ระบบตรวจสอบตารางการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล (BETA version)
ยินดีต้อนรับคุณผู้ใช้ทั่วไป
 
  กลับหน้าหลักปฏิทินกลับเว็บอินทราเน็ตกลับเว็บอินเตอร์เนต
 ปฏิทินการประชุมของคณะ
inter

 รายการสำหรับสมาชิก
รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

ลงทะเบียนใช้งานระบบ ใช้รหัสเข้า ระบบเดียวกับระบบข้อมูลบุคลากร ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี่


 

ตารางการประชุมประจำวันที่ 19/4/2554

ท่านสามารถตรวจสอบ วัน เวลา และสถานที่ เกี่ยวกับการจัดประชุมต่างๆได้ในส่วนนี้
 

  เวลา รายการ ของ การจัดการ
1 08:00 น. - 17:00 น.   โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในงานธุรกิจบริการสุขภาพ เรื่อง การอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 3 คณะ

+ เพิ่มเหตุการณ์เข้าในตารางของวันนี้

โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในงานธุรกิจบริการสุขภาพ เรื่อง การอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 3

สถานที่ : ห้องประชุม ๔๐๙ ชั้น ๔ อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ เวลา : 08:00 - 17:00 บันทึกโดย : สุคเน ทรรภลักษณ์


หลักการและเหตุผล
จากการที่ตลาดธุรกิจสปาเป็นตลาดระดับโลกที่เติบโตอย่างรวดเร็ว จึงทำให้หลายประเทศเร่งพัฒนาธุรกิจนี้
ธุรกิจสปาไทย จึงต้องพัฒนาคุณภาพ เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันและมีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ทั้งนี้องค์ประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญต่อธุรกิจสปา คือ ผู้ดำเนินการสปา ซึ่งปัจจุบันยังมีจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ และ
บางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในธุรกิจสุขภาพและการให้บริการ จึงทำให้บริการที่มีอยู่ยังไม่เป็นระบบ และ
ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน บุคลากรจึงจำ เป็นต้องได้รับการพัฒนาเพื่อให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล
และมีจำนวนที่เพียงพอ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จึงได้มีบันทึก
ความร่วมมือในโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในงานธุรกิจสุขภาพ เพื่อยกระดับบุคลากรงานธุรกิจสุขภาพให้เข้าสู่
ระดับวิชาชีพ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับความต้องการบุคลากรด้านธุรกิจสุขภาพให้
เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จึงได้จัดให้มีการอบรม
ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพในครั้งนี้
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ตามมาตรฐานหลักสูตรกลางของ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
๒. เพื่อผลิตบุคลากรงานธุรกิจสุขภาพให้มีมาตรฐานเทียบเท่า ระดับสากล
๓. เพื่อสนับสนุนงานธุรกิจสุขภาพในประเทศไทย


ไฟล์ที่แนบมา :

- โครงการอบรมผู้ดำเนินการสปาครั้งที่3.pdf   หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้ คลิกที่นี่ เพื่อเปิดผ่าน GoogleDocsCopyright © 2007 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย นายโสรัจ ทัศนเจริญ หน่วยปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล