การประชุมวิชาการ การควบคุมคุณภาพสมุนไพร ครั้งที่ 1 เรื่อง สารฟลาโวนอยด์และสมุนไพร
18 ตุลาคม พ.ศ. 2556
ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
หลักการและเหตุผล

ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศ ในอาเซียนจะปรากฎในประเทศไทย ขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากประเทศไทยจะกระจายไปในประเทศอาเซียน ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในอาเซียนมีรูปแบบต่างๆ เช่น ยาแผนโบราณ ยาสมุนไพรพัฒนา ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจำเป็นต้องมีหลักฐานสนับสนุนประสิทธิภาพ ความปลอดภัยและคุณภาพ ปัจจุบันมีข้อมูลใหม่ด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัยและสารที่แสดงฤทธิ์ของสมุนไพร ซึ่งเกิดจากผลงานวิจัยจำนวนมากมาย วิธีวิเคราะห์สารแสดงฤทธิ์ในสมุนไพรที่ได้รับการพัฒนาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรแตกต่างจากการควบคุมคุณภาพยาแผนปัจจุบัน จำเป็นต้องมีความรู้ ด้านต่างๆ ของสารที่แสดงฤทธิ์ในสมุนไพรเพื่อประโยชน์ในการเลือกสารในสมุนไพรมาใช้เป็นสารมาตรฐาน ภาควิชาเภสัชวินิจฉัยตระหนักถึงความสำคัญที่ เภสัชกร นักวิชาการ บุคลากรทางสาธารณสุข และผู้ที่สนใจจำเป็นต้องได้รับความรู้และข้อมูลสมุนไพรที่ทันสมัย ครอบคลุมการใช้ประโยชน์และการควบคุมคุณภาพสมุนไพรจึงจัดประชุมวิชาการ การควบคุมคุณภาพสมุนไพร ครั้งที่ 1 เรื่อง สารฟลาโวนอยด์และสมุนไพรวัตถุประสงค์

เพื่อให้ความรู้และข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับสารฟลาโวนอยด์และสมุนไพร ครอบคลุมการใช้ประโยชน์และการควบคุมคุณภาพสมุนไพร เป็นการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 02-644-8677-91 ต่อ 5530, 5531
โทรสาร 02-644-8701
www.pharmacy.mahidol.ac.th


รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2-000-MDU-000-1304-01
จำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.75 หน่วยกิต

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร นักวิชาการ บุคลากรทางสาธารณสุขและผู้ที่สนใจ

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ithipolver@hotmail.com  โทรศัพท์ :02-644-8677-91 ต่อ 5530-1 หรือ 081-421-4292 โทรสาร.02-644-8701

ค่าลงทะเบียน:

ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 1,200.00 THB
ภายหลังวันที่ 30 กันยายน 2556 1,500.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 026-450236-5 ชื่อบัญชี การควบคุมคุณภาพสมุนไพร

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- ประชุมวิชาการ-ควบคุมคุณภาพสมุนไพร30-7-56_ประชาสัมพันธ์_ หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 1/8/2556 15:58น.
   


 

http://tinyurl.com/bdw7st3

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง ratree.pap@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C024-0003 ดร. พัชรวรรณ ตันอมาตยรัตน์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 online
2 C024-0006 ดร. สมจินตนา ทวีพานิชย์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 online
3 C024-0009 นาย ภาณัฐ เดฃะยนต์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 online
4 C024-0010 ดร. รุ้งตะวัน สุภาพผล ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 online
5 C024-0011 ภญ. ภัทรวดี พงษ์สุขเจริญกุล ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 online
6 C024-0012 นาย ณรงค์ชัย พ่วงปาน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 online
7 C024-0013 ภญ. กัลยาณ์ศรี นิรันดร์ศิโรจน์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 online
8 C024-0014 นางสาว พัทธนันต์ พรหมฤทธิวงศ์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 corp-online
9 C024-0015 นาย อภิรักษ์ สุจริตจันทร ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 corp-online
10 C024-0016 ดร. รสมา ภู่สุนทรธรรม ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 online
11 C024-0017 สพ.ญ. คคนางค์ ปิยะรังษี ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 online
12 C024-0018 นางสาว ปรินุช ชุมแก้ว ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 online
13 C024-0020 นางสาว ปะราลี สมบูรณ์เปล่ง ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 online
14 C024-0021 นางสาว วิยะดา หนูริง ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 online
15 C024-0023 นางสาว ชุติมา ศิริเชาวนิชการ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 online
16 C024-0024 นางสาว อรุณี ศิริเชาวนิชการ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 online
17 C024-0025 นางสาว สมนึก พรมแดง ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 online
18 C024-0026 ดร. เรณู อยู่เจริญ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 online
19 C024-0027 ภญ. สุภาภรณ์ อรุณศิริวัฒนา ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 online
20 C024-0028 ดร. อริสา บอนเนซซ์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 online
21 C024-0031 ภญ. ชัญญภัค เจตนาสัมฤทธิ์โชค ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 online
22 C024-0032 นางสาว เพ็ญพรรณ ขันรินทร์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 online
23 C024-0033 นางสาว อารมณี อุดมกิจวัฒนา ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 online
24 C024-0034 ผศ.ดร. ทวีสิน นาวารัตน์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 online
25 C024-0035 ภก. ไชยวัฒน์ ไชยสุต ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 online
26 C024-0036 ผศ.ดร. อุมาพร รุ่งสุริยะวิบูลย์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 online
27 C024-0037 ภญ. ศิริรัตน์ สกุลศรีประเสริฐ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 online
28 C024-0038 ภญ. ศิริพร กิตติวิสุทธิ์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 online
29 C024-0039 นาย ธเนศ เหล่ารบ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 online
30 C024-0040 นางสาว เบญจวรรณ บุญเกษม ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 online
31 C024-0041 นาง สุดาวดี ธีรศิลป ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 online
32 C024-0043 นาย กัมพล มะลาพิมพ์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 online
33 C024-0044 นาย พรณรงค์ อินทรเกษม ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 online
34 C024-0045 ดร. จรรยพัฒน์ แสงสุวรรณ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 online
35 C024-0046 นางสาว สุทธิรัตน์ ศิลาคำ ภายหลังวันที่ 30 กันยายน 2556 online
36 C024-0047 นาง ธัญวรัตน์ กาจสงคราม ภายหลังวันที่ 30 กันยายน 2556 online
37 C024-0048 นางสาว สุภาพร เจจือ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 fax
38 C024-0049 นาย สมเกียรติ โรจนพรรณทิพย์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 fax
39 C024-0050 นาย นพดล เหลืองภิรมย์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 fax
40 C024-0052 นาง ศิรินันท์ ทับทิมเทศ ภายหลังวันที่ 30 กันยายน 2556 online
41 C024-0053 นาง ภัทรา อะหมะดี พีรซะหีด ภายหลังวันที่ 30 กันยายน 2556 online
42 C024-0054 นางสาว เยาวลักษณ์ คำพันธ์ ภายหลังวันที่ 30 กันยายน 2556 online
43 C024-0055 นาย ธงชัย เหมทานนท์ ภายหลังวันที่ 30 กันยายน 2556 online
44 C024-0056 นางสาว ภัทร์สุดา เชื้อบุญมี ภายหลังวันที่ 30 กันยายน 2556 online
45 C024-0057 ภญ. ดร.ศิริเพ็ญ จริเกษม ภายหลังวันที่ 30 กันยายน 2556 online
46 C024-0058 นาย โอภาส พระเทพ ภายหลังวันที่ 30 กันยายน 2556 online
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C024-0001 นางสาว วิชุดา พิพิธพิบูลย์สุข (online) ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556
2500 THB
2 C024-0002 ภญ. มาลีรักษ์ อัตต์สินทอง (online) ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556
2500 THB
3 C024-0004 นางสาว พรทิพย์ แซ่ลิ้ม (online) ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556
2500 THB
4 C024-0005 ดร. สุมนต์ทิพย์ คงตันจันทร์ฟัก (online) ภายหลังวันที่ 30 กันยายน 2556
3000 THB
5 C024-0007 นางสาว จุรีวรรณ รองศักดิ์ (online) ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556
1200 THB
6 C024-0008 นางสาว พิชชากานต์ พิทยกรพิสุทธิ์ (online) ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556
1200 THB
7 C024-0019 ภญ. นัชชา สิริโชติปภาวิน (online) ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556
1200 THB
8 C024-0022 นางสาว วาสนา อินทะสอน (online) ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556
1200 THB
9 C024-0029 นาย ศักดา เกิดเกียรติสุดา (online) ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556
1200 THB
10 C024-0030 ร.ท.หญิง กนต์ธีล์ วัฒนะวรนันทน์ (online) ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556
1200 THB
11 C024-0042 นางสาว นารี บุญศิริเภสัช (online) ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556
1200 THB
12 C024-0051 ดร. สุธีรา เสาวภาคย์ (online) ภายหลังวันที่ 30 กันยายน 2556
1500 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 026-450236-5 ชื่อบัญชี การควบคุมคุณภาพสมุนไพร
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**Stevia: Natural sweetness...sweetener of choice
Pisamai Kulkanjanatorn PhD, Pharmacist, Assoc. Prof., Department of Pharmaceutical Chemistry, Faculty of Pharmacy, Mahidol University ### &nb...
Read this article
ปัสสาวะเปลี่ยนสีหลังกินยา
เภสัชกร สุรศักดิ์ วิชัยโย ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ลักษณะของปัสสาวะ ถือเป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ถ...
Read this article
โรคพิษสุนัขบ้า ร้ายแรง แต่ป้องกันได้!
โรคพิษสุนัขบ้าคืออะไร? “โรคพิษสุนัขบ้า”“โรคกลัวน้ำ”หรือ “โรคหมาว้อ&rdq...
Read this article
ปวดไมเกรน ... ระวัง ปัญหายาตีกันของ ergotamine
อาจารย์ เภสัชกร ศุภทัต ชุมนุมวัฒน์ ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTeCTK8q_im1gJqxROyAcWnKxIpu...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554