งานในคณะเภสัชศาสตร์

 

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ RSS2.0 - MUPY News


1. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัด หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ (ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้)
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หน่วยทรัพยากรบุคคล
โทร. 02-3547503 หรือ 096-8123739

  | ดาวน์โหลด คุณสมบัติผู้สมัคร/ใบสมัคร/ประกาศ2. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ สังกัด ภาควิชาจุลชีววิทยา (ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้)
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หน่วยทรัพยากรบุคคล
โทร. 02-3547503 หรือ 096-8123739

  | ดาวน์โหลด คุณสมบัติผู้สมัคร/ใบสมัคร/ประกาศ3. ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด งานคลังและพัสดุ (พนักงานมหาวิทยาลัยคณะเภสัชศาสตร์ (17/10/2551(มม.51))
  หน้าที่
1. จัดทำฏีกาเบิกจ่ายเงินของคณะฯ
2. ทำบัญชีในระบบ ERP
3. บันทึกการรับ-จ่ายในทะเบียนคุมเงินรายได้ และเงินงบประมาณ
4. ออกใบเสร็จรับเงินของคณะฯ
5. ไปติดต่อประสานงานกับธนาคาร และกองคลังมหาวิทยาลัยมหิดล
6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หน่วยทรัพยากรบุคคล
โทร. 02-3547503 หรือ 096-8123739
  | สมัครงานนี้4. ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด งานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต (ลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ (เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัช))
  หน้าที่

ระบบงานจัดการฝึกปฏิบัติงาน 1 อัตรา
1. ปฏิบัติหน้าที่งานบริหารจัดการตามระบบการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพนักศึกษาเภสัชศาสตร์
1.1 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (Early Exposure)
1.2 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (การฝึกปฏิบัติงานภาคบังคับ)
2. ดูแลระบบคลังข้อมูลแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิด
3. ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการการนิเทศงานให้กับคณาจารย์ทั้งคณะ
4. บริหารการเบิก-จ่ายเงินค่าตอบแทนแหล่งฝึกปกิบัติงานวิชาชีพ Early Exposure และภาคบังคับ จำนวน 100 แห่ง
5. ปฏิบัติหน้าที่ในการรับรอง/ ประสานงานการ MOU แหล่งฝึกปฏิบัติงาน
6. ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมชั้นปีที่ 4 และ 6 (ตามที่ได้รับมอบหมาย)

ระบบงานบริหารจัดการด้านสารสนเทศทางการศึกษา 1 อัตรา
1. ประยุกตใช้เทคโนโลยีการรวบรวม จัดการ วิเคราะห์และสรุปข้อมูลระบบงานด้านหลักสูตร เช่น ข้อมูลผลการดำเนิงานตามตัวชี้วัดต่างๆ ของหลักสูตรตาม มคอ.2 เช่น blueprint ข้อสอบ มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Outcome based การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา FTES อาจารย์ประจำหลักสูตร เป็นต้น
2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการรวบรวม จัดการ วิเคราะห์และสรุปข้อมูลระบบงานดานการเรียนการสอน เช่น ข้อมูลการประเมินรายวิชา การประเมินการสอน การพัฒนาอาจารย์ และสถิติการสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ เป็นต้น
3. บริหารจัดการระบบประเมินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษา ได้แก่
3.1 แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต (แหล่งฝึก) ต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ด้านต่างๆ
3.2 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 ต่อการจัดการศึกษาในด้านต่างๆ
3.3 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ต่อคุณภาพหลักสูตร
3.4 แบบประเมินตนเองของนักศึกษษทุกชั้นปี
3.5 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม/ อบรมโครงการ
4. วิเคราะห์และสรุปรายงานผลการประเมินตามข้อ 3
5. ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดระบบการทำสื่อการสอนออนไลน์ E-learning/ SPOC
6. ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมชั้นปีที่ 4 และ 6 (ตามที่ได้รับมอบหมาย)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หน่วยทรัพยากรบุคคล
โทร. 02-3547503 หรือ 096-8123739
  | สมัครงานนี้5. ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล สังกัด โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร (พนักงานมหาวิทยาลัย (พ.ร.บ.มม. 2550))
  หน้าที่
1. ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมในโรงงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

2. ดูแลระบบสาธารณูปโภคของโรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP ในการผลิตยา

3. วิเคราะห์แก้ไขปัญหาและค้นหาวิธีปรับปรุง เครื่องจักรกล ไฟฟ้า สื่อสาร และงานระบบสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้น

4. ให้คำแนะนำแก่ช่างเครื่องกลและไฟฟ้า ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรผล ไฟฟ้า สื่อสาร และงานระบบสาธารณูปโภค

5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หน่วยทรัพยากรบุคคล
โทร. 02-3547503 หรือ 096-8123739
  | สมัครงานนี้6. ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร (พนักงานมหาวิทยาลัย (พ.ร.บ.มม. 2550))
  หน้าที่
1. กำกับตรวจสอบและดูแลการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน โดยกำกับดูแลตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินและการเบิกจ่ายเงินทุประเภท
2. จัดการธุรกรรมการเงินของโรงงานที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร
3. จัดทำบัญชีและรายงานสถานะการเงินของโรงงาน
4. จัดการงานภาษีของโรงงาน
5. วินิจฉัยวางแผนจัดระบบการทำงาน บริหารจัดการงานต่างๆ ของหน่วยการเงินและบัญชี
6. จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และจัดทำแผนการใช้เงิน รวมทั้งตรวจสอบการใช้เงินให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ทั้งเป้าหมายและวงเงิน
7. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หน่วยทรัพยากรบุคคล
โทร. 02-3547503 หรือ 096-8123739
  | สมัครงานนี้7. ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่ง เภสัชกร สังกัด โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร (พนักงานมหาวิทยาลัย (พ.ร.บ.มม. 2550))
  หน้าที่
1. ตรวจสอบวัตถุดิบ วัสดุบรรจุ ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต ผลิตภัณฑ์รอบรรจุ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
2. รับรอบข้อกำหนด วิธีการสุ่มตัวอย่าง วิธีการทดสอบ และวิธีการปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพ
3. ตรวจสอบการบำรุงรักษาสถานที่และเครื่องมือฝ่ายควบคุมคุณภาพ
4. ตรวจสอบสืบสวนและสุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจติดตามปัจจัยที่อาจมีผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์
5. รับผิดชอบการวิเคราะห์ยา Process Validation, Cleaning Validation, Method Validation
6. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หน่วยทรัพยากรบุคคล
โทร. 02-3547503 หรือ 096-8123739
  | สมัครงานนี้8. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด งานกลยุทธ์และแผน (ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้)
  หน้าที่
1. งานดูแบระบบ ERP ทั้งหมด
2. งานด้านประสานงานการติดตามรายงานผลตามแผนยุทธศาสตร์และโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ตามตัวชี้วัดต่างๆ
3. งานประสานงาน ติดตามข้อมูล การจัดทำรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
4. ประสานงาน ติดตามด้านข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อสรุปทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
5. ประสานงานการจัดทำข้อมูลงานบริหารความเสี่ยงคณะเภสัชศาสตร์และการจัดทำบริหารความต่อเนื่อง (BCM)
6. งานด้านอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชารับมอบหมาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หน่วยทรัพยากรบุคคล
โทร. 02-3547503 หรือ 096-8123739
  | สมัครงานนี้


  Page Ranking Tool website monitoring service