Pharmacy Review and Update Series 2014: “Pharmacotherapy in Geriatrics”
21-22 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ณ ห้องประชุม 302 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
   
วิทยาการด้านยาในปัจจุบันต้องอาศัยการบูรณาการความรู้ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการนำไปใช้ นอกจากนี้ความก้าวหน้าในด้านดังกล่าวยังเป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นบุคลากรทางสาธารณสุขจึงมีความจำเป็นในการที่จะต้องทบทวนความรู้ในเชิงบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าของวิทยาการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาความสามารถในการทำงานในอาชีพของตนเองในทุกภาคส่วนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมต่อไป


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ที่สำคัญของประเทศไทย จึงมีความประสงค์ที่จะนำเสนอการประชุมวิชาการในรูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นการบูรณาการความรู้ด้านเภสัชศาสตร์ เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจที่ลึกซึ้งและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มต้นจากปี พ.ศ. 2553 และมีแผนการจัดประชุมในลักษณะเป็นรายปี ในแต่ละปีจะมีปรัชญาการประชุมที่เหมือนกันคือ เน้นการบูรณาการแต่เนื้อหาการประชุมอาจจะแตกต่างกันออกไปตามศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง


สำหรับปี พ.ศ. 2557 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตระหนักเห็นว่าประชากรผู้สูงอายุไทยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และมีค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านยา คณะฯจึงได้จัดให้มีการประชุมที่เน้นการดูแลการใช้ยาของผู้ป่วยสูงอายุขึ้น ซึ่งเนื้อหาการประชุมได้ครอบคลุมตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของผู้สูงอายุ การทำงานที่ผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติ วิธีการประเมินผู้ป่วยสูงอายุอย่างองค์รวม แนวทางการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการเกิดโรคต่างๆ ที่สามารถป้องกันได้ การใช้ยาและแนวทางการรักษาในโรคความดันโลหิตสูง ภาวะหัวใจเสียจังหวะ ภาวะความดันเลือด ต่ำขณะเปลี่ยนท่า ภาวะท้องผูกเรื้อรัง ภาวะอาหารไม่ย่อย โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคข้อเสื่อม โรคกระดูกพรุน ปัญหาความจำและสติปัญญา ภาวะนอนไม่หลับ และโรคมะเร็งที่พบบ่อย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเภสัชกรในการดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุร่วมกับทีมบุคลากรสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยจากการใช้ยาสูงสุดต่อไป


รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 2-000-MDU-000-1408-01 จำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 9.75 หน่วยกิต

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร แพทย์ พยาบาล และผู้สนใจที่ลงทะเบียน จ านวน 300 คน (ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน)

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ratree.pap@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ โทรศัพท์หมายเลข 02-644-8677-91 ต่อ 1414 โทรสาร 02-644-4536

ค่าลงทะเบียน:

สมัครและโอนเงิน ภายใน วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 2,500.00 THB
สมัครและโอนเงิน หลัง วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 3,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-454264-0 ชื่อบัญชี “Pharmacy Review and Update Series”

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- ศธ 0517.08 ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมประชุมวิชาการ- PRUS2014-Geriatrics หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- Pharmacy Review and Update Series 2014_Geriatrics-REV20140508 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 26/5/2557 16:30น.
   


 

http://tinyurl.com/mrmbn9g

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง pyrps@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C044-0008 ภญ. สุธีวรรณ โหตกษาปน์กุล สมัครและโอนเงิน ภายใน วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 online
2 C044-0009 ภญ. สุวดี ทรัพย์ชาตอนันต์ สมัครและโอนเงิน ภายใน วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 online
3 C044-0010 ภญ. นิภาพรรณ มะลิซ้อน สมัครและโอนเงิน ภายใน วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 online
4 C044-0011 ภก. อภิชาต รัตนพันธ์ธีรพร สมัครและโอนเงิน ภายใน วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 online
5 C044-0012 ดร.พญ. อมรา ไชยกาญจน์ สมัครและโอนเงิน ภายใน วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 online
6 C044-0013 ภญ. ศุภรัตน์ ทาวรรณะ สมัครและโอนเงิน ภายใน วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 online
7 C044-0014 ภญ. เนตรนภา รัตนพงษ์จินดา สมัครและโอนเงิน ภายใน วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 online
8 C044-0015 ภญ. ปรียาภรณ์ เกตุฉาย สมัครและโอนเงิน ภายใน วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 online
9 C044-0018 ภก. วีรวิชญ์ เสาววัฒนพัฒน์ สมัครและโอนเงิน ภายใน วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 online
10 C044-0020 ภญ. กอบแก้ว ว่องวชิราพาณิชย์ สมัครและโอนเงิน ภายใน วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 online
11 C044-0023 ภก. กฤต ปฐมวัฒนศักดิ์ สมัครและโอนเงิน ภายใน วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 online
12 C044-0024 ภญ. ศิรินทร์ อะฏะวินทร์ สมัครและโอนเงิน ภายใน วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 online
13 C044-0030 ภญ. ฉวีวรรณ กลิ่นหอม สมัครและโอนเงิน ภายใน วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 online
14 C044-0031 ภญ. ณัฐสินี ประกอบศรีกุล สมัครและโอนเงิน ภายใน วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 online
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
1 C044-0032 ภญ. ชุติมา บัตรเจริญ online 2500 THB
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล วัน/เวลาที่ลงทะเบียน ช่องทาง ต้องชำระ  
1 C044-0001 ภก. ธีรนันท์ นาคทองรูป 20140526-234259 online 2500 THB
2 C044-0002 ภญ. ดวงกมล นุตราวงศ์ 20140602-153553 online 3000 THB
3 C044-0003 ภญ. สิริกัญญา เรืองทอง 20140602-164710 online 2500 THB
4 C044-0004 ภญ. ปิยะมาศ บุญเพ็ง 20140607-100141 online 2500 THB
5 C044-0005 ภญ. วารี จตุรภัทรพงศ์ 20140619-080057 online 2500 THB
6 C044-0006 ภญ. เพ้ญนภา ศรีหริ่ง 20140619-181217 online 2500 THB
7 C044-0007 ภญ. สุจารี ยิ่งยง 20140701-120330 online 2500 THB
8 C044-0016 ภก. ประมนัส ตุ้มทอง 20140708-215721 online 2500 THB
9 C044-0017 ภญ. รักชนก ผดุงเจริญ 20140714-072424 online 2500 THB
10 C044-0019 ภญ. สินีนาถ แซ่โค้ว 20140715-103849 online 2500 THB
11 C044-0021 ภญ. จริยา สุภาพงษ์ 20140717-112424 online 2500 THB
12 C044-0022 ภญ. ดวงทิพย์ ชัยสุริยะพันธ์ 20140717-112725 online 2500 THB
13 C044-0025 ภญ. ธนัชญา คมกริส 20140717-202934 online 2500 THB
14 C044-0026 ภญ. ธันยพร มณีนิล 20140718-081428 online 2500 THB
15 C044-0027 ภญ. ทิวากร กลั่นความดี 20140718-082818 online 2500 THB
16 C044-0028 ภก. ภัทรพงษ์ แก้วเภตรา 20140718-112206 online 2500 THB
17 C044-0029 ภญ. นัชชาพร ตั้งเสงี่ยมวิสัย 20140718-112916 online 2500 THB
18 C044-0033 ภญ. วรรณิดา วงษ์ระวัง 20140722-084614 online 2500 THB
19 C044-0034 ภญ. เยาวนันท์ ปัญญาประทีป 20140722-101430 online 2500 THB
20 C044-0035 ภก. สุพจน์ ซอสุขไพบูลย์ 20140722-110838 online 2500 THB
21 C044-0036 นางสาว ศุลีพร ว่องเชิงยุทธ 20140722-171631 online 2500 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-454264-0 ชื่อบัญชี “Pharmacy Review and Update Series”
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**ดาหลา ความงามที่กินได้...
กฤติยา ไชยนอก สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### หากเป็นคนที่มีพื้นเพอยู่ในจังหวัดทางภาค...
Read this article
การนอน .. เพื่อชะลอวัยและเพื่อสุขภาพ
ดร.นิตยา ตรีศิลป์วิเศษ และ รศ.ดร.พิมลพรรณ พิทยานุกุล ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ในปัจจุบัน คนส...
Read this article
ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองสำหรับสตรีวัยทอง (menopause)
สำหรับสตรีวัยทอง คือ ผู้หญิงในช่วงหมดประจำเดือน มักจะสืบเสาะค้นหาผลิตภัณฑ์อาหารที่จะช่วยเสริมสุขภาพในช่วงอายุนี้ อาการที่น่ารำคาญที่สุด คือ อาการร้อนวูบวาบ ผลิตภัณฑ์อาหารจากถั่วเหลืองเป็นอีกห...
Read this article
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตอนที่ 1: สนุกกับการผลิตยาเม็ดสมุนไพร
รองศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ เจตลีลา ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554