การประชุมวิชาการ เรื่อง National Conference on Drug Interactions 2011 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2-000-MDU-000-1107-01จำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10.25 หน่วยกิต
วันที่ 5 – 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
ห้องประชุม 302 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ขออภัย ไม่มีที่จอดรถสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม)
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
หลักการและเหตุผล
ปฏิกิริยาระหว่างยา (drug interaction) เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการใช้ยาร่วมกับยาชนิดอื่นๆ อาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือสมุนไพร ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นอาจส่งผลให้ผู้ที่รับประทานได้รับผลกระทบทั้งในแง่บวกและลบจากยาที่รับประทาน ส่งผลเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพของยา อันจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิผลจากการรักษาหรือเพิ่มความเสี่ยงต่ออาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาได้ ในทางกลับกัน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือสมุนไพรที่รับประทานร่วมนั้นก็อาจได้รับผลกระทบในลักษณะเช่นเดียวกับยา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยาหลายกลุ่มในปัจจุบันมีหลักฐานทางวิชาการแสดงให้เห็นถึงปฏิกิริยาระหว่างยา รวมถึงการค้นพบองค์ความรู้และทฤษฎีใหม่ของปฏิกิริยาระหว่างยา ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงกลไกของการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยา ขอบเขตของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น และผลกระทบในทางคลินิกอ้างอิงตามหลักฐานทางวิชาการ จึงมีความสำคัญที่บุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องทั้งเภสัชกร แพทย์ และพยาบาลจะได้ตระหนัก และนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปประเมินความเหมาะสมของการใช้ยาร่วมกัน การวางแผนการติดตามประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการใช้ยา การให้คำปรึกษาทางยาแก่ผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความตระหนักในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถ
1. อธิบายความรู้พื้นฐานและองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับปฏิกิริยาระหว่างยา
2. ค้นหาและประเมินปฏิกิริยาระหว่างยาได้อย่างถูกต้องตามหลักฐานทางวิชาการ
3. ระบุคู่ปฏิกิริยาระหว่างยาที่มีนัยสำคัญทางคลินิกอ้างอิงตามหลักฐานทางวิชาการ
4. ประเมินความเหมาะสมของการใช้ยาที่เกิดปฏิกิริยาระหว่างยา การวางแผนการติดตามประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการใช้ยาร่วมกัน และการให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ป่วยเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น
5. รวบรวมปัญหาปฏิกิริยาระหว่างยา เพื่อนำไปสู่การเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาในระดับชาติ

การสมัครและลงทะเบียน
ทำได้ 2 วิธี

1. สมัคร on line ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference หลังจากนั้นทำการ scan ใบนำฝากธนาคาร/ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in)แล้ว upload ผ่านระบบ Online ในเว็บ (ไม่ต้องเขียนใบสมัคร)

2. สมัครพร้อมชำระเป็นเงินสดที่งานคลังและพัสดุ ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ใช้ใบสมัครในไฟล์ที่แนบมาด้านล่าง)

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร แพทย์ พยาบาล และผู้สนใจ จำนวน 300 คน (ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน)

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:headpypy@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :0-2644-8694 หรือ 0-2644-8677-9 ต่อ 1300

ค่าลงทะเบียน:

สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 2,500.00 THB
สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 3,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-444302-4 ชื่อบัญชี National Conference on Drug Interactions 2011 (ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ)

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- ใบสมัคร NCDI 2011 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- หนังสือขออนุมัติ NCDI 2011 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- รายละเอียดการประชุม NCDI 2011 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- หนังสือเชิญร่วมประชุมวิชาการNCDI 2011 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
   


 

http://tinyurl.com/3l2c776

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง ratree.pap@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C006-0001 ภญ. อุมาพร ชัยยศ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
2 C006-0002 ภญ. พลอยปภัส ศิริจรัสพงษ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
3 C006-0003 ภญ. นิรามัย นารีนุช สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
4 C006-0004 ภญ. สุรีรัตน์ ฤกษ์ดี สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
5 C006-0005 นางสาว สินีนุช นิมิตรดี สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
6 C006-0006 ภญ. พิมพ์ปวีณ์(ทัศนีวรรณ) เพชรวงค์(แถลงธรรม) สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
7 C006-0007 ภญ. พรฤดี ศรีปทุมรักษ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
8 C006-0008 ภญ. พนิดา พิสุทธิ์มณี สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
9 C006-0009 ภญ. กัลยาภรณ์ รัตนไพจิต สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
10 C006-0010 ภญ. ชนินันท์ เกตุแก้ว สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
11 C006-0011 ภญ. วัชราภร วิบูลย์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
12 C006-0012 ภก. เจริญชัย เกตุแสง สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
13 C006-0013 ภญ. วันดี ขำยัง สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
14 C006-0014 ภก. สมพงษ์ ตีรถะ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 mail ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
15 C006-0015 นาย นภัทรสินธุ์ สินธูรณ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
16 C006-0016 ภญ. กฤติกา กสิโรจน์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
17 C006-0017 ภญ. สุพิชญา คำโตนด สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
18 C006-0018 ภญ.ดร. อารยา ศรีไพโรจน์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
19 C006-0019 ภญ. รัตนาภรณ์ ดุลย์ชูประภา สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
20 C006-0020 ภญ. เจริญรัตน์ ประยงค์มรกต สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
21 C006-0021 ภญ. สุวิมล เชาวนโยธิน สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
22 C006-0022 ภญ. ทรรศชล ปาลิวนิช สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
23 C006-0023 ภญ. อรพินทร์ สุขเจริญ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
24 C006-0024 ภก. พรรณ์พิมณ พินิจสถิล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
25 C006-0025 ภญ. ดวงนภา บุตรเรืองศักดิ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
26 C006-0026 ภก. ปารเมศ ถนอมกิจ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
27 C006-0027 ภญ. อรนุช วงศ์วัฒนาเสถียร สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
28 C006-0028 ดร. ผ่องพรรณ ศิริพงษ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
29 C006-0029 ภก. ชวัลณัฏฐ์ ปรัชฌวิทยากร สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
30 C006-0030 ภญ. วิรัณภัทร์ รัฐโชติรุ่งฉัตร์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
31 C006-0031 ภก. ประชิต ชัยเศรษฐสัมพันธ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
32 C006-0033 ภญ. ยุพดี วยุพงษ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
33 C006-0034 ภญ. วันวิสาข์ สุวรรณวงศ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
34 C006-0035 ภญ. รจนา สันติภานุโสภณ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
35 C006-0036 นางสาว สุวรรณี อารีศิริอรุณชัย สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
36 C006-0037 นางสาว สุธาศินี วุฒิยวนิช สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
37 C006-0038 ภญ. ปิยมาภรณ์ ภู่เจริญ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
38 C006-0039 ภญ. วชิรานี วงศ์ก้อม สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
39 C006-0040 พ.ท.หญิง ณัฏฐิมาน เงินพลอย สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
40 C006-0041 ภก. บัณฑิต กิติโสภากุล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
41 C006-0043 ภญ. วราพร ศรทรง สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
42 C006-0044 ภญ. ภิชา ฟักศรี สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
43 C006-0045 นางสาว ศุภรัตน์ ทาวรรณะ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
44 C006-0046 ภญ. วราลักษณ์ เวชยาพันธุ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
45 C006-0047 ภญ. เกศกนก เรืองเดช สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
46 C006-0048 ภญ. ฑัญภมร บุญแข็งเก่ง สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
47 C006-0049 นางสาว ถนอมจิต ลพานุสรณ์ สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
48 C006-0051 ภก. สมพงษ์ เตจะฝั้น สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
49 C006-0052 นางสาว พัทธนันท์ วิไลพันธุ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
50 C006-0053 ภญ. ภาวิณี อร่ามเจริญรัตน์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
51 C006-0054 ภญ. พีรยา วณิชลักษมี สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
52 C006-0055 ภก. สมชัย ตันติพัฒนานันต์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
53 C006-0056 ภญ. ปิยะนาถ แสงมณี สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
54 C006-0057 ภญ. จิราวรรณ สันติพิทักษ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
55 C006-0058 ภญ. พรรณพิลาศ นามวงศ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
56 C006-0059 ภก. วุฒิชัย ธานีรัตน์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
57 C006-0060 ภญ. ปารวี ช่วยพัฒน์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
58 C006-0061 ภญ. เมธาวี พงษ์พิพัฒน์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
59 C006-0062 ภญ. วรรณพร เจริญโชคทวี สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
60 C006-0063 ภญ. ปัณรสี วีระกำแหง สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
61 C006-0064 ภญ. กิตตินภา สุภาวงศ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
62 C006-0065 ภญ. พิมพรรณ ลาภเจริญ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
63 C006-0066 ภก. ภูวิช ไชยคำวัง สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
64 C006-0067 ภญ. พรรณี ลีลาวัฒนชัย สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
65 C006-0068 ภญ. อภิญญา วุฒโธ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
66 C006-0069 ภญ. จิระภา ปึงตระกูล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
67 C006-0070 ภญ. นัฐฐาพร เหล่าสุวรรณ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
68 C006-0071 ภญ. ภูมิใจ อ่างแก้ว สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
69 C006-0072 เรืออากาศเอกหญิง นิสา ภู่ทอง สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
70 C006-0073 ภญ. พิชญา นิลกรรณ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
71 C006-0074 ภญ. จิตติมา กาลเนาวกุล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
72 C006-0075 ภญ. กาญจนชญา ศิริโชติ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
73 C006-0076 อ.ภญ. คณาทิพย์ สิงห์สาย สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
74 C006-0077 อ.ภก. อภิรักษ์ ศรีภูธร สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
75 C006-0078 ภญ. อรวรรณ บุญสิทธิ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
76 C006-0079 ภญ. อุบลรัตน์ ผลพัฒา สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
77 C006-0080 นางสาว กรพินธุ์ รัตนวิบูลย์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
78 C006-0081 นางสาว มณีรัตน์ สิทธิเดช สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
79 C006-0082 ภญ. สุปรีดา นนทวงศ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
80 C006-0083 นางสาว ชุติมา วิทยานุภาพยืนยง สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
81 C006-0084 ภญ. ศยามล วัยนิพิฐพงษ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
82 C006-0085 นางสาว วรัญญา ชนกกวินกุล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
83 C006-0086 นาย สมเกียรติ์ จงหอมขจร สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
84 C006-0087 นาย ศิริทัศน์ กระดานพล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
85 C006-0088 นางสาว สาริณี อัศวเรืองกิจกุล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
86 C006-0089 นางสาว สุไมพร กรุดพันธ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
87 C006-0090 ภญ. สันสนีย์ บุญธนากร สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
88 C006-0091 ภญ. จิตราภรณ์ มณีเรือง สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
89 C006-0092 ภญ. อุมาพร อาจมูลลา สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
90 C006-0093 ภญ. ศิริมา ไชยมูล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
91 C006-0094 ภญ. ภัทรมล กังวาฬไกรไพศาล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
92 C006-0095 ภญ. สุภาพร น้อยเมล์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
93 C006-0096 ภญ. สุธาทิพย์ สมจริต สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
94 C006-0097 ภก. นันทวุฒิ เดชา สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
95 C006-0098 ภญ. เกศศิริ กิจทองพูล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
96 C006-0099 ภญ. นิตย์ธิดา ภัืทรธีรกุล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
97 C006-0100 ภญ. วนรัตน์ จิตดำริห์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
98 C006-0101 ภญ. อารีวรรณ์ ไชยรักษ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
99 C006-0102 ภญ. นวลอนงค์ คูณเจริญรัตน์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
100 C006-0103 ภญ. ชื่นกมล เนตรชลายุทธ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
101 C006-0104 ภญ. นภสร สิงห์แก้ว สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
102 C006-0105 ภญ. ขนิษฐา เลิศกมลรักษ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
103 C006-0106 ภก. เกียรติกุล ธิติรังสี สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
104 C006-0107 ภญ. ศิริวดี บุญมโหตม์ สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
105 C006-0108 ภญ. ญาณภา มณีศรี สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
106 C006-0109 ภญ. จันธิมา สมศรี สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
107 C006-0110 นางสาว ปาริกา อุนาภาค สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
108 C006-0111 นางสาว ณัชชาภรณ์ เขื่อนแก้ว สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
109 C006-0112 ภญ. อธิศนันท์ ผลประเสริฐ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
110 C006-0113 นางสาว ณัฎฐพร สุวรรณปรีชา สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
111 C006-0114 ภญ. วิชุฎา ไชยสุวรรณ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
112 C006-0115 ภญ. สาวิตรี ไพรใหม่ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
113 C006-0116 ภญ. อัญชิสา อภิกุลวณิช สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
114 C006-0117 ภญ. นภัสวรรณ เอกมณี สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
115 C006-0118 ภก. กฤษฎา ฉิมพลีวัฒน์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
116 C006-0119 ภญ. ปัทมากร บุตรสิงห์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
117 C006-0120 ภญ. ฐาปนีย์ ปันธิโก สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
118 C006-0121 ภญ. นงเยาว์ ซื่อเลื่อม สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
119 C006-0122 ภญ. นุชนารถ กลับบ้านเกาะ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
120 C006-0123 ภก. บุญธรรม ศิลาพัชรนันท์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
121 C006-0124 ภญ. วิสาขา บุญทศ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
122 C006-0126 ภญ. กนกวรรณ เบญจนาค สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
123 C006-0127 ภญ. สุวรรษา ไชยวงศ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
124 C006-0128 ภญ. อรสา ศรีทองอินทร์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
125 C006-0129 ภก. ไกรรัช พิทักษ์สันตโยธิน สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
126 C006-0130 ภญ. เพ็ญนภา มเหศศิริ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
127 C006-0131 นท.หญิง ทวิเพ็ญ สุทัตตกุล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
128 C006-0132 ภญ. ธนิตา ศรีคุ้ม สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
129 C006-0133 ภญ. สิวิกา อยู่สุข สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
130 C006-0134 ภญ. บังอร พงษ์พุดทา สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
131 C006-0135 ภญ. นิญากร ตั้งตรงสุนทร สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
132 C006-0136 ภญ. สุภาวดี บุญทา สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
133 C006-0137 นอ.หญิง กาญจนา หาญกล้า สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
134 C006-0138 พ.ท.หญิง บุญธาดา บุญธรรมเจริญ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
135 C006-0139 ภก. ชลิดา จันทร์พรหม สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
136 C006-0140 พ.อ.หญิง พิชา คล้ายสิงห์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
137 C006-0141 ร.ต. พีรวุฒิ อภิรัตน์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
138 C006-0142 นางสาว วรารัตน์ พัฒนาวรเศรษฐ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
139 C006-0143 ภญ. สรัญทิพย์ ศรีแก้ว สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
140 C006-0144 นางสาว ตุลาพร เรืองวิลัย สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
141 C006-0145 นางสาว กุลธิดา ชวาโยธา สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
142 C006-0146 นาง อัจฉรา แหลมทอง สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
143 C006-0147 ภก. ภานุภาค วิบูลชัยชีพ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
144 C006-0148 นางสาว ฐาปธร มุ่งมิตร สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
145 C006-0149 ภก. สมเจตน์ สุวรรณศิริพัฒน์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
146 C006-0150 ภญ. อภิญญา เกียรติก้องแก้ว สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
147 C006-0151 ภญ. เมธิณี อินทรเทศ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
148 C006-0152 นางสาว ภัทราวรรณ ภูเนตร สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
149 C006-0153 ภญ. คณิตา ยิ้มศรีใส สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
150 C006-0154 นางสาว วนัสนันท์ ศรีสุข สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
151 C006-0155 นางสาว กัญญา ด้วงศรี สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
152 C006-0156 นาง วันวิภา เทพารักษ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
153 C006-0157 ภญ. กนกวรรณ เกตุสด สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
154 C006-0158 นางสาว ชนกนันท์ ศิริพิสิฐศักดิ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
155 C006-0159 ภญ. วีราภรณ์ ธารณามัย สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
156 C006-0160 ภก. เปรมชัย เม่นสิน สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
157 C006-0161 ภญ. อุษณีย์ คุณากรสิริ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
158 C006-0162 ภญ. จิรัฐิ์ติยาภรณ์ อุปัญญ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
159 C006-0163 ภก. สันติ ซุยใจทัศน์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
160 C006-0164 ภญ. ชมพูพรรณ บุตรทิพย์สกุล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
161 C006-0165 ภญ. พรพิรักษ์ สุวรรณ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
162 C006-0166 นางสาว พิมภรณ์ สมกิตติธรรม สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
163 C006-0168 นางสาว ดุษฎี หิรัญกสิ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
164 C006-0169 ภญ. เมธิญา ผิวเหลือง สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
165 C006-0170 ภญ. พิสชา เกษมทรัพย์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
166 C006-0171 ภญ. ผันสุ ชุมวรฐายี สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
167 C006-0172 ภก. สมัย จันทร์นามอม สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
168 C006-0173 ภญ. จรรยา มินพิมาย สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
169 C006-0174 ภญ. รุจิรา กันทาสืบ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
170 C006-0175 ภก. ธนวัฒน์ คงยศ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
171 C006-0176 ภญ. พันทิพา รุ่งทวีชัย สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
172 C006-0177 นางสาว นีรยา วงศ์ศรีตรัง สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
173 C006-0178 ภญ. เพ็ญแข พืชน์ไพบูลย์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
174 C006-0179 ภญ. พิมพ์ใจ โชคอวยพรชัย สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
175 C006-0180 นางสาว ดวงกมล พูลพันธ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
176 C006-0181 นางสาว เกศรินทร์ ชัยศิริ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
177 C006-0182 นาง วัลลภา ภมรมาศ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
178 C006-0183 ภก. นิคม อุตมาศ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
179 C006-0185 ภก. ธนพัฒน์ ชัยะโสตถิ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
180 C006-0186 นางสาว กาญจนา เฉลิมบุญ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
181 C006-0187 นาง วรรณี ศุภคติสันติ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
182 C006-0188 นางสาว ปัญญาภรณ์ ทรงสุนทรวงศ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
183 C006-0189 ภก. ธวัช สุขสถิตย์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
184 C006-0190 ภญ. เปล่งศรี เลิศอารย์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
185 C006-0191 นาง กัลยา เจะอาลี สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
186 C006-0192 นาย ยศยง กองอุดม สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
187 C006-0193 นางสาว นริศรา ขนหงษ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
188 C006-0194 ภก. ปฏิเวธ พรหมราช สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
189 C006-0195 นาย พิชัย คณิตจรัสกุล สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
190 C006-0196 นาย วราวิทย์ ไสยสมบัติ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
191 C006-0197 นางสาว จริงใจ จันทร สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
192 C006-0198 ภญ. นฤมล โตตะเคียร สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
193 C006-0199 นางสาว เบ็ญจลักษณ์ มนต์สุวรรณ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
194 C006-0200 ภญ. อุไรศรี ศุภดิลกลักษณ์ สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
195 C006-0201 นางสาว เพชรเลิศฉัตร ภควัฒน์ภูติ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
196 C006-0202 ภญ. อัญชลี เนตรนพรัตน์ สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
197 C006-0203 ภญ. สารภี ธรฤทธิ์ สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
198 C006-0204 นาง ระหงษ์ วงศ์เกียรติขจร สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
199 C006-0205 รศ.ดร. ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
200 C006-0206 นางสาว ขนิษฐา เจิมขุนทด สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
201 C006-0207 ภก. พงศกร กันตระกูล สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
202 C006-0208 ภญ. พนารัตน์ คณโทเงิน สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
203 C006-0209 ภญ. โชติกา หล่อศิริรัตนากุล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
204 C006-0210 ภญ. สุดารัตน์ คงฤทธิ์ สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
205 C006-0211 ภญ. ชุติปภา แม่นยำ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
206 C006-0212 ภญ. ศราวดี เปี่ยมระลึก สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
207 C006-0214 ภก. นที หลีกชั่ว สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
208 C006-0215 นาย อุททชัย โรจนวิภาค สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
209 C006-0216 นาง กนกพร เมืองชนะ สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
210 C006-0217 ภญ. สุเลขา ตันเวชศิลป์ สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
211 C006-0219 ภก. พงศธร แก้วพิลา สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
212 C006-0220 ภก. วีรวุฒิ โตใหญ่ สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
213 C006-0221 ภญ. กนกวรรณ ไตรพรวัฒนกุล สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
214 C006-0223 ภก. ลภัสรดา เลิศบรรธนาวงศ์ สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
215 C006-0225 นาย ปิติพันธุ์ สุริยกาญจน์ สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
216 C006-0226 นางสาว อรนุช ทองจันดี สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
217 C006-0227 นางสาว วราภรณ์ กาญจนวนิชกุล สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
218 C006-0228 นางสาว อริสรา วันชัย สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
219 C006-0229 ภญ. อรัญญา จะปะกิยา สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
220 C006-0230 ภญ. อรพรรณ สุวรรณประดิษฐ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
221 C006-0231 ภญ. พจนาถ วงษ์เที่ยง สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
222 C006-0232 นางสาว อรพิณ เดชกัลยา สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
223 C006-0233 นางสาว พงศิธร ถูกแผน สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
224 C006-0234 นางสาว แสงอรุณ ไผ่ป้อง สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
225 C006-0235 นางสาว สมฤดี คู่สุขธรรม สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
226 C006-0236 นางสาว ชุติมา โฆษิตานนท์ สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
227 C006-0237 นางสาว เมธาวี วิริยธนานนท์ สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
228 C006-0238 นางสาว สินีนาถ ตั้งเจริญวัฒนา สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
229 C006-0239 นาย ขจรพร สุริไพศาลสกุล สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
230 C006-0240 นางสาว สุรีรัตน์ โปวิบูลย์ สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
231 C006-0242 นาย วรพจน์ อนันต์วิจิตร สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
232 C006-0243 นางสาว ฐาปนีย์ ปันธิโก สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
233 C006-0244 นาง อัมพร สุขผล สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
234 C006-0245 นางสาว สุขสันต์รัตน์ จาวลา สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
235 C006-0246 นางสาว พิริยา ธนเพิ่มพูน สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
236 C006-0247 ภก. นวัต ชีวะพฤกษ์ สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C006-0032 ภญ. ทิพย์กาญจน์ ศรีโพนทอง (online) สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554
2500 THB
2 C006-0042 ภญ. อรพรรณ พรหมศิริวานิช (online) สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554
2500 THB
3 C006-0050 ภญ. กุสุมา วรรณโพธิ์พร (online) สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554
2500 THB
4 C006-0167 ภญ. ขนิษฐา วัลลีพงษ์ (online) สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554
2500 THB
5 C006-0184 นางสาว จุฑาภรณ์ ศิริสกุลวัฒน์ (fax) สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554
2500 THB
6 C006-0213 ภก. จตุพร มหานิล (online) สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554
3000 THB
7 C006-0218 ภญ. ขนิษฐา ชิตเพชร (online) สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554
3000 THB
8 C006-0222 ภก. จริยา ฉมามหัทธนา (online) สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554
3000 THB
9 C006-0224 ภญ. สุภัทรา บางปา (fax) สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554
3000 THB
10 C006-0241 นางสาว พัฒนา วงศ์วัชรานนท์ (fax) สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554
3000 THB
11 C006-0248 นาง ปิยรัตน์ ทวยเจริญ (fax) สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554
3000 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-444302-4 ชื่อบัญชี National Conference on Drug Interactions 2011 (ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ)
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**คำแนะนำการเลือกใช้ครีมกันแดด
รศ. ดร. พิมลพรรณ พิทยานุกุล ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### บทนำ หน้าร้อนปีนี้ร้อนกว่าปีก่อนๆ อย...
Read this article
แกงขี้เหล็ก อาหารที่ถูกลืม
รองศาสตราจารย์ รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### แกงขี้เหล็ก...
Read this article
ยาตีกันในผู้ป่วยโรคมะเร็ง
เภสัชกร วสุ ศุภรัตนสิทธิ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### การใช้ยารักษาโรคมะเร็งนั้น ขนาดของยาที่ใช้เป...
Read this article
โรคคอตีบ
อาจารย์ ดร. ภญ. ปิยทิพย์ ขันตยาภรณ์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### โรคคอตีบเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียแบบเฉี...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554