การประชุมวิชาการระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2005 ครั้งที่ 2 เรื่อง “มาตรฐานและการสอบเทียบสำหรับห้องปฏิบัติการ”
16-18 ตุลาคม 2556
ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
ISO/IEC 17025:2005 เป็นระบบคุณภาพสากลสำหรับห้องปฏิบัติการที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทดสอบและสอบเทียบมาตรฐานต่างๆ ผลวิเคราะห์ทดสอบที่มาจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบ ISO/IEC 17025:2005 จึงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นยา เครื่องสำอาง สมุนไพร ที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการดังกล่าว ก็จะเป็นที่ยอมรับว่ามีคุณภาพเชื่อถือได้และสามารถจำหน่ายได้ในระดับสากล ปัจจุบันห้องปฏิบัติด้านการวิเคราะห์ทดสอบทั้งของหน่วยงานราชการและเอกชนจึงมีความพยายามที่จะปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพื่อขอการรับรอง ระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2005
ในการขอการรับรองระบบ ISO/IEC 17025:2005 ห้องปฏิบัติการต้องจัดระบบบริหาร และการดำเนินงานด้านวิชาการให้เป็นหลักเกณฑ์ของระบบคุณภาพดังกล่าว ในการดำเนินงานด้านวิชาการหรือด้านวิเคราะห์ทดสอบมีปัจจัยและข้อกำหนดที่สำคัญหลายประการเช่น การใช้วิธีวิเคราะห์ทดสอบที่มีมาตรฐานหรือผ่านการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องมาแล้ว (validation and verification) การใช้สารมาตรฐานที่เชื่อถืออ้างอิงได้ นอกจากนี้อุปกรณ์เครื่องแก้วเครื่องมือที่จะส่งผลต่อความถูกต้องของผลวิเคราะห์ก็ต้องผ่านการสอบเทียบมาตรฐาน (calibration) ตามระยะเวลาที่กำหนด ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดจะช่วยทำให้ห้องปฏิบัติการสามารถดำเนินงานและรักษาระบบคุณภาพไว้ได้


วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ทราบหลักเกณฑ์ที่เป็นปัจจุบันของระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2005
2. สามาถตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ที่นำมาใช้งานได้
3. สามารถเตรียมสารมาตรฐานด้านสมุนไพรเพื่อใช้งานภายในห้องปฏิบัติการได้
4. สามารถสอบเทียบมาตรฐานอุปกรณ์เครื่องแก้วที่ใช้ภายในห้องปฏิบัติการได้


หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 086-008-9979, 091-780-1624
โทรสาร 02-644-8701
E-mail : monraudee.chn@mahidol.ac.th, chutima.mat@mahidol.ac.th

*********************************************
ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง โดยมีรหัสประจำกิจกรรมคือ 2-000-MDU-000-1310-01 และมีหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 13 หน่วยกิต และผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่ 16-18 ตุลาคม 2556 จะได้รับมอบวุฒิบัตร การอบรมการสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร

กลุ่มเป้าหมาย:

ผู้ปฏิบัติงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2005 และบุคลากรที่สนใจ

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:monraudee.chn@mahidol.ac.th, chutima.mat@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :086-008-9979, 091-780-1624

ค่าลงทะเบียน:

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเฉพาะวันที่ 16 ตุลาคม 2556 1,000.00 THB
สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 16-18 ตุลาคม 2556 4,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารามาธิบดี ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- กำหนดการ-ISO หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- รายละเอียดประชุมISO-2556 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 27/8/2556 9:43น.
- หนังสือขออนุมัติจัดงานISO หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 12/9/2556 10:58น.
   


 

http://tinyurl.com/n79v6xs

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง ratree.pap@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C034-0001 นาย กิตติศักดิ์ โภคา สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 16-18 ตุลาคม 2556 online
2 C034-0002 นางสาว ธันย์นิชา ระวีโชติพัฒน์ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 16-18 ตุลาคม 2556 online
3 C034-0004 นางสาว สุกฤตา ทุมสิงห์ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 16-18 ตุลาคม 2556 online
4 C034-0005 ภญ. จิรัฐติกาล ไม้จีน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 16-18 ตุลาคม 2556 online
5 C034-0006 นางสาว ศรัณยา เศรษฐ์สันติพงศ์ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 16-18 ตุลาคม 2556 fax
6 C034-0007 ภญ. จินดา ศรีวชิรพรชัย สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเฉพาะวันที่ 16 ตุลาคม 2556 online
7 C034-0008 ภญ. ปิยวรรณ เมืองพระ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเฉพาะวันที่ 16 ตุลาคม 2556 online
8 C034-0009 นางสาว โสภา ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 16-18 ตุลาคม 2556 fax
9 C034-0010 นางสาว จันทร์ทิวา วงษาเวียง สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 16-18 ตุลาคม 2556 online
10 C034-0011 นางสาว เอมอร กล้าหาญ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 16-18 ตุลาคม 2556 online
11 C034-0012 นาย สุกิต ยอดหนู สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 16-18 ตุลาคม 2556 online
12 C034-0013 ภญ. กิ่งฟ้า เจือวิจิตรจันทร์ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเฉพาะวันที่ 16 ตุลาคม 2556 fax
13 C034-0014 ภญ. ชนิกา รัชตังกูร สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเฉพาะวันที่ 16 ตุลาคม 2556 online
14 C034-0015 นางสาว ศิริจันทร์ ตาใจ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเฉพาะวันที่ 16 ตุลาคม 2556 online
15 C034-0016 นางสาว ยุพวรรณ หนูเนตร สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 16-18 ตุลาคม 2556 fax
16 C034-0017 ภญ. สุทธิรัตน์ จรรยงค์ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเฉพาะวันที่ 16 ตุลาคม 2556 online
17 C034-0018 นางสาว ศิริกมล นิยมวรรณ์ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเฉพาะวันที่ 16 ตุลาคม 2556 online
18 C034-0019 ภญ. ขนิษฐา ชาญตระการ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 16-18 ตุลาคม 2556 online
19 C034-0020 นางสาว ธัญชนก คงจรูญ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 16-18 ตุลาคม 2556 online
20 C034-0021 นางสาว รสสุคนธ์ กลิ่นหอม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 16-18 ตุลาคม 2556 corp-online
21 C034-0022 นางสาว ขวัญเรือน สมพิมาย สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 16-18 ตุลาคม 2556 corp-online
22 C034-0023 นางสาว สุนันทา เหล่านุกูล สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 16-18 ตุลาคม 2556 corp-online
23 C034-0024 ภญ. สุกัญญา เฮงพัฒนาพงศ์ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเฉพาะวันที่ 16 ตุลาคม 2556 online
24 C034-0025 นางสาว กนกพร สอนสุด สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเฉพาะวันที่ 16 ตุลาคม 2556 fax
25 C034-0026 ภญ. ตรีรัก ประเสริฐศรี สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเฉพาะวันที่ 16 ตุลาคม 2556 fax
26 C034-0027 นาง นันทนิจ ผลพนา สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเฉพาะวันที่ 16 ตุลาคม 2556 online
27 C034-0028 ภญ. กรรณิการ์ ธีรพัฒนเกียรติ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 16-18 ตุลาคม 2556 online
28 C034-0029 ภญ. รัตนา อินทรานุปกรณ์ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเฉพาะวันที่ 16 ตุลาคม 2556 online
29 C034-0030 ภญ. พรพรรณ ดิลกวงศ์ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเฉพาะวันที่ 16 ตุลาคม 2556 online
30 C034-0031 ภก. กนิษฐ์ จิตจำนงค์ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 16-18 ตุลาคม 2556 online
31 C034-0032 นาย ณรงค์ชัย พ่วงปาน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเฉพาะวันที่ 16 ตุลาคม 2556 online
32 C034-0033 ดร. นุชนาถ รังคดิลก สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเฉพาะวันที่ 16 ตุลาคม 2556 online
33 C034-0034 นางสาว วิชุตา จำปาเงิน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 16-18 ตุลาคม 2556 online
34 C034-0035 นาย สมเจตน์ สุวรรณพจน์ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 16-18 ตุลาคม 2556 online
35 C034-0036 นางสาว สายจิตร แถวปัดถา สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 16-18 ตุลาคม 2556 online
36 C034-0037 นางสาว สุมลธา หนูคาบแก้ว สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเฉพาะวันที่ 16 ตุลาคม 2556 online
37 C034-0038 นางสาว เขมจิรา สุขแสวง สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 16-18 ตุลาคม 2556 online
38 C034-0039 นางสาว กมลชนก เฑียรพาณิชย์ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 16-18 ตุลาคม 2556 online
39 C034-0040 นาย ศุภชัย ฤทธิ์รือชัย สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเฉพาะวันที่ 16 ตุลาคม 2556 online
40 C034-0041 นางสาว จิตรา แซ่ฮั่น สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเฉพาะวันที่ 16 ตุลาคม 2556 online
41 C034-0042 นาง จุฬาลักษณ์ วงศ์คำลือ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเฉพาะวันที่ 16 ตุลาคม 2556 online
42 C034-0043 นางสาว วาสนา เหรียญรัตน์พันธ์ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 16-18 ตุลาคม 2556 online
43 C034-0045 นาย วิศุตร์ พงษ์ศิริวรรณ์ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 16-18 ตุลาคม 2556 fax
44 C034-0046 ภญ. ศรีวรรณ ธีระมั่นคง สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 16-18 ตุลาคม 2556 online
45 C034-0047 นาย ศรัณยู โสตะวงศ์ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเฉพาะวันที่ 16 ตุลาคม 2556 fax
46 C034-0048 นางสาว วิมลรัตน์ ยิ้มสมบัติ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 16-18 ตุลาคม 2556 fax
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C034-0003 ภญ. วชิราภรณ์ เหมมาลา (online) สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเฉพาะวันที่ 16 ตุลาคม 2556
1000 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารามาธิบดี ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**การล้างไซนัสด้วยตนเอง...ปลอดภัยหรือไม่?
รองศาสตราจารย์แม้นสรวง วุฒิอุดมเลิศ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### คำถามนี้ มาจากเอกสารที่เผ...
Read this article
ข้อควรระวัง การใช้มาสคาร่า และการต่อขนตาให้ยาวและหนาขึ้น
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมลพรรณ พิทยานุกุล ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### มาสคาร่า เป็นเครื่องสำอา...
Read this article
เภสัชกรแขวนป้าย ผลกระทบเป็นอย่างไร
อาจารย์ ดร.ภก.ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ในสื่อสังคมออนไลน์ขณะนี้มีภาพถ่...
Read this article
บรรจุภัณฑ์บ่งชี้ร่องรอยการแกะ (Tamper-Evident Packaging): ตอนที่ 8
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ เจตลีลา ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### กล่องผนึกฝา กล่องเป็นบ...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554