การประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacy Review and Update Series:2011 | Pharmacotherapy of Neurological Diseases
วันพฤหัสบดีที่ 18 - ศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2554
ห้องประชุม 302 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
วิทยาการด้านยาในปัจจุบันต้องอาศัยการบูรณาการความรู้ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการนำไปใช้ นอกจากนี้ความก้าวหน้าในด้านดังกล่าวยังเป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นบุคลากรทางสาธารณสุขจึงมีความจำเป็นในการที่จะต้องทบทวนความรู้ในเชิงบูรณาการ และติดตามความก้าวหน้าของวิทยาการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาความสามารถในการทำงานในอาชีพของตนเองในทุกภาคส่วน เพื่อประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ที่สำคัญของประเทศไทย จึงมีความประสงค์ที่จะนำเสนอการประชุมวิชาการในรูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นการบูรณาการความรู้ด้านเภสัชศาสตร์เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจที่ลึกซึ้ง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มต้นจากปี พ.ศ.2553 และมีแผนการจัดประชุมในลักษณะเป็นรายปี ในแต่ละปีจะมีปรัชญาการประชุมที่เหมือนกันคือ เน้นการบูรณาการแต่เนื้อหาการประชุม อาจจะแตกต่างกันออกไปตามศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับปี พ.ศ.2554 การประชุมจะเน้นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขของประเทศ ได้แก่ โรคทางระบบประสาท เช่น พาร์กินสัน ปวดศรีษะ สมองเสื่อม โรคหลอดเลือดสมอง ตลอดจนหลักการใช้ยาอันตรกิริยาระหว่างยาของยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง ซึ่งน่าจะเป็นความรู้ที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการดูแลผู้ป่วยโรคระบบประสาท เนื่องจากมีผู้ป่วยจำนวนมากในประเทศไทย และมีความก้าวหน้าด้านการรักษาด้วยยาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร แพทย์ พยาบาล และผู้สนใจ

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:pysnt@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ โทร 026448677-9 ต่อ 1414

ค่าลงทะเบียน:

สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 2,500.00 THB
สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 8 ส.ค.2554 3,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-444773-5 ชื่อบัญชี Pharmacy Review and Update Series 2011

ดาวน์โหลดเอกสาร :

   


 

http://tinyurl.com/449tvan

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง ratree.pap@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C008-0001 ภก. ธีรนันท์ นาคทองรูป สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
2 C008-0002 ภญ. พรรณพิศา นันตาวัง สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
3 C008-0003 ภญ. สุจารี ยิ่งยง สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
4 C008-0004 ภญ. กลางใจ ทองแก้ว สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
5 C008-0005 ภญ. ปิยรัตน์ ไพรลือชา สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
6 C008-0006 ภญ. ณิชาณี ชำรัมย์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
7 C008-0007 ภญ. วิภา ธรรมทินโน สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
8 C008-0008 ภก. พรรณ์พิมณ พินิจสถิล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
9 C008-0009 ดร. ธนศักดิ์ เทียกทอง สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
10 C008-0010 ภญ. นุชจิรา พงศ์นิมิตประเสริฐ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
11 C008-0011 ภก. เอกสิทธิ์ อนุตรอำไพ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
12 C008-0012 ภก. กัณฑวัฒน์ งามพยุงพงษ์ สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
13 C008-0013 ภญ. ประภาภรณ์ เชิดชู สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
14 C008-0014 ภญ. จารุวัลย์ พรมคง สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
15 C008-0015 ภญ. ธันยานี พิมสารี สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
16 C008-0016 ภญ. ประกาย นาคะวงค์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
17 C008-0017 ภญ. มาลินี ชลนวกุล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
18 C008-0019 ภญ. จิระภา ปึงตระกูล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
19 C008-0020 ภญ. กฤติกา แย้มพยนต์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
20 C008-0021 ภญ. ปราณี วรวิทย์อุดมสุข สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
21 C008-0022 ภญ. สินิรัตน์ วิชญชัยสิทธิ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
22 C008-0023 ภญ. นิสสา ตาติดอิน สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
23 C008-0024 ภญ. ฐะปะนีย์ มหาศาลประเสริฐ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
24 C008-0025 นางสาว ศิริลักษณ์ สายสุนีย์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
25 C008-0026 ภญ. ธนิยา เจริญเสรีรัตน์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
26 C008-0027 ภญ. ศุกลรัตน์ ประดับพงษา สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
27 C008-0028 ภญ. ธิดารัตน์ จันทภา สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
28 C008-0029 ภญ. พัฒน์นรี ใจแน่ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
29 C008-0030 ภก. ศิริพงษ์ มโนสันติไพบูลย์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
30 C008-0031 ภญ. สุวรรณา สิริทรัพย์ไพบูลย์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
31 C008-0032 ภญ. กาญจนา กระถินทอง สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
32 C008-0033 ภญ. นันทิชา ไชยานุกิจ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
33 C008-0034 นพ. พรรษ กรรณล้วน สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
34 C008-0035 ภญ. ดวงดาว เตจ๊ะ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
35 C008-0036 ภญ. ปิยวดี กนกพจนานนท์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
36 C008-0037 ภก. เชษฐ์ธวัท เศวตวงศ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
37 C008-0038 ภญ. ปรางชนก พันเนตร สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
38 C008-0039 ภญ. บงกช วังสัตตบงกช สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
39 C008-0040 ภญ. สุภาวดี เนรัญรัตน์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
40 C008-0041 ภญ. สุวิมล บวรศุภศรี สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
41 C008-0042 นาย ปิยะ สิริปัญญา สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 8 ส.ค.2554 onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
42 C008-0043 นางสาว ประวีณสุดา ลอออุดมพงศ์ สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 8 ส.ค.2554 onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
43 C008-0044 นางสาว เพทิสรา ไกรปราบ สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 8 ส.ค.2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
44 C008-0045 ภก. ศุภมาส พันธนิติสาร สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 8 ส.ค.2554 onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
45 C008-0046 ภญ. นิภาพรรณ มะลิซ้อน สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
46 C008-0047 พญ. อมรา ไชยกาญจน์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
47 C008-0048 ภญ. ขวัญดาว สุดธนาพันธ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
48 C008-0049 ภญ. อุดมลักษณ์ อุสาหะ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
49 C008-0050 ภญ. พิชญา นิลกรรณ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
50 C008-0051 นาย วรพจน์ ฐิติประยูรวงศ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
51 C008-0052 นาย สราวุฒิ โพธิ์ศรี สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
52 C008-0054 ภญ. นันทนัช ช้างประสิทธิ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
53 C008-0055 นางสาว สินีนุช นิมิตรดี สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
54 C008-0056 นาง จงดี เฟื่องมารยาท สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
55 C008-0057 ภญ. สุรภี สุขตาม สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
56 C008-0058 ภญ. สุชาฎา บัวแก้ว สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
57 C008-0059 ภญ. สมฤดี ริมดุสิต สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
58 C008-0060 ภญ. จารุณี ทินราช สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
59 C008-0061 ภญ. ธัญญา เพียซ้าย สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
60 C008-0062 ภญ. บงกช มหาคีตะ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
61 C008-0063 ภญ. มัณฑนาพร กล้าผจญ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
62 C008-0065 ภก. อธิภู เจริญพิริยะนนท์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
63 C008-0066 ภญ. ศรีสุดา รุจิรวัฒนกุล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
64 C008-0067 ภก. ประยุทธ์ จงเปาหยิน สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
65 C008-0068 ภญ. สมพร จันทร์สุขเศรษฐ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
66 C008-0069 ภก. ไกรฤกษ์ พิทักษ์สันตโยธิน สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
67 C008-0071 นาง ระวีรัตน์ วรปัญญาสกุลชัย สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
68 C008-0072 ภญ. อัญชลี เกียรติกวินพงศ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
69 C008-0073 ภก. ภูมิวศิษฏ์ วงษา สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
70 C008-0074 ภญ. ธนนันต์ เกษสุวรรณ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
71 C008-0075 นาง อัจฉรา แหลมทอง สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
72 C008-0076 ภญ. อรรัมภา ชื่นชม สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
73 C008-0077 ภญ. พูลสมัย วิเชียรธวัชชัย สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
74 C008-0078 นางสาว เวียงทิพย์ แสนเมือง สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
75 C008-0079 นางสาว สิริธร สุริยะแก้วเนรมิตร สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
76 C008-0080 ภก. จตุพร ดีงาม สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
77 C008-0081 ภญ. กนกพร รัตนสุวรรณชัย สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
78 C008-0082 ภญ. ชาคิณี สถาปนพิทักษ์กิจ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
79 C008-0083 ภญ. อภิชญา ชนะวงศ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
80 C008-0084 ภญ. จิตราวรรณ พึ่งพานิช สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
81 C008-0085 นาย สุพรรณ คำมูล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
82 C008-0086 ภญ. อรอนงค์ เหล่าตระกูล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
83 C008-0087 ภญ. ศศิลักษณ์ ฐิตินันท์เมือง สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
84 C008-0088 ภญ. กัญญารัตน์ ตุ้ยละพิงค์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
85 C008-0089 ภญ. ประภัสสรา พงศ์พันธุ์พิศาล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
86 C008-0090 ภก. เปรมชัย เม่นสิน สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
87 C008-0091 ภญ. มัณฑนา ประสารเกตุ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
88 C008-0092 ภญ. กมลชนก ตุ้มสังข์ทอง สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
89 C008-0094 ภก. สืบสกุล ปลอดโปร่ง สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
90 C008-0095 ภญ. จิรารัตน์ เข้มแข็ง สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
91 C008-0096 ภญ. มัทวัน สุจินพรัหม สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
92 C008-0097 นางสาว อรุณวรรณ วัฒนพงศ์ชาติ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
93 C008-0098 นางสาว ปณิดา ชมะวรรณ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
94 C008-0099 ภญ. วรรณพร เจริญโชคทวี สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
95 C008-0100 ภญ. เบญจมาศ ทีกา สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
96 C008-0101 ภญ. จุฑามณี ดุษฎีประเสริฐ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
97 C008-0102 ภญ. อริสรา วันชัย สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
98 C008-0104 ภญ. สุชาสินี พานทอง สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
99 C008-0105 ภญ. วรางคณา ชิงชนะ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
100 C008-0106 พ.ต.อ.หญิง วิลาวัณย์ นันทมงคล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
101 C008-0107 นางสาว รัฐพร โลหะวิศวพานิช สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
102 C008-0108 ภก. อุกฤษฏ์ สิทธิบุศย์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
103 C008-0109 ภญ. อรรัตน์ หวั่งประดิษฐ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
104 C008-0110 นางสาว เยียรยง รอดกำเนิด สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
105 C008-0111 ภก. วุฒิชัย รักษ์สาคร สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
106 C008-0112 นางสาว ศุภลักษณ์ นันทมงคล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
107 C008-0113 ว่าที่ รตต.หญิง วัลลดา พุ่มไพศาลชัย สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
108 C008-0114 นางสาว จิราภรณ์ ชุติมากุลทวี สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
109 C008-0115 ภญ. สุพาณี ตันตะโนกิจ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
110 C008-0116 ภก. สัจจา สุภรพันธ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
111 C008-0117 ภญ. วุฒิรัตน์ ธรรมวุฒิ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
112 C008-0118 ภก. นิติรัฐ วิเศษกิจ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
113 C008-0119 ภก. รัชวัฒน พรหมราช สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
114 C008-0120 นาง อภิรดี แสงงาม สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
115 C008-0121 ภญ. วราลักษณ์ เวชยาพันธุ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
116 C008-0122 นางสาว พรพิรุณ เกษมสิริ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
117 C008-0123 ภญ. นงเยาว์ ซื่อเลื่อม สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
118 C008-0124 ภญ. นุชนารถ กลับบ้านเกาะ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
119 C008-0125 ภก. ปฐมรัตน์ ทองเรือง สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
120 C008-0126 ภญ. พัชรินทร์ ดอรอมาน สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
121 C008-0127 ภก. ฒฤณวัสตร์ วงษ์วิเศษ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
122 C008-0128 นางสาว รมณา ณิชรัตน์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
123 C008-0129 ภก. หาญ ทองขาว สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
124 C008-0130 ภก. อุดมวิทย์ ศรีภา สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
125 C008-0131 ภก. อุกฤษฎ์ สนหอม สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
126 C008-0132 ภญ. นภาพักตร์ โยธารักษ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
127 C008-0133 นางสาว กนกวรรณ แดงสวัสดิ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
128 C008-0134 ภญ. วัลลภา วิวัฒน์มนัสกุล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
129 C008-0135 นางสาว พัทธนันท์ วิไลพันธุ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
130 C008-0137 ภญ. กรแก้ว เมธีศิริวัฒน์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
131 C008-0139 ภก. ตะวัน บูรพาเดชะ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
132 C008-0140 ภญ. สมฤดี คล้ายสวน สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
133 C008-0141 ภญ. สิริลักษณ์ ทองวัฒน์พงศ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
134 C008-0142 ภญ. สุพรรณิกา ตันติวรสิทธิ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
135 C008-0143 ภก. ณัฐพล ใจสุภา สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
136 C008-0144 พ.อ.หญิง พิชา คล้ายสิงห์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
137 C008-0145 ภญ. รวีวรรณ เพียรวิทยาพันธุ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
138 C008-0146 ภญ. ฉัตรมณี อินทรัตน์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
139 C008-0147 นพ. จุมพล ตัณฑโอภาส สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
140 C008-0148 ภญ. อรชา กำเนิด สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
141 C008-0149 ภญ. พิมรตา สัตยพันธ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
142 C008-0150 น.อ.หญิง กาญจนา หาญกล้า สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
143 C008-0151 นางสาว จีรณา ยมโชติ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
144 C008-0152 ภญ. วิภาวี รอดอินทร์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
145 C008-0153 ภก. ไชยวัฒน์ ไชยสุต สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
146 C008-0154 ภญ. วรรณกนก บุญชูกุศล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
147 C008-0155 ร.อ.หญิง อุทุมพร หมื่นสกล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
148 C008-0156 ภก. ปิยพัทธ์ โอวาท สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
149 C008-0157 ภญ. ปิยนุช รองรัตน์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
150 C008-0158 ดร. วารุณี ลี้สัจจะกูล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
151 C008-0159 ภก. เสมอเทพ แว่นวิชัย สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
152 C008-0160 ภญ. สมฤดี คู่สุขธรรม สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
153 C008-0161 ภญ. อรภรณ์ สวนชัง สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
154 C008-0162 ภญ. จิตลักษณ์ รังสิวัฒกพงศ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
155 C008-0163 ภก. วิจารณ์ มัตยะสุวรรณ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
156 C008-0164 ภญ. ศุภลักษณ์ วงศ์ปาลีย์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
157 C008-0165 ภญ. นวลพรรณ พุ่มเล่ง สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
158 C008-0166 นางสาว ลัดดาวัลย์ เวียงวีระ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
159 C008-0167 ภก. วันเพ็ญ ภูกองชนะ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
160 C008-0168 นางสาว รักชนก ผดุงเจริญ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
161 C008-0169 ภญ. นิลรัตน์ชา ชมภูนุช สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
162 C008-0170 ภก. ไพฑูรย์ เผ่าฑิตธรรม สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
163 C008-0171 ภญ. วรนุช จินต์โชติกุล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
164 C008-0172 ภญ. ศิริวรรณ เทพโกศลประณิธิ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
165 C008-0173 นางสาว สิริ ภูศรี สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
166 C008-0174 นางสาว ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
167 C008-0175 ภญ. จินตนา ลิ่มระนางกูร สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
168 C008-0176 นางสาว อุไรวรรณ ศิลปศุพกรวงศ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 mail ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
169 C008-0177 ภก. ธนพล นิ่มสมบูรณ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 mail ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
170 C008-0178 ภญ. อังคณา ปรีมนวงศ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 mail ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
171 C008-0179 ภญ. ญาณัจฉรา ยอดสง่า สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 mail ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
172 C008-0180 ภญ. วรรณวิไล ณ ระนอง สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 mail ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
173 C008-0181 ภญ. พัชณี ทิพย์แก้ว สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 mail ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
174 C008-0182 พันโทหญิง ศิริพร เอกสกุลกล้า สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 mail ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
175 C008-0183 นางสาว กนกอร ใบตระกูล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
176 C008-0184 นางสาว วชิราภรณ์ น้อยพิทักษ์ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
177 C008-0185 นางสาว ณัฐวิมล เสนาคุญ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
178 C008-0186 นาย วรพจน์ อนันต์วิจิตร สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
179 C008-0187 ภญ. กรกนก จันฤๅไชย สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
180 C008-0188 ภญ. นิสามณี สัตยาบัน สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 8 ส.ค.2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
181 C008-0189 ภญ. สุภัทรา เต็มบุญเกียร สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 8 ส.ค.2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
182 C008-0190 ภญ. พัชรี เจริญศิริ สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 8 ส.ค.2554 onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
183 C008-0191 ภก. นวัต ชีวะพฤกษ์ สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 8 ส.ค.2554 online ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
184 C008-0192 ภญ. อุบลรัตน์ ผลพัฒนา สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 mail ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
185 C008-0193 ภญ. ศิราภรณ์ ฉายากุล สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 8 ส.ค.2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
186 C008-0194 ภก. ปฏิเวช พรหมราช สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
187 C008-0195 ภญ. วิมล วิทย์วรนาถ สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 8 ส.ค.2554 fax ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
188 C008-0196 ภก. บุญเลิศ ลิ่มวงศ์สุวรรณ สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
189 C008-0197 ภญ. มลธิรา ศิริผล สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
190 C008-0198 ภก. ชัยวัฒน์ สิขมาน สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 8 ส.ค.2554 onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
191 C008-0199 ภญ. เบญจวรรณ เบญจธนะฉัตร สมัครและโอนเงินหลังวันที่ 8 ส.ค.2554 onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
192 C008-0200 ภญ. สิริพรรณ พัฒนาฤดี สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554 onsite ไม่มีบัตร ใช้ที่จอดรถโรงแรม
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C008-0018 ภญ. เกษฎา ทันวงษา (online) สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554
2500 THB
2 C008-0053 ภญ. ศุภลักษณ์ วงศ์ปาลีย์ (online) สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554
2500 THB
3 C008-0064 ภก. ธกฤษณ์ รุ่งกิจวัฒนกุล (online) สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554
2500 THB
4 C008-0070 ภญ. มิ่งขวัญ จองชัย (online) สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554
2500 THB
5 C008-0103 นางสาว อภิญญา ช่างผัสส์ (online) สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554
2500 THB
6 C008-0136 ภญ. ชลธิชา เงินบำรุง (online) สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554
2500 THB
7 C008-0138 ภก. สฤษดิ์ นามวงศ์ (online) สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 8 ส.ค.2554
2500 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-444773-5 ชื่อบัญชี Pharmacy Review and Update Series 2011
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**ตาแดง…สัญญาณเตือนภัยใกล้ตัว
นศภ. ประพัทธิ์ เก่งอนันตานนท์ นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : http://netdoctor.cdnds.net/15/45/980x490/landscape-1445715811-conju...
Read this article
เชื้อโรคในห้องสุขา
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง จากนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3 เพื่อประกอบการเรียนวิชาเภสัชจุลชีววิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภ...
Read this article
คุณและโทษของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผสมสารต้านเชื้อแบคทีเรีย
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. พิมลพรรณ พิทยานุกุล ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : http://jusfabia.en.ecplaza.net/main.jpg ### จะเกิดอะไรขึ้นถ้าใช้สา...
Read this article
ผลิตภัณฑ์ เห็ดหลินจือ ปลอดภัยหรือไม่ ??
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : http://www.clipartkid.com/images/313/blank-pill-bottle-clip-art-at-cl...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554