การประชุมวิชาการ Industrial Pharmaceutical Technology ครั้งที่ 10 เรื่อง “Translational Research for Pharmaceutical Industry”
วันพุธที่ 8 - ศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2554
ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
หลักการและเหตุผล
อาศัยกระแสโลกาภิวัฒน์ในความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีทางเภสัชกรรม ปัจจุบันนี้ได้มีการศึกษาค้นคว้าและวิจัยองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมการผลิตยาอย่างมากมาย ซึ่งจะต้องมีการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของตัวยาและสารช่วยก่อนการตั้งตำรับยา การพัฒนาสูตรตำรับ เทคโนโลยีการผลิตยาเม็ด การตั้งตำรับและเลือกใช้สารช่วยในยารูปแบบของแข็ง รวมทั้งพัฒนาเทคนิคและกรรมวิธีใหม่ๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการผลิตเภสัชภัณฑ์ที่ออกแบบให้มีความแม่นยำ รวดเร็ว รูปแบบพิเศษและทันสมัย เช่น โครงข่ายประสาทเทียมในการออกแบบรูปแบบยาและเทคนิควิเคราะห์กระบวนการ การพัฒนายารูปแบบออสโมติกปั๊มชนิดรูเปิดขนาดไมโครเมตร/นาโนเมตร การประยุกต์ใช้ช่องว่างยืดหยุ่นระดับนาโนเมตรสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในเชิงพาณิชย์ เป็นต้น ระบบนำส่ง ชีวเภสัชภัณฑ์ เช่น การแสดงคุณลักษณะเฉพาะทางกายภาพเคมีของเภสัชภัณฑ์โปรตีน การผลิตไลโปโซมวัคซีน การพัฒนาตำรับยาโปรตีนรูปแบบอบแห้งเยือกแข็ง เป็นต้น ระบบนำส่งยาสู่เป้า เช่น การพัฒนาและผลิตระบบนำส่งยาสู่เป้าแบบใหม่ๆ การนำส่งยาสู่เป้าเพื่อรักษาโรคที่ซับซ้อน การประยุกต์ใช้เป็บไทด์ทะลวงเซลล์ (Cell Penetrating Peptide) ในการพัฒนาระบบนำส่งยาสู่เป้า เป็นต้น
การที่ได้พัฒนาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบพิเศษและทันสมัย ย่อมทำให้เกิดนวตกรรมใหม่ๆ ที่จำเป็นต้องมีตัวบทกฎหมายต่างๆ ที่รัฐจำเป็นต้องควบคุมและเกี่ยวข้อง เพื่อให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ได้แก่ การขึ้นทะเบียนยาแบบ ASEAN Harmonization กฎหมายสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาตามเกณฑ์ PIC/S รวมทั้งความคล้ายคลึงในชีวเภสัชภัณฑ์ (Biosimilars) เป็นต้น นอกจากนี้การใช้บรรจุภัณฑ์ทันสมัยที่เหมาะสม และถูกต้องตามหลักกฎหมายยา เครื่องสำอาง และอาหาร เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยต่อชีวิตและสุขอนามัยของผู้บริโภค ได้แก่ บรรจุภัณฑ์แสดงสัญญานการเปิดผนึก เป็นต้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีการเผยแพร่ความรู้และผลงานด้านเทคโนโลยีการออกแบบ การวิจัยพัฒนาและการผลิตระบบนำส่งยาแบบใหม่ ของคณาจารย์และนักวิจัยภายในประเทศ แก่เภสัชกรและบุคลากรสายการวิจัยและพัฒนา การผลิตยา การคัดเลือกจัดหายา และการควบคุมการใช้ยา
2. เพื่อส่งเสริมให้มีการร่วมมือทางวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม ระหว่างคณาจารย์และนักวิจัยในมหาวิทยาลัยกับเภสัชกรและบุคลากรในอุตสาหกรรมยา บุคลากรผู้คัดเลือกจัดหาและควบคุมการใช้ยา
3. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการออกแบบ การวิจัยและพัฒนา และการผลิตระบบนำส่งยาแบบใหม่สู่ภาคอุตสาหกรรม ส่งผลให้เพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านวิชาการและเศรษฐกิจของประเทศ
4. เพื่อนำกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนวตกรรมใหม่ๆ ที่มีการประดิษฐ์ คิดค้น หรือสร้างสรรค์เพื่อรองรับการผลิตอย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งมีความปลอดภัยต่อชีวิตและสุขอนามัยของผู้บริโภค

หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง (CPE) 2-000-MDU-000-1106-02
จำนวนหน่วยกิต 16.56 หน่วยกิต

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกรและบุคลากรฝ่ายการวิจัยพัฒนาและการผลิต ในภาคอุตสาหกรรมผลิตยา เภสัชกรฝ่ายคัดเลือกจัดหาและควบคุมการใช้ยา ในโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข และเภสัชกรผู้สนใจ

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:headpymp@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :02-644-8677-91ต่อ 1414

ค่าลงทะเบียน:

บุคคลทั่วไป 3,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารามาธิบดี ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- โครงการประชุมวิชาการครั้งที่_10_เภสัชอุตสาหกรรม หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
   


 

http://tinyurl.com/5w6zlcu

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง ratree.pap@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C004-0001 ภญ. นิชธิมา ระย้าแก้ว บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
2 C004-0002 ภญ. มธุรส เล็งศิริวัฒน์ บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
3 C004-0003 ภก. บุรินทร์ โรจชนะสมบัติ บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
4 C004-0004 นางสาว นรุเนตร บุญเลิศ บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
5 C004-0005 ภญ. วิชชุดา ศิริชนะทรัพย์ บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
6 C004-0006 ภญ. นุชนาฏ โรจน์สวัสดิถาวร บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
7 C004-0007 ภญ. อรอำไพ สุวิทยพันธุ์ บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
8 C004-0008 ภญ. รติยา คูเขตพิทักษ์วงศ์ บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
9 C004-0009 นาง ขจรจิตร์ ส่งไพศาล บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
10 C004-0010 อ.ภก. วีระเกียรติ บุญกนกวงศ์ บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
11 C004-0011 ภญ. ฐิติพร ภาคภูมิพงศ์ บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
12 C004-0012 ภญ. พนาวรรณ คุณติสุข บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
13 C004-0013 ภญ. นฤมล วระชุน บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
14 C004-0014 ภญ. สิริพร ดิษฐ์เชยเดช บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
15 C004-0015 ภญ. พรสุข หอมจันทร์ บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
16 C004-0016 ภก. สมชาย สวัสดี บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
17 C004-0017 ภก. ธัญญธร ฐิติฐนิต บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
18 C004-0018 นาย ชัยวุฒิ ชินศรีวงศ์กุล บุคคลทั่วไป fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
19 C004-0019 นางสาว ศิริพร สุวรรณดี บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
20 C004-0020 นาย ธวัชชัย เกตุกวาด บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
21 C004-0021 นาย อาทิตย์ ศิริธีราลักษณ์ บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
22 C004-0022 นางสาว ณัฐธิดา ปิยะจรรยาศิริ บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
23 C004-0024 นางสาว กุลธิดา บุญมาเลิศ บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
24 C004-0025 ภญ. อรวิน มังคลาดุง บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
25 C004-0026 ภญ. พักตร์วิภา ตั้งสุวรรณศรี บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
26 C004-0027 นางสาว อัจฉรา ลิ้มพัฒนสิริ บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
27 C004-0028 ภญ. ปิยฉัตร เกียรติพันธุ์สดใส บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
28 C004-0029 ภญ. ดุษฎี ชาญวาณิช บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
29 C004-0030 ภก. บุญทวี พิทักษ์ตันสกุล บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
30 C004-0031 ภก. รักเกียรติ ตั้งล้ำเลิศ บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
31 C004-0032 ภญ. นภาพร หลินประเสริฐ บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
32 C004-0033 นาย ศิเรศ เจือวิจิตรจันทร์ บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
33 C004-0034 ภญ. ณัฐพร วิชญวรรณกุล บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
34 C004-0035 นางสาว มยุรีย์ เถื่อนขุนขำ บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
35 C004-0036 ภญ. พันธิตรา วัชระสวัสดิ์ บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
36 C004-0037 ภญ. ปวริศา พันธ์หนองหว้า บุคคลทั่วไป fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
37 C004-0038 นาย บรรดิษฐ์ จรูญรัตนกุล บุคคลทั่วไป fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
38 C004-0039 นาย ธงชัย วิกาหะ บุคคลทั่วไป fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
39 C004-0040 นางสาว วรรณกาญจน์ นิตยฤกษ์ บุคคลทั่วไป fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
40 C004-0041 นางสาว ปัณฑ์ชนก บุณย์วงศกร บุคคลทั่วไป fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
41 C004-0042 นางสาว วจี ทิพรส บุคคลทั่วไป fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
42 C004-0043 นางสาว ทัดดาว ชูโชติ บุคคลทั่วไป fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
43 C004-0044 นาย มณฑล ปิ่นหย่า บุคคลทั่วไป fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
44 C004-0045 นาย ไพสิฐ วัฒนศรี บุคคลทั่วไป fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
45 C004-0046 นาย เริงฤทธิ์ สัปปพันธ์ บุคคลทั่วไป fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
46 C004-0047 ภญ. อัญชลี กำเลิศทอง บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
47 C004-0048 ภญ. รัตนา ทรงเมฆ บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
48 C004-0049 ดร. ศิรประภา สัญชาตเจตน์ บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
49 C004-0050 ดร. นิลุบล ปาริชาติธนกุล บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
50 C004-0051 ภญ. ช่อทิพย์ แย้มประชา บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
51 C004-0052 ภญ. นิรดา เขื่อนข่ายแก้ว บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
52 C004-0053 นางสาว ศิรประภา รุ้งพราย บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
53 C004-0054 ภญ. พรหมพร นาคะลักษณ์ บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
54 C004-0055 ภญ. จิราพร ชินกุลพิทักษ์ บุคคลทั่วไป online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
55 C004-0056 ภญ. ธัชสรัญ ฐานะโชติพันธุ์ บุคคลทั่วไป fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
56 C004-0058 นาย ภูมินทร์ ยั่งยืนนาน บุคคลทั่วไป onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
57 C004-0059 ภญ. อัญเชิญ ตันติสังวรากูร บุคคลทั่วไป onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
58 C004-0060 ภญ. มุทิตา ชิตเมธา บุคคลทั่วไป onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
59 C004-0061 ภก. พงศ์ชัย วิริยะวัฒนา บุคคลทั่วไป onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
60 C004-0062 ภญ. จิตทวี ศิริวัฒน์ บุคคลทั่วไป onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C004-0023 ภญ. มนวิดา อินทรสันติ (online) บุคคลทั่วไป
3000 THB
2 C004-0057 นางสาว ชุติมน หมื่นแก้ว (fax) บุคคลทั่วไป
3000 THB
3 C004-0063 ภญ. ลักขณา เอกอาณากรกุล (onsite) บุคคลทั่วไป
3000 THB
4 C004-0064 ภก. อนุพล ตะติยะ (onsite) บุคคลทั่วไป
3000 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารามาธิบดี ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**เอดส์และการใช้ถุงยางอนามัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก. ปรีชา มนทกานติกุล ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### เอดส์เกิดจากเชื้อไวรัสเอชไอว...
Read this article
สบู่ดำ..พืชพลังงานที่เพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. วีณา จิรัจฉริยากูล ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : http://www.renewableenergymexico.comwp-contentuploads201203Jatropha.jpg ...
Read this article
รอบรู้เรื่องธาตุกัมมันตรังสี
ผศ.ดร.ภก.กิตติศักดิ์ ศรีภา ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ตอนนี้ข่าวที่เป็นที่สนใจคงไม่พ้นการระเบิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของญี่ปุ่นหลังจากเกิดแผ่นดินไหว ตา...
Read this article
“ม่วงเทพรัตน์”…ไม้มงคลที่มิใช่เป็นเพียงไม้ประดับ
รองศาสตราจารย์ นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยา...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554