เข้าใจ ผูกพัน รักษา จูงใจ Generation Y เพื่อสร้างผลผลิตขององค์กร
26 มีนาคม 2557
ห้องประชุม 302 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   

ด่วน!! เปลี่ยนห้องประชุมจากห้อง 302 อาคารเทพรัตน์ ไปเป็นห้องประชุม 206 อาคารราชรัตน์ในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีพลวัตรสูง การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วและรุนแรง ทาให้องค์กรต้องปรับตัวเพื่อรับมือ และหนึ่งในความเปลี่ยนแปลงอย่างสุดขั้วที่สร้างปัญหาในการบริหารผลผลิตขององค์กรคือการบริหารคนรุ่นใหม่ หรือ Generation Y
หัวหน้างานและผู้บริหารที่ไม่เข้าใจคนรุ่นนี้มักจะสร้างปัญหาให้แก่เขาโดยไม่รู้ตัว จึงทาให้องค์กรไม่
สามารถนาศักยภาพของคนรุ่นนี้มาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ และท้ายที่สุดองค์กรจะเสียคนกลุ่มนี้ไป ซึ่งส่งผลกับความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจของลูกค้า การสูญเสียโอกาสในการสร้างคนทางานรุ่นใหม่ในองค์กร ในทางกลับกับถ้าหัวหน้างานและผู้บริหารเข้าใจพนักงาน Generation Y จะทาให้ไม่เกิดความไม่เข้าใจกัน และไม่เกิดรอยร้าวในองค์กรอันจะนาไปสู่ความสามัคคี ความเข้าใจกัน ความรัก ความผูกพัน จนท้ายที่สุดจะส่งผลดีต่อผู้มารับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำการสอน วิจัยและบริการวิชาการด้านเภสัชศาสตร์สังคม
และการบริหาร ซึ่งครอบคลุมศาสตร์ของการบริหารจัดการ ร่วมกับคณะอนุกรรมการสวัสดิการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเห็นสมควรจัดการประชุมเรื่อง “เข้าใจ ผูกพัน รักษา จูงใจ Generation Y เพื่อสร้างผลผลิตขององค์กร” แก่บุคลากรทางสาธารณสุขและผู้สนใจทั่วไปที่สนใจ โดยเป็นการบรรยายเป็นเวลา 1 วัน

กลุ่มเป้าหมาย:

หัวหน้างาน ผู้บริหารในโรงพยาบาล สานักงานสาธารณสุขจังหวัด สานักยา หรือบริษัทยา และองค์กรทั่วไป

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:chayanut.nir@mahidol.ac.th, porntip.lel@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :02-644-8685,90,91 ต่อ 1509 หรือ 3203 ติดต่อคุณพรทิพย์ หรือคุณชญานุตม์

ค่าลงทะเบียน:

สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 2,000.00 THB
สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 28 ก.พ. 2557 2,500.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารามาธิบดี ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5

หมายเหตุ บุคลากรที่สังกัดหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหิดล สามารถจัดทำบันทึกข้อความการโอนเงินระหว่างกันผ่านกองคลังได้ โดยแนบสำเนาบันทึกข้อความการโอนเงินระหว่างกันแทนหลักฐานการชำระเงิน หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ หน่วยการเงิน คณะเภสัชศาสตร์ โทร. 02-644-8677-91 ต่อ 1106 (คุณจรรยา จันทร์เจตนาดี)

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- โครงการ Gen Y หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- ขออนุมัติจัดประชุม หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- PR_GenY1 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- PR_GenY2 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- ขยายเวลาGen-Y หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 10/2/2557 14:16น.
   


 

http://tinyurl.com/kggw8cc

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง ratree.pap@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C036-0001 ภญ. วัชรีวรรณ สีหาปัญญา สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
2 C036-0002 นาย กานต์ ธรรมจำรัสศรี สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
3 C036-0003 นาง สุกัญญา รุ่งจาตุรนต์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
4 C036-0004 นางสาว ณัทสกานต์ เขม่นกิจ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
5 C036-0005 นาง อัญชลี ชยาภรณ์วงศ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
6 C036-0006 นางสาว นงลักษณ์ โสตถินิรันดร สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
7 C036-0007 ดร. ธีรพงษ์ บุญรักษา สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
8 C036-0008 ภญ. วันวิสาข์ ไกรทอง สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
9 C036-0009 นาง บังอร เรืองศรี สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
10 C036-0010 นางสาว เมธนี สายเพ็ชร์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
11 C036-0011 นาง สุชีลา คงทอง สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 fax
12 C036-0012 นาง ขนิษฐา วิริยะวงศ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 corp-online
13 C036-0013 นางสาว ศิริรัตน์ ลีลาพิสุทธิ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 corp-online
14 C036-0014 นางสาว ผ่องศรี ก้อนทอง สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
15 C036-0015 นาง พนิดา อภิรามเมธา สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
16 C036-0016 นางสาว พิมพ์ลดา รุ่งพัฒน์เมธีกุล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
17 C036-0017 นางสาว มยุรี เลิศชูเกียรติ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
18 C036-0018 ภญ. ธัชสรัญ ฐานะโชติพันธุ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
19 C036-0019 นาย กอบวัฒน์ ปิยะรัตน์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
20 C036-0020 ภก. รชต จิรชัยธร สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
21 C036-0021 นางสาว หัทยา พรหมพินิจพงศ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
22 C036-0022 นาย พ้นภยันตร์ จันทร์ดิษฐ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
23 C036-0023 นาง วิลาวัณย์ วรชาครียนันท์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
24 C036-0024 นาย พิพัฒน์ วนาทรัพย์สงวน สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
25 C036-0025 นางสาว นันทิศา ลีลาวัฒน์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
26 C036-0026 นาง นวรัตน์ เลาอโศก สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
27 C036-0027 นาย นพดล นภาลัย สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
28 C036-0028 นาง ศรีสุภรณ์ อัชชะ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
29 C036-0029 นาง ปราณี รัตนวิศิษฏ์กุล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
30 C036-0030 ผศ. เกศินี บูชาชาติ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
31 C036-0031 ภก. ณัชสุพล อรุณอร่ามอัมพร สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
32 C036-0032 ภญ. ปราณี เหมวิมล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
33 C036-0033 นาย ดนุช ปัญจพรผล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 fax
34 C036-0034 นาง ปิ่นอนงค์ รอดกลาง สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
35 C036-0035 ภญ. อัจฉริยา ตั้งวันเจริญชัย สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 corp-online
36 C036-0036 ภก. ณัฐฑี เทียนศิริ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 corp-online
37 C036-0037 ภญ. สุกัญญา โชว์ธนะพานิช สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
38 C036-0038 สพ.ญ. บุษยา ยามัสเสถียร สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 corp-online
39 C036-0039 น.สพ. พิทยา สวนขวัญ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 corp-online
40 C036-0040 ทพญ. รถนา ไวยวาจี สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
41 C036-0041 ภญ. ปิยรัตน์ ธรรมโชติวร สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
42 C036-0042 นาย บุญคงศิลป์ วานมนตรี สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
43 C036-0043 นาง อัญชลี หนักแน่น สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
44 C036-0044 นางสาว ดารณี วีรภคนันท์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 fax
45 C036-0045 นาง ทองคำ วงษ์พระจันทร์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
46 C036-0046 นาง เยาวภา จันศรี สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
47 C036-0047 นาย สินไชย เงินคุณด้วง สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
48 C036-0048 นาย ประจักษ์ พิมพ์สุนนท์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
49 C036-0049 นางสาว ธันยพร หาญเวช สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
50 C036-0050 นาง เบญจวรรณ ใจเที่ยง สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
51 C036-0051 นาง มารศรี เทศศิริ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
52 C036-0052 นางสาว พัชรินทร์ โคตรทัศน์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
53 C036-0053 นางสาว สุกัญญา สุคนธ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
54 C036-0054 ภก. นฤดม แท่งทอง สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 fax
55 C036-0055 ภญ. ฝนทิพย์ ว่องวุฒิ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 fax
56 C036-0056 นางสาว วัฒนา นามเมือง สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 corp-online
57 C036-0057 นาง อัจฉราพร อัศเวศน์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 corp-online
58 C036-0058 นาง กัญจนพร ทับทิมเทศ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 corp-online
59 C036-0059 นาย อัชวิน ธรรมสุนทร สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
60 C036-0060 นาย นพพดล ฤกษ์สังเกตุ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
61 C036-0061 ภญ. จิตโสมนัส สุพร สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
62 C036-0062 นาง ศุภัชญา พูลสวัสดิ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
63 C036-0063 นางสาว อภันตรี เล็กประเสริฐ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
64 C036-0064 ภญ. พัชราวรรณ ชุณหกาญจน์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 fax
65 C036-0065 ภญ. ศิรินทรา กอแสงเรือง สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
66 C036-0066 ภญ. นภาลัย ไชยพรม สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
67 C036-0067 นางสาว เบญจมาศ ติฐานะ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
68 C036-0068 นางสาว ชุติมา ศรโชติ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 fax
69 C036-0069 นางสาว สุขเกษม บุญเกิดกิจการ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 fax
70 C036-0070 นาง อรวรรณ วราภาพงษ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
71 C036-0071 นางสาว วัชราภรณ์ รุ่งชีวิน สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 corp-online
72 C036-0072 นาง อรภรณ์ ดำรงวัฒนกุล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 corp-online
73 C036-0073 นางสาว นฤมล คชเสนี สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
74 C036-0074 นางสาว พิมพ์พรรณ วนวัฒนากุล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 corp-online
75 C036-0075 นางสาว ศยามล จันทร์ขจร สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 corp-online
76 C036-0076 นางสาว นฤวรรณ แสงสุขเอี่ยม สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 28 ก.พ. 2557 corp-online
77 C036-0077 นางสาว นันทพร ทัศนภักดี สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 28 ก.พ. 2557 corp-online
78 C036-0078 นาง นัทธ์หทัย วรรณทิม สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
79 C036-0079 นาง วัลลภา สุขศิริมัช สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 onsite
80 C036-0080 นาง เสาลักษณ์ ธนศิริรัตน์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 onsite
81 C036-0081 ภก. ศัลยบุตร ชโลปกรณ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
82 C036-0082 ภญ. เปรมฤดี วาสนสมบูรณ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
83 C036-0083 นาย ประเสริฐ สิริรัตนาวงศ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
84 C036-0084 ภก. ธีรารัตน์ แทนขำ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
85 C036-0085 ภก. บุญฤทธิ์ กุศลส่ง สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
86 C036-0086 นาง เอื้องพร พิทักษ์สังข์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
87 C036-0087 นางสาว กนกวรรณ ซิมพัฒนานนท์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
88 C036-0088 นาย ฉัตรมงคล ฉ่ำมาก สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
89 C036-0089 นาง นาถลดา ตะวันกาญจนโชติ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
90 C036-0090 นางสาว เพ็ญจันทร์ เมตุลา สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
91 C036-0091 นางสาว พลอยณภัทร ประดิษฐ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
92 C036-0092 นางสาว สารินท์ ตรีพนากร สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
93 C036-0093 นาง แฉล้ม ทองประทีป สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
94 C036-0094 นาง ศิริลักษณ์ พันธุหงส์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 corp-online
95 C036-0095 นาง วิภาพร ลีเลิศมงคลกุล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 corp-online
96 C036-0096 นางสาว ทิศารัตน์ คูสุวรรณ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
97 C036-0097 นาง วรรณลา ผูกพันธ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
98 C036-0098 นางสาว ศิริลักษณ์ หมื่นไธสง สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
99 C036-0099 ภญ. กฤตญา ลือชานิมิตจิต สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 fax
100 C036-0100 นพ. สุภชัย บุญยัง สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
101 C036-0101 นางสาว สุมาลัย ดุงศรีแก้ว สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
102 C036-0102 ภก. ครรชิต สุพรรณ สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
103 C036-0103 ภญ. กรกมล แก้วกระแสร์ สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
104 C036-0104 ภญ. กิตยา สันตินานาเลิศ สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
105 C036-0105 ภก. ประภัช อมรชัยวุฒิกุล สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
106 C036-0106 นาง กุสุมา กิตติวรวงศ์ สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
107 C036-0107 นางสาว กฤศวพรรษ บุญแพง สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
108 C036-0108 นางสาว เสาวณีย์ คำประสิทธิ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 fax
109 C036-0109 นาย สุมลชัย นุ้ยประสิทธิ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
110 C036-0110 นางสาว ปุญญพัฒน์ วิภพสิริศักดิ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
111 C036-0111 นาย อุทัย หมายมั่น สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
112 C036-0112 นางสาว ชลธิชา ผันผ่อน สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
113 C036-0113 นาย ฐณิยะ ศรีสมบูรณ์ สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 28 ก.พ. 2557 fax
114 C036-0114 ภญ. ฑิฆัมพร แสงจันทร์ สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
115 C036-0115 ภก. วินัย พากเพียรกิจ สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 28 ก.พ. 2557 corp-online
116 C036-0116 ภญ. อัญไพ โยธินนรธรรม สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 28 ก.พ. 2557 corp-online
117 C036-0117 คุณ วาสน ย่อยพรมราช สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 28 ก.พ. 2557 corp-online
118 C036-0118 คุณ บุปผา กลั่นคันฑา สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 28 ก.พ. 2557 corp-online
119 C036-0119 คุณ สมศรี เตชะวรกุล สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 28 ก.พ. 2557 corp-online
120 C036-0120 นางสาว หทัยพร ฤทธิ์เพชร สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
121 C036-0121 ภญ. ปริมา สุวรรณนิกรกุล สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
122 C036-0122 ภญ. สมพร สุวรรณมาโจ สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
123 C036-0123 น.สพ. สาโรช จรรยาแพทย์ สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 28 ก.พ. 2557 online
124 C036-0125 นางสาว ลักขณา งามวงศ์เวชกุล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 onsite
125 C036-0126 นาย สุวิทย์ ชาญพิทยานุวัตร สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 onsite
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C036-0124 ภญ. ดวงกมล นุตราวงศ์ (online) สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 28 ก.พ. 2557
2500 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารามาธิบดี ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5
หมายเหตุ
บุคลากรที่สังกัดหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหิดล สามารถจัดทำบันทึกข้อความการโอนเงินระหว่างกันผ่านกองคลังได้ โดยแนบสำเนาบันทึกข้อความการโอนเงินระหว่างกันแทนหลักฐานการชำระเงิน หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ หน่วยการเงิน คณะเภสัชศาสตร์ โทร. 02-644-8677-91 ต่อ 1106 (คุณจรรยา จันทร์เจตนาดี)
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**เครื่องดื่มเจียวกู่หลาน ดอกคำฝอย ใบหญ้าหวาน
เภสัชกรหญิง กฤติยา ไชยนอก สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : https://mypullzone-fitnessworld1.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2015/11/cocktail...
Read this article
ดอกเข้าพรรษา..สีสันของฤดูฝน
ธิดารัตน์ จันทร์ดอน สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : https://scoop.mthai.com/specialdays/6534.html ### &nbs...
Read this article
โรคมือเท้าปากในเด็ก
อาจารย์ ดร.ภญ. ปิยทิพย์ ขันตยาภรณ์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : http://healthosphere.com/wp-content/uploads/2012/02/Hand-Foot-and-Mouth-Disease-...
Read this article
ข้อควรระวังในการใช้สมุนไพร
รองศาสตราจารย์ ภญ. ยุวดี วงษ์กระจ่าง และ เภสัชกร วสุ ศุภรัตนสิทธิ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554