หน่วยงานในคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล


1. สำนักงานคณบดี


    1.1 งานบริหารทั่วไป
  ปวีณา แย้มเกตุ

หัวหน้างานบริหารทั่วไป
  • หน่วยสารบรรณ
    โทรศัพท์. 0-2644-8679, 0-2644-8680, 0-2644-8681, 0-2644-8685 ต่อ 1117, 1119
  • หน่วยทรัพยากรบุคคล
    โทรศัพท์. 0-2644-8679, 0-2644-8680, 0-2644-8681, 0-2644-8685 ต่อ 1509, 3203
  • หน่วยอาคารสถานที่
    โทรศัพท์. 0-2644-8679, 0-2644-8680, 0-2644-8681, 0-2644-8685 ต่อ 1129, 1138
  • หน่วยดูแลทรัพย์สิน
    โทรศัพท์. 0-2644-8679, 0-2644-8680, 0-2644-8681, 0-2644-8685 ต่อ 1105, 1110, 3113
  • หน่วยพัฒนาองค์กรและบุคลากร
    โทรศัพท์. 0-2644-8679, 0-2644-8680, 0-2644-8681, 0-2644-8685 ต่อ 1509
  • หน่วยติดต่อขอรับบริการ
  • หน่วยยานพาหนะ
    โทรศัพท์. 0-2644-8679, 0-2644-8680, 0-2644-8681, 0-2644-8685 ต่อ 1129
  • หน่วยสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์
    โทรศัพท์. 0-2644-8679, 0-2644-8680, 0-2644-8681, 0-2644-8685 ต่อ 1509
    1.2 งานคลังและพัสดุ
  อมรรัตน์ จันทรพิมล

หัวหน้างานคลังและพัสดุ
  • หน่วยการเงิน
    โทรศัพท์. 0-2644-8679, 0-2644-8680, 0-2644-8681, 0-2644-8685 ต่อ 1106, 1107
  • หน่วยพัสดุ
    โทรศัพท์. 0-2644-8679, 0-2644-8680, 0-2644-8681, 0-2644-8685 ต่อ 1113
  • หน่วยบัญชี
    โทรศัพท์. 0-2644-8679, 0-2644-8680, 0-2644-8681, 0-2644-8685 ต่อ 1106, 1107
    1.3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
  โสรัจ ทัศนเจริญ

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
  • หน่วยปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์
    โทรศัพท์. 0-2644-8679, 0-2644-8680, 0-2644-8681, 0-2644-8685 ต่อ 5702, 5720
  • หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศ
    โทรศัพท์. 0-2644-8679, 0-2644-8680, 0-2644-8681, 0-2644-8685 ต่อ 5702, 5720

2. สำนักงานยุทธศาสตร์และการพัฒนา


    2.1 งานกลยุทธ์และแผน
  กนกวรรณ วุฒิชาติ

หัวหน้างานกลยุทธ์และแผน
  • หน่วยพัฒนาคุณภาพ
    โทรศัพท์. 0-2644-8679, 0-2644-8680, 0-2644-8681, 0-2644-8685 ต่อ 1114
  • หน่วยแผนและนโยบาย
    โทรศัพท์. 0-2644-8679, 0-2644-8680, 0-2644-8681, 0-2644-8685 ต่อ 1139, 1313
    2.2 งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
  อัมพร สงคศิริ

หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
  • หน่วยวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
    โทรศัพท์. 0-2644-8679, 0-2644-8680, 0-2644-8681, 0-2644-8685 ต่อ 3110

3. สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ


    3.1 งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
  นารถอนงค์ ไทยพิทักษ์

หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
  • หน่วยเครื่องมือวิจัยกลาง
    โทรศัพท์. 0-2644-8679, 0-2644-8680, 0-2644-8681, 0-2644-8685 ต่อ 1714, 1715
  • หน่วยสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม
    โทรศัพท์. 0-2644-8679, 0-2644-8680, 0-2644-8681, 0-2644-8685 ต่อ 1115
  • หน่วยบริการสัตว์ทดลอง
    โทรศัพท์. 0-2644-8679, 0-2644-8680, 0-2644-8681, 0-2644-8685 ต่อ 5748
    3.2 งานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ
 

  • สถานที่ผลิตยา
    โทรศัพท์. 0-2644-8679, 0-2644-8680, 0-2644-8681, 0-2644-8685 ต่อ 4200
  • คลังข้อมูลยา
    โทรศัพท์. 0-2644-8679, 0-2644-8680, 0-2644-8681, 0-2644-8685 ต่อ 5301
  • หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
    โทรศัพท์. 0-2644-8679, 0-2644-8680, 0-2644-8681, 0-2644-8685 ต่อ 1414
  • ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์(ด้านเคมี)
    โทรศัพท์. 0-2644-8679, 0-2644-8680, 0-2644-8681, 0-2644-8685 ต่อ 5538
  • อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
  • สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
    โทรศัพท์. 0-2644-8679, 0-2644-8680, 0-2644-8681, 0-2644-8685 ต่อ 1100
  • ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์(ด้านสมุนไพร)
    โทรศัพท์. 0-2644-8679, 0-2644-8680, 0-2644-8681, 0-2644-8685 ต่อ 5501
  • โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร
    โทรศัพท์. 0-2644-8679, 0-2644-8680, 0-2644-8681, 0-2644-8685 ต่อ 4300

4. สำนักงานวิชาการและกิจการนักศึกษา


    4.1 งานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต
  สุพิน สรรค์วิทยากุล

หัวหน้างานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต
  • หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน
    โทรศัพท์. 0-2644-8679, 0-2644-8680, 0-2644-8681, 0-2644-8685 ต่อ 1507
  • หน่วยพัฒนาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
    โทรศัพท์. 0-2644-8679, 0-2644-8680, 0-2644-8681, 0-2644-8685 ต่อ 1507
  • หน่วยจัดการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
    โทรศัพท์. 0-2644-8679, 0-2644-8680, 0-2644-8681, 0-2644-8685 ต่อ 1507
  • หน่วยเภสัชศาสตรศึกษา
    โทรศัพท์. 0-2644-8679, 0-2644-8680, 0-2644-8681, 0-2644-8685 ต่อ 1507
    4.2 งานกิจการนักศึกษา
  ละเอียด ทองน่วม

หัวหน้างานกิจการนักศึกษา
  • หน่วยบริการและสวัสดิการนักศึกษา
    โทรศัพท์. 0-2644-8679, 0-2644-8680, 0-2644-8681, 0-2644-8685 ต่อ 1508
    4.3 งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา
  สุรัญชนา แก้วสถิตย์

หัวหน้างานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา
  • หน่วยบัณฑิตศึกษา
    โทรศัพท์. 0-2644-8679, 0-2644-8680, 0-2644-8681, 0-2644-8685 ต่อ 1131
  • หน่วยการศึกษาหลังปริญญาและการศึกษาต่อเนื่อง
    โทรศัพท์. 0-2644-8679, 0-2644-8680, 0-2644-8681, 0-2644-8685 ต่อ 1131

5. สำนักงานข้อมูลสมุนไพร


     ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสำนักงานข้อมูลสมุนไพรได้ที่ http://www.medplant.mahidol.ac.th
สาส์นจากคณบดี ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ผังโครงสร้างองค์กร ผู้บริหารและบุคลากร ภาควิชาต่างๆในคณะฯ หน่วยงานต่างๆในคณะฯ รางวัลแห่งความภาคภูมิ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service