โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง การอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะการสอนสมุนไพร
3 - 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ห้องประชุม 302 อาคารราชรัตน์ และ ห้องปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
ประกาศ!! โครงการนี้ได้ยกเลิกการประชุมแล้ว

หลักการและเหตุผล

กระบวนการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสมุนไพรของประเทศ มีบุคคลากรบางกลุ่มที่มีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนา ได้แก่ครู อาจารย์ ซึ่งเป็นผู้ปลูกฝังและชี้นำความคิดและทัศนคติที่ถูกต้องแก่เยาวชนของชาติ อันเป็นความหวังในการอนุรักษ์และจัดการสมุนไพรของประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศในพื้นที่ป่าฝนเขตร้อนที่อุดมไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของพืช
โครงการอบรมความรู้สมุนไพรสำหรับครูอาจารย์ระดับมัธยม มีจุดมุ่งหมายในการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ครู อาจารย์ผู้สอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้สุขศึกษา และงานเกษตร ให้มีความรู้พื้นฐานทางพฤกษศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้สมุนไพรอย่างถูกต้อง และการนำต้นไม้ที่ถูกต้อง ถูกส่วน มาใช้อย่างถูกวิธี รวมถึงวิธีการแปรรูปอย่างง่าย หรือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มาใช้ในชีวิตประจำวัน ให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของประเทศ และเป็นการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถช่วยตนเองได้ ทั้งยังเป็นทางเลือกส่วนหนึ่งในการจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ทั้งนี้ ครู อาจารย์ สามารถปลูกฝังและถ่ายทอดสู่เยาวชนได้อย่างถูกต้อง โดยแฝงด้วยคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ


วัตถุประสงค์

เพื่อให้ครู อาจารย์ได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสมุนไพร สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรในโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง


หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 02-644-8677-91 ต่อ 5551 หรือ 02-644-8696
http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference

กลุ่มเป้าหมาย:

ครู อาจารย์จากโรงเรียนระดับประถมปลายและมัธยม

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:pyrps@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :02-644-8677-91 ต่อ 5551 หรือ 02-644-8696

ค่าลงทะเบียน:

เฉพาะภาคบรรยาย 1,000.00 THB
ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ 2,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-447435-0 ชื่อบัญชี การอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะการสอนสมุนไพร

ดาวน์โหลดเอกสาร :

   


 

http://tinyurl.com/6hjhwje

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง ratree.pap@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C014-0001 นางสาว สุภัคสิริ อ้นแพ ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ online
2 C014-0002 นาง พิชชานันท์ บัวบุตร เฉพาะภาคบรรยาย online
3 C014-0008 นาง ลัดดาวรรณ เหล่าเกียรติกุล ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ online
4 C014-0010 นาง ธัญญารัตน์ ธนูรัตน์ ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ online
5 C014-0016 นาง สุปราณี ชอบชล ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ online
6 C014-0017 นาง ทวี ภวภูตานนท์ ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ fax
7 C014-0018 นางสาว มัชฌิมา ตรีนุชกร ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ online
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C014-0003 นางสาว ชรินทิพย์ มั่นสกุล (online) ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ
2000 THB
2 C014-0004 นางสาว สกุลรัตน์ โรจนพรพิรักษ์ (online) ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ
2000 THB
3 C014-0005 นาย ณรงค์ จิตต์ใจรักษ์ (online) เฉพาะภาคบรรยาย
1000 THB
4 C014-0006 นาง อันธิกา เสรีวัฒนา (online) ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ
2000 THB
5 C014-0007 นางสาว พัชรินทร์ สุขประเสริฐ (online) ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ
2000 THB
6 C014-0009 นางสาว คณิตา จันทวงษ์ (online) ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ
2000 THB
7 C014-0011 นาง ฐิติรัตน์ กุลจันทร์ดี (online) ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ
2000 THB
8 C014-0012 นางสาว นาตยา โยธาศิริ (online) ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ
2000 THB
9 C014-0013 นาง ธนิศพร สว่างวงษ์ (online) ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ
2000 THB
10 C014-0014 นางสาว ศศิธร กลัดสุข (online) ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ
2000 THB
11 C014-0015 นางสาว ณัฐชยา นราธิปานันท์ (online) ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ
2000 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-447435-0 ชื่อบัญชี การอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะการสอนสมุนไพร
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**ความผิดปกติทางจิตประสาทและอารมณ์ (Mental Disorder)
รองศาสตราจารย์ ดร.ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : http://www.docgautham.com/yahoo_site_admin/assets/images/mental-disorders.325132000_s...
Read this article
เมอร์ส (MERS-CoV) : ไวรัสมรณะ
อาจารย์ ดร. ภญ. ปิยทิพย์ ขันตยาภรณ์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### MERS-CoV หรือ Middle East Re...
Read this article
อุจจาระ รักษาโรค ??? Fecal Microbiota Transplantation (FMT)
รองศาสตราจารย์แม้นสรวง วุฒิอุดมเลิศ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ในลำไส้ของสิ่งมีชีวิต เป็นแหล่...
Read this article
มะเร็งลำไส้ใหญ่ อาหารอะไรป้องกันโรค
รองศาสตราจารย์ วิมล ศรีศุข ภาควิชาอาหารเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : http://4cu9kbglzjq2812c74...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554