โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในงานธุรกิจบริการสุขภาพ เรื่อง การอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 5
วันที่ 23 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2556
ห้องประชุม 409 ชั้น 4 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
หลักการและเหตุผล

จากการที่ตลาดธุรกิจสปาเป็นตลาดระดับโลกที่เติบโตอย่างรวดเร็ว จึงทำให้หลายประเทศเร่งพัฒนาธุรกิจนี้ ธุรกิจสปาไทย จึงต้องพัฒนาคุณภาพ เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันและมีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งนี้องค์ประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญต่อธุรกิจสปา คือ ผู้ดำเนินการสปา ซึ่งปัจจุบันยังมีจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ และบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในธุรกิจสุขภาพและการให้บริการ จึงทำให้บริการที่มีอยู่ยังไม่เป็นระบบ และไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน บุคลากรจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพื่อให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล และมีจำนวนที่เพียงพอ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จึงได้มีบันทึกความร่วมมือในโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในงานธุรกิจสุขภาพ เพื่อยกระดับบุคลากรงานธุรกิจสุขภาพ ให้เข้าสู่ระดับวิชาชีพ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับความต้องการบุคลากรด้านธุรกิจสุขภาพให้เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จึงได้จัดให้มีการอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพในครั้งนี้


วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ตามมาตรฐานหลักสูตรกลางของ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
๒. เพื่อผลิตบุคลากรงานธุรกิจสุขภาพให้มีมาตรฐานเทียบเท่า ระดับสากล
๓. เพื่อสนับสนุนงานธุรกิจสุขภาพในประเทศไทย


หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย ภาควิชาเภสัชวิทยา และ ภาควิชาสรีรวิทยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ ๐๒-๖๔๔-๘๖๗๗-๙๑ ต่อ ๕๕๓๐, ๕๕๓๑


การส่งเอกสาร

ส่งใบสมัครพร้อมใบสำคัญการโอนเงิน และ ใบแสดงวุฒิการศึกษา ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖


กลุ่มเป้าหมาย:

ประชาชนที่สนใจในการดำเนินงานธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ithipolver@hotmail.com  โทรศัพท์ :02-644-8677-91 ต่อ 5530-1 หรือ 081-421-4292 โทรสาร.02-644-8701

ค่าลงทะเบียน:

ลงทะเบียนภายใน 5 เมษายน 2556 14,000.00 THB
ลงทะเบียนหลัง 5 เมษายน 2556 14,500.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารามาธิบดี ชื่อบัญชี “อบรมผู้ดำเนินการสปา” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-436707-4

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- โครงการอบรมผู้ดำเนินการสปาครั้งที่ 5_9-4-56_ประชาสัมพันธ์ หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 9/4/2556 14:40น.
   


 

http://tinyurl.com/aqu7f4v

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง ratree.pap@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C023-0001 นางสาว ภันทิลา คำโสภา ลงทะเบียนภายใน 5 เมษายน 2556 online
2 C023-0003 นาง เพียงใจ จันทร์สว่าง ลงทะเบียนภายใน 5 เมษายน 2556 online
3 C023-0005 นางสาว ภัสธนมนท์ ยากระโทก ลงทะเบียนภายใน 5 เมษายน 2556 online
4 C023-0007 นางสาว กัญจนรัตน์ ธัญยาธนาโชตน์ ลงทะเบียนภายใน 5 เมษายน 2556 online
5 C023-0008 นางสาว จิรชยา ดาวเรือง ลงทะเบียนภายใน 5 เมษายน 2556 online
6 C023-0009 นางสาว สุดารัตน์ พัฒนโชติ ลงทะเบียนภายใน 5 เมษายน 2556 online
7 C023-0010 นางสาว อรุณ สุพภูมิ ลงทะเบียนภายใน 5 เมษายน 2556 online
8 C023-0011 นางสาว สิริพร สุโรพันธ์ ลงทะเบียนภายใน 5 เมษายน 2556 online
9 C023-0012 นางสาว JUNPEN VUDTIEAKPAIBOON ลงทะเบียนภายใน 5 เมษายน 2556 online
10 C023-0013 นางสาว สิริยากร ทองนาค ลงทะเบียนหลัง 5 เมษายน 2556 onsite
11 C023-0014 นางสาว น้ำค้าง คณะโท ลงทะเบียนภายใน 5 เมษายน 2556 online
12 C023-0017 นาง รุ่งฤดี ทองพลู ลงทะเบียนภายใน 5 เมษายน 2556 online
13 C023-0019 นางสาว วรัมพา สุวรรณรัตน์ ลงทะเบียนภายใน 5 เมษายน 2556 online
14 C023-0020 นางสาว นันทนา หวันสู ลงทะเบียนภายใน 5 เมษายน 2556 online
15 C023-0021 นางสาว ชลกร ขวัญชัยนนท์ ลงทะเบียนภายใน 5 เมษายน 2556 online
16 C023-0022 นาง ศุภรัตน์ จิตตวิสุทธิกุล ลงทะเบียนภายใน 5 เมษายน 2556 online
17 C023-0023 นางสาว สุภานัน สายเย็น ลงทะเบียนภายใน 5 เมษายน 2556 online
18 C023-0024 นางสาว บุปผา ไตรสิงห์สม ลงทะเบียนภายใน 5 เมษายน 2556 online
19 C023-0026 นาง พิมพ์รัตน์ ศิริจรรยา ลงทะเบียนภายใน 5 เมษายน 2556 online
20 C023-0027 นางสาว อุไร ศักดิ์คะทัศน์ ลงทะเบียนภายใน 5 เมษายน 2556 online
21 C023-0028 นางสาว จุฑามาศ เสวกสาคร ลงทะเบียนภายใน 5 เมษายน 2556 online
22 C023-0029 นางสาว นิภารัตน์ การอำมร ลงทะเบียนภายใน 5 เมษายน 2556 online
23 C023-0030 นาง ปวีณ์กร ตวงสุวรรณ ลงทะเบียนหลัง 5 เมษายน 2556 online
24 C023-0032 นาย ชิราวุธ ชะคำรอด ลงทะเบียนหลัง 5 เมษายน 2556 online
25 C023-0033 นางสาว ทัศนีย์ จันทร์หอม ลงทะเบียนหลัง 5 เมษายน 2556 online
26 C023-0035 นางสาว สุมาลี สัปดาห์ ลงทะเบียนหลัง 5 เมษายน 2556 online
27 C023-0036 นาง ปฐมาวดี วาเลนไทน์ ลงทะเบียนหลัง 5 เมษายน 2556 online
28 C023-0038 นางสาว ชุติมา แจ่มจันทร์ ลงทะเบียนหลัง 5 เมษายน 2556 fax
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C023-0002 นาง จันทิรา ดิ๊กคินสัน (online) ลงทะเบียนภายใน 5 เมษายน 2556
14000 THB
2 C023-0004 นางสาว ณิชชาภัทร นาคสวัสดิ์ (online) ลงทะเบียนภายใน 5 เมษายน 2556
14000 THB
3 C023-0006 นางสาว รภัทภร นันทน์ธาดา (online) ลงทะเบียนภายใน 5 เมษายน 2556
14000 THB
4 C023-0015 นางสาว จุฑารัตน์ กังงา (online) ลงทะเบียนภายใน 5 เมษายน 2556
14000 THB
5 C023-0016 นาง จิตต์โสภิน มีระเกตุ (online) ลงทะเบียนภายใน 5 เมษายน 2556
14000 THB
6 C023-0025 ภก. กัญญาพัชร์ เกยูรพันธ์ุ (online) ลงทะเบียนหลัง 5 เมษายน 2556
14500 THB
7 C023-0031 นางสาว Pimpinun Angkulldee (online) ลงทะเบียนหลัง 5 เมษายน 2556
14500 THB
8 C023-0034 นางสาว เบญจพร นพสุวรรณชัย (online) ลงทะเบียนหลัง 5 เมษายน 2556
14500 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารามาธิบดี ชื่อบัญชี “อบรมผู้ดำเนินการสปา” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-436707-4
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**กลูต้าไธโอน (glutathione) ทำให้ขาวจริงหรือ??
กลูตาไธโอน (glutathione) เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่เซลล์ในร่างกายมนุษย์สามารถสังเคราะห์ได้เอง มีคุณสมบัติเป็นโปรตีนชนิดหนึ่ง ทำหน้าที่ในการปกป้...
Read this article
ทานตะวัน
ธิดารัตน์ จันทร์ดอน สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ในช่วงนี้อากาศหนาวๆ หลายๆ ท่านเดินทางไปท่อง...
Read this article
ยาหอม..มรดกทางภูมิปัญญา ที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : http://www.spiritofhealthkc.com/wp/wp-content/uploads/2011/12/herbs-lar...
Read this article
ปวดประจำเดือน .. ผู้หญิงคุ้น ผู้ชายงง
นศภ. สุวเนตร์ มงคลการ นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล###อาการปวดท้องน้อย ปวดหัว อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดง่าย เป็น...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554