งานในคณะเภสัชศาสตร์

 

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ RSS2.0 - MUPY News


1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชาชีวเคมี (พนักงานมหาวิทยาลัย (พ.ร.บ.มม. 2550))
 
  ดาวน์โหลด คุณสมบัติผู้สมัคร/ใบสมัคร/ประกาศ2. รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี งานคลังและพัสดุ (พนักงานมหาวิทยาลัยคณะเภสัชศาสตร์ (17/10/2551(มม.51))
  หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. จัดทำฏีกาการเบิกจ่ายเงินของคณะฯ
2. บันทึกบัญชีในระบบ ERP
3. บันทึกทะเบียนคุมเงินรายได้และเงินงบประมาณ
4. ออกใบเสร็จรับเงิน
5. ไปติดต่องานกับธนาคาร, กองคลัง
6. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  | สมัครงานนี้


  Page Ranking Tool website monitoring service