• ช่วยเหลือ |
 • หน้าแรก |
 • งานวิจัย |
 • งานสมุนไพร |
 • งานตำรับยา        
 • ( Study on the oxytocic effect of Thai medicinal plants) | โครงการจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรไทย ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   
   
   

    
       การศึกษาสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการบีบตัวของมดลูก
  ( Study on the oxytocic effect of Thai medicinal plants)

     ชื่อบทคัดย่อ :
            - การศึกษาสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการบีบตัวของมดลูก
            ( Study on the oxytocic effect of Thai medicinal plants)
     ชื่อผู้แต่ง :
            - ศศิมา ศรัทธาวงศ์สกุล     ( Satravongsakul, S.)
     ชื่อวารสาร :

  ชื่อวารสาร
  ปีที่ตีพิมพ์
  เล่มที่
  หน้า
      -   วิทยานิพนธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เภสัชศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาสรีรวิทยา
        ( Thesis for Master Degree, Chulalongkorn University (Physiology) Pharm. Sci.)
  1980

     รายละเอียดบทคัดย่อ
     รายละเอียดสมุนไพร :
            - ฝ้ายขาว
            - ขัดมอญ
            - พันธุ์งูขาว
            - เทียนดำ
            - ตะไคร้หอม


   
   
   
    สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ