การประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacy Review and Update Series: 2012
9-10 สิงหาคม 2555
ห้องประชุม 302 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
ขยายเวลารับสมัครถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วิทยาการด้านยาในปัจจุบันต้องอาศัยการบูรณาการความรู้ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการนำไปใช้ นอกจากนี้ความก้าวหน้าในด้านดังกล่าวยังเป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นบุคลากรทางสาธารณสุขจึงมีความจำเป็นในการที่จะต้องทบทวนความรู้ในเชิงบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าของวิทยาการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาความสามารถในการทำงานในอาชีพของตนเองในทุกภาคส่วนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ที่สำคัญของประเทศไทย จึงมีความประสงค์ที่จะนำเสนอการประชุมวิชาการในรูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นการบูรณาการความรู้ด้านเภสัชศาสตร์ เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจที่ลึกซึ้งและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มต้นจากปี พ.ศ. 2553 และมีแผนการจัดประชุมในลักษณะเป็นรายปี ในแต่ละปีจะมีปรัชญาการประชุมที่เหมือนกันคือ เน้นการบูรณาการแต่เนื้อหาการประชุมอาจจะแตกต่างกันออกไปตามศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับปี พ.ศ. 2555 การประชุมจะเน้นโรคทางระบบต่อมไร้ท่อที่สำคัญในประชากรไทยได้แก่ โรคกระดูก ฮอร์โมนบำบัด (ฮอร์โมนเสตียรอยด์และฮอร์โมนเพศ) และโรคของต่อมไทรอยด์ ซึ่งมีความสำคัญแต่มักได้รับความสนใจในการจัดประชุมวิชาการน้อยกว่าที่ควรจะเป็น ทั้งๆที่มีผู้ป่วยจำนวนมากในประเทศไทยและมีความก้าวหน้าด้านการรักษาด้วยยาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ววัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถ

1. อธิบายความรู้พื้นฐานและองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับสรีระวิทยาและพยาธิสรีระวิทยาของการเกิดกลุ่มโรค endocrinological diseases
2. อธิบายกลไกการออกฤทธิ์ คุณสมบัติทางเภสัชพลศาสตร์และจลนศาสตร์ รวมไปถึงอาการข้างเคียงของยาที่ใช้ในการรักษากลุ่มโรค endocrinological diseases
3. เข้าใจบทบาทในการรักษาของยาแต่ละชนิดโดยอ้างอิงตามหลักฐานทางวิชาการที่ทันสมัย
4. นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประเมินความเหมาะสมของการใช้ยา การวางแผนการติดตามประสิทธิภาพและความปลอดภัย และการให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ป่วยเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 2-000-MDU-000-1207-01
จำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 9 หน่วยกิต

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร แพทย์ พยาบาล และผู้สนใจ

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:pyrps@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ 02-644-8677-91 ต่อ 1414 หรือ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 02-644-8677-91 ต่อ 1121

ค่าลงทะเบียน:

สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 2,500.00 THB
สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 3,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-447968-5 ชื่อบัญชี PHARMACY REVIEW AND UPDATE SERIES 2012

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- สำเนา - ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมประชุมวิชาการ Pharamacy Review 2012 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 22/6/2555 11:12น.
- สำเนาหนังสือขออนุมัติจัดประชุมวิชาการ หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 22/6/2555 11:12น.
- ตารางการประชุมวิชาการ Pharmacy Review 2012 final หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 7/8/2555 9:43น.
   


 

http://tinyurl.com/87vb9t7

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง ratree.pap@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C019-0001 ภก. ชัยวัฒน์ ลิ้มประเสริฐ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
2 C019-0002 ภก. กมลา สดับพจน์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
3 C019-0003 ภญ. นิภาพรรณ มะลิซ้อน สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
4 C019-0004 พญ. อมรา ไชยกาญจน์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
5 C019-0005 ภญ. ณัชชา ศิริพิรุณ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
6 C019-0006 ภญ. ณฐภัทร ฮะซุ่นเฮง สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
7 C019-0007 ภญ. กุลอนงค์ เกิดศิริ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 corp-online
8 C019-0008 ภญ. อุมาพร ประสานตรี สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 corp-online
9 C019-0009 ภญ. ชัชวรรณ ธีญะวุฒิ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
10 C019-0011 ภก. ธีรศักดิ์ คงทัพ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
11 C019-0014 ภก. ไชยวัฒน์ ไชยสุต สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
12 C019-0017 ภญ. อัญชลี เนตรนพรัตน์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
13 C019-0018 ภญ. สารภี ธรฤทธิ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
14 C019-0019 ภญ. ธนิกานต์ เทพนาม สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
15 C019-0024 ภญ. อนงค์จิตต์ โตวานิชกุล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
16 C019-0026 ดร. สุมิตรา สุรัตตะเศรณี สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
17 C019-0027 ภญ. อภินีต์ ทวีติยานนท์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
18 C019-0028 ภก. สุพรรณ คำมูล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
19 C019-0029 ภญ. รสสุคนธ์ ลีลาวโรภาส สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
20 C019-0031 ภก. วิจารณ์ มัตยะสุวรรณ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
21 C019-0032 ภญ. รุสนา มูเก็ม สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
22 C019-0033 ภญ. สุรีย์พร เตชะสำราญ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
23 C019-0034 ภญ. มาลีรักษ์ อัตต์สินทอง สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
24 C019-0035 ภญ. สุนีย์ ฉัตรชมชื่น สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 fax
25 C019-0036 ภญ. พัชนี นวลช่วย สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
26 C019-0037 ภญ. นันทพร อนิวรรตน์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
27 C019-0038 ภญ. ศรีสุดา รุจิรวัฒนกุล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
28 C019-0039 ภญ. ศิริเพ็ญ วิเศษชัยศิลป์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
29 C019-0040 ภญ. นวพร แก้วชูเสน สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
30 C019-0041 ภก. กฤษฎา ฉิมพลีวัฒน์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
31 C019-0042 ภญ. จิตราภรณ์ เล้าทวีรุ่งสวัสดิ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
32 C019-0043 ภญ. จารุวรรณ สุวรรณ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
33 C019-0044 ภญ. วิลาสินี ไชยกลาง สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
34 C019-0045 ภก. ทรงพล สุขสันติ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
35 C019-0046 นางสาว พนารัตน์ แสงแจ่ม สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
36 C019-0047 ภญ. เนตรนภา รัตนพงษ์จินดา สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
37 C019-0048 ภญ. ขวัญใจ วสุสิริกุล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
38 C019-0049 ภญ. สุชาดา พวงเกษ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
39 C019-0050 นางสาว พีรยา วณิชลักษมี สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 fax
40 C019-0051 นางสาว ศิริพร แสงขาว สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 fax
41 C019-0052 ภก. ธนวัฒน์ ขุนทอง สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
42 C019-0053 ภญ. วรรณา เชื้อธรรมชาญ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
43 C019-0054 ภญ. รักชนก ผดุงเจริญ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
44 C019-0055 ภญ. นิรมล เรืองสกุล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
45 C019-0056 ภญ. ปิยรัตน์ ปรีดียานนท์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
46 C019-0057 ภก. สุวิทย์ ชาญพิทยานุรักษ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
47 C019-0058 นาง เบญจวรรณ ตั้งพัฒนาประดิษฐ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 fax
48 C019-0059 ภญ. สวรรยา แสงวณิช สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
49 C019-0061 นางสาว วลีรัตน์ พงษ์สิน สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
50 C019-0062 นางสาว กรชนก พลาวุฑฒ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 corp-online
51 C019-0063 นาง ชุติมา บัตรเจริญ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 corp-online
52 C019-0064 นางสาว รัตติญา เจริญโชคพาณิชย์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 corp-online
53 C019-0065 นาย เอกศักดิ์ โอศิริพัฒน์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 corp-online
54 C019-0066 ภญ. กมลวรรณ อ่อนละมัย สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
55 C019-0067 ภญ. ชยานุช มูลบุตรดา สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
56 C019-0068 ภญ. ชงโค นิสสัยดี สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
57 C019-0069 ภญ. อนงค์นาฏ เสียมไหม สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
58 C019-0070 ภญ. สุภางค์ ศิริกุล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
59 C019-0071 ภญ. กาญจนา รักษาสุข สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
60 C019-0072 ภก. ณรงค์ชัย จักษุพา สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
61 C019-0073 ภญ. กนกวรรณ มานะกิจศิริสุทธิ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
62 C019-0074 ภญ. อลิสา สุขเอม สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
63 C019-0075 นพ. นนทชา แหวนหล่อ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
64 C019-0076 นางสาว สุกัญญา ลิ้มรังสรรค์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 fax
65 C019-0077 ภญ. ดวงนภา ธีรานันตชัย สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
66 C019-0078 ภญ. จีรภา ศรีเตว็ด สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
67 C019-0079 ภญ. ต้องตา ต้นจารย์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
68 C019-0080 ภญ. ฐาปนี หอมหวาน สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
69 C019-0081 ภญ. พัฒนาพร จันทร์อ่อน สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
70 C019-0082 นางสาว เกวลิน ครุธาโรจน์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 fax
71 C019-0083 นาย เกียรติกุล ธิติรังสี สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 fax
72 C019-0084 นาง เพชรรินทร์ ศาลิคุปต สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 fax
73 C019-0085 ภก. ปุณยพล แสงแก้วสันติสุข สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
74 C019-0086 ภญ. อรุณวรรณ วัฒนพงศ์ชาติ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
75 C019-0087 ภญ. ปณิดา ชมะวรรณ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
76 C019-0088 ภญ. กมลา ทักษิณาวิสุทธิ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
77 C019-0089 ภญ. ณัฐวดี กาญจนภักดิ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
78 C019-0090 ภญ. นฤมล ประดิษฐ์ศิลป์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 fax
79 C019-0091 ภญ. สุวรส ลีลาศ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
80 C019-0092 ภญ. เบญจมาศ ตรีสิงหวงศ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
81 C019-0093 นางสาว กรภัทร์ ใยอยู่ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 fax
82 C019-0094 ภญ. สุพรรณิกา ตันติวรสิทธิ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
83 C019-0095 ภญ. สุภาว์ หวลถนอม สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 fax
84 C019-0096 ภญ. ปิลันธนา เขมะพันธุ์มนัส สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 fax
85 C019-0097 นางสาว จิติมา บัวชื่น สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 fax
86 C019-0098 ภญ. เนติมา สลับแสง สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 onsite
87 C019-0099 ภญ. ตาราไต โรทินีลักษ์กุล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 onsite
88 C019-0100 นางสาว ทิวารัตน์ จำปา สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 fax
89 C019-0101 ภญ. ปิยวดี กนกพจนานนท์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 fax
90 C019-0102 ภญ. จิตลักษณ์ รังสิวัฒกพงศ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
91 C019-0103 ภญ. นงนภัส ชมชายผล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
92 C019-0104 นางสาว ปทิดา รัตนอารีกุล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
93 C019-0105 ภก. ประกาศิต ภักดี สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
94 C019-0106 ภญ. พัชรี เจริญศิริ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 online
95 C019-0107 ภญ. เปลี่ยมสุข แดงเครือ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 fax
96 C019-0108 นาย ประสงค์ พงษธา สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 onsite
97 C019-0109 ภญ. อุรารัตน์ แน่นหนา สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 onsite
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C019-0010 ภญ. ดุษฎี หิรัญกสิ (online) สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
2500 THB
2 C019-0012 ภญ. เมธิณี วงภักดี (online) สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
2500 THB
3 C019-0013 ภญ. จงดี เฟื่องมารยาท (online) สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
2500 THB
4 C019-0015 นาง อัมพร ฮั่นตระกูล (fax) สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
2500 THB
5 C019-0016 นาย ระพี อ่วมสืบเชื้อ (fax) สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
2500 THB
6 C019-0020 นาง ปราณี เหมวิมล (fax) สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
2500 THB
7 C019-0021 นางสาว ฐิติมา บัณฑิตเจริญสิน (fax) สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
2500 THB
8 C019-0022 นาง วัชราภรณ์ พ่วงช่าง (fax) สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
2500 THB
9 C019-0023 ภก. สิทธิพงษ์ กนกวรรณจำรัส (online) สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
2500 THB
10 C019-0025 ภก. ธนาวรรษ รุ่งนันทพร (online) สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
2500 THB
11 C019-0030 ภญ. ธัญดา อัชราภรณ์ (online) สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
2500 THB
12 C019-0060 ภญ. สิริพร คงสุวรรณ์ (online) สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
2500 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-447968-5 ชื่อบัญชี PHARMACY REVIEW AND UPDATE SERIES 2012
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**แพ้ยา ป้องกันได้
นศภ. ดวงกมล กฤษณพิพัฒน์ นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### แพ้ยา คืออะไร ? การแพ้ยาคือ...
Read this article
น้ำลดแล้ว มาทำความสะอาดบ้านเพื่อกำจัดเชื้อรากันเถอะ
ภญ รศ. ม.ล. สุมาลย์ สาระยา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### น้ำลดแล้ว ประชาชนส่วนใหญ่ก็จะกลับบ...
Read this article
เบญจกูล – อาหารเสริมแผนไทยสำหรับฤดูสมุฏฐาน
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อ้อมบุญ วัลลิสุต ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : httpwww.yesspathailand.comimagescolumn_1286301050a503-335.gif ### &nb...
Read this article
วิตามีนบี 1 ... ร่างกายขาดอาจถึงตาย
ผู้ช่วยอาจารย์ เภสัชกรหญิง วิภารักษ์ บุญมาก ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : http://www.banmuang.co.th/oldweb/wp-content/uploads/2013/08/400%E0%B9%80%E...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554