การเข้าสู่ระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2005 ครั้งที่ 1 เรื่อง “ การตีความข้อกำหนดและแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องสำหรับห้องปฏิบัติการด้านยาและสมุนไพร”
3 - 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ห้องประชุม 206 ชั้น 2 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
ในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนที่จะ เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2558 ประเทศในอาเซียน (ASEAN Economic Community) จะมีตลาดการค้าและฐานการผลิตเดียว เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในอาเซียนต้องมีคุณภาพเท่าเทียมกัน ทุกประเทศจะมีมาตรฐานกลางเดียวกันในการตรวจสอบสินค้า การที่ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพทัดเทียมกัน สามารถตรวจสอบได้จากรายงานผลตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ ที่เป็นข้อมูลที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ ทั้งนี้ กฎเกณฑ์ตามมาตรฐานสากลที่ใช้พิจารณาเพื่อยอมรับความสามารถและผลของการทดสอบคุณภาพ คือ ISO/IEC 17025:2005 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories ห้องปฏิบัติการที่จะได้รับ การรับรองมาตรฐานดังกล่าวจะต้องผ่านการตรวจจากองค์กรรับรอง (Accreditation body) ที่มีหน้าที่โดยตรงในการตรวจระบบคุณภาพ ในประเทศไทยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025:2005 ในด้านบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยังมีจำนวนไม่มาก จึงต้องมีการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล อย่างไรก็ตาม ในการเตรียมความพร้อมเพื่อ เข้าสู่ระบบคุณภาพดังกล่าว ขั้นตอนแรกคือการฝึกอบรมบุคลากรให้เข้าใจโดยตลอด และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด อย่างถูกต้อง ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 เป็นการส่งเสริมผู้บริโภคในการได้ใช้สินค้า การได้รับบริการทดสอบการผลิตผลิตภัณฑ์ภายในประเทศที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล อีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้เกิดโรงงาน ที่ได้มาตรฐาน GMP เพื่อตอบสนองจุดประสงค์ข้างต้น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานดังกล่าว จึงได้จัดประชุมวิชาการ เพื่อผู้ร่วมประชุม ได้มีโอกาสรับความรู้ มีความเข้าใจ ในการเตรียมตัว นำห้องปฏิบัติการเข้าสู่ระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2005 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการซักถามข้อข้องใจอย่างเต็มที่ถึงปัญหาที่ประสบ และแนวทางแก้ไขจากวิทยากรผู้ที่มีประสบการณ์ และมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการตรวจประเมินคุณภาพของห้องปฏิบัติการ


วัตถุประสงค์

1)ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ในการนำห้องปฏิบัติการเข้าสู่ระบบคุณภาพ

2)สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบ ที่ได้มาตรฐานสากล

กลุ่มเป้าหมาย:

ห้องปฏิบัติการของหน่วยงาน นักธุรกิจ นักวิเคราะห์ นักวิชาการ นักวิจัย เภสัชกร และบุคลากรที่สนใจ

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:pyrps@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ โทร 0-2644-8677-9 ต่อ 1414, 4400 FAX 0-23544314

ค่าลงทะเบียน:

สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 30 เม.ย. 55 2,500.00 THB
สมัครและโอนเงินตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 55 3,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “การเข้าสู่ระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2005 ครั้งที่ 1” เลขที่บัญชี 026-4474635

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- แผ่นพับ-ใบสมัคร-การเข้าสู่ระบบคุณภาพISO หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 20/3/2555 9:33น.
- หนังสือเชิญประชุมISO หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 20/3/2555 9:37น.
   


 

http://tinyurl.com/6loucd8

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง ratree.pap@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C015-0002 ภญ. จิรัฐติกาล ไม้จีน สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 30 เม.ย. 55 online
2 C015-0003 ภก. ธีรชัย ตันตินีรนาท สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 30 เม.ย. 55 online
3 C015-0004 นางสาว อาภาพร มะโนรมณ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 30 เม.ย. 55 fax
4 C015-0005 นาง วรินดา นากสวาสดิ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 30 เม.ย. 55 fax
5 C015-0006 ภญ. ลักษณา เจริญใจ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 30 เม.ย. 55 online
6 C015-0007 ภญ. สุรีย์พร เตชะสำราญ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 30 เม.ย. 55 online
7 C015-0010 นางสาว สุนีย์ ลิ้มศรีวาณิชยกร สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 30 เม.ย. 55 online
8 C015-0011 นาย ภาสวีร์ จันทร์สุก สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 30 เม.ย. 55 fax
9 C015-0012 นาย วีระยุทธ โพธิ์ฐิติรัตน์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 30 เม.ย. 55 fax
10 C015-0013 นางสาว สุธาสินี ด่านกลาง สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 30 เม.ย. 55 fax
11 C015-0014 นางสาว จินดาภรณ์ ทปนียะกุล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 30 เม.ย. 55 fax
12 C015-0015 นาง ปัทมา สุนทรศารทูล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 30 เม.ย. 55 fax
13 C015-0016 ภญ. สัณหลักษณ์ บัวสรวง สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 30 เม.ย. 55 online
14 C015-0017 ภญ. ปรารถนา สิริปราณชล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 30 เม.ย. 55 online
15 C015-0018 ภญ. วิภาพร เสรีเด่นชัย สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 30 เม.ย. 55 online
16 C015-0019 นางสาว ชนัดดา เงาแสงทิพย์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 30 เม.ย. 55 fax
17 C015-0020 นางสาว รัตติพร วสุนันต์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 30 เม.ย. 55 online
18 C015-0021 นางสาว พัฒนฉัตร การวุฒิ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 30 เม.ย. 55 online
19 C015-0023 นาย พงศ์กร เลิศอิทธิเวช สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 30 เม.ย. 55 online
20 C015-0024 ภญ. พร้อมพร จำนงธนาโชติ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 30 เม.ย. 55 fax
21 C015-0025 ภญ. พัชรินทร์ บรรยงวิมลณัฐ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 30 เม.ย. 55 fax
22 C015-0026 ภญ. ประทุม เพชรสำฤทธิ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 30 เม.ย. 55 fax
23 C015-0027 นางสาว นงนุช เชี่ยวพัฒนากร สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 30 เม.ย. 55 fax
24 C015-0028 นางสาว อัญชลี คุ้มสม สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 30 เม.ย. 55 corp-online
25 C015-0029 นางสาว ศิริพร เจนวิทยาอมรเวช สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 30 เม.ย. 55 corp-online
26 C015-0030 นาย ประมวล แก้วขาว สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 30 เม.ย. 55 fax
27 C015-0031 นาย ยุรนันท์ ศรีสุด สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 30 เม.ย. 55 fax
28 C015-0032 นาง กานต์สินี สุทธิทองสกุล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 30 เม.ย. 55 online
29 C015-0033 ภญ. จินดา หล่อเจริญเรือง สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 30 เม.ย. 55 online
30 C015-0034 ภญ. ฐิตารีย์ ธีรชยานันท์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 30 เม.ย. 55 online
31 C015-0035 นาย ธนโชติ ธรรมชาติ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 30 เม.ย. 55 fax
32 C015-0036 นางสาว สุดสวาท พานเหล็ก สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 30 เม.ย. 55 fax
33 C015-0037 นางสาว สดุดี รัตนจรัสโรจน์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 30 เม.ย. 55 online
34 C015-0038 ภญ. ศิริเพ็ญ จริเกษม สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 30 เม.ย. 55 online
35 C015-0039 นางสาว อุบล ฤกษ์อ่ำ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 30 เม.ย. 55 online
36 C015-0040 นางสาว จรรยพัฒน์ แสงสุวรรณ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 30 เม.ย. 55 online
37 C015-0041 ภญ. จุฬามณี หน่อคำบุตร สมัครและโอนเงินตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 55 fax
38 C015-0042 นางสาว ลักขณา สมประสงค์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 30 เม.ย. 55 fax
39 C015-0043 นางสาว พัฒนา มังจักร สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 30 เม.ย. 55 fax
40 C015-0044 นางสาว เกศสุดา สมจิตต์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 30 เม.ย. 55 fax
41 C015-0045 ภญ. จิรานุช มิ่งเมือง สมัครและโอนเงินตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 55 online
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C015-0001 ดร. พิไลพักตร์ ชูมาก (online) สมัครและโอนเงินตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 55
3000 THB
2 C015-0008 นาง สายันห์ ศรีธรรมศาสน์ (online) สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 30 เม.ย. 55
2500 THB
3 C015-0009 ภญ. ดวงจันทร์ วงศ์พรหมเวชย์ (online) สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 30 เม.ย. 55
2500 THB
4 C015-0022 ภญ. ชญากาณฑ์ เจียมอนันตพงศ์ (online) สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 30 เม.ย. 55
2500 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “การเข้าสู่ระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2005 ครั้งที่ 1” เลขที่บัญชี 026-4474635
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**รางจืด สมุนไพรแก้พิษและล้างพิษ
รศ. พร้อมจิต ศรลัมพ์ ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ช่วงนี้มีข่าวคราวถึงสมุนไพรที่ชื่อ “รางจืด” กันมาก ภาครัฐมีความพยายามที่จะนำศักยภาพของ...
Read this article
น้ำนมแม่ ประโยชน์อเนกอนันต์
อาจารย์ ดร. ผกากรอง วนไพศาล ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : https://themominmemd.com/tag/breastfeeding/ ###  ...
Read this article
สมองเสื่อมกับยาที่ต้องระวัง
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : http://images.indianexpress.com/2016/09/dementia-main.jpg ### ...
Read this article
ยาแก้ปวดศีรษะไมเกรน Ergotamine ใช้อย่างไรจึงจะปลอดภัย
ไมเกรน (migraine) เป็นโรคปวดศีระษะที่พบได้บ่อยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ สาเหตุของโรคเชื่อว่าอาจเกิดจากพันธุกรรม หรือ ปัจจัยกระตุ้น (trigger factor)จากสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลทำให้หลอดเลือดแดง (vasodila...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554