โครงการอบรมวิชาการเรื่อง การเตรียมสารสกัดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์
24-26 กันยายน 2555
ห้องบรรยาย 502 และห้องปฏิบัติการ ห้อง 504 ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
จากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญ ประจำบ้านแผนโบราณ ปี 2542 มียาสมุนไพร 6 กลุ่ม ซึ่งผู้ผลิตสามารถผลิต ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและขึ้นทะเบียนเป็นยาทาภายนอกประเภทยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ อันได้แก่ ยาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนัง ยาแก้กลากเกลื้อน ยาแก้หิด ยาบรรเทาฝีแผล ยาทาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก ยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยและแมลงกัดต่อย ซึ่งผู้ผลิตสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางเภสัชกรรมสมัยใหม่ ผลิตในรูปแบบที่ทันสมัย เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 2558 ทำให้ผู้ผลิตยาแผนโบราณ และประชาชนทั่วไปที่มีความรู้ทางด้านสมุนไพรมีความสนใจในการผลิตยาภายนอกเพื่อขึ้นทะเบียนมากขึ้น แต่พบว่ามีปัญหาทั้งการขาดความรู้เรื่องการสกัดสารเพื่อให้ได้สารออกฤทธิ์อย่างถูกต้องและเหมาะสม การเลือกรูปแบบยาเตรียมที่เหมาะสมกับสารสกัดที่ได้ รวมถึงวิธีการผลิตยาในรูปแบบของครีม เจล และ ยาหม่องเจล ซึ่งไม่ได้อยู่ในรูปแบบของแผนโบราณ 26 วิธี

ดังนั้นการจัดอบรมเรื่องการสกัดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จะเป็นการให้ความรู้ถึงเรื่องการเลือกวิธีการสกัดที่เหมาะสมกับสมุนไพร และได้สารเคมีที่เป็นองค์ประกอบสำคัญ การควบคุมคุณภาพเบื้องต้นของสารสกัด และการเตรียมผลิตภัณฑ์ อันจะทำให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีแนวทางในการเตรียมสารสกัด พัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ใช้ภายนอกอย่างมีคุณภาพ เป็นจุดเริ่มต้นของผู้ผลิตรายย่อย และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาของอุตสาหกรรมขนาดเล็กของไทยต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ผลิตสมุนไพรมีแนวทางในการพัฒนา การสกัดสมุนไพร และการผลิตยาสมุนไพรในรูปแบบครีม เจล และยาหม่องเจล

กลุ่มเป้าหมาย:

บุคคลทั่วไปผู้สนใจ

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:naruetai.chu@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :02-6448677-91 ต่อ 5550-5552

ค่าลงทะเบียน:

ค่าลงทะเบียน 4,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารามาธิบดี ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- อนุมัติโครงการอบรมการเตรียมสารสกัดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- ประกาศ โครงการอบรมการเตรียมสารสกัดสมุนไพร หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- กำหนดการ หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 26/6/2555 14:59น.
- ใบสมัคร_กรณีสมัครOnlineไม่ได้ หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 26/6/2555 14:59น.
   


 

http://tinyurl.com/77gl2w9

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง ratree.pap@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C020-0001 นาง ณิชกรณ์วัน วัดพุทธญาณวงศ์ ค่าลงทะเบียน online
2 C020-0002 ภญ. รุ้งตะวัน สุภาพผล ค่าลงทะเบียน online
3 C020-0003 พท.ภ. ณัฐชา ทวีสูตร ค่าลงทะเบียน online
4 C020-0006 นาย คณวัฒน์ ธีรนิธิวัฒน์ ค่าลงทะเบียน online
5 C020-0008 นาย สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล ค่าลงทะเบียน online
6 C020-0009 นางสาว จารุณี เกษรพิกุล ค่าลงทะเบียน online
7 C020-0011 พญ. รุจิเลขา เจียรไพศาลเจริญ ค่าลงทะเบียน online
8 C020-0012 ภญ. อัญชลี ชุติไพจิตร ค่าลงทะเบียน online
9 C020-0013 นางสาว ปะราลี สมบูรณ์เปล่ง ค่าลงทะเบียน online
10 C020-0014 ภก. varisa sakulroongaras ค่าลงทะเบียน online
11 C020-0016 นาย ตวงบุญ ศุภโกวิท ค่าลงทะเบียน online
12 C020-0018 นาย สมชาย ชุณหปัญญา ค่าลงทะเบียน online
13 C020-0019 ภญ. ศิริรัตน์ สกุลศรีประเสริฐ ค่าลงทะเบียน online
14 C020-0020 นาง ศิรินุช บุษบาวไล ค่าลงทะเบียน online
15 C020-0021 นาง ปิยนุช ปัญญาธีระ ค่าลงทะเบียน online
16 C020-0022 นางสาว สมนึก พรมแดง ค่าลงทะเบียน online
17 C020-0023 นาง ศุภรัตน์ จิตตวิสุทธิกุล ค่าลงทะเบียน online
18 C020-0025 นางสาว ศศิวิมล กิตติวรวิทย์กุล ค่าลงทะเบียน online
19 C020-0026 นางสาว ยุภาพร ศิริคุปต์ ค่าลงทะเบียน online
20 C020-0027 ภก. ชาธิษณ ปูชิตภากรณ์ ค่าลงทะเบียน online
21 C020-0029 นาย สาร์ทจีน ภีระจันทร์ ค่าลงทะเบียน online
22 C020-0032 นางสาว โชติกานต์ แซ่เอียบ ค่าลงทะเบียน online
23 C020-0033 นาง วรรณรัตน์ เลิศพิบูลย์กิจ ค่าลงทะเบียน online
24 C020-0036 นาง อรนุช จิตจารึกธรรม ค่าลงทะเบียน online
25 C020-0037 ดร. มณฑป์กาญจณ์ โพธิ์เจริญ ค่าลงทะเบียน online
26 C020-0039 นาย ภาคภูมิ เมยขุนทด ค่าลงทะเบียน online
27 C020-0040 นาย บุญรักษ์ สกุลสถาพร ค่าลงทะเบียน online
28 C020-0041 นางสาว บุศรา คะโยธา ค่าลงทะเบียน online
29 C020-0042 ภก. อติพล คล้ายปักษี ค่าลงทะเบียน online
30 C020-0043 นาย Suksan Sucharitakul ค่าลงทะเบียน online
31 C020-0045 ภญ. พันธิตรา วัชระสวัสดิ์ ค่าลงทะเบียน online
32 C020-0046 นางสาว นพมาศ จึงรุ่งเรืองกิจ ค่าลงทะเบียน online
33 C020-0047 น.อ. กิติรัตน์ เงินมีศรี ค่าลงทะเบียน online
34 C020-0048 ภก. ไชยวัฒน์ ไชยสุต ค่าลงทะเบียน online
35 C020-0049 นาง พรรณทิพา ชเนศร์ ค่าลงทะเบียน online
36 C020-0050 นาย พันธวัช ไทยกิ่ง ค่าลงทะเบียน online
37 C020-0051 ภญ. พรศิริ ไพทอง ค่าลงทะเบียน online
38 C020-0052 ภก. ณฐกร วราภาวิเศษ ค่าลงทะเบียน online
39 C020-0053 นาย ธวัชชัย พรสุขเกษม ค่าลงทะเบียน fax
40 C020-0054 นางสาว ผานิต กฤติยรังสรรค์ ค่าลงทะเบียน fax
41 C020-0055 นางสาว พุทธิดา เทพนรรัตน์ ค่าลงทะเบียน onsite
42 C020-0056 นางสาว ทัศนีย์ ภารพัฒน์ ค่าลงทะเบียน onsite
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C020-0004 นางสาว วรวรรธน์ ถนอมเกียรติคุณ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
2 C020-0005 นางสาว สุภัทรา ธีรพงศ์ธาดา (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
3 C020-0007 ภญ. แสงโสม สิริทรัพย์วงศ์ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
4 C020-0010 นาง ลัดดาวรรณ เหล่าเกียรติกุล (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
5 C020-0015 นางสาว ณัฐสุดา คงนุช (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
6 C020-0017 นางสาว วิภาวรรณ พันธ์มาลี (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
7 C020-0024 นาง ศศิธร เดือนวะรัตน์ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
8 C020-0028 นาย กรภพ ธัญญกรณ์ภูวดล (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
9 C020-0030 นาง ดิษญามณ เนื่องจำนงค์ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
10 C020-0031 นางสาว โสมสุภา กาญจนโชติ (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
11 C020-0034 นางสาว อารีวรรณ คำสุข (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
12 C020-0035 ภก. สุวรรณา ตั้งศรีถาวร (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
13 C020-0038 นางสาว ธิรดา แร่นาค (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THB
14 C020-0044 นาง ชุติมา หิรัญธีรกูล (online) ค่าลงทะเบียน
4000 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารามาธิบดี ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**กลิ่นตัว วิธีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่น
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมลพรรณ พิทยานุกุล ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : http://www.womenshealthmag.com/sites/womenshealthmag.com/files/images/sweaty-...
Read this article
กินอะไร...ชะลอจอประสาทตาเสื่อม
รองศาสตราจารย์ วิมล ศรีศุข ภาควิชาอาหารเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### โรคจอประสาทตาเสื่อม คืออะไร จอประสาทตา (retina) เป็นส...
Read this article
คันหัว .. รังแค ... แก้กันอย่างไร
รองศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ พิทยานุกุล ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### หนังศีรษะประกอบไปด้วยเซลผิวหน...
Read this article
การพัฒนาอนุภาคนาโนและระบบนำส่ง ตอนที่ 2
ศ.ดร.อำพล ไมตรีเวช, ศ.ดร.ณรงค์ สาริสุต, ภญ.ดวงมณี มณีโรจน์ภักดี, ภญ.วสุ วิฑูรย์สฤษฏ์ศิลป์ และ ภก.โกศล แซ่ติ้ง ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### บทนำ &...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554