โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การใช้ HPTLC เพื่อการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรในทัศนะระดับชาติและระดับสากล
2 เมษายน 2556
ห้องประชุม 206 ชั้น 2 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
หลักการและเหตุผล

สมุนไพรได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ตั้งแต่โบราณกาล ในซีกโลกตะวันตกนับตั้งแต่ยุคสมัยเมโสโปเตเมีย และอียิปต์ หรือ ในซีกโลกตะวันออก ได้แก่ ประเทศจีน และ อินเดีย ต่างก็มีวิธีการนำสมุนไพรมาใช้เป็นยารักษาโรค อาหารบำรุงสุขภาพ และเครื่องสำอาง ปัจจุบันมีการนำสมุนไพรมาใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก รวมทั้งมีการค้าสมุนไพรระหว่างประเทศทั้งในรูปวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพิ่มขึ้น และจากความแตกต่างในแหล่งที่มาของสมุนไพรตลอดจนวิธีการผลิต การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค ทั้งในด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพร นอกจากนี้การผลิตสมุนไพรให้ได้คุณภาพตามข้อกำหนดของเภสัชตำรับ (Pharmacopoeia) ภายใต้กฎเกณฑ์การผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practice GMP) เป็นที่ยอมรับและนำมาปฏิบัติกันทั่วโลก ดังนั้นวิธีการควบคุมคุณภาพจึงต้องสอดรับกับกฎเกณฑ์เหล่านี้ ประเทศไทยมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรจำนวนมากทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องได้รับความรู้ในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย

รงคเลขแนวระนาบ (Planar Chromatography) หรือ ทีแอลซี (TLC) คือวิธีการแยกสารบนแผ่นที่เคลือบด้วยตัวดูดซับ เป็นเทคนิคที่ได้รับความนิยมสูงในห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพสมุนไพร ปัจจุบันมีการพัฒนาทีแอลซีสมรรถนะสูง (HPTLC) ทำให้การแยกสารดีขึ้นและยังได้นำไปผนวกกับเครื่องวัดความหนาแน่น (densitometer) ทำให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสารเพิ่มขึ้นช่วยในการพิสูจน์เอกลักษณ์และใช้ในการวิเคราะห์หาปริมาณ ประกอบกับมีเทคนิคต่างๆช่วยในการตรวจสารที่ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ด้วย HPLC และสามารถทำการวิเคราะห์ได้หลายตัวอย่างในเวลาเดียวกันจึงประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นความสำคัญในการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจวิธีการใช้ HPTLC ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้กับนักวิจัย อาจารย์ หน่วยงานรัฐและเอกชนที่ผลิตสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ ตลอดจนประชาชนที่มีความสนใจจึงจัดสัมนาเรื่อง “การใช้ HPTLC เพื่อการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรในทัศนะระดับชาติและระดับสากล”


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ HPTLC ในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร
2. เพื่อพัฒนาแหล่งฝึกสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
3. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการควบคุมคุณภาพสมุนไพร

หน่วยงานรับผิดชอบ

ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 02-644-8677-91 ต่อ 5530-1 โทรสาร 02-644-8701

กลุ่มเป้าหมาย:

นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการผลิต สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ และผู้สนใจทั่วไป

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ithipolver@hotmail.com  โทรศัพท์ :02-644-8677-91 ต่อ 5530-1 มือถือ 081-421-4292

ค่าลงทะเบียน:

ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 1,000.00 THB
ค่าลงทะเบียนหลังวันที่ 28 มี.ค.2556 1,200.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารามาธิบดี บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ประชุมวิชาการ HPTLC” เลขที่บัญชี 026-450383-2

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- HPTLC_info หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- HPTLC_apply_fax หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
   


 

http://tinyurl.com/bcxhbos

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง ratree.pap@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C026-0001 นางสาว สุภัชยา แจ่มใส ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
2 C026-0002 ภญ. อรพิน เศษรฐาวิวัฒน์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
3 C026-0003 นางสาว รัชฎาวรรณ ปัญญา ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
4 C026-0004 ดร. นุชนาถ รังคดิลก ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
5 C026-0005 ภญ. เบญจวรรณ อุบลคลี่ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
6 C026-0006 นาง นันทนิจ ผลพนา ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
7 C026-0007 นางสาว ศศิธร ใจธีรภาพกุล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
8 C026-0008 นางสาว นุชดา มณีจันทรา ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
9 C026-0009 ดร.ภญ. กนกภรณ์ สวัสดี ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
10 C026-0010 ภญ. ชุติพันธ์ หนูสุก ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
11 C026-0011 นางสาว เยาวลักษณ์ บุญทรงฤทธิ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
12 C026-0012 นางสาว สิริพรรณ นาคามาตย์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
13 C026-0013 นางสาว เบญจวรรณ บุญเกษม ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
14 C026-0014 ดร. ปลื้มจิตต์ โรจนพันธุ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
15 C026-0015 นาง สุดาวดี ธีรศิลป ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
16 C026-0017 ดร. ธารารัฏฐ์ นวลสนิท ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
17 C026-0018 นางสาว ธิรดา สุขธรรม ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
18 C026-0019 นางสาว อาทิตยา เที่ยงสู่สุข ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
19 C026-0020 นางสาว พัชรวรรณ ตันอมาตยรัตน์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
20 C026-0021 นาย กรธณ เยาวรัตน์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
21 C026-0022 นาย สัญชาน วัฒนศิรางค์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 corp-online
22 C026-0023 นาง วชิรพันธ์ วัฒนศิรางค์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 corp-online
23 C026-0024 ร.อ.หญิง ธิษณาภา วุฒิรณฤทธิ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
24 C026-0025 พ.ต. ศราวุธ จินดารัตน์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
25 C026-0026 นางสาว พิรุณรัตน์ เดชบำรุง ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
26 C026-0027 นางสาว รุ่งนภา อ๋องคณา ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 corp-online
27 C026-0028 นาย ศุภชัย สายบัว ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 corp-online
28 C026-0029 นาย วงศธร งามเอนก ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 corp-online
29 C026-0030 นางสาว ศิรินภา เจนศิริสกุล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
30 C026-0031 นางสาว กัลยาณ์ศรี นิรันดร์ศิโรจน์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
31 C026-0032 นางสาว ภคินี อัครเวสสะพงศ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
32 C026-0033 นางสาว พรเพ็ญ สุภาโชค ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
33 C026-0034 นาย รุ่งชาญ สุขสังวร ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
34 C026-0035 นางสาว วิรชา ชมเอ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
35 C026-0036 นางสาว พัชชา ญาณภิรัต ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
36 C026-0037 นางสาว แคทรียา เฟื่องการกล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
37 C026-0038 นางสาว ขวัญกมล ทวายตาคำ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
38 C026-0039 นางสาว ณัฐวดี วงษ์เทศ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
39 C026-0040 นาย วิชัย อัยกูล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
40 C026-0041 ภญ. มาลีรักษ์ อัตต์สินทอง ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
41 C026-0042 ภก. สุรพล พวงเงิน ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
42 C026-0043 นาย กริบพล ทองไล้ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
43 C026-0044 นางสาว วิชุดา พิพิธพิบูลย์สุข ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
44 C026-0045 นางสาว ดรุณมาศ แสนเขื่อน ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
45 C026-0046 นางสาว ประภาวีร์ วรกรรณ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
46 C026-0047 นางสาว แสงระวี สุทธิปริญญานนท์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
47 C026-0048 นางสาว สิรีวรรณ แก้วสุวรรณ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
48 C026-0049 นาย ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
49 C026-0050 นางสาว วิริยา นิตย์ธีรานนท์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
50 C026-0051 ดร. ณรงค์ จึงสมานญาติ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
51 C026-0052 นางสาว ธนสวรรณ จึงสมานญาติ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
52 C026-0053 นาย พิทักษ์ อินธิมา ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
53 C026-0054 ดร. ทวีสิน นาวารัตน์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
54 C026-0056 นางสาว ศิรประภา บุญบุตร ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 corp-online
55 C026-0057 นาย ยุรนันท์ ศรีสุก ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 corp-online
56 C026-0058 ภญ. นุชนาฏ กิจเจริญ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
57 C026-0059 นางสาว พรทิพย์ ศุภวิไล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
58 C026-0060 นาง ดาราวรรณ ปิ่นทอง ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
59 C026-0061 นาง สุภีนันท์ อัญเชิญ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
60 C026-0062 นาง พยงค์ วณิเกียรติ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
61 C026-0063 ดร. นนทกรณ์ อุรโสภณ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
62 C026-0064 นาย ณรงค์ชัย พ่วงปาน ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
63 C026-0065 นางสาว ภัทรภร ภควีระชาติ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
64 C026-0067 นาย ณัชพล โชติชัยชรินทร์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
65 C026-0068 นาย ประยูร เอ็นมาก ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
66 C026-0069 นางสาว กฤษณา สุพรรณ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
67 C026-0070 นางสาว ศิริพร เต็งรัง ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
68 C026-0071 นาย กนกศักดิ์ ลอยเลิศ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
69 C026-0072 นาย วิทูรย์ ยวงสะอาด ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
70 C026-0073 นางสาว วิมลวรรณ วัฒนวิจิตร ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
71 C026-0074 นางสาว พิชชากานต์ พิทยกรพิสุทธิ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
72 C026-0076 นางสาว จุรีวรรณ รองศักดิ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
73 C026-0077 พ.อ.หญิง ฎรศาณ์ ชุมชัย ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
74 C026-0078 นางสาว ภัทรวดี พงษ์สุขเจริญกุล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
75 C026-0079 นางสาว วัลลภา ยสินทร ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
76 C026-0081 นางสาว สุนันทา ศรีโสภณ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
77 C026-0082 นางสาว ณัฐธิดา นิโครธางกูร ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 corp-online
78 C026-0083 นาย ธรรศปริชณ์ ทิพย์สมบัติ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 corp-online
79 C026-0084 นางสาว ชรินรัตน์ โตเทียม ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
80 C026-0085 นางสาว ปอชญา ชุมสุวรรณ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
81 C026-0086 ภญ. มัณฑนา สุทธานุรักษ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
82 C026-0087 นางสาว จรรยา ชัยเจริญพงศ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
83 C026-0088 นางสาว วาทินี จันมี ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
84 C026-0089 นางสาว มณฑิรา ท้าวทันวงศ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 corp-online
85 C026-0090 นาย ตวงบุญ ศุภโกวิท ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
86 C026-0091 นางสาว วิจิตรา พันธ์แสง ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 corp-online
87 C026-0092 นาย เทวนันทน์ ทองหยาด ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
88 C026-0093 นาย ชัยศักดิ์ จันศรีนิยม ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
89 C026-0094 นางสาว วลีวัลย์ เอกนัยน์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
90 C026-0096 ภญ. บุญญาภา หวังวัฒนา ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
91 C026-0097 นางสาว วรรณพร เพ็ชรบัว ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
92 C026-0098 นางสาว สริสรา วรวงศ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
93 C026-0099 นาง สุภาภรณ์ สาชาติ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
94 C026-0100 นาย สัจจะ ประสงค์ทรัพย์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
95 C026-0101 นาง นันทนา เอกอัจฉริยะสกุล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
96 C026-0102 อ.ดร. กุสุมาวดี อุทิศพันธ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
97 C026-0103 นาย ธนากร อินทชาติ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
98 C026-0104 นางสาว สุกัลยา สุวรรณสิทธิ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
99 C026-0105 ภญ. ทสมาพร สุขวัฒนาสินิทธิ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
100 C026-0106 ภญ. ผศ. ดร. วันดี ญาณไพศาล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
101 C026-0107 นาง ดวงกมล เกื้อสกุล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
102 C026-0108 นางสาว สมนึก พรมแดง ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
103 C026-0110 นางสาว ณัฐณี หาสิตพานิชกุล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
104 C026-0111 นางสาว พัชรา วีระวงศ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
105 C026-0112 นางสาว เพ็ญพรรณ ขันรินทร์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
106 C026-0113 ภก. วิชาญ จันทร์วิทยานุชิต ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
107 C026-0114 ดร. ศรัณยพร มากทรัพย์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
108 C026-0115 นางสาว ปุณิกา นอบน้อม ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 corp-online
109 C026-0116 นางสาว จตุรา ท่าไว ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 corp-online
110 C026-0117 นางสาว กันตา นิ่มทัศนศิริ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
111 C026-0118 ดร. ชวลิต สิทธิสมบัติ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
112 C026-0119 นาย ฐิติพงษ์ วิชิตนาค ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
113 C026-0120 นาง พิมลวรรณ อัคคภิญญา ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
114 C026-0121 นางสาว ไพรัตน์ อาษานอก ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
115 C026-0122 นางสาว ขวัญตา อุดมรักษ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
116 C026-0124 นางสาว วารุณี จิรวัฒนาพงศ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
117 C026-0125 นางสาว สุพรรณ ภัทรพรชัยวัฒน์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
118 C026-0126 นาย ภูริทัต รัตนสิริ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
119 C026-0127 นางสาว นันทิยา จ้อยชะรัด ค่าลงทะเบียนหลังวันที่ 28 มี.ค.2556 onsite
120 C026-0128 ภก. ไชยรัตน์ จันทรเทพเทวัญ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
121 C026-0129 นาย พรณรงค์ อินทรเกษม ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
122 C026-0133 นางสาว กนกทิพย์ ปานสุขสาร ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
123 C026-0134 นาย สยันต์ พรมดี ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 corp-online
124 C026-0135 นาย สุเทศน์ จันทรุขา ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 corp-online
125 C026-0136 นาย ไชยณรงค์ สันธิศิริ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 corp-online
126 C026-0137 นาย สมเกียรติ ประทุมทอง ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 corp-online
127 C026-0138 ภญ. ลลิตา วีระเสถียร ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
128 C026-0139 นางสาว เนติยา การะเกตุ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
129 C026-0140 นางสาว โชติกา แหร่มบรรเทิง ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 corp-online
130 C026-0141 ภญ. วิวรรณ วรกุลพาณิชย์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 corp-online
131 C026-0142 นางสาว รสสุคนธ์ กลิ่นหอม ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 corp-online
132 C026-0143 นางสาว ขวัญเรือน สมพิมาย ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 corp-online
133 C026-0144 นาย นพรัตน์ ทูลมาลย์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 corp-online
134 C026-0145 นางสาว สุนันทา เหล่านุกูล ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 corp-online
135 C026-0146 นางสาว นัฏกานต์ กลิ่นรัตน์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 corp-online
136 C026-0147 นางสาว ปฏิมา คุ้มเมือง ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 corp-online
137 C026-0148 ดร. ธัญนันท์ วรรณธง ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
138 C026-0150 นางสาว พรรณภัทร อินทฤทธิ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 corp-online
139 C026-0151 นางสาว วรัมพา สุวรรณรัตน์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 corp-online
140 C026-0152 ภญ. จุฑามาส บูระ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
141 C026-0153 นางสาว วิมลมาศ ดิลกวิลาศ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
142 C026-0154 นางสาว ประทุม เพชรสำฤทธิ์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
143 C026-0155 นางสาว อาพันธ์ชนิด เทพอวยพร ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
144 C026-0156 นาง ประนอม สุขเกื้อ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
145 C026-0157 นาง พรรณีกา อัตตนนท์ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
146 C026-0158 นาง ธนิตา ค่ำอำนวย ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
147 C026-0159 นางสาว ปิยวดี พิศาลรัตนคุณ ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
148 C026-0160 นางสาว จตุรภัทร คงเดิม ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
149 C026-0161 Mrs. Kartini Kartini ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
150 C026-0162 นางสาว เฟื่องลดา ทบศรี ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556 online
151 C026-0163 รศ.ดร. จินดา หวังบุญสกุล ค่าลงทะเบียนหลังวันที่ 28 มี.ค.2556 onsite
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C026-0016 นาง ช่อทิพย์ โกฮอด (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556
1000 THB
2 C026-0055 นางสาว สุนันทา ศรีโสภณ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556
1000 THB
3 C026-0066 รศ.ดร. สรัญญา วัชโรทัย (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556
1000 THB
4 C026-0075 นาย เมธา สิมะวรา (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556
1000 THB
5 C026-0080 นางสาว ปัณรส ศิริกนกวิไล (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556
1000 THB
6 C026-0095 นางสาว อุรัตน์ พิมลศรี (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556
1000 THB
7 C026-0109 ภญ. วนิดา จันทรเทพเทวัญ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556
1000 THB
8 C026-0123 นางสาว สุลักษณ์ แจ่มจำรัส (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556
1000 THB
9 C026-0130 นางสาว ภัทร์ชญาณ์ภา สมจิตต์ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556
1000 THB
10 C026-0131 นางสาว ชลกร ขวัญชัยนนท์ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556
1000 THB
11 C026-0132 ภก. ธีธัฐน์ วิริยะสุมน (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556
1000 THB
12 C026-0149 นาง ประนอม สุขเกื้อ (online) ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มี.ค.2556
1000 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารามาธิบดี บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ประชุมวิชาการ HPTLC” เลขที่บัญชี 026-450383-2
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**แพ้ยา มีผื่นขึ้นรุนแรง คืออะไร
นศภ. ธีรวิชญ์ อัชฌาศัย นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS7oIuory93VUzjRNFOFE...
Read this article
กลูตาไธโอน ตอนที่ 1 : ต้านโรค ชะลอวัย
รองศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ พิทยานุกุล ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กลูตาไธโอน (Glutathione) นับเป็นสา...
Read this article
สเปรย์พริก?..สเปรย์พริกไทย?..Pepper spray? อะไรกันแน่
รองศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ข่าวฆ่าข่มขืนบนขบวนรถไฟสายใต้ ได้สร้า...
Read this article
ผักหวานกินได้ทุกชนิด จริงหรือ ?
ศาสตาจารย์ ดร.วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ผักหวานที่พบมีในประเทศไทยมีอย...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554