การประชุมวิชาการด้านการขึ้นทะเบียนตำรับยา ครั้งที่ 2 เรื่อง “ข้อมูลทะเบียนยา กรณีศึกษาเพื่อความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัย”
15-16 พฤษภาคม 2555
ห้องประชุม 206 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   

เนื่องจากทางการไฟฟ้าได้ตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อซ่อมบำรุงวันที่ 2 พ.ค. ที่ผ่านมา ทำให้เราได้ปิดระบบฐานข้อมูล ทำให้ท่านที่สมัครในวันดังกล่าว ไม่สามารถสมัครได้ ดังนั้นจึงขอให้ท่านที่ทำการสมัครในวันดังกล่าว ทำการลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง.. จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้


ทะเบียนยา เป็นเอกสารข้อมูลที่แสดงว่ายาตำรับนั้นได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะ กรรมการอาหารและยา ให้ซื้อ ขาย หรือจัดจำหน่ายได้ในประเทศไทย ข้อมูลในทะเบียนยาต้องถูกต้องและครบถ้วนตามข้อกำหนดอาเซียน (ASEAN guideline) ข้อมูลเหล่านี้ได้แก่ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ผลการรักษาทางคลินิก โครงสร้างเคมีของยา ความเป็นพิษ อาการข้างเคียง ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่ชี้บอกตัวตนที่แท้จริงของยานั้น และข้อมูลความคงสภาพ เป็นต้น ในกรณีที่ยาตัวนั้นเป็นยาค้นพบใหม่ ผู้วิจัยและบริษัทผู้ผลิตจะเป็นผู้นำเสนองานในเอกสารวิชาการหรือในที่ประชุมทางวิชาการต่างๆ หรือรายงานในเอกสารขอสิทธิบัตร ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามระยะเวลาที่กำหนด เมื่อหมดเวลาการคุ้มครองตามสิทธิ ผู้ผลิตรายอื่นสามารถทำการผลิตยาตำรับนั้นได้ โดยต้องทำการวิจัยเพิ่มในส่วนของสูตรตำรับ รูปแบบยาที่เหมาะสม ชีวสมมูลที่เท่าเทียมกับยาต้นแบบ (bioequivalence) กระบวนการผลิตตามมาตรฐานวิธีการผลิตที่ดี (good manufacturing practice) การประกันและการควบคุมคุณภาพ (quality assurance and control) ของวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป จึงกล่าวได้ว่าผู้ผลิตยาซึ่งหมดอายุสิทธิบัตรแล้ว ต้องนำเสนอข้อมูลด้านการผลิต ด้านคุณภาพ พร้อมข้อมูลการทดลองในห้องวิจัยและพัฒนาของผู้ผลิต และข้อมูลที่ยืนยันด้านการรักษา (จากเอกสารงานวิจัยหรือสิทธิบัตรหรือเอกสารอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ) ก่อนที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะอนุมัติทะเบียน ต้องตรวจสอบและประเมินความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารขอขึ้นทะเบียนซึ่งหมายถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภค การดำเนินการประเมินทำโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการอาหารและยา บทบาทของผู้ประเมินข้อมูลในเอกสารขอขึ้นทะเบียนตำรับยา คือการทำหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคให้ได้ยาที่ถูกต้อง ปลอดภัย และมีประสิทธิผล
ในประเทศไทยยังไม่มีอุตสาหกรรมการผลิตยาใหม่หรือยาต้นแบบ อุตสาหกรรมยาเกือบทั้งหมดเป็นการผลิตยาที่ผู้ผลิตข้ามชาติทำการวิจัยไว้และหมดระยะเวลาที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิบัตร การสืบค้นข้อมูลงานวิจัยจึงเป็นหน้าที่ที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับทีมวิจัยในประเทศ เพื่อใช้ในการวิจัยพัฒนาเพื่อให้สูตรตำรับที่เท่าเทียมกับยาต้นแบบ โดยใช้กระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพที่มีมาตรฐาน เพื่อประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์สุดท้าย ผู้มีหน้าที่ขึ้นทะเบียนตำรับยา คือผู้ที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมด ได้แก่ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวกับการรักษาจากเอกสารวิชาการนานาชาติ งานวิจัยด้านการพัฒนาสูตรตำรับและกระบวนการผลิตของนักวิจัยในประเทศและทีมวิจัยของผู้ผลิต เรียบเรียงและจัดทำเอกสารนำเสนอคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อประเมินความถูกต้อง และความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป


ข้อมูลด้านคุณภาพในเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนตำรับยา นับเป็นส่วนที่สำคัญมาก ต้องแสดงการตรวจสอบตัวตนที่แท้จริงของตำรับ โดยใช้วิธีตรวจวิเคราะห์ที่มีมาตรฐานสากล พร้อมข้อมูลการปฏิบัติการทดสอบ เพื่อให้ผู้ประเมินหรือผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการอาหารและยามั่นใจว่าเป็นตำรับยาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสมควรได้รับอนุญาต นับเป็นการทำหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคอย่างถูกต้อง

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องโดยมีรหัสประจากิจกรรมคือ 2-000-MDU-000-1205-01 และมีหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10 หน่วยกิต


กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกรที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนยา และบุคลากรที่สนใจ

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:pyrps@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 02-6448695 หรือ 02-6448678-91 ต่อ 5402

ค่าลงทะเบียน:

ค่าลงทะเบียน 3,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี 026-443603-5

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- รายละเอียดการประชุม หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 29/3/2555 13:18น.
- ขออนุมัติจัดประชุม หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 29/3/2555 13:18น.
- จดหมายเชิญประชุมวิชาการ หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 30/3/2555 10:3น.
   


 

http://tinyurl.com/7xz7x55

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง ratree.pap@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C016-0001 ภญ. กัญจนี บุญสวัสดิ์ ค่าลงทะเบียน online
2 C016-0002 ภก. รักเกียรติ ตั้งล้ำเลิศ ค่าลงทะเบียน online
3 C016-0003 ภญ. อัจฉรา ลิ้มพัฒนสิริ ค่าลงทะเบียน online
4 C016-0004 ภญ. ปนัดดา มณีรัตน์ ค่าลงทะเบียน online
5 C016-0005 ภญ. สิริพิม โรจนวิภาต ค่าลงทะเบียน online
6 C016-0007 ภญ. พิชามญชุ์ วิวัฒน์พาณิชย์ ค่าลงทะเบียน mail
7 C016-0008 ภญ. อธิษฐ์ญานินท์ ลือนาม ค่าลงทะเบียน online
8 C016-0009 ภก. สุรชัย เพ็ญศิรินภา ค่าลงทะเบียน online
9 C016-0010 ภญ. ปาริชาติ หิรัญพัทรวงศ์ ค่าลงทะเบียน online
10 C016-0011 ภญ. ชญาภา จงสมัคร ค่าลงทะเบียน online
11 C016-0012 ภญ. ชญากาณฑ์ เจียมอนันตพงศ์ ค่าลงทะเบียน online
12 C016-0014 ภญ. สุมาลี นาทีกาญจนลาภ ค่าลงทะเบียน online
13 C016-0015 ภญ. ขอจันทร์ งามศรีเทพฤทธิ์ ค่าลงทะเบียน corp-online
14 C016-0016 ภญ. ฤทัยวรรณ นพเก้า ค่าลงทะเบียน corp-online
15 C016-0017 ภญ. ทัศนียา เล็กศรีสวัสดิ์ ค่าลงทะเบียน online
16 C016-0018 นางสาว จิราพร วงษ์วรรณา ค่าลงทะเบียน online
17 C016-0019 นาง ปวีร์ณัฐ ทองแก้ว ค่าลงทะเบียน online
18 C016-0020 ภญ. สุภาพร บัวรักษา ค่าลงทะเบียน online
19 C016-0021 ภญ. นริศรา วรภัทรวรรณ ค่าลงทะเบียน online
20 C016-0022 ภญ. ศิริยุพา สุขวารี ค่าลงทะเบียน online
21 C016-0023 ภญ. อุมาพร วงษ์หรรษา ค่าลงทะเบียน online
22 C016-0024 ภก. ภูริวัธน์ จิวะตระกูลธรรม ค่าลงทะเบียน corp-online
23 C016-0025 ภญ. วรกันยา อลงการาภรณ์ ค่าลงทะเบียน corp-online
24 C016-0026 นางสาว พัทรวรินทร์ แก้ววงษ์สกุล ค่าลงทะเบียน corp-online
25 C016-0027 ภญ. ภัทริณี แก้วสาร ค่าลงทะเบียน online
26 C016-0028 ภญ. อัจฉริยา ตั้งวันเจริญชัย ค่าลงทะเบียน online
27 C016-0029 ภก. ณฤพล มั่นเจริญ ค่าลงทะเบียน online
28 C016-0030 นางสาว จินตรัตน์ พนาสุภน ค่าลงทะเบียน online
29 C016-0031 ภก. เดชา เวชวิทยาขลัง ค่าลงทะเบียน fax
30 C016-0032 ภญ. กนกวรรณ เหล่าชาญกิจวนิช ค่าลงทะเบียน online
31 C016-0033 ภญ. ทวีพร กิจถาวรชัยสกุล ค่าลงทะเบียน online
32 C016-0034 ภญ. กัญญารัตน์ สลางสิงหห์ ค่าลงทะเบียน online
33 C016-0035 นางสาว ปิยะนุช วงษ์ยี่ ค่าลงทะเบียน online
34 C016-0036 ภญ. สมพร ศุภกรวานิชสกุล ค่าลงทะเบียน online
35 C016-0037 ภญ. ภารดี ศรีสุวรรณธัช ค่าลงทะเบียน online
36 C016-0038 ภญ. เขมจิรา ฤกษ์หร่าย ค่าลงทะเบียน online
37 C016-0039 ภญ. กิตติมา วัฒนากมลกุล ค่าลงทะเบียน online
38 C016-0040 ภญ. พัชรินทร์ วิจิตรเวียงรัตน์ ค่าลงทะเบียน online
39 C016-0041 ภก. ไพโรจน์ โอสถาภิรัตน์ ค่าลงทะเบียน online
40 C016-0042 ภญ. อาภรณ์ ขวัญอ่อน ค่าลงทะเบียน online
41 C016-0043 ภญ. ธิดามาศ ปรมาพจน์ ค่าลงทะเบียน online
42 C016-0044 ภก. สุรพล พวงเงิน ค่าลงทะเบียน online
43 C016-0045 ภญ. สุพัตรา วิชญโฆษิต ค่าลงทะเบียน online
44 C016-0046 ภญ. จันทร์รัตน์ ยิ่งสถาพรอนันต์ ค่าลงทะเบียน online
45 C016-0047 ภญ. วิภาดา วงศ์เกษตรชัย ค่าลงทะเบียน corp-online
46 C016-0048 ภญ. สุวิภรณ์ ขอนเดื่อ ค่าลงทะเบียน corp-online
47 C016-0049 ภญ. บุณยานุช ตั้งบุญเติม ค่าลงทะเบียน online
48 C016-0050 ภญ. พราววีร์ ลิ่มทอง ค่าลงทะเบียน online
49 C016-0051 ภก. จันทิมา ทยากร ค่าลงทะเบียน online
50 C016-0052 ภก. สุภมาส เสียงแจ้ว ค่าลงทะเบียน online
51 C016-0053 ภญ. ธิติยา ลักคุณะประสิทธิ์ ค่าลงทะเบียน online
52 C016-0054 ภญ. ธัชสรัญ ฐานะโชติพันธุ์ ค่าลงทะเบียน online
53 C016-0055 ภญ. พนิตา ภูตระกูล ค่าลงทะเบียน online
54 C016-0056 ภญ. วราภรณ์ เลิศวิมลชัย ค่าลงทะเบียน online
55 C016-0057 ภญ. ดวงใจ จันทร์ประจักษ์ ค่าลงทะเบียน online
56 C016-0058 ภก. นภาพร จูฑะโกสิทธิ์กานนท์ ค่าลงทะเบียน online
57 C016-0059 ภญ. ปิยภัค หิรัญรัศ ค่าลงทะเบียน online
58 C016-0060 ภญ. อรสิตา ศิริบรรจง ค่าลงทะเบียน online
59 C016-0061 ภญ. วรรณี วรวัฒนชัย ค่าลงทะเบียน online
60 C016-0062 ภญ. สรวงอนงค์ ลิปิมงคล ค่าลงทะเบียน online
61 C016-0063 ภญ. ฐิติมา รอดเฉย ค่าลงทะเบียน online
62 C016-0064 ภญ. พราวเดือน นราภรณ์ ค่าลงทะเบียน online
63 C016-0065 นางสาว นันทวัน ชัยญาคุณาพฤกษ์ ค่าลงทะเบียน corp-online
64 C016-0066 นางสาว ปริมฤดี ธีระดากร ค่าลงทะเบียน corp-online
65 C016-0067 ภญ. จินดา หล่อเจริญเรือง ค่าลงทะเบียน online
66 C016-0068 นางสาว ลักษมี ศรีสุวรรณ์ ค่าลงทะเบียน online
67 C016-0069 ภญ. รัชณี กล่ำภู่ ค่าลงทะเบียน online
68 C016-0070 ภญ. ศิริวรรณ ป้อมจักรศิลป์ ค่าลงทะเบียน online
69 C016-0071 นาง สุรัสวดี แววบัณฑิต ค่าลงทะเบียน online
70 C016-0072 ภญ. ดวงใจ ตันรัตนานนท์ ค่าลงทะเบียน online
71 C016-0073 ภญ. สุจิตรา แดงพรม ค่าลงทะเบียน corp-online
72 C016-0074 นางสาว สมพิศ ต่างกลาง ค่าลงทะเบียน corp-online
73 C016-0075 ภญ. มาริสา โพธิกุล ค่าลงทะเบียน online
74 C016-0076 ร.ท. ทัศนัย เบี้ยวสมบูรณ์ ค่าลงทะเบียน online
75 C016-0077 ภญ. ลำดวน ผลพานิชย์ ค่าลงทะเบียน online
76 C016-0078 ภญ. ณัฐสุขวัญ รติพงค์สิทธิ์ ค่าลงทะเบียน online
77 C016-0079 ภก. ปรัชญา เจตินัย ค่าลงทะเบียน corp-online
78 C016-0080 ภญ. อศัลยา ศิริสานนท์ ค่าลงทะเบียน corp-online
79 C016-0081 นางสาว ชนัญชิตา แก้วบุตรดี ค่าลงทะเบียน corp-online
80 C016-0082 ภญ. สิริมา แก้วปิ่นทอง ค่าลงทะเบียน corp-online
81 C016-0083 ภญ. สิริพร พินพงทรัพย์ ค่าลงทะเบียน corp-online
82 C016-0084 ภก. ธนสิทธิ์ ตั้งอุดมนันทกิจ ค่าลงทะเบียน online
83 C016-0085 ภญ. ภัทรา วงศ์จิระกิจ ค่าลงทะเบียน online
84 C016-0086 ภญ. ศศิน แสงทองดี ค่าลงทะเบียน corp-online
85 C016-0087 นางสาว สายใจ พรหมเดช ค่าลงทะเบียน corp-online
86 C016-0090 ภญ. ประภัสสร ล้อจิตรอำนวย ค่าลงทะเบียน online
87 C016-0091 ภญ. ดวงสุดา อารีรอบ ค่าลงทะเบียน online
88 C016-0092 ภญ. สุชานาฏ โรจนรวีวงศ์ ค่าลงทะเบียน online
89 C016-0093 ภญ. จุฑามาศ เกตุสุวรรณ์ ค่าลงทะเบียน online
90 C016-0094 ภก. สุรพงศ์ แย้มจิตต์นิ่ม ค่าลงทะเบียน corp-online
91 C016-0095 ภญ. ศิริพร ชาญนำสิน ค่าลงทะเบียน corp-online
92 C016-0096 ภก. จุมพล โกศลสุรศักดิ์กุล ค่าลงทะเบียน corp-online
93 C016-0097 ภญ. วนาลี คุณทน ค่าลงทะเบียน corp-online
94 C016-0098 ภญ. จารุนีย์ ศักดิ์วนิชล ค่าลงทะเบียน online
95 C016-0099 นางสาว ปิยวัลย์ ชัยวิทยาอัมพร ค่าลงทะเบียน online
96 C016-0100 นาย พัฒนพงศ์ พัฒนชยนันทน์ ค่าลงทะเบียน online
97 C016-0101 ภก. พิพัฒน์ ศรีวชิโรภาส ค่าลงทะเบียน online
98 C016-0102 ภญ. พวงพร เจียมจรรยา ค่าลงทะเบียน online
99 C016-0103 ภก. กอบนิธิ ธีระบุตร ค่าลงทะเบียน online
100 C016-0104 ภญ. สินีนุช นิมิตรดี ค่าลงทะเบียน online
101 C016-0105 ภญ. อรพรรณ คูเกษมรัตน์ ค่าลงทะเบียน online
102 C016-0106 ภญ. ธาสินี ยิ่งกำแหง ค่าลงทะเบียน online
103 C016-0107 นางสาว อาภัสรา วัฒนากร ค่าลงทะเบียน online
104 C016-0109 ภญ. มณีนุช เตรียมล้ำเลิศ ค่าลงทะเบียน corp-online
105 C016-0110 ภญ. พิมมาศ บวรวิญญานันท์ ค่าลงทะเบียน online
106 C016-0111 ภญ. ณัฎฐินี หวังคุณธรรม ค่าลงทะเบียน fax
107 C016-0112 ภญ. จินตนา ทรัพย์ส่งเสริม ค่าลงทะเบียน fax
108 C016-0113 ภก. ถาวร สิงห์ไพบูลย์พร ค่าลงทะเบียน online
109 C016-0114 นางสาว นิรมล ธีระกาญจน์ ค่าลงทะเบียน online
110 C016-0115 นาง นวลเพ็ญ จิรไพศาลกุล ค่าลงทะเบียน online
111 C016-0116 นางสาว วรวรรณ์ ลีวีระวงษ์ ค่าลงทะเบียน online
112 C016-0117 นาย ธันวา อภินันทนกูล ค่าลงทะเบียน online
113 C016-0118 ภญ. สุกานดา กิตติพงศ์วรการ ค่าลงทะเบียน online
114 C016-0119 ภก. บุญทวี พิทักษ์ตันสกุล ค่าลงทะเบียน online
115 C016-0120 ภญ. อภิฤดี จิรสุขเมธากุล ค่าลงทะเบียน online
116 C016-0121 ภญ. อิงหทัย บุญพงษ์ ค่าลงทะเบียน online
117 C016-0122 ภญ. วนิดา ศรีอัมพร ค่าลงทะเบียน online
118 C016-0123 ภญ. นิศาชล ธะประสพ ค่าลงทะเบียน online
119 C016-0124 นางสาว ปาริฉัตร โพธิไสย ค่าลงทะเบียน fax
120 C016-0125 นางสาว วัลลภา ยสินทร ค่าลงทะเบียน fax
121 C016-0126 ภก. จาตุรันต์ ชำนิวิกัยพงศ์ ค่าลงทะเบียน fax
122 C016-0127 ภญ. ชลาทิพย์ สกุลฟุ้ง ค่าลงทะเบียน fax
123 C016-0128 ภก. อดิศักดิ์ แพร่วัฒนะกุล ค่าลงทะเบียน fax
124 C016-0129 ภญ. สิริรักษ์ จันทร์วิไล ค่าลงทะเบียน fax
125 C016-0130 ภญ. กัญนิกา ประดับแก้ว ค่าลงทะเบียน online
126 C016-0131 นาง วิภัชชา อินทรโกเศศ ค่าลงทะเบียน mail
127 C016-0132 ภก. อัคพล นครชัย ค่าลงทะเบียน fax
128 C016-0133 ภญ. ธัญลักษณ์ หงษ์เวียงจันทร์ ค่าลงทะเบียน online
129 C016-0134 ภก. บุรินทร์ โรจชนะสมบัติ ค่าลงทะเบียน online
130 C016-0135 นางสาว นรุเนตร บุญเลิศ ค่าลงทะเบียน online
131 C016-0136 ภญ. กัญฐภา เสาร์เทพ ค่าลงทะเบียน online
132 C016-0137 ภก. อัคเรศ ยิ้มเอี่ยม ค่าลงทะเบียน online
133 C016-0138 ภญ. รักตาภา เจริญวงค์ ค่าลงทะเบียน online
134 C016-0139 นางสาว วรินธร สุรพัฒน์ ค่าลงทะเบียน online
135 C016-0140 นาง กันยา กิจสิรเวช ค่าลงทะเบียน online
136 C016-0141 ภญ. ดวงกมล ทิพย์เกตุ ค่าลงทะเบียน corp-online
137 C016-0142 ภญ. ศุกัญญา แสงเพชร์ ค่าลงทะเบียน corp-online
138 C016-0143 ภญ. พิมพ์พร ชนสุภาพ ค่าลงทะเบียน corp-online
139 C016-0144 นาย ณรงค์ชัย พ่วงปาน ค่าลงทะเบียน online
140 C016-0145 นางสาว สุภัคเพ็ญ กฤตยาหรรษ์ ค่าลงทะเบียน fax
141 C016-0146 ภญ. เบญจวรรณ จิตรนำทรัพย์ ค่าลงทะเบียน fax
142 C016-0147 นางสาว จิรภัทร ใคร่กระโทก ค่าลงทะเบียน online
143 C016-0148 ภญ. รัชนก เพ็ญพวง ค่าลงทะเบียน corp-online
144 C016-0149 ภญ. อัญชนา เหลี่ยมทองคำ ค่าลงทะเบียน corp-online
145 C016-0150 ภญ. ปรารถนา สิริปราณชล ค่าลงทะเบียน online
146 C016-0151 ภญ. ณัฐปภา ทันนิเทศ ค่าลงทะเบียน online
147 C016-0152 ภก. สมประสงค์ พฤฒานุภาพ ค่าลงทะเบียน online
148 C016-0153 ภญ. วรนุช ศรีพงษ์สาร ค่าลงทะเบียน online
149 C016-0154 ภญ. สุกัญญา อาภรณ์พัฒนพงศ์ ค่าลงทะเบียน online
150 C016-0155 ภญ. นันทวัน จินดารึตน์ ค่าลงทะเบียน corp-online
151 C016-0156 ภญ. นพวรรณ มูณีกุล ค่าลงทะเบียน corp-online
152 C016-0157 ภญ. กรรณิกา เมฆอรียะ ค่าลงทะเบียน fax
153 C016-0158 ภก. ศรีรวิทย์ ตันตินฤพงษ์ ค่าลงทะเบียน fax
154 C016-0159 ภญ. พักตร์วิภา ตั้งสุวรรณศรี ค่าลงทะเบียน fax
155 C016-0160 นางสาว จินดาภรณ์ ตปนียะกุล ค่าลงทะเบียน fax
156 C016-0161 นางสาว ปทุมพร แซ่เตีย ค่าลงทะเบียน fax
157 C016-0162 ภญ. มลฤดี ดวงศิริวัฒนา ค่าลงทะเบียน fax
158 C016-0163 นาง พรพิมล เวชพงศา ค่าลงทะเบียน fax
159 C016-0164 ภก. สมศักดิ์ เสาวพุทธสุเวช ค่าลงทะเบียน fax
160 C016-0165 ภญ. สิริกุล ตั้งจิตลิขิตสกุล ค่าลงทะเบียน online
161 C016-0166 นางสาว ทัณฑิมา ศรีสร้อย ค่าลงทะเบียน fax
162 C016-0167 ภก. ธีรพล สุวรรณดี ค่าลงทะเบียน corp-online
163 C016-0168 ภญ. อังคณา อังคณาภิวัฒน์ ค่าลงทะเบียน corp-online
164 C016-0169 นางสาว ปริญญา สัมมา ค่าลงทะเบียน online
165 C016-0170 ภญ. มธุรส เล็งศิริวัฒน์ ค่าลงทะเบียน online
166 C016-0171 ภญ. พัชรา ศิลาวิภาพร ค่าลงทะเบียน online
167 C016-0172 ภญ. วรวรรณ เลาหพูนรังษี ค่าลงทะเบียน online
168 C016-0173 นางสาว นาฏวดี สุขสุวรรณ์ ค่าลงทะเบียน fax
169 C016-0174 ภก. เฉลิมเกียรติ เชี่ยวรุ่งโรจน์ ค่าลงทะเบียน corp-online
170 C016-0175 ภก. นิด เชี่ยวรุ่งโรจน์ ค่าลงทะเบียน corp-online
171 C016-0176 นางสาว ชยานันท์ ล้อมมหาดไทย ค่าลงทะเบียน fax
172 C016-0177 นางสาว ก้องนภา สุวิชากร ค่าลงทะเบียน fax
173 C016-0178 นาง ดุษฎี อรุณะวงศา ค่าลงทะเบียน fax
174 C016-0179 ภญ. วิสาขา นิมิตรวานิช ค่าลงทะเบียน online
175 C016-0180 ภญ. สุรภา พัฒนรังษีเลิศ ค่าลงทะเบียน online
176 C016-0181 ภญ. สกาววรรณ พงษ์สวัสดิ์ ค่าลงทะเบียน online
177 C016-0182 นาย พรสวัสดิ์ เอี้ยวสกุล ค่าลงทะเบียน fax
178 C016-0183 ภญ. กิ่งฟ้า เจือวิจิตรจันทร์ ค่าลงทะเบียน fax
179 C016-0184 ภญ. สิริวรรณ ทิวทอง ค่าลงทะเบียน online
180 C016-0185 ภญ. นงนุช เชี่ยวพัทธยากร ค่าลงทะเบียน fax
181 C016-0186 นาย เฉลิมศักดิ์ เฉลิมบุตร ค่าลงทะเบียน fax
182 C016-0187 ภญ. นาถวดี ศรีทองกุล ค่าลงทะเบียน fax
183 C016-0188 นางสาว นันทนา บาลี ค่าลงทะเบียน fax
184 C016-0189 ภญ. ปริญดา ลิ่วมโนมนต์ ค่าลงทะเบียน fax
185 C016-0190 นาย อลงกรณ์ ลีละอุปธิกานต์ ค่าลงทะเบียน fax
186 C016-0191 นางสาว สายพิณ เศรษฐชีวกุล ค่าลงทะเบียน fax
187 C016-0192 ภญ. วรวรรณ วีระยิ่งยง ค่าลงทะเบียน fax
188 C016-0193 นาย สักก์สีห์ คุณวิภูศิลกุล ค่าลงทะเบียน onsite
189 C016-0194 นางสาว ศิริกาญจน์ ทวีเดช ค่าลงทะเบียน onsite
190 C016-0195 นาง นิตยา อดิศักดิ์พานิชกิจ ค่าลงทะเบียน onsite
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C016-0006 ภญ. ผึ้งไพรส์ พัฒนประภาพันธุ์ (online) ค่าลงทะเบียน
3000 THB
2 C016-0013 ภญ. ดวงจันทร์ วงศ่์พรหมเวชย์ (online) ค่าลงทะเบียน
3000 THB
3 C016-0088 ภญ. สุภานี ปิติกุลตัง (corp-online) ค่าลงทะเบียน
3000 THB
4 C016-0089 ภญ. จิตรลดา วรรณอารยันชัย (corp-online) ค่าลงทะเบียน
3000 THB
5 C016-0108 ภญ. อัยรินทร์ ธีวราพิวัชร์ (corp-online) ค่าลงทะเบียน
3000 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี 026-443603-5
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**คอนแทคเลนส์ ภัยใกล้ตา
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง จากนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3 เพื่อประกอบการเรียนวิชาเภสัชจุลชีววิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภ...
Read this article
กลูโคซามีนซัลเฟต (glucosamine sulphate) กับโรคข้อเสื่อม (osteoarthristis)
รองศาสตราจารย์ วิมล ศรีศุข ภาควิชาอาหารเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### โรคข้อเสื่อม (Osteoarthritis)เป็นภาวะเสื่อมที่มีผลต่อข้อและเนื้อเยื่อของข้อ มีอาการตึงตัวของ...
Read this article
น้ำดื่ม ชะลอวัย?
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. พิมลพรรณ พิทยานุกุล ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : https://pixabay.com/en/drops-of-water-water-nature-liquid-578897/ ###...
Read this article
Stevia: Natural sweetness...sweetener of choice
Pisamai Kulkanjanatorn PhD, Pharmacist, Assoc. Prof., Department of Pharmaceutical Chemistry, Faculty of Pharmacy, Mahidol University ### &nb...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554