หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

สารคลังข้อมูลยา


สารคลังข้อมูลยาฉบับที่ 67

สารคลังข้อมูลยา ปีที่ 18(1) ม.ค.-มี.ค. 2559 ฉบับที่ 67

การศึกษาต่อเนื่อง
  • เภสัชภัณฑ์ที่ให้ทางปากรูปแบบออกฤทธิ์นาน (Extended-release oral pharmaceutical products)
  • ยารักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์:กลุ่ม disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs)
  • ยากลุ่ม dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) inhibitors สำหรับการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2
  • ยากลุ่ม direct-acting antivirals (DAAs) ในการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซี
NEW DRUGS
  • ก้าวทัน...ยาใหม่ 2559

Back IssueDIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  website monitoring service