หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ตอบปัญหาเรื่องยาโดยเภสัชกรหน่วยคลังข้อมูลยาการให้ยา tube feeding สามารถบดยารวมกันแล้วfeedทีเดียวได้หรือไม่ หากfeedทีละตัวจะมีปัญหาในผู้ป่วยที่มียาหลายรายการและต้องจำกัดน้ำหรือไม่


รหัสคำถาม: 7195 ถามโดย: ภญ.รพศูนย์ (พยาบาล) เมื่อ: 21/07/2017-17:57:20 -- อ่านแล้ว 298 คร้ัง


คำตอบจากเภสัชกร

ในการให้ยาผ่านทางสายให้อาหาร หากต้องให้ยาหลายชนิดในเวลาเดียวกัน ควรแยกให้ยาทีละชนิด ไม่ควรบดยาทั้งหมดรวมกัน และควรล้างสายให้อาหารด้วยน้ำประมาณ 10 ซีซีก่อนที่จะให้ยาชนิดต่อไป เพื่อกำจัดยาออกจากสายจนหมด และช่วยให้ยาไปสู่ปลายทางได้ดี อีกทั้งยังลดการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยาซึ่งอาจส่งผลต่อการรักษา แต่หากผู้ป่วยต้องจำกัดน้ำให้พิจารณาการให้ยาทางอื่นหากเป็นไปได้ เช่น การเหน็บยาทางทวารหนัก การใช้ยาอมใต้ลิ้น เป็นต้น เพื่อให้เหลือยาที่ต้องให้ทางสายให้อาหารน้อยลง ในกรณีมีความจำเป็นต้องให้ยาหลายชนิดร่วมกันโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ควรผ่านการพิจารณาข้อมูลแล้วว่าไม่เกิดปฏิกิริยาระหว่างยาทั้งด้านเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ รวมถึงด้านกายภาพ จึงอาจบดยาร่วมกันได้ เช่น การให้ amlodipine ร่วมกับ vitamin B complex เป็นต้น

Keywords: การให้ยาผ่านทางสายให้อาหาร, ปฏิกิริยาระหว่างยา, amlodipine, vitamin B complex

อ้างอิงจาก:
1. Dipiro JT, Talbert RL, Yee GC, Matzke GR, Wells BG, Posey LM, editors. Pharmacotherapy: a pathophysiologic approach. 9th ed. Columbus (OH): McGraw-Hill; 2014.
2. สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย).แนวทางการให้ยาทางสายให้อาหารพ.ศ. 2551. http://thaihp.org/index2.php?option=showfile&tbl=home&id=646

ดาวน์โหลด:
ดูหรือสั่งพิมพ์ในรูปแบบ PDF (105 KB.)ดูคำถามทั้งหมดDIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  website monitoring service