิศักดิ์พานิชกิจ (online) ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน
4000 THB
41 C126-0085 ภญ. นิตยา อดิศักดิ์พานิชกิจ (online) ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน
4000 THB
42 C126-0086 นางสาว อัจฉราพร นาแหลม (online) ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน
6500 THB
43 C126-0087 ภญ. ผกาทิพย์ รื่นระเริงศักดิ์ (online) ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน
4000 THB
44 C126-0090 ภญ. วิสาขา นิมิตรวานิช (online) ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน
4000 THB
45 C126-0091 ภญ. ศิริพร กุมพงษ์พันธุ์ (online) ค่าลงทะเบียน บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน
6500 THB
46 C126-0092 นางสาว ทิพย์วรรณ ทองดีแท้ (online) ค่าลงทะเบียน บรรยาย 2 วัน
4000 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

ค่าลงทะเบียน
บรรยาย 2 วัน ท่านละ 4,000.- บาท
บรรยายและปฏิบัติการ 3 วัน ท่านละ 6,500.- บาท
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
วิธีการสมัครและลงทะเบียน
สมัครผ่านเว็บไซต์ www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference
พร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี เลขที่บัญชี 026-443603-5
ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”
พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) หรือ สลิป ATM มาที่หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทางโทรสาร หมายเลข 02-644-4536
(ในวันประชุมโปรดนำใบฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ)

 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**เชื้อโรคในแหล่งน้ำธรรมชาติ
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง จากนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3 เพื่อประกอบการเรียนวิชาเภสัชจุลชีววิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภ...
Read this article
ยาตีกัน
นศภ. กุลวดี ชูชะเอม นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### อันตรกิริยาระหว่างยาหรือที่เรามั...
Read this article
สเต็มเซลล์ (Stem Cell); เซลล์ต้นกำเนิด ตอนที่ 2: รู้จักเซลล์ต้นกำเนิดไอพีเอส ?
อาจารย์ ดร.คณิสส์ เสงี่ยมสุนทร ภาควิชาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน พบกันอี...
Read this article
มะตูมซาอุ ผักหลายชื่อ
รองศาสตราจารย์ ภญ.รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### มะตูมซาอุ เป็นพืชท...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554