ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย: ก้าวย่างที่มั่นใจสู่ตลาดอาเซียน
วันที่ 3 - 4 กันยายน 2556
โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้น ซึ่งอุดมไปด้วยพรรณพืชที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชสมุนไพร รัฐบาลหลายยุคหลายสมัยให้ความสำคัญต่อการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ แต่การเชื่อมโยงกระบวนการและเทคโนโลยีจากการวิจัยสู่ภาคการผลิตยังคงมีส่วนน้อย ทั้งการพัฒนาทางวิชาการโดยปราศจากมุมมองใหม่ๆ ทางการตลาด เศรษฐศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ บนรากฐานของจริยธรรมและทัศนคติที่อิงภูมิปัญญา อาจทำให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ดีของเราไม่สามารถเข้าสู่ตลาดการค้าอาเซียนหรือตลาดโลกได้ ในปี 2556 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยมหิดล ด้านสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สาขาการแพทย์แผนไทย ในการจัดกิจกรรมบ่มเพาะแหล่งผลิตยาแผนไทย เพื่อยกระดับการผลิตยาสมุนไพรตามมาตรฐานสากล รวมทั้งพัฒนาบุคลากรสำหรับงานการผลิตยาจากสมุนไพรให้มีคุณภาพ และพัฒนางานต้นแบบการผลิตยาสมุนไพร จึงได้จัดทำ “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาแผนไทยสู่ตลาดอาเซียน” ซึ่งเป็นกระบวนการบ่มเพาะแบบ out-wall incubation ประกอบด้วยการสัมมนา การบรรยายทางวิชาการ การทำ workshop การเข้าไปตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การทำงานที่โรงงานระหว่างกระบวนการผลิต ชี้ประเด็นพัฒนาทั้งด้านการผลิตและการควบคุมคุณภาพ ตั้งแต่ต้นน้ำคือวัตถุดิบ จนถึงผลิตภัณฑ์ และเป็นพี่เลี้ยงจนจบโครงการ

สำหรับการสัมมนาวิชาการครั้งนี้ได้จัดขึ้นในหัวข้อ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย: ก้าวย่างที่มั่นใจสู่ตลาดอาเซียน เพื่อชี้ให้เห็นประเด็นสำคัญที่จะเสริมความแข็งแรงทางวิชาการด้วยจริยธรรม ศิลปะสร้างสรรค์ กฎหมาย การออกแบบผลิตภัณฑ์และเส้นทางการตลาดยุคศตวรรษ 21


วัตถุประสงค์:

เพื่อสร้างความตระหนักต่อความสำคัญและแนวทางการนำหลักการเศรษฐกิจและการตลาด ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างความต่างของผลิตภัณฑ์สู่การแข่งขันทางการตลาดของผลิตภัณฑ์สมุนไพร

การสัมมนาวิชาการ เรื่องผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย: ก้าวย่างที่มั่นใจสู่ตลาดอาเซียน
อยู่ภายใต้ “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาแผนไทยสู่ตลาดอาเซียน”
ใน สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สาขาการแพทย์แผนไทย
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดล

กลุ่มเป้าหมาย:

บริษัทผู้ผลิตยาแผนไทย ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาจารย์ และบุคลากรที่สนใจ

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:areerat.chl@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :นางสาวอารีรัตน์ ฉลองภูมิ งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม โทรศัพท์ 0 2644 8677-89 ต่อ 3110, 086-2618117

ค่าลงทะเบียน:

ค่าลงทะเบียน 2,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารามาธิบดี ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- จดหมายเชิญประชุม หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- รายละเอียดและกำหนดการประชุม หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
   


 

http://tinyurl.com/n9xmu2z

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง ratree.pap@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C033-0001 นาย รวิศ หาญอุตสาหะ ค่าลงทะเบียน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
2 C033-0002 นางสาว ณัฐพร อมรศรีสกุล ค่าลงทะเบียน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
3 C033-0003 นางสาว กิตติยาพร ประชุมพันธ์ ค่าลงทะเบียน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
4 C033-0004 นาง ศิรินุช บุษบาวไล ค่าลงทะเบียน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
5 C033-0006 ดร. ศรีโสภา เรืองหนู ค่าลงทะเบียน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
6 C033-0007 นางสาว ศุภลักษณ์ เหนืออิสระ ค่าลงทะเบียน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
7 C033-0008 ภญ. ปราณพร คุโรปกรณ์พงษ์ ค่าลงทะเบียน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
8 C033-0009 นาย กิตติศักดิ์ โภคา ค่าลงทะเบียน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
9 C033-0010 นาง เตือนใจ เอี่ยมฉลวย ค่าลงทะเบียน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
10 C033-0011 ภก. สมลักษณ์ คงเมือง ค่าลงทะเบียน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
11 C033-0012 ภญ. นริศา คำแก่น ค่าลงทะเบียน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
12 C033-0014 ภญ. ดวงแก้ว ธีรศิลป ค่าลงทะเบียน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
13 C033-0015 ภญ. ทักขิณา ยาณะสาร ค่าลงทะเบียน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
14 C033-0016 นางสาว ศิริพร ชินพะวอ ค่าลงทะเบียน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
15 C033-0018 นพ. ปิยะวัฒน์ ภูมิสุวรรณ ค่าลงทะเบียน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
16 C033-0019 ภญ. วีณา กุลอึ้ง ค่าลงทะเบียน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
17 C033-0020 นาย ธนธรรศ สนธีระ ค่าลงทะเบียน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
18 C033-0021 ภญ. นัชชา สิริโชติปภาวิน ค่าลงทะเบียน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
19 C033-0022 นาง จริยา ฉันทวานิช ค่าลงทะเบียน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
20 C033-0023 นาง ธัญลักษณ์ พงษ์บริบูรณ์ ค่าลงทะเบียน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
21 C033-0024 นางสาว อารมณี อุดมกิจวัฒนา ค่าลงทะเบียน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
22 C033-0025 นางสาว สินิทธ์นุช ลีพัฒนะพันธ์ ค่าลงทะเบียน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
23 C033-0026 นางสาว ฐิติมา ธีระศักดิ์ ค่าลงทะเบียน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
24 C033-0027 นางสาว กมลรัตน์ พวงมาลา ค่าลงทะเบียน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
25 C033-0028 นาย วิชาญ ลภาไพโรจน์ ค่าลงทะเบียน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
26 C033-0029 นาง วริศา สกุลรุ่งจรัส ค่าลงทะเบียน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
27 C033-0030 นาย สุนทร จันทรพงษ์ ค่าลงทะเบียน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
28 C033-0031 นางสาว กันตา นิ่มทัศนศิริ ค่าลงทะเบียน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
29 C033-0033 ภญ. ชมพูนุท ชัชวาลย์ ค่าลงทะเบียน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
30 C033-0034 นางสาว นนทินี ไตรสิริรุจน์ ค่าลงทะเบียน mail ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
31 C033-0035 นาย วสวัตติ์ ไตรสิริรุจน์ ค่าลงทะเบียน mail ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
32 C033-0036 นาย พัฒน์พงศ์ กมลดิลก ค่าลงทะเบียน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
33 C033-0037 นางสาว กานต์สินี กรรณิกา ค่าลงทะเบียน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
34 C033-0038 นางสาว วรวรรณ์ ลีวีระวงษ์ ค่าลงทะเบียน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
35 C033-0039 นางสาว กรรณิการ์ แพทย์ประสิทธิ์ ค่าลงทะเบียน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
36 C033-0040 นางสาว อรุณี ศิริเชาวนิชการ ค่าลงทะเบียน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
37 C033-0041 นางสาว ชุุุติมา ศิริเชาวนิชการ ค่าลงทะเบียน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
38 C033-0042 นาย ชลิต ศิริเชาวนิชการ ค่าลงทะเบียน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
39 C033-0043 นาง นลินธรณ์ วิจิตรวรศักดิ์ ค่าลงทะเบียน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
40 C033-0045 นางสาว นุชกมล ยอแซฟ ค่าลงทะเบียน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
41 C033-0046 นางสาว อัครภัสสร์ ชนะจินดาโสภณ ค่าลงทะเบียน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
42 C033-0047 นาย อาทิตย์ คำสุข ค่าลงทะเบียน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
43 C033-0048 ภก. ชุติทัทท์ ธรรมสุริยะ ค่าลงทะเบียน onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
44 C033-0049 ภก. ศักดา เกิดเกียรติสุดา ค่าลงทะเบียน onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
45 C033-0050 ภญ. วิไลรัตน์ ตั้งนภากร ค่าลงทะเบียน mail ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
46 C033-0051 ภญ. วัชรีวรรณ สีหาปัญญา ค่าลงทะเบียน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
47 C033-0052 ภก. วิชิต โนสูงเนิน ค่าลงทะเบียน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
48 C033-0053 นางสาว เฟื่องลดา ทบศรี ค่าลงทะเบียน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
49 C033-0054 ดร. นพดล เหลืองภิรมย์ ค่าลงทะเบียน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
50 C033-0055 ภญ. คำนวณ คงศุภลักษณ์ ค่าลงทะเบียน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
51 C033-0056 นางสาว อำภา หลวงคล้ายโพธิ์ ค่าลงทะเบียน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
52 C033-0057 ภก. ธนากร มงคลสุริยะเดช ค่าลงทะเบียน onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
53 C033-0058 นาย สุรพล ธนากรกรพรสวัสดิ์ ค่าลงทะเบียน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
54 C033-0059 ภญ. ถนอมจิต สุภาวิตา ค่าลงทะเบียน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
55 C033-0060 นาย วิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ค่าลงทะเบียน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
56 C033-0061 ภญ. ศิริลักษณ์ ไพรสงบ ค่าลงทะเบียน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
57 C033-0062 นางสาว ละมุล จินสีดา ค่าลงทะเบียน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
58 C033-0063 นาย พณิช บุญสนองชีพ ค่าลงทะเบียน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
59 C033-0064 นาย สมธนึก โชติช่วงฉัตรชัย ค่าลงทะเบียน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
60 C033-0065 นางสาว ธนัชพร นุตมากุล ค่าลงทะเบียน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
61 C033-0066 นางสาว สัณฐิตาพร กลิ่นทอง ค่าลงทะเบียน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
62 C033-0067 นางสาว ณัฏฐิตา สุวนันทวงศ์ ค่าลงทะเบียน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
63 C033-0068 ดร. ศศิภาวรรณ มาชะนา ค่าลงทะเบียน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
64 C033-0069 นาย ฤาเดช มีสุขอำไพรัศมี ค่าลงทะเบียน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
65 C033-0070 นางสาว เจนจิรา ยอดหนู ค่าลงทะเบียน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
66 C033-0071 นาง สุวดี โชควงศ์ประดิษฐ์ ค่าลงทะเบียน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
67 C033-0072 นาง อนัญญา ปัสนานนท์ ค่าลงทะเบียน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
68 C033-0073 นางสาว อัชฌา สมนึก ค่าลงทะเบียน corp-online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
69 C033-0075 นางสาว ภัทราวดี จันทร์ศรีวงศ์ ค่าลงทะเบียน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
70 C033-0076 พญ. กานต์ชนก พานิช ค่าลงทะเบียน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
71 C033-0077 นางสาว อัจฉริยา ภิรมย์ ค่าลงทะเบียน online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
72 C033-0083 ภญ. เนตรปรียา บุญยะนันท์ ค่าลงทะเบียน onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
73 C033-0084 ภญ. สุดธิดา โรจนเมธากุล ค่าลงทะเบียน onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
74 C033-0085 ภก. ณัฐวุฒิ ธีระกาญจน์ ค่าลงทะเบียน onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
75 C033-0086 ภก. โกเมศ ชาญชัยทวีกิจ ค่าลงทะเบียน onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
76 C033-0087 ภญ. รณิดา กิตติกวินเดช ค่าลงทะเบียน onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C033-0005 นางสาว ชุติมา ศิริเชาวนิชการ (online) ค่าลงทะเบียน
2000 THB
2 C033-0013 นางสาว ฐยาน์ ธีรหัตถเศรษฐ์ (online) ค่าลงทะเบียน
2000 THB
3 C033-0017 ภญ. วราภรณ์ เตียงธวัช (online) ค่าลงทะเบียน
2000 THB
4 C033-0032 นางสาว สมนึก พรมแดง (online) ค่าลงทะเบียน
2000 THB
5 C033-0044 นางสาว อัครภสร์ ชนะจินดาโสภณ (corp-online) ค่าลงทะเบียน
2000 THB
6 C033-0074 นางสาว สมพิศ ต่างกลาง (online) ค่าลงทะเบียน
2000 THB
7 C033-0078 นางสาว วนิดา ใสสด (online) ค่าลงทะเบียน
2000 THB
8 C033-0079 นางสาว นิตยา พิมพา (online) ค่าลงทะเบียน
2000 THB
9 C033-0080 นาย ชาตรี บำรุงรัตนกุล (online) ค่าลงทะเบียน
2000 THB
10 C033-0081 นาย วรการ วีรฉัตรสกุล (online) ค่าลงทะเบียน
2000 THB
11 C033-0082 นางสาว วราริน ภูนุชอภัย (online) ค่าลงทะเบียน
2000 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารามาธิบดี ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**โรคสมาธิสั้นในเด็กและวัยรุ่น
รองศาสตราจารย์ ดร.ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : http://study.com/cimages/multimages/16/hiperactividad_large.jpg ### &n...
Read this article
การนอน .. เพื่อชะลอวัยและเพื่อสุขภาพ
ดร.นิตยา ตรีศิลป์วิเศษ และ รศ.ดร.พิมลพรรณ พิทยานุกุล ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ในปัจจุบัน คนส...
Read this article
เกิร์ด (GERD) - โรคกรดไหลย้อน
รองศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา ทองประดิษฐ์โชติ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ปัจจุบันนี้ที่แผนกอายุรศาสตร์ของโรงพยาบาลต่าง ๆ มีผู้ป่วยเป็น “เกิร์ด”...
Read this article
โรคมือเท้าปากในเด็ก
อาจารย์ ดร.ภญ. ปิยทิพย์ ขันตยาภรณ์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : http://healthosphere.com/wp-content/uploads/2012/02/Hand-Foot-and-Mouth-Disease-...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554