การประชุมวิชาการด้านการขึ้นทะเบียนตำรับยา ครั้งที่ 3 เรื่อง “ข้อมูลทะเบียนยา ความถูกต้องของวิธีการแสดงคุณภาพ”
28-29 พฤษภาคม 2556
ห้องประชุม 302 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
หลักการและเหตุผล

ทะเบียนยา เป็นเอกสารข้อมูลที่แสดงว่ายาตำรับนั้นได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้ซื้อ ขาย หรือจัดจำหน่ายได้ในประเทศไทย ข้อมูลในทะเบียนยาต้องถูกต้องและครบถ้วนตามข้อกำหนดอาเซียน (ASEAN guideline) ข้อมูลเหล่านี้ได้แก่ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ผลการรักษาทางคลินิก โครงสร้างเคมีของยา ความเป็นพิษ อาการข้างเคียง ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่ชี้บอกตัวตนที่แท้จริงของยานั้น และข้อมูลความคงสภาพ เป็นต้น ในกรณีที่ยาตัวนั้นเป็นยาค้นพบใหม่ ผู้วิจัยและบริษัทผู้ผลิตจะเป็นผู้นำเสนองานในเอกสารวิชาการหรือในที่ประชุมทางวิชาการต่างๆ หรือรายงานในเอกสารขอสิทธิบัตร ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามระยะเวลาที่กำหนด เมื่อหมดเวลาการคุ้มครองตามสิทธิ ผู้ผลิตรายอื่นสามารถทำการผลิตยาตำรับนั้นได้ โดยต้องทำการวิจัยเพิ่มในส่วนของสูตรตำรับ รูปแบบยาที่เหมาะสม ชีวสมมูลที่เท่าเทียมกับยาต้นแบบ (bioequivalence) กระบวนการผลิตตามมาตรฐานวิธีการผลิตที่ดี (good manufacturing practice) การประกันและการควบคุมคุณภาพ (quality assurance and control) ของวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป จึงกล่าวได้ว่าผู้ผลิตยาซึ่งหมดอายุสิทธิบัตรแล้ว ต้องนำเสนอข้อมูลด้านการผลิต ด้านคุณภาพ พร้อมข้อมูลการทดลองในห้องวิจัยและพัฒนาของผู้ผลิต และข้อมูลที่ยืนยันด้านการรักษา (จากเอกสารงานวิจัยหรือสิทธิบัตรหรือเอกสารอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ) ก่อนที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะอนุมัติทะเบียน ต้องตรวจสอบและประเมินความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารขอขึ้นทะเบียน การดำเนินการประเมินทำโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการอาหารและยา
ในประเทศไทยยังไม่มีอุตสาหกรรมการผลิตยาใหม่หรือยาต้นแบบ อุตสาหกรรมยาเกือบทั้ง หมด เป็นการผลิตยาที่ผู้ผลิตข้ามชาติทำการวิจัยไว้และหมดระยะเวลาที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิบัตร การสืบค้นข้อมูลงานวิจัยจึงเป็นหน้าที่ที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับทีมวิจัยในประเทศ เพื่อใช้ในการวิจัยพัฒนาเพื่อให้ได้สูตรตำรับที่เท่าเทียมกับยาต้นแบบ โดยใช้กระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพที่มีมาตรฐาน เพื่อประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์สุดท้าย ผู้มีหน้าที่ขึ้นทะเบียนตำรับยา คือผู้ที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมด ได้แก่ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวกับการรักษา งานวิจัยด้านการพัฒนาสูตรตำรับและกระบวนการผลิตของนักวิจัยในประเทศและทีมวิจัยของผู้ผลิต เรียบเรียงและจัดทำเอกสารนำเสนอคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อประเมินความถูกต้อง และความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป
ข้อมูลด้านคุณภาพในเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนตำรับยา นับเป็นส่วนที่สำคัญมาก ต้องแสดงการตรวจสอบตัวตนที่แท้จริงของตำรับ โดยใช้วิธีตรวจวิเคราะห์ที่มีมาตรฐานสากล พร้อมข้อมูลการปฏิบัติการทดสอบ ในกรณีที่วิธีวิเคราะห์ที่ใช้ไม่ได้อยู่ในตำรายาที่รัฐมนตรีประกาศ ผู้ขอขึ้นทะเบียนตำรับยาต้องทำการ validate ซึ่งเป็นการประเมินหรือตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมของวิธีวิเคราะห์ในการใช้วิเคราะห์ตำรับยาและวัตถุดิบที่ใช้ พร้อมข้อมูลการปฏิบัติการทดสอบกับตำรับยา เพื่อให้ผู้ประเมินหรือผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการอาหารและยา มั่นใจว่าเป็นตำรับยาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสมควรได้รับอนุญาตและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค


วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถ

1. สืบค้นข้อมูลฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา พิษวิทยา การรักษาและอาการข้างเคียง ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และมีความเข้าใจ ถึงความสำคัญของข้อมูลที่ใช้แสดงคุณลักษณะด้านคุณภาพของตำรับยา และการจัดเตรียมเอกสารประกอบที่สมบูรณ์ เพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างแท้จริง

2. จัดเตรียมข้อมูลด้านการผลิตและด้านคุณภาพและผลการทดลองที่ครบถ้วนถูกต้องเพื่อนำเสนอในการขึ้นทะเบียนตำรับยา

3. เกิดความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้ผลิตตำรับยา (ผู้ปฏิบัติการทดสอบและผู้จัดเตรียมข้อมูลเป็นเอกสาร) และนักวิชาการผู้ประเมิน


ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องโดยมีรหัสประจำกิจกรรมคือ 2-000-MDU-000-1305-01 และมีหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11.5 หน่วยกิต


หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 02-6448695 หรือ 02-6448678-91 ต่อ 5402, E-mail : headpypc@mahidol.ac.th

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกรที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนยา และบุคลากรที่สนใจ จำนวน 100 คน

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:headpypc@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 02-6448695 หรือ 02-6448678-91 ต่อ 5402

ค่าลงทะเบียน:

กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 3,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี 026-443603-5

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- หนังสือขออนุมัติจัดการประชุม หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 3/5/2556 11:23น.
- Brochure_การขึ้นทะเบียนยา หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 3/5/2556 11:24น.
- รายละเอียดประชุมตำรับยา ครั้งที่ 3 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 3/5/2556 11:30น.
   


 

http://tinyurl.com/a3g9gpo

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง ratree.pap@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C027-0001 ภญ. จิตต์พิศุทธิ์ สามัญ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
2 C027-0002 ภญ. วนิดา ธีระเรืองไชยศรี กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
3 C027-0003 นางสาว อมรา วันคำ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
4 C027-0005 ภญ. จิรัฐติกาล ไม้จีน กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
5 C027-0006 ดร. วันวิสาข์ คุณะวัฒนกุล กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
6 C027-0007 ภญ. ชญานิน ศรีสมุทรนาค กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
7 C027-0008 ภญ. ทัศนีย์ สุทธิปิยะโรจน์ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
8 C027-0010 ภก. ธงชัย ชมศิริ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
9 C027-0012 ภก. โกศล แซ่ติ้ง กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
10 C027-0013 ภญ. รัญชนา ชิตามระ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
11 C027-0014 ดร. ศศิวิมล กิตติวรวิทย์กุล กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
12 C027-0015 นางสาว ณภัทรพร บุญญานุภาม กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 fax
13 C027-0016 นางสาว ชนภัค เลิศภิญโญชัยถาวร กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 fax
14 C027-0017 นาย ภาวัต กันธพรหม กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
15 C027-0018 ภญ. พรลดา สุรทิณฑ์ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
16 C027-0019 นางสาว จิรภัทร ใคร่กระโทก กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
17 C027-0020 ภญ. ณัฐฐามาส ทวีสินสมบูรณ์ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
18 C027-0021 ภญ. ชลาทิพย์ สกุลฟุ้ง กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
19 C027-0022 นางสาว อาภรณ์ แก้วปรารถนา กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
20 C027-0023 ภญ. ณัฐธนา วุฒิวรรณ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
21 C027-0024 ภญ. ทิวารัตน์ วุฒิศรัย กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
22 C027-0025 ภญ. โสภาพรรณ กาญจนบัตร กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
23 C027-0026 ภญ. สุชานาฏ โรจนรวีวงศ์ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
24 C027-0027 ภญ. อลิสา เพชรชูพงศ์ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
25 C027-0028 ภก. ชัยวัฒน์ เสียงสิริศักดิ์ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
26 C027-0029 ภญ. พัชรินทร์ เทพมณี กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
27 C027-0030 ภก. ชัชวาล ฐานมโนวงศ์ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
28 C027-0031 ภก. พิสิฏฐ์ ธีรสุขาภรณ์ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
29 C027-0032 ภญ. สิริมา แก้วปิ่นทอง กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
30 C027-0033 ภญ. สิริพร พินพงทรัพย์ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
31 C027-0034 ภญ. ศศิธร โชคบุญเปี่ยม กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
32 C027-0035 ภญ. คนธิยา เอี่ยมอรุณไทย กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
33 C027-0036 ภญ. วราพร อรรคคินพงษ์ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
34 C027-0037 นาย ธันวา อภินันทนกูล กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 fax
35 C027-0038 นางสาว ตรีรัก ประเสริฐศรี กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 fax
36 C027-0039 นางสาว นัยนา อุ้มญาติ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 fax
37 C027-0040 นางสาว สุภัคเพ็ญ กฤตยาหรรษ์ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 fax
38 C027-0042 ภญ. จินดา หล่อเจริญเรือง กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
39 C027-0043 นางสาว กรรณิกา เมฆอรียะ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 fax
40 C027-0044 นางสาว พักตร์วิภา ตั้งสุวรรณศรี กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 fax
41 C027-0045 ภก. กันยารัตน์ เมฆวรวุฒิ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
42 C027-0047 ภญ. ภาวิณี นุ่มวงษ์ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
43 C027-0048 นางสาว วรินธร จงแพ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
44 C027-0049 ภญ. รดา โพธิพิพิธ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
45 C027-0050 ภก. พุทธิชัย ศิริวัฒนานุกุล กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
46 C027-0051 ภญ. รุ่งวลี ภูมิจิตร กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
47 C027-0052 ภญ. ลำดวน ผลพานิชย์ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 fax
48 C027-0053 ภญ. กาญจนา พานิช กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 fax
49 C027-0054 ภก. โชคชัย นวการุณย์ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
50 C027-0055 ภญ. วิชชุดา พูนสนอง กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
51 C027-0056 ภก. กรกฏ เลิศเจริญยงค์ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
52 C027-0057 ภญ. สุมนลักษณํ ธนประสิทธิ์กุล กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
53 C027-0058 ภญ. อโรชา สุวรรณสุข กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
54 C027-0059 ภญ. ณัฎฐา ธีรนิติ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
55 C027-0060 ภญ. อรุณวดี พริ้งไสว กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
56 C027-0061 ภญ. สกาววรรณ พงษ์สวัสดิ์ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
57 C027-0062 ภญ. มณฑิรา เคารพธรรม กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
58 C027-0063 ภญ. สุกัญญา ตรีเมธสุนทร กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
59 C027-0064 ภก. เดชา เวชวิทยาขลัง กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
60 C027-0065 นาย อรรถชัย หอมหวล กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 fax
61 C027-0066 ภญ. อัจฉริยา ตั้งวันเจริญชัย กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
62 C027-0067 ภญ. ฤทัยรัตน์ เบญจกุล กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
63 C027-0068 นางสาว จารุพิน อรุณสุขสว่าง กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
64 C027-0069 นางสาว อัฉรา แซ่บุ๊น กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
65 C027-0070 ภก. ภัทนกานต์ โสตถิพัชราสัย กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
66 C027-0071 นางสาว กัญญา สู้ศึก กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
67 C027-0072 นางสาว เยาวลักษณ์ แก้วมุณีรัตน์ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
68 C027-0073 นางสาว ชรินทร์ทิพย์ ศุขศาสตร์ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
69 C027-0074 ภก. สุรพล พวงเงิน กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
70 C027-0075 ภญ. อารยา ไรวา กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
71 C027-0076 ภญ. สมใจ นันทารมย์เจริญ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
72 C027-0077 นางสาว นภัทร จักรเพชร กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
73 C027-0078 นาง นวลเพ็ญ จิรไพศาลกุล กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
74 C027-0079 นาย ถาวร สิงห์ไพบูลย์พร กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
75 C027-0080 ภญ. ศิริพร ไหลหลั่ง กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
76 C027-0081 ภญ. วาสนา แจ่มจำรัส กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
77 C027-0082 นางสาว ธราภรณ์ เจียงแจ่มจิต กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
78 C027-0083 นางสาว บงกช โตปาน กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
79 C027-0084 นาย จาตุรันต์ ชำนิวิกัยพงศ์ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
80 C027-0085 ภญ. มธุรส จิ๋วปัญญา กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
81 C027-0086 ภญ. อรณัฐฐ์ เธียรธโนปจัย กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
82 C027-0087 ภญ. ณัฐชยา เพียรศักดิ์นุสรณ์ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
83 C027-0088 ภญ. ภาวิดา วรวุฒิพุทธพงศ์ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
84 C027-0089 ภญ. ขวัญลดา อ่อนทอง กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
85 C027-0090 นาย อดิศักดิ์ แพร่วัฒนะกุล กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
86 C027-0091 นาง ภิชญา ดงบัว กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
87 C027-0092 นาย สโรช อภิชาติกุลชัย กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
88 C027-0093 ดร. พนิดา ลอออรรถพงศ์ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
89 C027-0094 ภก. พิพัฒน์ ศรีวชิโรภาส กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
90 C027-0095 ภญ. วรรณภา์ คูสุวรรณ์ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
91 C027-0096 นางสาว พิชามญชุ์ วิวัฒน์พาณิชย์ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
92 C027-0097 นาง ยุรพร เมธาสถิตย์สุข กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
93 C027-0098 ภก. ภาวัต โอฬารเวช กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
94 C027-0099 ภญ. สุนีย์ นามสกุลเจริญดี กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
95 C027-0100 ภญ. นุจรี เหลืองอรุณ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
96 C027-0101 นาง ประภัสสร ชงมณีนันท์ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
97 C027-0102 นาง ปิยวรรณ ตั้งจิตร่วมบุญ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
98 C027-0103 ภญ. พรพิมล เวชพงศา กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
99 C027-0104 ภญ. ณัฐณี หาสิตพานิชกุล กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
100 C027-0105 นาย สมศักดิ์ เสาวพุทธสุเวช กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
101 C027-0106 นางสาว ฉวีวรรณ แสงคุณธรรม กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
102 C027-0107 นาย ศุภชัย สายบัว กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 fax
103 C027-0108 ภญ. กฤษณิน จันทร์แสนโรจน์ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
104 C027-0109 นางสาว สุธาวัลย์ ฉายะจินดา กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 fax
105 C027-0110 นางสาว ธนาภรณ์ โอภาสรุ่งเรือง กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 fax
106 C027-0111 นางสาว สุมาลี นาทีกาญจนลาภ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
107 C027-0112 นางสาว มนสิชา บุญศิริ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 fax
108 C027-0114 นางสาว ธัญยธรณ์ พ่วงนาคพันธุ์ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
109 C027-0115 นางสาว ดวงตา เกศคำขวา กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
110 C027-0116 นางสาว ชลธิชา ว่านวัด กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
111 C027-0117 นาย กอบนิธิ รีระบุตร กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
112 C027-0118 ภญ. กมลพร คงนิลมณี กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
113 C027-0119 ภญ. ชญาภา จงสมัคร กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
114 C027-0120 ภญ. ภารดี ศรีสุวรรณธัช กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
115 C027-0121 ภญ. อมรรัตน์ โชครัตนาเจริญ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
116 C027-0123 ภญ. วราภรณ์ สงวนวรพงศ์ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
117 C027-0124 ภก. ธนสิทธิ์ ตั้งอุดมนันทกิจ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
118 C027-0125 ภญ. จุรี รอดมณี กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
119 C027-0126 ภญ. มณีนุช เตรียมล้ำเลิศ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
120 C027-0127 นาง รุ่งนภา อัมรินทร์นุเคราะห์ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
121 C027-0128 นางสาว จินดาภรณ์ ตปนียะกุล กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
122 C027-0129 นางสาว วณิชนันท์ เกษพิทักษ์นนท์ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
123 C027-0130 ภญ. ภัทริณี แก้วสาร กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
124 C027-0131 ภญ. ภิญญา สมบูรณ์สิน กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
125 C027-0132 ภญ. ศิณัฏฐินี ดุละลัมพะ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
126 C027-0133 ภญ. พรทิพย์ วุฒิสรรพ์ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
127 C027-0134 ภก. อนุพล ตะติยะ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
128 C027-0135 ภก. ชัยรัตน์ สีชมพู กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 fax
129 C027-0136 ภญ. ศรีสุธา ปี่มณี กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
130 C027-0137 ภญ. สุภานัน กังวานวาณิชย์ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
131 C027-0138 ภญ. ประวรดา ชลสุข กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
132 C027-0139 ภญ. จันทร์รัตน์ ยิ่งสถาพรอนันต์ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
133 C027-0140 นางสาว ศุภลักษณ์ พึ่งไทยเจริญ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
134 C027-0141 นางสาว พิศสุดา นาคสู่สุข กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
135 C027-0142 ภญ. พัชรียา จั่นนาค กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
136 C027-0143 ภญ. วาสนา แซ่ตั้ง กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
137 C027-0144 นาย รักเกียรติ ตั้งล้ำเลิศ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 fax
138 C027-0145 นางสาว นาฏวดี สุขสุวรรณ์ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 fax
139 C027-0146 ภก. สมชาย รสิกวรรณ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
140 C027-0147 ภญ. สุภาพร วรพารา กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
141 C027-0148 ภญ. สิริกานต์ รักนิ่ม กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
142 C027-0149 นางสาว พัชรินทร์ กรอนันต์สิริ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 fax
143 C027-0150 ภญ. ผาณิต ทรงวุฒิ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
144 C027-0151 ภก. สมบูรณ์ อำไพเพ็ญสิริ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
145 C027-0152 ภญ. สุกัญญา เฮงพัฒนาพงศ์ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 fax
146 C027-0153 ภญ. สาวิตรี หวันประวัติ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
147 C027-0154 นาย ณัฐวุฒิ ธีระกาญจน์ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
148 C027-0155 นาย พัฒนพงศ์ พัฒนชยนันทน์ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
149 C027-0156 ภญ. ลลิตา จันทร์วัฒรังกูล กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
150 C027-0157 ภญ. นิกษา สุมณฑา กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
151 C027-0158 ภญ. ภัสรา อรุณสมสิริ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
152 C027-0159 ภญ. วัลลภา ยสินทร กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
153 C027-0160 นางสาว กิติยาวดี ดุกพรหม กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 fax
154 C027-0161 นาย สุกฤต ขัมพานนท์ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 fax
155 C027-0162 นาย วิริยะ แซ่หลี กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 fax
156 C027-0163 ภญ. สาวิตรี เจริญศรี กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
157 C027-0164 ภญ. สุชาดา เนตรสุวรรณ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
158 C027-0165 ภญ. วนิดา ศรีอัมพร กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
159 C027-0166 ภญ. นิศาชล ธะประสพ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
160 C027-0167 ภญ. ศกุนี เสนอกลาง กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
161 C027-0168 ภก. ปณิธิ ศักดิ์ตระกูลกล้า กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
162 C027-0169 ภญ. สุพรรษา กังวานพิบูล กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 fax
163 C027-0170 ภญ. นันทวัน จินดารัตน์ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 fax
164 C027-0174 ภญ. สิริพิม โรจนวิภาต กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
165 C027-0175 ภญ. ฐิตินันท์ โชคชนะชัยสกุล กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
166 C027-0176 ภญ. ศศิกานต์ ปัญญาดี กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
167 C027-0177 ภญ. อัจฉรา ลิ้มพัฒนสิริ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
168 C027-0178 ภญ. สุรางค์ จูดิษฐ์ประเสริฐ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
169 C027-0179 ภก. ปรัชญา เจตินัย กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
170 C027-0180 ภญ. ปราถนา สิริปราณชล กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
171 C027-0181 ภญ. อศัลยา ศิริสานนท์ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
172 C027-0182 ภก. วีรพจน์ ประยูรพฤกษ์ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
173 C027-0183 ภก. ใจเอก ชลชีวะ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
174 C027-0184 นางสาว วิภาณี อุไรสกุล กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
175 C027-0185 นางสาว ณัฐติยา คณานุสรณ์ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
176 C027-0186 นางสาว ปวีณา ตั้งเลิศวิชชา กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
177 C027-0187 ภญ. พนิดา เกทิพย์ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
178 C027-0188 นางสาว จันทิมา ทยากร กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
179 C027-0189 นางสาว สุภมาส เสียงแจ้ว กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
180 C027-0190 ภญ. สุธิดา แสงอังคนาวิน กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
181 C027-0191 ภญ. สุดา ไพศาลชัชวาล กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 fax
182 C027-0192 ภญ. สุพัตรา วิชญโฆษิต กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
183 C027-0193 ภก. นิตยา อดิศักดิ์พานิชกิจ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
184 C027-0194 ภญ. วรนุช ศรีพงษ์สาร กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
185 C027-0195 นางสาว อติยา ทรัพย์สังข์ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 fax
186 C027-0196 นาง ธัญวรัตน์ กาจสงคราม กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
187 C027-0197 ภญ. พรสุข หอมจันทร์ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
188 C027-0198 นาง ภัทรา อะหมะดี พีรซะหีด กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
189 C027-0199 นาย สิทธิพงศ์ สรเดช กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
190 C027-0200 นางสาว วิไลลักษณ์ ชื่นนางชี กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
191 C027-0201 ภก. ปริฉัตร พรมสูงเนิน กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
192 C027-0202 ภก. พรสวัสดิ์ เอี้ยวสกุล กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
193 C027-0203 นางสาว อุบล ฤกษ์อ่ำ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
194 C027-0204 ภญ. นพวรรณ มูณีกุล กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
195 C027-0205 ภญ. พัชรา ศิลาวิภาพร กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
196 C027-0206 นางสาว พรรณภัทร อินทฤทธิ์ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
197 C027-0207 นางสาว วรัมพา สุวรรณรัตน์ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
198 C027-0208 ภก. ภูวนัย มณีปิตะสุต กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
199 C027-0209 ภญ. พัชรินทร์ วิจิตรเวียงรัตน์ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
200 C027-0210 ภญ. วิสาขา นิมิตรวานิช กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
201 C027-0211 ภญ.ดร. วรพรรณ มหาคุณ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
202 C027-0212 ภญ. พิจิตรา พันเดช กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 fax
203 C027-0213 ภญ. นฎา ฉายาหทัย กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 fax
204 C027-0214 ภญ. อรธีรา ธีระรัชตานนท์ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 fax
205 C027-0215 ภญ. วิชญา เลิศมงคลรัตน์ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
206 C027-0216 ภก. ณัฐวุฒิ อัสวานุวัตร กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
207 C027-0217 ภญ. วรรณี วรวัฒนชัย กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
208 C027-0218 นาง กิ่งฟ้า เจือวิจิตรจันทร์ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 fax
209 C027-0219 ภญ. กนกวรรณ เหล่าชาญกิจวนิช กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
210 C027-0220 ภญ. สิริมาส ศรีวัฒนา กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 fax
211 C027-0221 นางสาว เกศสุดา สมจิตต์ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
212 C027-0222 นางสาว จินตนา ทรัพย์ส่งเสริม กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
213 C027-0223 นางสาว ณัฎฐินี หวังคุณธรรม กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
214 C027-0224 นาง มลฤดี ดวงศิริวัฒนา กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 fax
215 C027-0225 ภญ. ธัญลักษณ์ หงษ์เวียงจันทร์ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
216 C027-0226 นางสาว สุรภา พัฒนรังษีเลิศ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
217 C027-0227 นางสาว ศิริพร ปิยะประภาพันธ์ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
218 C027-0228 นาง เสาวณีย์ ลีลาคุณากร กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
219 C027-0229 ภก. เอกรัฐ ธนานุภาพไพศาล กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
220 C027-0230 นางสาว สายพิณ เศรษฐรังกุล กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
221 C027-0231 นางสาว ศุภมาส จันสีดา กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
222 C027-0232 ภก. ทัศนัย เบี้ยวสมบูรณ์ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
223 C027-0233 ภญ. ภาคินี พุกงาม กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
224 C027-0234 ภก. ธีรชัย ตันตินีรนาท กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
225 C027-0235 ภก. อลงกต วิจาระจักร์ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
226 C027-0236 ภญ. ถวิล ลาภอนันต์ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
227 C027-0237 ภญ. กันยาพร สุดดีพงษ์ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
228 C027-0238 ภญ. อาภรณ์ ขวัญอ่อน กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
229 C027-0239 ภญ. ชนัดดา เงาแสงทิพย์ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
230 C027-0240 ภญ. ศุภาพิชญ์ สุภาพ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
231 C027-0241 ภญ. ปารวี แก้วสะอาด กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
232 C027-0242 ภญ. ณัฏฐภรณ์ เกษมพงศ์วฤทธิ์ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
233 C027-0243 ภญ. ภรณ์วีณา ยั่่งยืน กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
234 C027-0244 ภญ. กิติยา ภู่เจริญ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
235 C027-0245 ภญ. ศุภลักษณ์ โกสียะกุล กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
236 C027-0246 ภญ. ไพเราะ แจ้งตามธรรม กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 corp-online
237 C027-0248 ภก. ทวีพงษ์ เนาวราช กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
238 C027-0249 นาย ธงชัย เหมทานนท์ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
239 C027-0250 นาง อารีรัตน์ ตุงคเศรวงศ์ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 fax
240 C027-0251 ภญ. สรวงอนงค์ ลิปิมงคล กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
241 C027-0252 นางสาว ปุณณดา มีสติ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
242 C027-0253 ภญ. ปาริฉัตร โพธิไสย กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
243 C027-0255 นาย สมพล ปรมาพจน์ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 fax
244 C027-0256 นางสาว รุ่งนภา อ๋องคณา กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 fax
245 C027-0257 ภญ. ณัฐกานต์ นามแก้ว กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 online
246 C027-0258 นางสาว อรชพร คำประเสริฐ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 fax
247 C027-0259 นางสาว ธิดารัตน์ พุทธชัยยงค์ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 fax
248 C027-0260 นางสาว สุภาณี ฟ้ารุ่งสาง กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 fax
249 C027-0261 น.อ.หญิง อุมาพร ครุสารพิศฐ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 fax
250 C027-0262 นางสาว วราภรณ์ เตียงธวัช กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 fax
251 C027-0263 ภญ. พรรณภา เล็กภู่ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 onsite
252 C027-0264 ภญ. นิด เชี่ยวรุ่งโรจน์ กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 onsite
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C027-0004 นาย ตวงบุญ ศุภโกวิท (online) กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556
3000 THB
2 C027-0009 ภญ. นงลักษณ์ วงศ์แพทย์ (online) กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556
3000 THB
3 C027-0011 ภญ. ละเอียด สุวีรานนท์ (online) กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556
3000 THB
4 C027-0041 นางสาว พรทิพย์ แซ่ลิ้ม (online) กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556
3000 THB
5 C027-0046 นางสาว ดวงใจ ปานแก้ว (online) กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556
3000 THB
6 C027-0113 นางสาว สิริวรรณ ทิวทอง (corp-online) กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556
3000 THB
7 C027-0122 ดร. อโนชา ตั้งโพธิธรรม (online) กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556
3000 THB
8 C027-0171 ภญ. สิริพิม โรจนวิภาต (online) กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556
3000 THB
9 C027-0172 ภญ. ฐิตินันท์ โชคชนะชัยสกุล (online) กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556
3000 THB
10 C027-0173 ภญ. ศศิกานต์ ปัญญาดี (online) กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556
3000 THB
11 C027-0247 ภญ. นันทวัน จินดารัตน์ (online) กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556
3000 THB
12 C027-0254 นาย บุญรักษ์ สกุลสถาพร (online) กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556
3000 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี 026-443603-5
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**โรคเกาต์ (gout) ดูแลอย่างไรดี
นศภ.ปณิดา ไทยอ่อน นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : http://images.medicinenet.com//images/slideshow/gout_illustration_s1.jpg ...
Read this article
ยาแก้ไอ เดกซ์โทรเมทอร์แฟน (dextromethorphan) และการนำไปใช้ ในทางที่ผิด
Dextromethorphan เป็นยาลดอาการไอที่มีความนิยมใช้กันมานาน เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการรักษาที่ดีและมีความปลอดภัยค่อนข้างสูง แต่พบราย...
Read this article
เด็กกับมือถือ อันตรายหรือไม่?
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. จิรภรณ์ อังวิทยาธร ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : http://images.globes.co.il/images/NewGlobes/big_image_800/2015/e06_stock8...
Read this article
ไมเกรน .. กินยาไม่ถูกต้องอันตรายมากกว่าที่คิด
รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. ศรีจันทร์ พรจิราศิลป์ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (สอบทานความสมบูรณ์และถูกต้อง : รศ.ดร.ภก.ศุภโชค มั่งมูล และ รศ.ภญ.สมใจ นครชัย) ภาพประกอ...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554