การประชุมวิชาการ เรื่อง ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาครั้งที่ 13 “เภสัชวิทยาของยาใหม่”
28 - 29 มีนาคม 2556
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
หลักการและเหตุผล
วิทยาการสาขาเภสัชวิทยาในปัจจุบันก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ข้อมูลทางวิชาการใหม่ๆ เพิ่มพูนขึ้นจนยากที่เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขจะสามารถติดตามความก้าวหน้าเหล่านี้ได้ทั้งหมด ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละปีมียาชนิดใหม่ๆได้รับการขึ้นทะเบียนและนำมาใช้ในทางการแพทย์มากมาย จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขจะต้องเข้าใจเภสัชวิทยาของยาเหล่านี้เพื่อนำความรู้มาประกอบการพิจารณาคัดเลือกยาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงจัดการประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ด้านเภสัชวิทยาแก่ผู้เข้าอบรมอย่างสม่ำเสมอ

วัตถุประสงค์
ทบทวนและเพิ่มเติมวิทยาการใหม่ๆทางเภสัชวิทยาของยาที่เพิ่งได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขให้ใช้ในทางการแพทย์ ทั้งนี้ผู้เข้าประชุมจะได้หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12 หน่วยกิต จากสภาเภสัชกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 02-6448677-9 ต่อ 5630, 5631


รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2-000-MDU-000-1303-01
จำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12 หน่วยกิต

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกรและบุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:headpypm@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :ภาควิชาเภสัชวิทยา โทร. 02-644-8677-91 ต่อ 5630, 5631

ค่าลงทะเบียน:

สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 2,500.00 THB
สมัครหลังวันที่ 20 มีนาคม 2556 3,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ บัญชี 026-449754-4 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการเภสัชวิทยา 13

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- ขออนุมัติจัดประชุม หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 7/12/2555 11:32น.
- ประชุมวิชาการความก้าวหน้าครั้งที่ 13 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 7/12/2555 11:32น.
- กำหนดการประชุม หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 7/12/2555 11:32น.
- จดหมายเชิญประชุม หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 11/12/2555 15:22น.
   


 

http://tinyurl.com/bo5933c

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง ratree.pap@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C021-0002 ภญ. อรณัฐฐ์ เธียรธโนปจัย สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 online
2 C021-0004 ภก. เอกพงษ์ อุไรวงศ์ สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 online
3 C021-0005 ภญ. วัลลภา ศรีจรรยา สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 online
4 C021-0006 น.ต.หญิง กษมา กาญจนพันธุ์ สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 online
5 C021-0007 ภญ. วรัญญา จตุพรประเสริฐ สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 online
6 C021-0008 ภญ. นิภาพรรณ มะลิซ้อน สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 online
7 C021-0009 พญ. อมรา ไชยกาญจน์ สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 online
8 C021-0010 ภญ. กนกวรรณ จารุกำจร สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 online
9 C021-0011 ภญ. ประกาย นาคะวงค์ สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 online
10 C021-0012 ภญ. ลินดา จุฬาโรจน์มนตรี สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 online
11 C021-0013 ดร. เบญจมาศ คุชนี สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 online
12 C021-0014 ภญ. สายทิพย์ สุทธิรักษา สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 online
13 C021-0015 ดร. ปวิตรา พูลบุตร สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 online
14 C021-0016 ภญ. ประกายพร นราสุขเกษม สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 online
15 C021-0017 ร.ท.หญิง เขมจิตรา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 online
16 C021-0018 ภญ. ศยามล วัยนิพิฐพงษํ สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 online
17 C021-0019 ภญ. ณัฐกานต์ ประภัสสรกุล สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 online
18 C021-0020 ผศ.ดร. อธิกา จารุโชติกมล สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 online
19 C021-0021 ภญ. อาจารี รายะนาคร สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 online
20 C021-0022 ภญ. สิริกานต์ รักนิ่ม สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 onsite
21 C021-0023 นาย วิชัย สุวรรณเทวะคุปต์ สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 online
22 C021-0024 นาง ชนิกา บุญญารักษ์ สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 online
23 C021-0025 ภญ. ศศิธร ฉัตรสง่า สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 online
24 C021-0026 ภญ. กนกรัตน์ สถาวรานนท์ สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 online
25 C021-0027 ภญ. นพวรรณ ชัยวิรัตนะ สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 online
26 C021-0028 ภก. ปิยรัตน์ ใจหนัก สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 fax
27 C021-0029 นางสาว พิชชาภรณ์ ดำริธรรมเจริญ สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 fax
28 C021-0030 ภญ. ภัทราวดี ชูแก้วรุ่งโรจน์ สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 online
29 C021-0031 ภญ. ขวัญฤทัย ขุนชำนาญ สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 online
30 C021-0032 ภญ. ดวงขวัญ ถิระรุ่งเรือง สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 online
31 C021-0033 ภญ. นัฐฐาพร เหล่าสุวรรณ สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 online
32 C021-0034 ภก. ธนัย วีรณรงค์กร สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 online
33 C021-0035 ภก. ปริญญา กองกาย สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 fax
34 C021-0036 ภญ. ศุภวรรณ สุวรรณอักษร สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 fax
35 C021-0037 ภญ. ปัทมา ตัณฑวิวัฒน์ สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 fax
36 C021-0038 ภญ. คริสติน่า ลี้สุรพลานนท์ สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 online
37 C021-0039 นาง ศศิธร นาคทอง สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 fax
38 C021-0040 ภญ. วันดี ขำยัง สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 online
39 C021-0041 ภญ. ทิพาพร พงษ์ทอง สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 online
40 C021-0042 นางสาว พรสวรรค์ หมวกทอง สมัครหลังวันที่ 20 มีนาคม 2556 fax
41 C021-0043 นางสาว จินตนา ศุภศรีวสุเศรษฐ์ สมัครหลังวันที่ 20 มีนาคม 2556 fax
42 C021-0044 ภญ. เกษร นันทจิต สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 online
43 C021-0046 ภญ. เบญจวรรณ ทวีชุมพล สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 online
44 C021-0047 ภก. ธนา จันทร์สโรภาศ สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 online
45 C021-0048 ภญ. อมรรัตน์ รัตนเกียรติถาวร สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 online
46 C021-0049 ภญ. รักชนก ผดุงเจริญ สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 online
47 C021-0050 ภก. อภิสิทธิ์ เทียนชัยโรจน์ สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 corp-online
48 C021-0051 ภญ. รุ่งกานต์ พรรณารุโนทัย สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 corp-online
49 C021-0052 ภญ. มนัสวี จารุสาธิต สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 corp-online
50 C021-0053 ภญ. วิลาวัลย์ อัธยาจิรกูล สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 corp-online
51 C021-0054 ภญ. อนงนาฎ รัตนะ สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 corp-online
52 C021-0055 ภญ. ศิริเพ็ญ เตียวเจริญโสภา สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 corp-online
53 C021-0056 ภญ. มณฑิกาญจน์ หอสูติสิมา สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 corp-online
54 C021-0057 ภก. ทัทชัย เรือนแปง สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 corp-online
55 C021-0058 ภญ. พรรณี เกตุมณี สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 corp-online
56 C021-0059 ภญ. ปาณิสรา ขอมเดช สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 corp-online
57 C021-0060 ภญ. พัชรี ศิริศักดิ์ สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 corp-online
58 C021-0061 ภญ. กาญจนา ปัญจสิริ สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 corp-online
59 C021-0062 ภญ. ทิพย์รัตน์ อึ้งสกุล สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 corp-online
60 C021-0063 ภญ. นิรัชดา ลีลารัศมี สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 corp-online
61 C021-0064 ภญ. อัจฉรา แหลมทอง สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 corp-online
62 C021-0065 นท.ภก. ประสิทธิ์พร วีระยุทธวิไล สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 corp-online
63 C021-0066 ภญ. เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 corp-online
64 C021-0067 ภญ. นิศากร ตั้งตรงสุนทร สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 corp-online
65 C021-0068 ภญ. สุภาวดี อัศวศิริวิลาศ สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 corp-online
66 C021-0069 ภก. ศักดิ์ชัย ฟู่สกุล สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 corp-online
67 C021-0070 ภญ. ศลิษา พินธุโสภณ สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 corp-online
68 C021-0071 ภญ. อัมพร ฮั่นตระกูล สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 corp-online
69 C021-0072 นอ.ภญ. ยุพลักษณ์ มีมณี สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 corp-online
70 C021-0073 นอ.ภญ. ชัชนี ผ่องจิตต์ สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 corp-online
71 C021-0074 ภญ. ศรีอโศก สุจริง สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 corp-online
72 C021-0075 ภญ. อาพันธ์ชนก สุนทรนฤรังษ์ สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 corp-online
73 C021-0076 ภญ. กนกพร เมืองชนะ สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 corp-online
74 C021-0077 ภญ. ธนิยา เชี่ยวชาญ สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 corp-online
75 C021-0078 ภญ. วีรวรรณ อุชายภิชาติ สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 online
76 C021-0079 นาง สมศรี อมรรุจิ สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 fax
77 C021-0080 ภญ. เกศินี จอมพะเยาว์ สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 online
78 C021-0081 ภญ. สุกัญญา แจ่มเจริญ สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 online
79 C021-0082 ภญ. กนิษฐา เตรียมอมรวุฒิ สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 online
80 C021-0083 ภญ. มัณฑนา ประสารเกตุ สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 online
81 C021-0084 ภญ. ผการัตน์ ตั้งเขื่อนขันธ์ สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 online
82 C021-0085 ภญ. ใจนุช กาญจนภู สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 online
83 C021-0086 ภญ. นวินดา ชินะตังกูร สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 online
84 C021-0087 ภญ. บุศยา กุลบุศย์ สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 online
85 C021-0088 ภก. อลงกรณ์ รื่นรมย์ สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 online
86 C021-0090 นางสาว กัญญา มัชฌิมาวิวัฒน์ สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 fax
87 C021-0091 ภก. ฐิติพล เยาวลักษณ์ สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 online
88 C021-0092 ภญ. สุนันทา แสงทอง สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 corp-online
89 C021-0093 นาง เกษรา จันทรวงศ์ไพศาล สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 fax
90 C021-0094 ภญ. เพ็ญศรี ธงภักดี สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 corp-online
91 C021-0095 ภญ. ศิริกุล พงษ์ศักดิ์ สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 corp-online
92 C021-0096 ภญ. ปัณรสี วีระกำแหง สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 corp-online
93 C021-0097 ภก. ทีทยุด วาษาเนาว์ สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 corp-online
94 C021-0098 ภก. สิทธิพงษ์ กนกวรรณจำรัส สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 corp-online
95 C021-0099 ภญ. อาภาพิรุณ เชียวเอี่ยมพัฒนา สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 corp-online
96 C021-0100 ภญ. วรรณี สุโขยชัย สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 corp-online
97 C021-0101 ภญ. ผกากรอง ถาวรเสถียรกุล สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 corp-online
98 C021-0102 ภญ. จิราภรณ์ หาญธัญพงศ์ สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 corp-online
99 C021-0103 ภญ. รัตนากร เศรษฐกร สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 corp-online
100 C021-0104 ภก. พีระพัฒน์ สงห์ขัน สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 corp-online
101 C021-0105 ภญ. ภารดี ชานุมาล สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 corp-online
102 C021-0106 ภญ. จุฬาลักษณ์ เศรษฐฉัตรกุล สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 corp-online
103 C021-0107 ภญ. พรนภัส นิมมาศุภวงษศ์รัฐ สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 corp-online
104 C021-0108 ภญ. นงลักษณ์ ขันอ่อน สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 corp-online
105 C021-0109 ภญ. พัลลภา ช่างชิง สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 corp-online
106 C021-0110 ภก. ปริทัศนี สุขสมาน สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 corp-online
107 C021-0111 ภญ. รัตนาพร นิละนนท์ สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 online
108 C021-0112 ภญ. ณัชชา ศุภภัทรานนท์ สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 online
109 C021-0113 ภก. แพร เพ็ญศรี สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 online
110 C021-0114 ภก. กฤษฎา ล้ำเลิศสมบัติ สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 fax
111 C021-0115 นางสาว นันทวลักษณ์ พูลวิวัฒน์ชัยการ สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 fax
112 C021-0116 นางสาว จารุณี กฤษณพันธ์ สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 fax
113 C021-0117 นาง ทัศนีย์ ล้อชัยเวช สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 fax
114 C021-0118 ภญ. สุมิตรา หาญพาสุพงศ์ สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 online
115 C021-0119 ภญ. หัทยา มหัทธนวัฒน์ สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 online
116 C021-0120 ภญ. ศุภลักษณ์ คีรีคช สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 corp-online
117 C021-0121 ภญ. ธิดาพร เสมสวัสดิ์ สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 corp-online
118 C021-0122 ภก. สุภัทรา ผ่องศรี สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 corp-online
119 C021-0123 ภญ. พัทนินทร์ อยู่เกตุ สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 corp-online
120 C021-0124 ภก. ศิระ จันทร์เพ็ง สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 corp-online
121 C021-0125 ภก. รชานนท์ ศรีสวัสดิ์วงศ์ สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 online
122 C021-0126 นางสาว ณาณัจฉรา ยอดสง่า สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 onsite
123 C021-0127 นาย อนุสรณ์ คูรานา สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 onsite
124 C021-0128 ภก. ปรินดา ศรีณรงค์ สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 online
125 C021-0129 นาง สมร บุญวิสูตร สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 fax
126 C021-0130 ภญ. ฉัตรวดี กฤษณพันธุ์ สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 online
127 C021-0131 ภญ. ตุลยา โพธารส สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 online
128 C021-0132 ภก. ณรงค์ชัย จักษุพา สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 online
129 C021-0133 ภญ. อังคณา อนันต์ตันติกุล สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 online
130 C021-0134 นาวาเอกหญิง สายสมร เจริญงามพิศ สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 onsite
131 C021-0135 นางสาว จิรประภา กล้าหาญ สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 fax
132 C021-0142 ภญ. รมณา ณิชรัตน์ สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 fax
133 C021-0143 ภก. ฒฤณวัสตร์ วงษ์วิเศษ สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 fax
134 C021-0144 ภญ. วาสนันท์ พลไพรินทร์ สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 fax
135 C021-0145 ภญ. สุธีรา สังข์ศิริ สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 onsite
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C021-0001 ภญ. ศิริลักษณ์ บุญมี (online) สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556
2500 THB
2 C021-0003 ภก. ปรุฬห์วิทย์ อักษรดิษฐ์ (online) สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556
2500 THB
3 C021-0045 ภญ. พรศิริ ไพทอง (online) สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556
2500 THB
4 C021-0089 ภญ. จิตต์พิศุทธิ์ สามัญ (online) สมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556
2500 THB
5 C021-0136 ภก. ธีรยุทธ ปิ่นแก้ว (fax) สมัครหลังวันที่ 20 มีนาคม 2556
3000 THB
6 C021-0137 ภญ. สุภาภรณ์ จันทร์ธร (fax) สมัครหลังวันที่ 20 มีนาคม 2556
3000 THB
7 C021-0138 ภก. ศุภฤกษ์ หิรัณยานุรักษ์ (fax) สมัครหลังวันที่ 20 มีนาคม 2556
3000 THB
8 C021-0139 ภญ. แอนนี่ ไพศาลสิริกุล (fax) สมัครหลังวันที่ 20 มีนาคม 2556
3000 THB
9 C021-0140 ภก. นรากร พฒนวิหค (fax) สมัครหลังวันที่ 20 มีนาคม 2556
3000 THB
10 C021-0141 ภก. จรินทร์ เกตุทอง (fax) สมัครหลังวันที่ 20 มีนาคม 2556
3000 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่
บัญชี 026-449754-4 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการเภสัชวิทยา 13
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**สิวเชื้อรา และการรักษา
เภสัชกร สุรศักดิ์ วิชัยโย ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### สิว อาจเป็นปัญหากวนใจวัยรุ่นหลายๆคน หรือแ...
Read this article
ยาต้านมะเร็ง
เภสัชกร วสุ ศุภรัตนสิทธิ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ยาในกลุ่มนี้มีชื่อเรียกหลายชื่อด้วยกัน ตั้งแ...
Read this article
การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือก (ตอนที่ 3)
รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อมบุญ วัลลิสุตี ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทยซึ่ง...
Read this article
ผิวสวยและสุขภาพแข็งแรงด้วยวิตามิน
รองศาสตราจารย์ .ดร.พิมลพรรณ พิทยานุกุล ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### วิตามิน คืออะไร? วิตาม...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554