การประชุมวิชาการ เรื่อง Intravenous Admixture Incompatibilityรหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2-000-MDU-000-1107-02จำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11.75 หน่วยกิต
วันที่ 7 – 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
ห้องประชุม 302 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันการให้ยาฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำนับเป็นวิธีการให้ยาหลักทางหนึ่งสำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือ ในสถานพยาบาลระดับต่าง ๆ ในทางปฏิบัติมากกว่าสามในสี่ของยาฉีดที่จำหน่ายในท้องตลาดจะไม่สามารถฉีดเข้าผู้ป่วยได้ทันที ต้องนำมาละลาย หรือ ผสมกับสารน้ำปริมาตรมากเสียก่อน เพื่อให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมสามารถให้กับผู้ป่วยได้ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับผลการรักษาตามที่คาดหวังไว้ โดยไม่เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา หรือ ได้รับน้อยที่สุด ซึ่งในบางครั้งอาการไม่พึงประสงค์เหล่านี้อาจร้ายแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ นอกจากความระมัดระวังการปนเปื้อนของเชื้อในระหว่างการเตรียมยาแล้ว สิ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันอีกประการหนึ่ง คือ ความไม่คงตัวของยาฉีดที่เตรียมขึ้นอันเนื่องมาจากปฏิกิริยาของยากับสารอื่นหรือวัสดุให้ยา ปัญหาความไม่คงตัวเหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายอย่างร่วมกัน เช่น การเลือกสารน้ำสำหรับละลายยา หรือ เจือจางยา การเลือกวิถีทางให้ยาฉีด และ อัตราเร็วในการให้ยา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ความไม่คงตัวของยาฉีดนี้เป็นปัญหาที่สามารถคาดคะเนและป้องกันได้โดยอาศัยความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยา การเตรียมและผสมยาฉีด และ การติดตามผู้ป่วยหลังได้รับยา ดังนั้น การเสริมสร้างความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาระหว่างกันของยาฉีด ควบคู่กับการกำหนดมาตรการในการป้องกันปัญหาอย่างรัดกุมของสถานพยาบาลด้วยความร่วมมือกันระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง จะช่วยลดความเสี่ยงต่ออันตรายจากปัญหาปฏิกิริยาต่อกันในการเตรียมยาฉีดที่อาจเกิดขึ้นในผู้ป่วยได้

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม
1. มีความรู้พื้นฐานที่สำคัญเกี่ยวกับการเตรียมยาฉีดสำหรับให้ทางหลอดเลือดดำ โดยมุ่งเน้นที่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคงตัวของยาฉีดผสมให้ทางหลอดเลือดดำ (intravenous admixture)
2. สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับในการวิเคราะห์ปัญหาความไม่เข้ากันของยาฉีดให้ทางหลอดเลือดดำ และแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นขั้นตอน
3. มีแนวคิดในการพัฒนาระบบของโรงพยาบาลที่เอื้อให้เกิดการป้องกัน หรือ เฝ้าระวังปัญหาความไม่เข้ากันของยาฉีดที่ให้ทางหลอดเลือดดำ

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร แพทย์ พยาบาล และผู้สนใจ จำนวน 300 คน (ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน)

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:headpypy@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :0-2644-8694 หรือ 0-2644-8677-9 ต่อ 1300

ค่าลงทะเบียน:

สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 2,500.00 THB
สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 3,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


การสมัครและลงทะเบียน ทำได้ 2 วิธี 1. สมัครด้วยตนเองพร้อมชำระเป็นเงินสดที่งานคลังและพัสดุ ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2. สมัคร on line ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan ใบนำฝากธนาคาร โอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-444301-6 ชื่อบัญชี Intravenous Admixture Incompatibility (ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ)

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- รายละเอียดงานประชุม IVA I หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- ใบสมัคร IVAI หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- หนังสือขออนุมัติจัดประชุม_IVAI หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- หนังสือเชิญร่วมประชุมวิชาการIVAI หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
   


 

http://tinyurl.com/3l8ccao

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง ratree.pap@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C007-0001 ภญ. กชพรรณ หวังธรรมมั่ง สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
2 C007-0002 ภญ. นิรามัย นารีนุช สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
3 C007-0003 นาย สืบพงศ์ กำพุสิริ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
4 C007-0004 ภญ. สุรีรัตน์ ฤกษ์ดี สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
5 C007-0005 ภญ. สุนทรี ทวีพฤกษ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
6 C007-0006 ภญ. มณีวรรณ เต็งตระกูล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
7 C007-0007 ภญ. ณัฐรี ปิ่นแก้ว สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
8 C007-0008 นางสาว ฐิติรัตน์ บุญคาดำ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
9 C007-0009 นาง ดัชรีรัช จินตภากร สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
10 C007-0010 ภก. พินัย โรจนเมฆา สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
11 C007-0011 ภญ. นริสา ตั้งธรรมนิยม สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
12 C007-0012 ภญ. สุวรรณี พฤกษ์งามพันธุ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
13 C007-0013 ภญ. สุขมัย บุญแก้ว สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
14 C007-0014 ภญ. วราภรณ์ ฟูตระกูล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
15 C007-0015 ภญ. วาสนา แจ่มจำรัส สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
16 C007-0016 ภญ. ปานจิตร หอมเย็น สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
17 C007-0017 ภญ. ปรีดานุช ไขแสง สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
18 C007-0018 ภญ. ศิริวรรณ แก้วแจ่มดา สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
19 C007-0019 ภญ. ปณิตา สิงห์แก้ว สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
20 C007-0020 นางสาว ศุภรัตน์ ทาวรรณะ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
21 C007-0021 ภก. นพดล เทียมศักดิ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
22 C007-0022 ภญ. ผ่องศรี พัววรานุเคราะห์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
23 C007-0023 ภญ. เกษร ณ ทอง สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
24 C007-0024 ภญ. อัญชลี ชมภู สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
25 C007-0025 ภก. อัษฎางค์ พลนอก สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
26 C007-0026 ภญ. ศันสนีย์ จริยสุธรรมกุล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
27 C007-0027 ร.ท.หญิง วิภาพร มั่นปาน สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
28 C007-0028 ร.ท.หญิง ระวิวรรณ หลิมศิโรรัตน์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
29 C007-0029 ภญ. ทิวารัตน์ อินปั๋นแก้ว สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
30 C007-0030 ร.ท.หญิง สุจิตรา ชูเลิศ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
31 C007-0031 ภญ. ทัชชภร แสงเจริญ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
32 C007-0032 ภญ. สุภัณลินี ปรีชากุล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
33 C007-0033 ภญ. สุธิดา ไนยะกูล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
34 C007-0034 นางสาว จุฑาภรณ์ ศิริสกุลวัฒน์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
35 C007-0036 ภญ. อภิญญา สันธนาภรณ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
36 C007-0037 ภญ. วิภา ธรรมทินโน สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
37 C007-0038 ภญ. กนกรัตน์ สถาวรานนท์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
38 C007-0039 ภญ. โสภา มาลัยพวง สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
39 C007-0040 ภญ. ฉัฐชญาภักดิ์ ทองไกรลาศ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
40 C007-0041 ภญ. ทรรศชล ปาลิวนิช สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
41 C007-0042 นาง ลำดวน สำนักบ้านโคก สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
42 C007-0043 ภญ. สิริวรรณ ศรีสวัสดิ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
43 C007-0044 นาง เกษร ประเสริฐ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
44 C007-0045 ภญ. พัชรินทร์ พิมพ์พา สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
45 C007-0046 ภก. พรรณ์พิมณ พินิจสถิล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
46 C007-0047 ภญ. ดวงนภา บุตรเรืองศักดิ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
47 C007-0048 ภญ. อนิสา ปิงเมือง สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
48 C007-0049 ภญ. นัทธมน สมเทพ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
49 C007-0050 ภญ. ปิยมาศ มณีรัตน์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
50 C007-0051 ภญ. สุจิตรา มาลัยเจริญ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
51 C007-0052 ภญ. บุษรา พรหมเนรมิต สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
52 C007-0053 ภญ. บุณฑริกา มหาสมิติ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
53 C007-0054 ภญ. สุทธิวัลย์ มุสิกะปาน สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
54 C007-0055 ภญ. วรลักษณ์ สุระดม สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
55 C007-0056 ภญ. ขวัญตา มีอิ่ม สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
56 C007-0057 ภญ. อุไรวรรณ มาประเสริฐ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
57 C007-0058 ภญ. อรทัย สุธีรยงประเสริฐ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
58 C007-0059 ภญ. พรชนก แตงสมบูรณ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
59 C007-0060 ภญ. ธนิกานต์ เทพนาม สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
60 C007-0061 ภญ. นิอร ไชยนิตย์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
61 C007-0062 นางสาว ระหงษ์ วงศ์เกียรติขจร สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
62 C007-0063 ภญ. สุภาวดี ศรีสุขศิริพันธ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
63 C007-0064 ภญ. โสภิต บุษยะจารุ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
64 C007-0065 ภญ. มัทนียา ภู่เกษร สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
65 C007-0066 ภญ. มณีรัตน์ เวชคุณานุกูล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
66 C007-0068 ภญ. อรพรรณ พรหมศิริวานิช สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
67 C007-0069 ภญ. จิรัฐิ์ติกาล เรือนใจแก่น สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
68 C007-0070 ภญ. อัญชลี อารยชัยชาญ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
69 C007-0071 ภญ. นวภรณ์ วิมลสาระวงค์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
70 C007-0072 ภญ. จุฑามาศ วิเวโก สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
71 C007-0073 ภญ. กรองพรรณ บูลย์เวช สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
72 C007-0074 ภญ. สุชาดา พวงเกษ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
73 C007-0075 ภญ. จารุณี วงศ์วัฒนาเสถียร สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
74 C007-0076 ภญ. นิสา ลีกิจวัฒนะ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
75 C007-0077 ภญ. กรรณิการ์ เอี่ยมเกื้อกูล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
76 C007-0078 ภก. สมพงษ์ เตจะฝั้น สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
77 C007-0079 ภก. ศุภชัย จารุพานิช สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
78 C007-0080 ภญ. กรรณิกา เหมือนจันทร์แจ่ม สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
79 C007-0081 ภญ. ณัฐทินี สุวภาพ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
80 C007-0082 ภญ. ธนภรณ์ เลิศสุโภชวณิชย์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
81 C007-0083 ภญ. เมธาวี พงษ์พิพัฒน์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
82 C007-0084 นางสาว กาญจนา พ่านเผือก สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
83 C007-0085 ภญ. ปารวี ช่วยพัฒน์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
84 C007-0086 ภญ. จุฑารัตน์ ลีสมาจาร สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
85 C007-0087 ภก. วุฒิชัย ธานีรัตน์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
86 C007-0088 ภญ. จุรีรัตน์ อัศวัฒน์วิไกร สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
87 C007-0089 ภญ. สมนภา บัวโทน สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
88 C007-0090 ภญ. กิตตินภา สุภาวงศ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
89 C007-0091 ภก. ธรรมรัตน์ บรรทัดเที่ยง สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
90 C007-0092 ภญ. นงนาฏ เทียนประเสริฐ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
91 C007-0093 ภญ. ปภาดา วัฒนกนกธรรม สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
92 C007-0094 ภญ. นภาลัย ไชยพรม สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
93 C007-0095 ภญ. พิชญา นิลกรรณ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
94 C007-0096 ภญ. ปราณีรัตน์ เรืองสวัสดิ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
95 C007-0097 ภก. พรศิริ ไพอง สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
96 C007-0098 ภญ. จิตติมา กาลเนาวกุล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
97 C007-0099 ภญ. กาญจนชญา ศิริโชติ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
98 C007-0100 ภญ. วีรยา จันสถิรพานิช สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
99 C007-0101 ภญ. อุบลรัตน์ ผลพัฒนา สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
100 C007-0102 ภญ. ณัฐพร ณ นคร สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
101 C007-0103 ภญ. มัทนา สงพุ่ม สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
102 C007-0104 ภญ. ศรินทร์ กอเจริญกิจกุล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
103 C007-0105 ภญ. สมลักษณ์ ตันติพัฒนานันต์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
104 C007-0106 ภก. บุณฑริกา พันธุ์ธรรม สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
105 C007-0107 ภญ. หทัยรัตน์ พิภพลาภอนันต์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
106 C007-0108 ภญ. ศิริมา ไชยมูล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
107 C007-0109 ภญ. สุภาพร น้อยเมล์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
108 C007-0110 ภญ. บงกช ลีลาวัฒนพาณิชย์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
109 C007-0111 ดร. เพ็ญศรี เจริญสิทธิ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
110 C007-0112 ภญ. พรรณทิพย์ นิกรวัฒน์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
111 C007-0113 ภญ. อรทัย เชอร์กิจ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
112 C007-0114 รศ.ดร. ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
113 C007-0115 ภญ. วีณา เคหสุขเจริญ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
114 C007-0116 ภญ. เปรมฤดี สุนทรานันท์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
115 C007-0117 ภญ. นฤมล ธนะ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
116 C007-0118 นาง มยุรี หนูกูล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
117 C007-0119 ภญ. กรกนก ไชยสุทธิ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
118 C007-0120 ภญ. ปิยฉัตร วิรัตน์เกษ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
119 C007-0121 ภญ. นวลอนงค์ คูณเจริญรัตน์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
120 C007-0122 ภญ. พิมพิกา พุ่มชุมพล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
121 C007-0123 ภญ. ชื่นกมล เนตรชลายุทธ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
122 C007-0124 ภญ. ลักขณา มั่งคั่ง สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
123 C007-0125 ภญ. กษมา สุขโข สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
124 C007-0126 ภญ. อรวรรณ นกสี สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
125 C007-0127 ภญ. สายฝน สิทธิวิจารณ์กิจ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
126 C007-0128 ภญ. ดาราณี ศรีทองสุข สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
127 C007-0129 ภญ. กุสุมา วรรณโพธิ์พร สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
128 C007-0130 ภญ. ศิริวดี บุญมโหตม์ สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
129 C007-0131 ภญ. วิจิตรา ซิมตระกูล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
130 C007-0132 ภญ. ดวงใจ ยิ้มเจริญ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
131 C007-0133 ภญ. ชื่นตา อาชีพสมุทร สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
132 C007-0134 นาง เบญจวรรณ ตั้งพัฒนาประดิษฐ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
133 C007-0135 ภญ. จันธิมา สมศรี สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
134 C007-0136 ภญ. พัชรินทร์ ดอรอมาน สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
135 C007-0137 ภญ. อัจฉริยา ชุติรัตนา สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
136 C007-0138 ภญ. จิตโสมนัส สุพร สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
137 C007-0139 ภญ. วรรณวิสา มีเอี่ยม สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
138 C007-0140 นท.หญิง ธวชินี แสนเสนา สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
139 C007-0141 รท.หญิง อุทุมพร หมื่นสกล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
140 C007-0142 ภญ. จิตลักษณ์ รังสิวัฒกพงศ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
141 C007-0143 ภญ. วารุณี ทีสุกะ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
142 C007-0144 ภญ. วิรังรอง แท้บริสุทธิกุล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
143 C007-0145 ภก. พุทธางกูร ใจเป็น สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
144 C007-0146 ร.ท.หญิง ธิตินันท์ ตั้งวงษ์เลิศ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
145 C007-0147 ภญ. พรทิพย์ พลพิทักษ์ชัย สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
146 C007-0148 ภญ. วราภรณ์ ตั้งวันเจริญ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
147 C007-0149 ภญ. ทรงศิริ โพธิประพันธ์พงศ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
148 C007-0150 ภญ. กฤติมา ขาวละออ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
149 C007-0151 ภญ. วรรณวสาข์ เกาลวณิชย์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
150 C007-0152 ภญ. ชลิดา จันทร์พรหม สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
151 C007-0153 ภญ. จันทรา เหล่าบุญมา สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
152 C007-0154 นางสาว พรทิพย์ วิลามาศ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
153 C007-0155 ภญ. กนกนภา คำภิโร สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
154 C007-0156 ภญ. กมลา ทักษิณาวิสุทธิ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
155 C007-0157 ภญ. อภิญญา เกียรติก้องแก้ว สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
156 C007-0158 ภญ. ดาวรุ่ง จตุธรรมธาดา สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
157 C007-0159 ภก. สันติ ซุยใจทัศน์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
158 C007-0160 ภก. เวทธศักดิ์ ศรีภูธร สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
159 C007-0161 ภญ. ขนิษฐา วัลลีพงษ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
160 C007-0162 ภญ. สาวิตรี เจนรุ่งโรจน์สกุล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
161 C007-0163 ภญ. จิราภรณ์ นิรากรณ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
162 C007-0164 ภก. นพคุณ บุศยพันธุ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
163 C007-0165 ภญ. สิรนันท์ กลั่นบุศย์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
164 C007-0166 ภก. สุรินทร์ ศรีวรรัตน์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
165 C007-0167 ภญ. ธนพร เลิศสกุลบรรลือ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
166 C007-0168 ภญ. อังคณา อนันต์ตันติกุล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
167 C007-0169 ภก. ธราพงษ์ อ่วมอ่ำ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
168 C007-0170 ภก. ธีรวิทย์ เทพเลื่อน สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
169 C007-0171 ภญ. จีรภา ติไชย สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
170 C007-0172 ภก. สุริยน อุ่ยตระกูล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
171 C007-0173 ภก. วิสิทธิ์ คะเณนา สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
172 C007-0174 ภญ. เกศรา นิตยากรณ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
173 C007-0175 ภญ. ลัดดาวัลย์ ก ศรีสุวรรณ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
174 C007-0176 ภญ. เพ็ญแข พืชน์ไพบูลย์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
175 C007-0177 ภญ. กนกรัชต์ พลานุภาพ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
176 C007-0178 ภญ. สุรวจี ธีระวัฒนา สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
177 C007-0179 ภญ. ชนินันท์ เกตุแก้ว สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
178 C007-0180 ภญ. สุภมาส วังมี สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
179 C007-0181 นางสาว อรุณี คำดี สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
180 C007-0182 ภก. นิพนธ์ ลิมปวธัญญู สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
181 C007-0183 นาย สราวุฒิ โพธิ์ศรี สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
182 C007-0184 นาง กัลยา ศรีสอาด สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
183 C007-0185 ภญ. ธมนพัธร์ ภาวิไล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
184 C007-0186 นางสาว ธีรีญาณ์ สุวรรณนิโรจน์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
185 C007-0187 นาย นิคม อุตมาศ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
186 C007-0188 นาง นพรัตน์ อ่ำปลอด สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
187 C007-0189 นางสาว จุฑามาศ เกื้อสกุล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
188 C007-0190 นางสาว อรอุมา ทองไพจิตร สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
189 C007-0191 นางสาว รสสุคนธ์ สังขมงคล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
190 C007-0192 นาง กาญจนาพร วิบูลย์ศิริกุล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
191 C007-0193 นางสาว อาภัสสา ตั้งกิจพานิช สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
192 C007-0194 ภญ. บุญญารัตน์ นาวีสาคร สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
193 C007-0195 นาย ชูเกียรติ เพียรชนะ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
194 C007-0196 นาย รชตะ ปาระดี สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
195 C007-0197 นาย ทศพล เลิศวัฒนชัย สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
196 C007-0198 นางสาว ทิพวรรณ บุญเสรี สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
197 C007-0199 นางสาว อภิรัตน์ จันทรารมภ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
198 C007-0200 นาง ภัทรภร ภาวนะกีรติ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
199 C007-0201 นางสาว ภิญญาพัชฒ์ จรัสดำรงพันธุ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
200 C007-0202 นางสาว ฐาปธร มุ่งมิตร สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
201 C007-0203 นางสาว หทัยกาญจน์ คำนารายณ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
202 C007-0204 ภญ. ปาณิสรา ศรีสันติสุข สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
203 C007-0205 นางสาว สุพรรษา หาญโสภา สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
204 C007-0206 นางสาว กนกอร ภูรีภัฒนกุล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
205 C007-0207 นาย ธนากร บุญหรั่ง สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
206 C007-0208 นางสาว นันธิดา ปะกำแหง สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
207 C007-0209 นางสาว ด้วยรัก พลารักษ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
208 C007-0210 นาย สมชาย ลั่นเต้ง สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
209 C007-0211 นาย สุรเชษฐ์ เจริญพันธ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
210 C007-0212 นางสาว กิตติยา เจริญกุล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
211 C007-0213 นางสาว วิชญา นิธิฤกษ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
212 C007-0214 นางสาว รักชนก ผดุงเจริญ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
213 C007-0215 นางสาว รัตนาภรณ์ สุริยันต์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
214 C007-0216 น.ต.หญิง วาทินี เหลืองทองคำ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
215 C007-0217 นาง ฌาฐิมาฆ์ บัวด้วง สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
216 C007-0218 น.ต.หญิง ชาลิสา ชุ่ยยัง สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
217 C007-0219 นางสาว กมลวรรณ บงกชเพชร สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
218 C007-0220 นางสาว กนกลักษณ์ ภู่สอาด สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
219 C007-0221 ภก. ปฏิเวธ พรหมราช สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
220 C007-0222 นางสาว พัชราวัลย์ มีศิลป์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
221 C007-0223 นางสาว วิธนี เกตุพุก สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
222 C007-0224 นาง สุภาพรรณ ทิพย์สัจจะธรรม สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
223 C007-0225 นาง อภิญญา ผุดผ่อง สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
224 C007-0226 นางสาว อรจิราณ์ กลิ่นอยู่ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
225 C007-0227 นาย ธีรภัทร์ ศากยะโรจน์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
226 C007-0228 นางสาว กอบกาญจน์ สินทรัพย์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
227 C007-0230 นางสาว วัลภา ดาวเศรษฐ์ สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
228 C007-0231 นาง ธนิดา กิตติจารุขจร สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
229 C007-0232 นางสาว นลินทิพย์ พุฒยางกูร สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
230 C007-0233 นางสาว ศิริเพ็ญ ภูริพัฒน์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
231 C007-0234 นางสาว จิตต์ธิดา ชูแสงเลิศวิจิตร สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
232 C007-0235 นาง สมฤทัย วัชรวิวัฒน์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
233 C007-0236 ภก. ขจรพร สุรีไพศาลสกุล สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
234 C007-0237 นาง นิศากร ชินวานิชย์เจริญ สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
235 C007-0238 นางสาว นาริณี ไข่สมบัติ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
236 C007-0239 ภญ. พัทธ์ธีรา ทิพย์อัครพิชา สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
237 C007-0240 นาย สมศักดิ์ คำมั่น สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
238 C007-0241 นางสาว กรนิสา ชมภูศรี สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
239 C007-0242 นางสาว ธนเพ็ญ พัฒนเสถียรกุล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
240 C007-0243 นาง บุษรา ผุดผาด สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
241 C007-0244 นาง อัจฉริยา ลักษณจินดา สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
242 C007-0247 นางสาว วัชราภรณ์ มานะกิจ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
243 C007-0248 นางสาว แสงแข ขัติยกุล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
244 C007-0249 นางสาว บัวลั่นห์ ธะบังรัมย์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
245 C007-0250 นางสาว วรรณกนก บุญชูกุศล สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
246 C007-0251 ภญ. อุทัยวรรณ นวลสุวรรณ์ สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
247 C007-0252 นาย พุทธิพงษ์ ศรีบุญเรือง สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
248 C007-0253 ภญ. ขวัญเรือน กาศแสวง สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
249 C007-0254 นางสาว ศิริพร วงษ์เอี๊ยด สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
250 C007-0255 นาง ปราณี พิริคามินทร์ สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
251 C007-0256 นางสาว พิมรำไพ แสงอินทร์ สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
252 C007-0257 นาย ปิติ อนุชาติบุตร สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
253 C007-0258 นาง ธิติญา โกวาภิรัติ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
254 C007-0259 ภญ. อรุณ สิทธิประภาพร สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
255 C007-0260 นาง ประนมพร สนั่นเอื้อ สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
256 C007-0261 นาง อุมาพร คะเณนา สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
257 C007-0262 ภญ. อรัญญา จะปะกิยา สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
258 C007-0263 นางสาว พิชนัน บัวจีน สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
259 C007-0265 ภญ. นฐา ป้อมเย็น สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
260 C007-0266 นางสาว ถนอมจิต ลพานุสรณ์ สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
261 C007-0267 นางสาว อรพิณ เดชกัลยา สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
262 C007-0268 นางสาว เพ็ญรัตน์ สุชาติพงษ์ สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
263 C007-0269 นาย ไกรฤกษ์ หอโสภณพงศ์ สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
264 C007-0270 นางสาว พงศิธร ถูกแผน สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
265 C007-0271 ภญ. ศุภศิล สระเอี่ยม สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
266 C007-0272 นางสาว วรัญญา ขจรลักษ์ สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
267 C007-0273 นางสาว นูรไอนา ดารามาลย์ สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
268 C007-0274 นางสาว วนิดา วัฒน์บำรุงสกุล สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
269 C007-0275 นาง ปิยรัตน์ ทวยเจริญ สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
270 C007-0276 นาย วิโรจน์ ชื่นบุญงาม สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
271 C007-0277 นางสาว ณัฐกมล บูรณประพฤกษ์ สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
272 C007-0278 นาง กานติมา ตัณฑจรรยา สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
273 C007-0279 นางสาว นิธิมา คารมปราชญ์ สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
274 C007-0280 นางสาว วิภาวินี แพงมูล สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
275 C007-0281 นางสาว ภาวินี ทองเขาอ่อน สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
276 C007-0282 นางสาว รัชดาพร มะโนประเสริฐกุล สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
277 C007-0283 นางสาว พัทรียากร แพงศรี สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
278 C007-0284 นางสาว วดี รุ่งประดับวงศ์ สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
279 C007-0285 นางสาว พัชริดา คงทน สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
280 C007-0286 นาง พัทธนันท์ สิงห์สถิตย์ สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
281 C007-0287 นางสาว เบญญาภา เศรษฐภักดี สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
282 C007-0288 นางสาว วนิดา อธิการยานันท์ สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
283 C007-0289 นางสาว กชกร คำอินต๊ะ สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
284 C007-0290 นางสาว สำอางค์ เกียรติเจริญสิน สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
285 C007-0291 นางสาว ประภัสสรา พงศ์พันธุ์พิศาล สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
286 C007-0292 นาง มณฑิกาญจน์ หอสูติสิมา สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
287 C007-0293 นางสาว กมลชนก ม่วงเนียม สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
288 C007-0294 นางสาว อรนุช ทองจันดี สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
289 C007-0295 ภญ. พัชราวรรณ ชุณหกาญจน์ สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
290 C007-0296 ภญ. กัญจนี บุญสวัสดิ์ สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
291 C007-0297 ภญ. นุททยา คุณากร สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
292 C007-0298 ภญ. วันจันทร์ ปุญญวันทนีย์ สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
293 C007-0299 นางสาว วารุณี สมบุญพงค์ สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
294 C007-0300 นาง อัมพร สุขผล สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
295 C007-0301 ภญ. พิมพ์ธิดา รอดเหลือ สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
296 C007-0302 นางสาว ปราณี ธนอัญญาพร สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
297 C007-0303 นาย สมชาย วิเศษธร สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
298 C007-0304 นางสาว ปฐมา เทพชัยศรี สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
299 C007-0305 นาง นราพร ธรรมธนารักษ์ สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
300 C007-0307 ภก. เรวัต จันทร์เจริญผล สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
301 C007-0308 นางสาว พสุเพ็ญ สุขเกษม สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
302 C007-0310 ภญ. จิระดา เจริญมานพ สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
303 C007-0311 ภญ. ฑิฆัมพร แสงจันทร์ สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554 onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C007-0035 ภญ. จันทร์จรีย์ ดอกบัว (online) สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554
2500 THB
2 C007-0067 ภญ. วราพร ศรทรง (online) สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554
2500 THB
3 C007-0229 นาย นภัทรสินธุ์ สินธูรณ์ (fax) สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554
2500 THB
4 C007-0245 นาง ลภัสรดา เลิศบรรธนาวงศ์ (fax) สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554
2500 THB
5 C007-0246 ภญ. จริยา ฉมามหัทธนา (fax) สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2554
2500 THB
6 C007-0264 ภญ. สุวรรณี เจริญพิชิตนันท์ (online) สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554
3000 THB
7 C007-0306 นางสาว วราณี นุตผลิน (fax) สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 20 มิ.ย. 2554
3000 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

การสมัครและลงทะเบียน
ทำได้ 2 วิธี
1. สมัครด้วยตนเองพร้อมชำระเป็นเงินสดที่งานคลังและพัสดุ ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. สมัคร on line ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan ใบนำฝากธนาคาร
โอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-444301-6 ชื่อบัญชี Intravenous Admixture Incompatibility
(ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ)
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**ข้อควรรู้เกี่ยวกับ ยาลดความอ้วน Phentermine
โรคอ้วนเป็นโรคเรื้อรังที่จำเป็นต้องได้รับการรักษา เนื่องจากเป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนในระยะยาวได้ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง หรือโรคเบาหวาน &...
Read this article
ไซลาซีน (Xylazine) ยาสลบสำหรับสัตว์ที่ถูกนำมาใช้ในทางที่ผิด
รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล### เมื่อไม่นานมานี้มีข่าวและจดหมายเตือนจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเรื่องมีการนำยาสลบสำหรับสัตว์ที่ชื่อ ...
Read this article
รู้รอบตอบชัด สารพัด “ยาลดกรด”
นศภ. ณภัทร สัตยุตม์ นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### สำหรับคนที่มีนิสัยรับประทานรสจัด รับประทานอาหารไม่ตรงเวลา ชอบรับประทานกาแฟ รับประท...
Read this article
เครื่องสำอางนาโน ให้ประโยชน์หรือเป็นอันตราย?
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมลพรรณ พิทยานุกุล ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : http://wnninterviewsociety.files.wordpress.com/2013/05/512-rows_of_lipstick_...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554