การประชุมวิชาการเรื่อง Capillary Electrophoresis : State of Art in Pharmaceutical Analysis
วันที่ 14 -16 มิถุนายน 2554 เลื่อนเป็น 5-6 ตุลาคม 2554
ห้องประชุม 206 อาคารราชรัตน์, ห้องปฏิบัติการภาควิชาเภสัชเคมี และห้องวิจัยกลาง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
หลักการและเหตุผล
แคปิลลารีอิเล็กโทรโฟรีซิส (capillary electrophoresis, CE) เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง และมีบทบาทสำคัญยิ่งต่องานวิจัยในแขนงต่าง ๆ อาทิ การค้นพบยาใหม่ การควบคุมคุณภาพยา อาหาร เครื่องสำอาง สมุนไพร ตลอดจนการตรวจสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในของไหลชีวภาพ (biological fluid) และสารตกค้างในสิ่งแวดล้อม CE มีลักษณะเด่นในแง่ของความรวดเร็ว (high through put analysis) ประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (green chemistry) นอกจากนี้ยังมีพัฒนการใหม่ ๆ เช่น CE-mass spectrometry, multiplexed-CE และ microchip-CE ปัจจุบัน CE ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในต่างประเทศ
ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตระหนักถึงวิทยาการใหม่ ๆ ด้านเคมีวิเคราะห์ จึงจัดประชุมวิชาการเรื่อง Capillary Electrophoresis : State of Art in Pharmaceutical Analysis ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2554 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และ update ความก้าวหน้าด้านการวิเคราะห์โดย CE แก่นักวิจัย เภสัชกร นักวิเคราะห์ และบุคลากรอื่น ๆ ที่สนใจ เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์ พัฒนางานวิจัย และแก้ไขปัญหาด้านการวิเคราะห์ต่อไป

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ เครื่องมือ การพัฒนา การ
ประเมิน การประยุกต์ใช้งาน CE และรับทราบถึงงานวิจัยเกี่ยวกับ CE ในการวิเคราะห์ยา สมุนไพร และสารตกค้าง จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรง ตลอดจนวิทยาการใหม่ ๆ ของเทคนิค CE ทั้งนี้ผู้เข้าประชุมจะได้หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง โดยมีรหัสประจำกิจกรรมคือ 2-000-MDU-000-1106-01 และมีจำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11.5 หน่วยกิต

กลุ่มเป้าหมาย:

บุคลากรที่สนใจ ภาคบรรยาย 80 คน ภาคปฏิบัติการ 20 คน

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:headpypc@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :02-6448677-91ต่อ1414, 5402

ค่าลงทะเบียน:

ลงทะเบียนเฉพาะภาคบรรยาย 2,500.00 THB
ลงทะเบียนเฉพาะภาคบรรยาย 2,500.00 THB
ลงทะเบียนเฉพาะภาคบรรยาย 2,500.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารามาธิบดี ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5

ดาวน์โหลดเอกสาร :

   


 

http://tinyurl.com/4yanuas

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง ratree.pap@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C005-0001 นาง สายวรุฬ จดูรกิตตินันท์ ลงทะเบียนเฉพาะภาคบรรยาย online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
2 C005-0002 นาง ฐิตาภรณ์ ภูติภิณโยวัฒน์ ลงทะเบียนเฉพาะภาคบรรยาย online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
3 C005-0003 นาย Nawapol Udpuay ลงทะเบียนเฉพาะภาคบรรยาย online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
4 C005-0004 ภก. วงศธร งามเอนก ลงทะเบียนเฉพาะภาคบรรยาย fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
5 C005-0006 นางสาว พัชรินทร์ กมลกิจการ ลงทะเบียนเฉพาะภาคบรรยาย fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
6 C005-0007 นางสาว ฐิตวรรณ ประเสริฐดี ลงทะเบียนเฉพาะภาคบรรยาย fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
7 C005-0009 ดร. ศิรประภา สัญชาตเจตน์ ลงทะเบียนเฉพาะภาคบรรยาย online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
8 C005-0010 นางสาว ศรินญา บูรณะจิตปกรณ์ ลงทะเบียนเฉพาะภาคบรรยาย online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
9 C005-0011 ภญ. สมาวดี เปลี่ยนวงษ์ ลงทะเบียนเฉพาะภาคบรรยาย online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
10 C005-0012 นางสาว ศศิธร ประสานธนากร ลงทะเบียนเฉพาะภาคบรรยาย online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
11 C005-0013 นางสาว ภัควรัท กุลวานิช ลงทะเบียนเฉพาะภาคบรรยาย fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
12 C005-0014 ภก. สุรพล พิบูลโภคานันท์ ลงทะเบียนเฉพาะภาคบรรยาย fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
13 C005-0015 ภญ. ปวีณา บุญรักษา ลงทะเบียนเฉพาะภาคบรรยาย fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
14 C005-0016 นาง เสาวภาคย์ วชิรวงศ์กวิน ลงทะเบียนเฉพาะภาคบรรยาย fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C005-0005 นางสาว รุ่งนภา อ๋องคณา (fax) ลงทะเบียนเฉพาะภาคบรรยาย
2500 THB
2 C005-0008 ภก. ทรงพร จึงมั่นคง (online) ลงทะเบียนเฉพาะภาคบรรยาย
4500 THB
3 C005-0017 นาง นิศากร ชินวานิชย์เจริญ (fax) ลงทะเบียนเฉพาะภาคบรรยาย
2500 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารามาธิบดี ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**ไขมันในเลือดสูง แม้ผอมหุ่นเพรียว .. ทำไม ??
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ศรีจันทร์ พรจิราศิลป์ (สอบทานความสมบูรณ์และถูกต้อง : รศ.ดร.ภก.ศุภโชค มั่งมูล) ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : http://images.s...
Read this article
ไม้กฤษณา (ไม้หอม): ไม้ทรงคุณค่า ตอนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภก. วิเชษฐ์ ลีลามานิตย์ ภาควิชาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ไม้กฤษณาหรือไม้หอม เป็นไม...
Read this article
ความผิดปกติทางจิตประสาทและอารมณ์ (Mental Disorder)
รองศาสตราจารย์ ดร.ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : http://www.docgautham.com/yahoo_site_admin/assets/images/mental-disorders.325132000_s...
Read this article
Thai Traditional Medicine Theory in Relation to Seasons Part 2
Omboon Vallisuta (Assoc. Prof.) Department of Pharmacognosy Mahidol University, Bangkok, Thailand ### The five principles of disease development Mahabhutarupa The 5 ailment...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554