หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ตอบปัญหาเรื่องยาโดยเภสัชกรหน่วยคลังข้อมูลยาคออักเสบ หมอให้ยา meiact 100 mg มา 18 เม็ด ทานมื้อละ 2 เม็ด เช้า เย็น อยากทราบว่ายาประเภทนี้ไม่ต้องทานติดต่อกันเป็น 10 วัน เหมือนยาปฏิชีวนะทั่วไปเหรอค่ะ จริงๆหายแล้ว ต้องไปเอายาเพิ่มหรือเปล่า


รหัสคำถาม: 2538 ถามโดย: นุช (บุคคลทั่วไป) เมื่อ: 25/05/2011-21:12:36 -- อ่านแล้ว 53834 คร้ัง


คำตอบจากเภสัชกร ภญ.พรยุพา ธัญภัทรกุล

Meiact หรือชื่อสามัญทางยาคือ Cefditoren ยานี้เป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย กลุ่ม Cephalosporin ขนาดยาปกติในข้อบ่งใช้สำหรับโรค คอหอยอักเสบ (Pharyngitis) หรือต่อมทอนซิลอักเสบ (Tonsillitis) สำหรับผู้ใหญ่คือ รับประทานครั้งละ 200 มิลลิกรัม (2 เม็ด) พร้อมอาหารหรือหลังอาหาร วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 10 วันค่ะ (การรับประทานพร้อมกับอาหารที่มีไขมันสูงจะทำให้การดูดซึมยาได้ดีขึ้น) แต่จากการสืบค้นข้อมูลพบว่ามีการวิจัยที่ใช้ยากลุ่ม Cephalosporin ในการกำจัดเชื้อเพื่อรักษาโรคคอหอยและต่อมทอนซิลอักเสบได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อใช้ยาติดต่อกันตั้งแต่ 4 วันขึ้นไป (แต่การศึกษานี้ไม่มีผลของยา Cefditoren รวมอยู่ด้วย) อย่างไรก็ดีมีการศึกษาที่ทำการศึกษาในเด็กอายุเฉลี่ยประมาณ 6 ปี เพื่อดูผลการกลับเป็นซ้ำของโรคคออักเสบ โดยเปรียบเทียบผลของการใช้ Cefditoren ติดต่อกันเป็นเวลา 5 วันเทียบกับ 10 วัน พบว่าเด็กกลุ่มที่ได้รับยาติดต่อกันเป็นเวลา 5 วันมีการกลับเป็นซ้ำของโรคภายใน 3 สัปดาห์ร้อยละ 9.1 ส่วนกลุ่มที่ได้รับยาติดต่อกัน 10 วันพบว่ามีการกลับเป็นซ้ำของโรคร้อยละ 0.1 ส่วนผลความล้มเหลวจากการรักษาเมื่อใช้ยาแบบติดต่อกัน 5 วันคิดเป็นร้อยละ 18.1 และแบบติดต่อกัน 10 วันเป็นร้อยละ 12.0 ซึ่งสรุปว่าการรับประทานยา Cefditoren 5 หรือ 10 วันนั้นให้ผลสำเร็จในการรักษาไม่แตกต่างกันมาก แต่มีความแตกต่างในด้านความเสี่ยงในการกลับเป็นซ้ำของโรค ดังนั้นในกรณีนี้หากเป็นการรับประทานยาเพื่อรักษาคออักเสบครั้งแรก สามารถทานยาติดต่อกัน 5 วันตามที่แพทย์สั่งจ่ายได้ แต่กรณีที่เป็นคออักเสบแบบกลับเป็นซ้ำการรับประทานยานี้ติดต่อกันเพียง 5 วันนั้นไม่เหมาะสม ควรต้องทานติดต่อกัน 10 วันค่ะ

อ้างอิงจาก:
1.Laxicom. Drug information handbook. 12th edition. 2004-2005
2.Brook I. Antibacterial therapy for acute group A Streptococcal Pharyngotonsillitis. Pediatr Drugs 2002: 4(11): 747-54
3.Granizo J, Gimenez MJ, Barbean J, et al. Efficacy of cefditoren in the treatment upper respiratory tract infection: a pooled analysis of six clinical trials. Rev Esp Quimioter 2008; 21(1): 14-21
4.Kikuta H, Shibata M, Nakata S, et al. Comparative study of 5-day and 10-day cefditoren pivoxil treatments for recurrent group A beta hemolytic streptococcus pharyngitis in children. Int J Pediatr 2009: 1-5
ดาวน์โหลด:
ดูหรือสั่งพิมพ์ในรูปแบบ PDF (106 KB.)ดูคำถามทั้งหมดDIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  website monitoring service